Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych (w tym grafika inżynierska)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 10 0,50,29zaliczenie
projektyP7 10 1,00,29zaliczenie
wykładyW7 20 1,50,42zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza podstawowa z zakresu podstaw biotechnologii, chemii i fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z podstawami doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych w oparciu o umiejętny dobór procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Biokonwersja wybranych źródeł białka i azotu do wybranych substancji chemicznych z wykorzystaniem wolnych lub immobilizowanych mikroorganizmów5
T-L-2Oczyszczanie i charakterystyka produktów otrzymanych w procesie biokonwersji5
10
projekty
T-P-1Omówienie najważniejszych procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do właściwego zaprojektowania linii biotechnologicznej w kierunku biosyntezy i oczyszczania produktu - niezbędne obliczenia4
T-P-2Podstawy doboru operacji jednostkowych linii biotechnologicznych, schematy blokowe procesów. Dobór maszyn i urządzeń2
T-P-3Bilanse elementarne i bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów. Zdolność produkcyjna linii technologicznej - obliczenia.4
10
wykłady
T-W-1Linie biotechnologiczne - terminologia, definicje w ramach biotechnologii klasycznej i nowoczesnej. Ogólne zasady i specyficzność procesów biotechnologicznych.3
T-W-2Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.2
T-W-3Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa i ciągła. Podstawy z zakresu dynamiki płynów. Procesy mieszania i napowietrzania w bioreaktorach.2
T-W-4Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii biotechnologicznej. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii – mechanizmy sterylizacji.2
T-W-5Podstawy optymalizacji warunków prowadzenia procesów a kontrola procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali produkcji.2
T-W-6Wydzielanie, oczyszczanie i i utrwalanie bioproduktów. Metody separacji bioproduktów z wykorzystaniem metod ekstrakcji i adsorpcji.2
T-W-7Techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Wytrącanie i krystalizacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów (rodzaje metod suszenia biopreparatów).3
T-W-8Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Podstawy biotechnologii bioproduktów stosowanych w technologii żywności.2
T-W-9Wstęp do projektowanie procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowywyamia studiów wykonalności i projektowania instalacji, szacowania kosztów, techniczna i ekonomiczna ocena wykonalności, ceny materiałów i produktów. Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania określonych substancji w przemyśle rolno-spożywczym i farmacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne rozwoju linii biotechnologicznych.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie się do kolokwium5
15
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2Przygotowanie projektu20
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury25
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny; wykład problemowy
M-2Pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Projekt linii wybranego procesu biotechnologicznego
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A13_W01
Ma wiedzę odnośnie podstaw doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych oraz doboru procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
BT_1A_W09C-1T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1, T-P-1, T-P-3, T-P-2M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A13_U01
Potrafi umiejetnie zaprojektować i dobrać elementy linii biotechnologicznych oraz procesy i operacje jednostkowe niezbędne do realizacji okreslonych technologii.
BT_1A_U10C-1T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1, T-P-1, T-P-3, T-P-2M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A13_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
BT_1A_K06, BT_1A_K03, BT_1A_K01C-1T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1, T-P-1, T-P-3, T-P-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A13_W01
Ma wiedzę odnośnie podstaw doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych oraz doboru procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A13_U01
Potrafi umiejetnie zaprojektować i dobrać elementy linii biotechnologicznych oraz procesy i operacje jednostkowe niezbędne do realizacji okreslonych technologii.
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A13_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa

  1. Bednarski W. i Fiedurk J., Podstawy biotechnologii przemyslowej, WNT, Warszawa, 2007
  2. Kayser O., Podstawy biotechnologii farmaceutycznej, Wydawnicteo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  3. Fiedurk J., Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Kraków, 2004
  4. Horwood Ellis, Biotechnology for engineers, John Wiley, 1988

