Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia chłodnicza żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia chłodnicza żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Chmielowski <Michal.Chmielowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,30zaliczenie
wykładyW6 45 3,00,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Logistyka żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie technik przechowywania żywności: obliczania procesów, dobóru urządzeń i trybów ich pracy
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania obliczeń procesów cieplnych oraz symulacji komputerowej pracy chłodni oraz wyciągania wniosków.
C-3Nabycie kompetencji działania w sposób przedsiębiorczy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczenia czasu schłodzenia, zamrażania i odmrażania.5
T-A-2Kolokwium nr 1.1
T-A-3Obliczenia potrzebnej mocy chłodniczej urządzeń zamrażalniczych.4
T-A-4Obliczenia zużycia ciekłych gazów.4
T-A-5Kolokwium nr 2; zaliczenie przedmiotu.1
15
wykłady
T-W-1Zadania technologii chłodniczej. Pojęcie łańcuchu chłodniczego. Metody utrwalania żywności. Procesy mikrobiologiczne, zachodzące w zywności. Obróbka wstępna żywności.8
T-W-2Podstawy teoretyczne technik zamrażania. Obliczenie czasu i zapotrzebowania na zimno w procesach schładzania, zamrażania i odmrażania.6
T-W-3Współczesne techniki zamrażania: w powietrzu, owiewowe, kontaktowe, fluidyzacyjne, w ciekłym azocie (LIN), w ciekłym CO2 (LIC).6
T-W-4Przechowywanie i transport żywności w atmosferze kontrolowenej (CA) i modyfikowanej (MA). Metody i środki wytważania CA i MA.6
T-W-5Budowa i eksploatacja chłodni. Chłodnie portowe i dystrybucyjne. Komory dojżewania bananów4
T-W-6Zamrażanie ryb na statkach rybackich. Zamrażanie mięsa, owoców, warzyw, pieczywa i wyrobów cukierniczych.4
T-W-7Budowa zamrażarek i wytwornic lodu.7
T-W-8Opakowania i pakowanie żywności. Warunki przechowywania żywności w sklepach.3
T-W-9Zaliczenie1
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i kolokwiów5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.44
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.21
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace: wykład informacyjny, opowiadanie, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne, symulacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej: losowanie zestawu 2 pytań z uprzednio udostępnionej studentom listy pytań, która tematycznie pokrywa się z treścią programową wykładów.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C21-2_W01
Ma wiedzę w zakresie technik przechowywania żywności i zachodzących przy tym procesach cieplnych oraz mikrobiologicznych
CK_1A_W13T1A_W02, T1A_W07InzA_W02C-1T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C21-2_U01
Student rozwiązuje metodami obliczeniowymi prosty problem inżynierski z dziedziny technik przechowywaania żywności.
CK_1A_U12T1A_U14, T1A_U15InzA_U06C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C21-2_K01
Student potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
CK_1A_K06T1A_K06InzA_K02C-3T-W-8, T-W-1M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C21-2_W01
Ma wiedzę w zakresie technik przechowywania żywności i zachodzących przy tym procesach cieplnych oraz mikrobiologicznych
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, albo zna je częściowo bez zrozumienia ich istoty
3,0Student potrafi zdefiniować większość podstawowych pojęć
3,5Student jest w stanie zilustrować przykładami podawanymi na zajęciach podstawowe pojęcia.
4,0Student jest w stanie zilustrować własnymi przykładami podstawowe pojęcia.
4,5Student jest w stanie przedstawić ogólne zależności lub parametry opisujące wybrane właściwości analizowanego procesu lub urządzenia.
5,0Student potrafi wyznaczyć parametry ilościowe i jakościowe opisywanego procesu lub urządzenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C21-2_U01
Student rozwiązuje metodami obliczeniowymi prosty problem inżynierski z dziedziny technik przechowywaania żywności.
2,0Student nie potrafi rozwiązać prostego problemu obliczeniowego z dziedziny technik zamrażania żywności
3,0Student potrafi rozwiązać omówiony wcześniej na zajęciach, prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności, pod nadzorem prowadzącego zajęcia
3,5Student potrafi rozwiązać omówiony wcześniej na zajęciach, prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
4,0Student potrafi rozwiązać prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
4,5Student sprawnie potrafi rozwiązać prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
5,0Student potrafi kompleksowo rozwiązać problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C21-2_K01
Student potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Student potrafi sformulować cele działalności przedsiębiorstwa dzałającego w strefie obrotu zywnością.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Filin S., Technika i technologia produkcji sztucznego lodu, IPPU MASTA, Gdańsk, 2006
  2. Gruda J., Postolski Z., Zamrażanie żywności, WNT, Warszawa, 1999
  3. Czapp M., Charun H., Bilans cieplny pomieszczeń chłodni: zasady opracowania, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 1997
  4. Алмаши Э., Эрдели Л., Шарой Т., Быстрое замораживание пищевых продуктов.- Пер.с венгерского, Лег. и пищ. промышленность, Москва, 1981
  5. Red. B. Gaziński, Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport, Systherm, Poznań, 2010
  6. PN-A-07005:2006. Produkty żywnościowe – Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach, PKN, Warszawa, 2006
  7. PN-A-07005:2006/Az1:2008. Produkty żywnościowe – Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach, PKN, Warszawa, 2008, Zmiany

