Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabus przedmiotu Audyting i obiekty energooszczędne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Audyting i obiekty energooszczędne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Łokietek <Tomasz.Lokietek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
projektyP6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chłodnictwa
W-2Podstawy klimatyzacji
W-3Podstawy wentylacji
W-4Podstawy ogrzewnictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w zakresie audytingu i obiektów energooszczędnych.
C-2Ukształtowanie świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.
C-3Ukształtowanie umiejętności dokumentowania zadań realizowanych na laboratoriach oraz werbalnej prezentacji ich wyników.
C-4Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i oceny energetycznej budynku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej15
15
wykłady
T-W-1Obiekty energooszczędne i pasywne; podstawy prawne i przepisy dotyczące audytingu i certyfikacji energetycznej; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; ocena stanu ochrony cieplnej budynku i termomodernizacja; ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę; ocena systemu oświetlenia w budynku; ocena systemu wentylacji i klimatyzacji; metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie i wentylację budynków; metodyka opracowania świadectw energetycznych; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2opracowanie projektu10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanej literatury i przygotowanie do zaliczenia10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci zadań i pytań problemowych, mające na celu sprawdzenie czy student opanował zakładany efekt kształcenia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C17_W01
Ma wiedzę w zakresie audytingu i obiektów energooszczędnych
CK_1A_W11T1A_W03C-1T-W-1, T-P-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C17_U01
Student potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania obiektów energooszczędnych, dostrzegając przy tym aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, środowiskowe).
CK_1A_U11T1A_U12, T1A_U13InzA_U05C-4T-P-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C17_K01
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
CK_1A_K02T1A_K02InzA_K01C-2T-W-1M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C17_W01
Ma wiedzę w zakresie audytingu i obiektów energooszczędnych
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych właściwości i cech analizowanych elementów systemów chłodzenia
3,0Student potrafi scharakteryzować większą część podstawowych właściwości i cech analizowanych elementów systemów chłodzenia.
3,5Student potrafi podać podstawowe właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia
4,0Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować podstawowe właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia.
4,5Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia.
5,0Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C17_U01
Student potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania obiektów energooszczędnych, dostrzegając przy tym aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, środowiskowe).
2,0Student nie potrafi na poziomie elementarnym dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych.
3,0Student prezentuje dostateczne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, jednak korzysta przy tym z dodatkowych wskazówkach nauczyciela i popełnia szereg błędów merytorycznych. Poza tym, przy rozwiązywaniu zadań, potrafi w elementarnym stopniu dostrzec również ich aspekty pozatechniczne.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, popełniając szereg błędów merytorycznych. Poza tym, przy rozwiązywaniu zadań, potrafi dostrzec również ich aspekty pozatechniczne.
4,0Student prezentuje na dobrym poziomie umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać poprawnej (bez istotnego błędu merytorycznego) krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.
4,5Student prezentuje znakomite umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać prawidłowej krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, nie popełniając przy tym żadnego błędu merytorycznego, a jedynie drobne pomyłki.
5,0Student prezentuje na bardzo dobrym poziomie umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać efektywnej i bezbłędnej analizy krytycznej oraz oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C17_K01
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
2,0Student nie wykazuje żadnych kompetencji społecznych
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5Student wykazuje podstawowe kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje przedsiębiorczość
5,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, wykazuje przedsiębiorczość i ma świadomość swojej roli

Literatura podstawowa

  1. Kurtz K., Gawin D., Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław, 2009
  2. Żarski K., Charakterystyka energetyczna budynków, Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa, 2010
  3. Recknagel, Sprenger, Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo, Omni Scala, Wrocław, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Szewczyk B., Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej, Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa, 1999

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obiekty energooszczędne i pasywne; podstawy prawne i przepisy dotyczące audytingu i certyfikacji energetycznej; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; ocena stanu ochrony cieplnej budynku i termomodernizacja; ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę; ocena systemu oświetlenia w budynku; ocena systemu wentylacji i klimatyzacji; metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie i wentylację budynków; metodyka opracowania świadectw energetycznych; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładów.15
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2opracowanie projektu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanej literatury i przygotowanie do zaliczenia10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C17_W01Ma wiedzę w zakresie audytingu i obiektów energooszczędnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W11ma uporządkowaną wiedzę w zakresie chłodnictwa, wentylacji, ogrzewnictwa i klimatyzacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w zakresie audytingu i obiektów energooszczędnych.
Treści programoweT-W-1Obiekty energooszczędne i pasywne; podstawy prawne i przepisy dotyczące audytingu i certyfikacji energetycznej; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; ocena stanu ochrony cieplnej budynku i termomodernizacja; ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę; ocena systemu oświetlenia w budynku; ocena systemu wentylacji i klimatyzacji; metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie i wentylację budynków; metodyka opracowania świadectw energetycznych; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładów.
T-P-1Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci zadań i pytań problemowych, mające na celu sprawdzenie czy student opanował zakładany efekt kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych właściwości i cech analizowanych elementów systemów chłodzenia
3,0Student potrafi scharakteryzować większą część podstawowych właściwości i cech analizowanych elementów systemów chłodzenia.
3,5Student potrafi podać podstawowe właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia
4,0Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować podstawowe właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia.
4,5Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia.
5,0Student potrafi w miarę szeroko scharakteryzować pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych elementów systemów chłodzenia z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C17_U01Student potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania obiektów energooszczędnych, dostrzegając przy tym aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, środowiskowe).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U11potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i oceny energetycznej budynku.
Treści programoweT-P-1Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi na poziomie elementarnym dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych.
3,0Student prezentuje dostateczne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, jednak korzysta przy tym z dodatkowych wskazówkach nauczyciela i popełnia szereg błędów merytorycznych. Poza tym, przy rozwiązywaniu zadań, potrafi w elementarnym stopniu dostrzec również ich aspekty pozatechniczne.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, popełniając szereg błędów merytorycznych. Poza tym, przy rozwiązywaniu zadań, potrafi dostrzec również ich aspekty pozatechniczne.
4,0Student prezentuje na dobrym poziomie umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać poprawnej (bez istotnego błędu merytorycznego) krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.
4,5Student prezentuje znakomite umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać prawidłowej krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, nie popełniając przy tym żadnego błędu merytorycznego, a jedynie drobne pomyłki.
5,0Student prezentuje na bardzo dobrym poziomie umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, potrafiąc dokonać efektywnej i bezbłędnej analizy krytycznej oraz oceny sposobu funkcjonowania urządzeń i instalacji chłodniczych, wybranych elementów automatyki chłodniczej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C17_K01Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_K02ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Treści programoweT-W-1Obiekty energooszczędne i pasywne; podstawy prawne i przepisy dotyczące audytingu i certyfikacji energetycznej; zużycie energii w budynkach i możliwości jego zmniejszenia; analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych; ocena stanu ochrony cieplnej budynku i termomodernizacja; ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę; ocena systemu oświetlenia w budynku; ocena systemu wentylacji i klimatyzacji; metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie i wentylację budynków; metodyka opracowania świadectw energetycznych; termowizja w audytingu. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci zadań i pytań problemowych, mające na celu sprawdzenie czy student opanował zakładany efekt kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje żadnych kompetencji społecznych
3,0Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne adekwatne do efektu kształcenia
3,5Student wykazuje podstawowe kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje przedsiębiorczość
5,0Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, wykazuje przedsiębiorczość i ma świadomość swojej roli