Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
CK_1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki wyższej (obejmującą algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej) w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania problemów i opisu zjawisk fizycznych związanych z kierunkiem chłodnictwo i klimatyzacja
CK_1A_W02ma wiedzę z zakresu fizyki (obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego) niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie i pozwalającą na ich wykorzystanie do wytwarzania ciepła i zimna
CK_1A_W03ma elementarną wiedzę z zakresu architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, programowania, niezbędną do korzystania z sieci komputerowych i aplikacji sieciowych, komputerowego wspomagania podczas rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych występujących w chłodnictwie i klimatyzacji
CK_1A_W04ma pogłębioną wiedzę z zakresu cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz z zakresu materiałoznawstwa, technik wytwarzania i zabezpieczeń antykorozyjnych
CK_1A_W05ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad i podstaw konstrukcji maszyn oraz sposobów graficznego przedstawienia podstawowych konstrukcji inżynierskich, oraz specjalistycznych z chłodnictwa i klimatyzacji
CK_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki
CK_1A_W07ma pogłębioną wiedzę związaną z pozyskiwaniem i konwersją energii dla potrzeb chłodnictwa i klimatyzacji
CK_1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
CK_1A_W09ma wiedzę w zakresie klimatologii i meteorologii
CK_1A_W10ma pogłębioną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania i budowy maszyn przepływowych i wyporowych
CK_1A_W11ma uporządkowaną wiedzę w zakresie chłodnictwa, wentylacji, ogrzewnictwa i klimatyzacji
CK_1A_W12ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania chłodniczych systemów logistycznych i transportowych
CK_1A_W13ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz zna metody pomiarów stosowanych w energetyce cieplnej
CK_1A_W14ma pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia problemów ochrony środowiska, ekologii, ochrony przed hałasem oraz w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji systemów chłodniczych
CK_1A_W15ma pogłębioną wiedzę ogólną dotyczącą zasad projektowania i eksploatacji systemów wentylacji, chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze zagadnień powiązanych z tymi systemami
CK_1A_W16zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
CK_1A_W17ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami technik niskich temperatur
CK_1A_W18zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej, w tym ochrony patentowej
CK_1A_W19ma pogłębioną wiedzę w zakresie czynników chłodniczych, efektywności energetycznej urządzeń i stosowanych wskaźników oceny (np. COP, EER, ODP, GWP, TEWI)