Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabus przedmiotu Oświetlenie obiektów klimatyzowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oświetlenie obiektów klimatyzowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Chmielowski <Michal.Chmielowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 15 1,00,33zaliczenie
wykładyW6 30 2,00,34egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1fizyka: światło, prąd elektryczny, termodynamika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1przykłady i zadania zgodne z treścią prowadzonych wykładów13
T-A-2kolokwium2
15
projekty
T-P-1zajęcia organizacyjne2
T-P-2rozwiązanie postawionego zadania projektowego lub obliczeniowego z zakresu instalacji oświetleniowych; zebranie materiałów i informacji z literatury, wykonanie zadania obliczeniowego i opracowanie końcowe w zwartej formie, z załączonymi wynikami i wnioskami poszczególnych etapów pracy i/lub rysunkami technicznymi13
15
wykłady
T-W-1światło- podstawowe pojęcia i wielkości4
T-W-2źródła światła we wnętrzach4
T-W-3oprawy oświetleniowe5
T-W-4pomiary parametrów oświetleniowych4
T-W-5oświetlenie chłodni przemysłowych4
T-W-6oświetlenie a zużycie energii4
T-W-7montaż i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3przygotowanie do kolokwium5
25
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2studiowanie literatury i wykonanie obliczeń projektowych5
A-P-3przygotowanie opracowania końcowego wykonanego projektu5
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca: wykład problemowy
M-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda praktyczna: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z przedmiotu
S-2Ocena podsumowująca: zalicznie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena pisemnej formy projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C24-1_W01
student charakteryzuje podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w instalacjach oświetleniowych
CK_1A_W02T1A_W01, T1A_W07InzA_W02C-1T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-2M-1S-1
CK_1A_C24-1_W02
student rozpoznaje części składowe instalacji oświelteniowych, objaśnia zasadę ich działania, podstawowe właściwości i charakterystyki
CK_1A_W06T1A_W02C-1T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C24-1_U01
student rozwiązuje proste zadanie obliczeniowe z dziedziny instalacji oświetleniowych i ocenia jakościowo otrzymany wynik w celu sformułowania wniosków
CK_1A_U01T1A_U01C-1T-P-1, T-A-2, T-P-2, T-A-1M-2, M-3S-2, S-3
CK_1A_C24-1_U02
student planuje i organizuje bezpieczne rozwiązanie problemu inżynierskiego przy eksploatacji instalacji oświetleniowych
CK_1A_U03T1A_U03, T1A_U04C-1T-P-2, T-P-1M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C24-1_K01
student jest zdeterminowany na sprawne rozwiązanie problemów inżynierskich dotyczących instalacji oświetleniowych
CK_1A_K07T1A_K04C-1T-W-6, T-A-2, T-P-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-P-2, T-W-4, T-A-1M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C24-1_W01
student charakteryzuje podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w instalacjach oświetleniowych
2,0
3,0student wymienia podstawowe prawa fizyczne mające zastosowanie w instalacjach oświetleniowych
3,5
4,0
4,5
5,0
CK_1A_C24-1_W02
student rozpoznaje części składowe instalacji oświelteniowych, objaśnia zasadę ich działania, podstawowe właściwości i charakterystyki
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe części składowe istalacji oświetleniowych, wraz z zasadą ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C24-1_U01
student rozwiązuje proste zadanie obliczeniowe z dziedziny instalacji oświetleniowych i ocenia jakościowo otrzymany wynik w celu sformułowania wniosków
2,0
3,0student potrafi zaplanować i zorganizować rozwiązanie prostego problemu obliczeniowego omówionego na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
CK_1A_C24-1_U02
student planuje i organizuje bezpieczne rozwiązanie problemu inżynierskiego przy eksploatacji instalacji oświetleniowych
2,0
3,0student potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie i przedstawia ich wyniki w skróconej formie pisemnego raportu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C24-1_K01
student jest zdeterminowany na sprawne rozwiązanie problemów inżynierskich dotyczących instalacji oświetleniowych
2,0
3,0student wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów inzynierskich dotyczących instalacji oświetleniowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Janusz Strzyżewski, Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych, Polcen Sp. Z o.o., Warszawa, 2010
  2. Jerzy Bąk, Technika oświetlania: wybrane zagadnienia oświetlania wnętrz, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1przykłady i zadania zgodne z treścią prowadzonych wykładów13
T-A-2kolokwium2
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1zajęcia organizacyjne2
T-P-2rozwiązanie postawionego zadania projektowego lub obliczeniowego z zakresu instalacji oświetleniowych; zebranie materiałów i informacji z literatury, wykonanie zadania obliczeniowego i opracowanie końcowe w zwartej formie, z załączonymi wynikami i wnioskami poszczególnych etapów pracy i/lub rysunkami technicznymi13
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1światło- podstawowe pojęcia i wielkości4
T-W-2źródła światła we wnętrzach4
T-W-3oprawy oświetleniowe5
T-W-4pomiary parametrów oświetleniowych4
T-W-5oświetlenie chłodni przemysłowych4
T-W-6oświetlenie a zużycie energii4
