Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
CK_1A_K01ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy)
CK_1A_K02ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów
CK_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
CK_1A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywanej działalności w zakresie eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
CK_1A_K05ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy
CK_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
CK_1A_K07potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania