Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabus przedmiotu Termoelektryczne przekształcanie energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Termoelektryczne przekształcanie energii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Chmielowski <Michal.Chmielowski@zut.edu.pl>, Barbara Jasińska <barbara.jasinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,20zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,20zaliczenie
wykładyW6 30 2,00,60egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Termodynamika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie zasad działania, budowy i zastosowania niekonwencjonalnych, przyjaznych dla środowiska urzadzeń termoelektrycznych, pracujących w trybach: chłodzenia, grzania, generacji prądu.
C-2Ukształtowanie umiejętności realizacji nieskomplikowanych zadań obliczeniowych dotyczących zagadnień projektowych i eksploatacyjnych urządzeń termoelektrycznych
C-3Ukształtowanie świadomości wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
C-4Ukształtowanie umiejętności dokonywania nieskomplikowanych pomiarów charakterystyk technicznych urządzeń termoelektrycznych i wyboru energooszczędnych trybób ich pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady i zadania obliczeniowe dostosowane do treści wykładów (m.in.: zagadnienia związane z wyznaczaniem wielkości charakterystycznych dla termoelementu, modułu i agregatu termoelektrycznego, zagadnienia projektowania agregatu termoelektrycznego chłodziarki – dobór modułów termoelektrycznych, wyznaczanie zapotrzebowanego pola powierzchni wymiennika ciepła, wyznaczania parametrów zasilania agregatu itp. ).13
T-A-2Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
15
laboratoria
T-L-1Instruktaż BHP. Zapoznanie się z zasadą działania urządzeń termoelektrycznych.2
T-L-2Badania pracy chłodziarki termoelektrycznej przy różnych sposobach regulacji temperatury4
T-L-3Badania pracy termoelektrycznej wytwornicy lodu4
T-L-4Badania wpływu temperatury otoczenia na charakterystyki eksploatacyjne i efektywność energetyczną chłodziarek termoelektrycznych4
T-L-5Zaliczenie1
15
wykłady
T-W-1Przegląd współczesnych metod wytwarzania zimna2
T-W-2Podstawy teoretyczne działania urządzeń termoelektrycznych. Zjawiska Peltiera, Seebeka, Thomsona.3
T-W-3Materiały termoelektryczne i sposoby ich produkcji. Moduły chłodnicze jedno- i wielokaskadowe: budowa, parametry, metody pomiarów parametrów. Podstawowe tryby pracy termoelementu. Praca rewersyjna.4
T-W-4Budowa chłodziarki termoelektrycznej. Zastosowanie termoelektrycznych urządzeń chłodniczych (TUCH) w okrętownictwie, transporcie, inne zastosowania.3
T-W-5Specjalistyczne TUCH: schładzacze napojów, wytwornice lodu, klimatyzatory.2
T-W-6Zasady projektowania TUCH.2
T-W-7Zasilanie elektryczne chłodziarek, automatyzacja ich pracy. Regulacja temperatury w chłodziarkach termoelektrycznych. Eksploatacja i naprawa TUCH.3
T-W-8Zachodzące w półprzewodnikach efekty termoelektryczne i termogalwanoelektryczne, wykorzystywane w chłodnictwie i kriogenice. Chłodziarki termoionowe.2
T-W-9Praca termoelementu w trybie ogrzewania. Zastosowanie grzejników termoelektrycznytch3
T-W-10Praca termoelementu w trybie generacji prądu. Materiały termoelektryczne dla generatorów. Przegląd współczesnego rynku generatorów termoelektrycznych.3
T-W-11Energooszczędność w urządzeniach termoelektrycznych.2
T-W-12Zaliczenie1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Odrabianie zadań domowych i przygotowanie do zajęć.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury5
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia5
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podająca: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie zadań domowych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci zadań obliczeniowych sprawdzających czy student osiągnął zakładane efekty kształcenia.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny: losowanie zestawu 2 pytań z wstępnie udostepnionej studentom listy.
S-4Ocena formująca: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C23-1_W01
Ma wiedzę w zakresie zasad działania, budowy i zastosowania przyjaznych dla środowiska urzadzeń chłodniczych
CK_1A_W11, CK_1A_W15T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C23-1_U01
Potrafi rozwiązywać nieskomplikowane zadania w zakresie podstaw projektowania i eksploatacji przetworników termoelektrycznych oraz dokonywać analizy obliczeniowej ich efektywności energetycznej
CK_1A_U08T1A_U09InzA_U01C-2T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-2
CK_1A_C23-1_U02
Potrafi dokonywać nieskomplikowanych pomiarów charakterystyk technicznych urządzeń termoelektrycznych i dokonać wyboru energooszczędnych trybów ich pracy
CK_1A_U07T1A_U08InzA_U01C-4T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C23-1_K01
Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa, oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
CK_1A_K04T1A_K05InzA_K01C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C23-1_W01
Ma wiedzę w zakresie zasad działania, budowy i zastosowania przyjaznych dla środowiska urzadzeń chłodniczych
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych właściwości i cechy analizowanych . systemów chłodzenia
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości cech analizowanych systemów chłodzenia
3,5Student potrafi opisać podstawowe właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
4,0Student potrafi w miarę dokładnie opisać podstawowe właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
4,5Student potrafi w miarę dokładnie opisać pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
5,0Student potrafi w miarę dokładnie opisać pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego opisu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C23-1_U01
Potrafi rozwiązywać nieskomplikowane zadania w zakresie podstaw projektowania i eksploatacji przetworników termoelektrycznych oraz dokonywać analizy obliczeniowej ich efektywności energetycznej
2,0Student nie potrafi przeprowadzić wymaganych obliczeń na poziomie elementarnym.
3,0Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia na poziomie elementarnym, popełniając szereg istotnych błędów merytorycznych.
3,5Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia na poziomie podstawowym, popełniając nieliczne istotne błędy merytoryczne.
4,0Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia, popełniając drobne błędy merytoryczne. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
4,5Student potrafi rozwiązać zadania bez żadnych błędów merytorycznych, popełniając jedynie drobne pomyłki. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
5,0Student potrafi bezbłędnie rozwiązać zadania. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
CK_1A_C23-1_U02
Potrafi dokonywać nieskomplikowanych pomiarów charakterystyk technicznych urządzeń termoelektrycznych i dokonać wyboru energooszczędnych trybów ich pracy
2,0
3,0Student potrafi w grupie dokonać nieskomplikowanych pomiarów i poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C23-1_K01
Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa, oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
2,0Student nie wykazuje elementarnych kompetencji społecznych w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
3,0Student ma wybiórczą świadomość w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
3,5Student w zadowalającym stopniu posiada kompetencje społeczne w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
4,0Student posiada prawidłową świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane w tej kwestii decyzje.
4,5Student posiada pełną świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane w tej kwestii decyzje.
5,0Student posiada wyróżniające kompetencje społeczne w zakresie określonym przez efekt kształcenia.

Literatura podstawowa

  1. Królicki Z., Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
  2. Filin S., Termoelektryczne urządzenia chłodnicze, IPPU Masta, Gdańsk, 2002
  3. Filin S., Owsicki A., Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych, ZAPOL, Szczecin, 2010
  4. Filin S., Owsicki A., Zakrzewski B., Badania eksperymentalne chłodziarek termoelektrycznych, Astroprint, Odessa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Bonca Z., Dziubek R., Zagadnienia obliczeniowe z chłodnictwa i klimatyzacji, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady i zadania obliczeniowe dostosowane do treści wykładów (m.in.: zagadnienia związane z wyznaczaniem wielkości charakterystycznych dla termoelementu, modułu i agregatu termoelektrycznego, zagadnienia projektowania agregatu termoelektrycznego chłodziarki – dobór modułów termoelektrycznych, wyznaczanie zapotrzebowanego pola powierzchni wymiennika ciepła, wyznaczania parametrów zasilania agregatu itp. ).13
T-A-2Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Instruktaż BHP. Zapoznanie się z zasadą działania urządzeń termoelektrycznych.2
T-L-2Badania pracy chłodziarki termoelektrycznej przy różnych sposobach regulacji temperatury4
T-L-3Badania pracy termoelektrycznej wytwornicy lodu4
T-L-4Badania wpływu temperatury otoczenia na charakterystyki eksploatacyjne i efektywność energetyczną chłodziarek termoelektrycznych4
T-L-5Zaliczenie1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd współczesnych metod wytwarzania zimna2
T-W-2Podstawy teoretyczne działania urządzeń termoelektrycznych. Zjawiska Peltiera, Seebeka, Thomsona.3
T-W-3Materiały termoelektryczne i sposoby ich produkcji. Moduły chłodnicze jedno- i wielokaskadowe: budowa, parametry, metody pomiarów parametrów. Podstawowe tryby pracy termoelementu. Praca rewersyjna.4
T-W-4Budowa chłodziarki termoelektrycznej. Zastosowanie termoelektrycznych urządzeń chłodniczych (TUCH) w okrętownictwie, transporcie, inne zastosowania.3
T-W-5Specjalistyczne TUCH: schładzacze napojów, wytwornice lodu, klimatyzatory.2
T-W-6Zasady projektowania TUCH.2
T-W-7Zasilanie elektryczne chłodziarek, automatyzacja ich pracy. Regulacja temperatury w chłodziarkach termoelektrycznych. Eksploatacja i naprawa TUCH.3
T-W-8Zachodzące w półprzewodnikach efekty termoelektryczne i termogalwanoelektryczne, wykorzystywane w chłodnictwie i kriogenice. Chłodziarki termoionowe.2
T-W-9Praca termoelementu w trybie ogrzewania. Zastosowanie grzejników termoelektrycznytch3
T-W-10Praca termoelementu w trybie generacji prądu. Materiały termoelektryczne dla generatorów. Przegląd współczesnego rynku generatorów termoelektrycznych.3
T-W-11Energooszczędność w urządzeniach termoelektrycznych.2
T-W-12Zaliczenie1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Odrabianie zadań domowych i przygotowanie do zajęć.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury5
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C23-1_W01Ma wiedzę w zakresie zasad działania, budowy i zastosowania przyjaznych dla środowiska urzadzeń chłodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W11ma uporządkowaną wiedzę w zakresie chłodnictwa, wentylacji, ogrzewnictwa i klimatyzacji
CK_1A_W15ma pogłębioną wiedzę ogólną dotyczącą zasad projektowania i eksploatacji systemów wentylacji, chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze zagadnień powiązanych z tymi systemami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie zasad działania, budowy i zastosowania niekonwencjonalnych, przyjaznych dla środowiska urzadzeń termoelektrycznych, pracujących w trybach: chłodzenia, grzania, generacji prądu.
Treści programoweT-W-1Przegląd współczesnych metod wytwarzania zimna
T-W-2Podstawy teoretyczne działania urządzeń termoelektrycznych. Zjawiska Peltiera, Seebeka, Thomsona.
T-W-3Materiały termoelektryczne i sposoby ich produkcji. Moduły chłodnicze jedno- i wielokaskadowe: budowa, parametry, metody pomiarów parametrów. Podstawowe tryby pracy termoelementu. Praca rewersyjna.
T-W-4Budowa chłodziarki termoelektrycznej. Zastosowanie termoelektrycznych urządzeń chłodniczych (TUCH) w okrętownictwie, transporcie, inne zastosowania.
T-W-5Specjalistyczne TUCH: schładzacze napojów, wytwornice lodu, klimatyzatory.
T-W-6Zasady projektowania TUCH.
T-W-7Zasilanie elektryczne chłodziarek, automatyzacja ich pracy. Regulacja temperatury w chłodziarkach termoelektrycznych. Eksploatacja i naprawa TUCH.
T-W-8Zachodzące w półprzewodnikach efekty termoelektryczne i termogalwanoelektryczne, wykorzystywane w chłodnictwie i kriogenice. Chłodziarki termoionowe.
T-W-9Praca termoelementu w trybie ogrzewania. Zastosowanie grzejników termoelektrycznytch
T-W-10Praca termoelementu w trybie generacji prądu. Materiały termoelektryczne dla generatorów. Przegląd współczesnego rynku generatorów termoelektrycznych.
T-W-11Energooszczędność w urządzeniach termoelektrycznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny: losowanie zestawu 2 pytań z wstępnie udostepnionej studentom listy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych właściwości i cechy analizowanych . systemów chłodzenia
3,0Student potrafi opisać większą część podstawowych własciwości cech analizowanych systemów chłodzenia
3,5Student potrafi opisać podstawowe właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
4,0Student potrafi w miarę dokładnie opisać podstawowe właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
4,5Student potrafi w miarę dokładnie opisać pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia
5,0Student potrafi w miarę dokładnie opisać pierwszorzędne i drugorzędne właściwości i cechy analizowanych systemów chłodzenia z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego opisu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C23-1_U01Potrafi rozwiązywać nieskomplikowane zadania w zakresie podstaw projektowania i eksploatacji przetworników termoelektrycznych oraz dokonywać analizy obliczeniowej ich efektywności energetycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U08potrafi prowadzić obliczenia, planować i przeprowadzać symulacje komputerowe oraz korzystać z oprogramowania specjalistycznego z zakresu wentylacji, chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności realizacji nieskomplikowanych zadań obliczeniowych dotyczących zagadnień projektowych i eksploatacyjnych urządzeń termoelektrycznych
Treści programoweT-A-1Przykłady i zadania obliczeniowe dostosowane do treści wykładów (m.in.: zagadnienia związane z wyznaczaniem wielkości charakterystycznych dla termoelementu, modułu i agregatu termoelektrycznego, zagadnienia projektowania agregatu termoelektrycznego chłodziarki – dobór modułów termoelektrycznych, wyznaczanie zapotrzebowanego pola powierzchni wymiennika ciepła, wyznaczania parametrów zasilania agregatu itp. ).
T-A-2Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzenie zadań domowych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne w postaci zadań obliczeniowych sprawdzających czy student osiągnął zakładane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić wymaganych obliczeń na poziomie elementarnym.
3,0Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia na poziomie elementarnym, popełniając szereg istotnych błędów merytorycznych.
3,5Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia na poziomie podstawowym, popełniając nieliczne istotne błędy merytoryczne.
4,0Student potrafi przeprowadzić wymagane obliczenia, popełniając drobne błędy merytoryczne. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
4,5Student potrafi rozwiązać zadania bez żadnych błędów merytorycznych, popełniając jedynie drobne pomyłki. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
5,0Student potrafi bezbłędnie rozwiązać zadania. Potrafi również dokonać właściwej oceny urządzenia chłodniczego, czy też realizowanego procesu ziębienia, uwzględniając w niej aspekty pozatechniczne (ekonomiczne, bezpieczeństwa, ochrony środowiska).
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C23-1_U02Potrafi dokonywać nieskomplikowanych pomiarów charakterystyk technicznych urządzeń termoelektrycznych i dokonać wyboru energooszczędnych trybów ich pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U07potrafi zaplanować badania, przeprowadzić pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski w zakresie zagadnień dotyczących chłodnictwa i klimatyzacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności dokonywania nieskomplikowanych pomiarów charakterystyk technicznych urządzeń termoelektrycznych i wyboru energooszczędnych trybób ich pracy
Treści programoweT-L-2Badania pracy chłodziarki termoelektrycznej przy różnych sposobach regulacji temperatury
T-L-3Badania pracy termoelektrycznej wytwornicy lodu
T-L-4Badania wpływu temperatury otoczenia na charakterystyki eksploatacyjne i efektywność energetyczną chłodziarek termoelektrycznych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w grupie dokonać nieskomplikowanych pomiarów i poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C23-1_K01Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa, oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywanej działalności w zakresie eksploatacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Treści programoweT-W-1Przegląd współczesnych metod wytwarzania zimna
T-W-2Podstawy teoretyczne działania urządzeń termoelektrycznych. Zjawiska Peltiera, Seebeka, Thomsona.
T-W-3Materiały termoelektryczne i sposoby ich produkcji. Moduły chłodnicze jedno- i wielokaskadowe: budowa, parametry, metody pomiarów parametrów. Podstawowe tryby pracy termoelementu. Praca rewersyjna.
T-W-4Budowa chłodziarki termoelektrycznej. Zastosowanie termoelektrycznych urządzeń chłodniczych (TUCH) w okrętownictwie, transporcie, inne zastosowania.
T-W-5Specjalistyczne TUCH: schładzacze napojów, wytwornice lodu, klimatyzatory.
T-W-6Zasady projektowania TUCH.
T-W-7Zasilanie elektryczne chłodziarek, automatyzacja ich pracy. Regulacja temperatury w chłodziarkach termoelektrycznych. Eksploatacja i naprawa TUCH.
T-W-8Zachodzące w półprzewodnikach efekty termoelektryczne i termogalwanoelektryczne, wykorzystywane w chłodnictwie i kriogenice. Chłodziarki termoionowe.
T-W-9Praca termoelementu w trybie ogrzewania. Zastosowanie grzejników termoelektrycznytch
T-W-10Praca termoelementu w trybie generacji prądu. Materiały termoelektryczne dla generatorów. Przegląd współczesnego rynku generatorów termoelektrycznych.
T-W-11Energooszczędność w urządzeniach termoelektrycznych.
T-L-3Badania pracy termoelektrycznej wytwornicy lodu
T-L-4Badania wpływu temperatury otoczenia na charakterystyki eksploatacyjne i efektywność energetyczną chłodziarek termoelektrycznych
T-L-2Badania pracy chłodziarki termoelektrycznej przy różnych sposobach regulacji temperatury
Metody nauczaniaM-1Metody podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny: losowanie zestawu 2 pytań z wstępnie udostepnionej studentom listy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje elementarnych kompetencji społecznych w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
3,0Student ma wybiórczą świadomość w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
3,5Student w zadowalającym stopniu posiada kompetencje społeczne w zakresie określonym przez efekt kształcenia.
4,0Student posiada prawidłową świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane w tej kwestii decyzje.
4,5Student posiada pełną świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otocznie i środowisko oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane w tej kwestii decyzje.
5,0Student posiada wyróżniające kompetencje społeczne w zakresie określonym przez efekt kształcenia.