T-W-7montaż i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3przygotowanie do kolokwium5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2studiowanie literatury i wykonanie obliczeń projektowych5
A-P-3przygotowanie opracowania końcowego wykonanego projektu5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C24-1_W01student charakteryzuje podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w instalacjach oświetleniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W02ma wiedzę z zakresu fizyki (obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego) niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie i pozwalającą na ich wykorzystanie do wytwarzania ciepła i zimna
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny
Treści programoweT-W-1światło- podstawowe pojęcia i wielkości
T-W-5oświetlenie chłodni przemysłowych
T-W-7montaż i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
T-W-3oprawy oświetleniowe
T-W-4pomiary parametrów oświetleniowych
T-W-6oświetlenie a zużycie energii
T-W-2źródła światła we wnętrzach
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia podstawowe prawa fizyczne mające zastosowanie w instalacjach oświetleniowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C24-1_W02student rozpoznaje części składowe instalacji oświelteniowych, objaśnia zasadę ich działania, podstawowe właściwości i charakterystyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny
Treści programoweT-W-1światło- podstawowe pojęcia i wielkości
T-W-4pomiary parametrów oświetleniowych
T-W-6oświetlenie a zużycie energii
T-W-5oświetlenie chłodni przemysłowych
T-W-7montaż i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
T-W-2źródła światła we wnętrzach
T-W-3oprawy oświetleniowe
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe części składowe istalacji oświetleniowych, wraz z zasadą ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C24-1_U01student rozwiązuje proste zadanie obliczeniowe z dziedziny instalacji oświetleniowych i ocenia jakościowo otrzymany wynik w celu sformułowania wniosków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji; potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie związane z działalnością inżynierską
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny
Treści programoweT-P-1zajęcia organizacyjne
T-A-2kolokwium
T-P-2rozwiązanie postawionego zadania projektowego lub obliczeniowego z zakresu instalacji oświetleniowych; zebranie materiałów i informacji z literatury, wykonanie zadania obliczeniowego i opracowanie końcowe w zwartej formie, z załączonymi wynikami i wnioskami poszczególnych etapów pracy i/lub rysunkami technicznymi
T-A-1przykłady i zadania zgodne z treścią prowadzonych wykładów
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda praktyczna: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zalicznie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena pisemnej formy projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zaplanować i zorganizować rozwiązanie prostego problemu obliczeniowego omówionego na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C24-1_U02student planuje i organizuje bezpieczne rozwiązanie problemu inżynierskiego przy eksploatacji instalacji oświetleniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim, angielskim lub innym języku obcym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny
Treści programoweT-P-2rozwiązanie postawionego zadania projektowego lub obliczeniowego z zakresu instalacji oświetleniowych; zebranie materiałów i informacji z literatury, wykonanie zadania obliczeniowego i opracowanie końcowe w zwartej formie, z załączonymi wynikami i wnioskami poszczególnych etapów pracy i/lub rysunkami technicznymi
T-P-1zajęcia organizacyjne
Metody nauczaniaM-3metoda praktyczna: metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena pisemnej formy projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie i przedstawia ich wyniki w skróconej formie pisemnego raportu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C24-1_K01student jest zdeterminowany na sprawne rozwiązanie problemów inżynierskich dotyczących instalacji oświetleniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_K07potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy o zagadnieniach dotyczących oświetlenia pomieszczeń i jego wpływu na bilans cieplny
Treści programoweT-W-6oświetlenie a zużycie energii
T-A-2kolokwium
T-P-1zajęcia organizacyjne
T-W-2źródła światła we wnętrzach
T-W-3oprawy oświetleniowe
T-W-7montaż i eksploatacja urządzeń oświetleniowych; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
T-W-1światło- podstawowe pojęcia i wielkości
T-W-5oświetlenie chłodni przemysłowych
T-P-2rozwiązanie postawionego zadania projektowego lub obliczeniowego z zakresu instalacji oświetleniowych; zebranie materiałów i informacji z literatury, wykonanie zadania obliczeniowego i opracowanie końcowe w zwartej formie, z załączonymi wynikami i wnioskami poszczególnych etapów pracy i/lub rysunkami technicznymi
T-W-4pomiary parametrów oświetleniowych
T-A-1przykłady i zadania zgodne z treścią prowadzonych wykładów
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda praktyczna: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z przedmiotu
S-2Ocena podsumowująca: zalicznie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: ocena pisemnej formy projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów inzynierskich dotyczących instalacji oświetleniowych
3,5
4,0
4,5
5,0