Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ZIIP_1A_U01ma umiejętności w zakresie eksploatacji, nadzorowania oraz zarządzania, na poziomie operacyjnym, istniejącymi obiektami, procesami i systemami produkcyjnymi w wybranym obszarze inżynierii produkcji
ZIIP_1A_U02ma umiejętności w zakresie doradztwa technicznego i technologicznego w wybranym obszarze inżynierii produkcji
ZIIP_1A_U03ma umiejętności w zakresie pomiaru i analizy podstawowych zjawisk fizycznych związanych z procesami oraz systemami produkcji w wybranym obszarze inżynierii produkcji
ZIIP_1A_U04ma umiejętności w zakresie realizacji i wdrażania prac badawczo-rozwojowych w zakresie organizacji produkcji, innowacji technologicznych
ZIIP_1A_U05ma umiejętności w zakresie zarządzania w różnych formach aktywności zawodowej
ZIIP_1A_U06ma umiejętności w zakresie prowadzenia działań projakościowych w wybranym obszarze produkcji
ZIIP_1A_U07ma umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć marketingowych związanych z produkcją
ZIIP_1A_U08potrafi stosować podstawowe zasady z zakresu finansów i rachunkowości w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw
ZIIP_1A_U09ma umiejętności w zakresie pracy indywidualnej i w zespole
ZIIP_1A_U10ma umiejętności w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
ZIIP_1A_U11ma umiejętności w zakresie posługiwania się zasadami obowiązującymi w przepisach prawa
ZIIP_1A_U12ma umiejętności w zakresie uwzględniania aspektów ekologicznych i ochrony środowiska w procesach technologicznych i podejmowaniu decyzji
ZIIP_1A_U13ma umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem oraz potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, integrować je, interpretować, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie
ZIIP_1A_U14ma umiejętności w zakresie przeprowadzenia analizy problemów mających bezpośrednie odniesienie do zdobytej wiedzy
ZIIP_1A_U15potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty (w tym pomiary i symulacja komputerowa), interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z eksperymentów
ZIIP_1A_U16potrafi zidentyfikować i rozwiązać podstawowy problem techniczny, technologiczny lub organizacyjny związany z procesem produkcji
ZIIP_1A_U17ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
ZIIP_1A_U18ma umiejętności samokształcenia się
ZIIP_1A_U19potrafi wykorzystać w zadaniach inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ZIIP_1A_U20potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
ZIIP_1A_U21ma umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego
ZIIP_1A_U22ma umiejętności w zakresie rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy
ZIIP_1A_U23ma umiejętności w zakresie rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi
ZIIP_1A_U24ma umiejętności w zakresie zarządzania personelem oraz koordynowania pracami zespołów pracowniczych
ZIIP_1A_U25ma umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji związanej z procesem produkcji
ZIIP_1A_U26ma umiejętności w zakresie doboru prostych systemów usprawniania i automatyzacji procesów produkcji