Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ZIIP_1A_K01ma świadomość potrzeby dokształcania ze szczególnym uwzględnieniem samokształcenia się
ZIIP_1A_K02ma kompetencje w zakresie stosowania prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej
ZIIP_1A_K03ma kompetencje w zakresie świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
ZIIP_1A_K04rozumienie potrzebę mobilności
ZIIP_1A_K05ma nawyki do prowadzenia zdrowego trybu życia
ZIIP_1A_K06ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ZIIP_1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, jest zdolny podjąć obowiązki dalszego rozwoju nauki i gospodarki
ZIIP_1A_K08ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektach działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
ZIIP_1A_K09ma kompetencje w zakresie kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji oraz otwartości i współpracy w środowiskach wielokulturowych