Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
CK_1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji; potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie związane z działalnością inżynierską
CK_1A_U02posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji, dokumentacji technologicznej i technicznej oraz podobnych dokumentów stosowanych w eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
CK_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim, angielskim lub innym języku obcym
CK_1A_U04potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac
CK_1A_U05potrafi poprawnie zastosować podstawowe technologie informacyjne niezbędne w pracy zawodowej
CK_1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego
CK_1A_U07potrafi zaplanować badania, przeprowadzić pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski w zakresie zagadnień dotyczących chłodnictwa i klimatyzacji
CK_1A_U08potrafi prowadzić obliczenia, planować i przeprowadzać symulacje komputerowe oraz korzystać z oprogramowania specjalistycznego z zakresu wentylacji, chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
CK_1A_U09ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i w chłodnictwie oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
CK_1A_U10potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne w skali lokalnej i regionalnej. Stosuje zasady bhp i higieny pracy
CK_1A_U11potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji
CK_1A_U12potrafi identyfikować i specyfikować proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
CK_1A_U13potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, potrafi dokonać oceny możliwości ochrony własności intelektualnej
CK_1A_U14potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować proste urządzenie, obiekt lub system typowe dla chłodnictwa i klimatyzacji
CK_1A_U15rozumie potrzebę i ma umiejętność samokształcenia