Literatura dodatkowa

  1. Cziżow G.B., Procesy cieplne w technologii chłodniczej produktów żywnościowych, WNT, Warszawa, 1974
  2. Czumak I.G., Transportirowka i chranienie tropiczeskich plodow, Refprintinfo, Odessa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczenia czasu schłodzenia, zamrażania i odmrażania.5
T-A-2Kolokwium nr 1.1
T-A-3Obliczenia potrzebnej mocy chłodniczej urządzeń zamrażalniczych.4
T-A-4Obliczenia zużycia ciekłych gazów.4
T-A-5Kolokwium nr 2; zaliczenie przedmiotu.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zadania technologii chłodniczej. Pojęcie łańcuchu chłodniczego. Metody utrwalania żywności. Procesy mikrobiologiczne, zachodzące w zywności. Obróbka wstępna żywności.8
T-W-2Podstawy teoretyczne technik zamrażania. Obliczenie czasu i zapotrzebowania na zimno w procesach schładzania, zamrażania i odmrażania.6
T-W-3Współczesne techniki zamrażania: w powietrzu, owiewowe, kontaktowe, fluidyzacyjne, w ciekłym azocie (LIN), w ciekłym CO2 (LIC).6
T-W-4Przechowywanie i transport żywności w atmosferze kontrolowenej (CA) i modyfikowanej (MA). Metody i środki wytważania CA i MA.6
T-W-5Budowa i eksploatacja chłodni. Chłodnie portowe i dystrybucyjne. Komory dojżewania bananów4
T-W-6Zamrażanie ryb na statkach rybackich. Zamrażanie mięsa, owoców, warzyw, pieczywa i wyrobów cukierniczych.4
T-W-7Budowa zamrażarek i wytwornic lodu.7
T-W-8Opakowania i pakowanie żywności. Warunki przechowywania żywności w sklepach.3
T-W-9Zaliczenie1
45

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i kolokwiów5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.44
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.21
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C21-2_W01Ma wiedzę w zakresie technik przechowywania żywności i zachodzących przy tym procesach cieplnych oraz mikrobiologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W13ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz zna metody pomiarów stosowanych w energetyce cieplnej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie technik przechowywania żywności: obliczania procesów, dobóru urządzeń i trybów ich pracy
Treści programoweT-W-3Współczesne techniki zamrażania: w powietrzu, owiewowe, kontaktowe, fluidyzacyjne, w ciekłym azocie (LIN), w ciekłym CO2 (LIC).
T-W-7Budowa zamrażarek i wytwornic lodu.
T-W-6Zamrażanie ryb na statkach rybackich. Zamrażanie mięsa, owoców, warzyw, pieczywa i wyrobów cukierniczych.
T-W-8Opakowania i pakowanie żywności. Warunki przechowywania żywności w sklepach.
T-W-1Zadania technologii chłodniczej. Pojęcie łańcuchu chłodniczego. Metody utrwalania żywności. Procesy mikrobiologiczne, zachodzące w zywności. Obróbka wstępna żywności.
T-W-5Budowa i eksploatacja chłodni. Chłodnie portowe i dystrybucyjne. Komory dojżewania bananów
T-W-2Podstawy teoretyczne technik zamrażania. Obliczenie czasu i zapotrzebowania na zimno w procesach schładzania, zamrażania i odmrażania.
T-W-4Przechowywanie i transport żywności w atmosferze kontrolowenej (CA) i modyfikowanej (MA). Metody i środki wytważania CA i MA.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace: wykład informacyjny, opowiadanie, objaśnienie lub wyjaśnienie.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej: losowanie zestawu 2 pytań z uprzednio udostępnionej studentom listy pytań, która tematycznie pokrywa się z treścią programową wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, albo zna je częściowo bez zrozumienia ich istoty
3,0Student potrafi zdefiniować większość podstawowych pojęć
3,5Student jest w stanie zilustrować przykładami podawanymi na zajęciach podstawowe pojęcia.
4,0Student jest w stanie zilustrować własnymi przykładami podstawowe pojęcia.
4,5Student jest w stanie przedstawić ogólne zależności lub parametry opisujące wybrane właściwości analizowanego procesu lub urządzenia.
5,0Student potrafi wyznaczyć parametry ilościowe i jakościowe opisywanego procesu lub urządzenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C21-2_U01Student rozwiązuje metodami obliczeniowymi prosty problem inżynierski z dziedziny technik przechowywaania żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U12potrafi identyfikować i specyfikować proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania obliczeń procesów cieplnych oraz symulacji komputerowej pracy chłodni oraz wyciągania wniosków.
Treści programoweT-A-1Obliczenia czasu schłodzenia, zamrażania i odmrażania.
T-A-2Kolokwium nr 1.
T-A-3Obliczenia potrzebnej mocy chłodniczej urządzeń zamrażalniczych.
T-A-4Obliczenia zużycia ciekłych gazów.
T-A-5Kolokwium nr 2; zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne, symulacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązać prostego problemu obliczeniowego z dziedziny technik zamrażania żywności
3,0Student potrafi rozwiązać omówiony wcześniej na zajęciach, prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności, pod nadzorem prowadzącego zajęcia
3,5Student potrafi rozwiązać omówiony wcześniej na zajęciach, prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
4,0Student potrafi rozwiązać prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
4,5Student sprawnie potrafi rozwiązać prosty problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
5,0Student potrafi kompleksowo rozwiązać problem obliczeniowy z dziedziny technik zamrażania żywności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C21-2_K01Student potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Nabycie kompetencji działania w sposób przedsiębiorczy
Treści programoweT-W-8Opakowania i pakowanie żywności. Warunki przechowywania żywności w sklepach.
T-W-1Zadania technologii chłodniczej. Pojęcie łańcuchu chłodniczego. Metody utrwalania żywności. Procesy mikrobiologiczne, zachodzące w zywności. Obróbka wstępna żywności.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne, symulacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie ustnej: losowanie zestawu 2 pytań z uprzednio udostępnionej studentom listy pytań, która tematycznie pokrywa się z treścią programową wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi sformulować cele działalności przedsiębiorstwa dzałającego w strefie obrotu zywnością.
3,5
4,0
4,5
5,0