Literatura dodatkowa

  1. Basel, Biotechnology, Technomic, Lancaster, 1994

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Biokonwersja wybranych źródeł białka i azotu do wybranych substancji chemicznych z wykorzystaniem wolnych lub immobilizowanych mikroorganizmów5
T-L-2Oczyszczanie i charakterystyka produktów otrzymanych w procesie biokonwersji5
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie najważniejszych procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do właściwego zaprojektowania linii biotechnologicznej w kierunku biosyntezy i oczyszczania produktu - niezbędne obliczenia4
T-P-2Podstawy doboru operacji jednostkowych linii biotechnologicznych, schematy blokowe procesów. Dobór maszyn i urządzeń2
T-P-3Bilanse elementarne i bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów. Zdolność produkcyjna linii technologicznej - obliczenia.4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Linie biotechnologiczne - terminologia, definicje w ramach biotechnologii klasycznej i nowoczesnej. Ogólne zasady i specyficzność procesów biotechnologicznych.3
T-W-2Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.2
T-W-3Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa i ciągła. Podstawy z zakresu dynamiki płynów. Procesy mieszania i napowietrzania w bioreaktorach.2
T-W-4Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii biotechnologicznej. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii – mechanizmy sterylizacji.2
T-W-5Podstawy optymalizacji warunków prowadzenia procesów a kontrola procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali produkcji.2
T-W-6Wydzielanie, oczyszczanie i i utrwalanie bioproduktów. Metody separacji bioproduktów z wykorzystaniem metod ekstrakcji i adsorpcji.2
T-W-7Techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Wytrącanie i krystalizacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów (rodzaje metod suszenia biopreparatów).3
T-W-8Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Podstawy biotechnologii bioproduktów stosowanych w technologii żywności.2
T-W-9Wstęp do projektowanie procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowywyamia studiów wykonalności i projektowania instalacji, szacowania kosztów, techniczna i ekonomiczna ocena wykonalności, ceny materiałów i produktów. Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania określonych substancji w przemyśle rolno-spożywczym i farmacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne rozwoju linii biotechnologicznych.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie się do kolokwium5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2Przygotowanie projektu20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury25
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A13_W01Ma wiedzę odnośnie podstaw doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych oraz doboru procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W09Ma podstawową wiedzę z zakresu doboru reaktorów, urządzeń, linii technologicznych i programów komputerowych wykorzystywanych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawami doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych w oparciu o umiejętny dobór procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
Treści programoweT-W-6Wydzielanie, oczyszczanie i i utrwalanie bioproduktów. Metody separacji bioproduktów z wykorzystaniem metod ekstrakcji i adsorpcji.
T-W-2Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.
T-W-4Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii biotechnologicznej. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii – mechanizmy sterylizacji.
T-W-3Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa i ciągła. Podstawy z zakresu dynamiki płynów. Procesy mieszania i napowietrzania w bioreaktorach.
T-W-5Podstawy optymalizacji warunków prowadzenia procesów a kontrola procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali produkcji.
T-W-7Techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Wytrącanie i krystalizacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów (rodzaje metod suszenia biopreparatów).
T-W-8Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Podstawy biotechnologii bioproduktów stosowanych w technologii żywności.
T-W-9Wstęp do projektowanie procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowywyamia studiów wykonalności i projektowania instalacji, szacowania kosztów, techniczna i ekonomiczna ocena wykonalności, ceny materiałów i produktów. Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania określonych substancji w przemyśle rolno-spożywczym i farmacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne rozwoju linii biotechnologicznych.
T-W-1Linie biotechnologiczne - terminologia, definicje w ramach biotechnologii klasycznej i nowoczesnej. Ogólne zasady i specyficzność procesów biotechnologicznych.
T-P-1Omówienie najważniejszych procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do właściwego zaprojektowania linii biotechnologicznej w kierunku biosyntezy i oczyszczania produktu - niezbędne obliczenia
T-P-3Bilanse elementarne i bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów. Zdolność produkcyjna linii technologicznej - obliczenia.
T-P-2Podstawy doboru operacji jednostkowych linii biotechnologicznych, schematy blokowe procesów. Dobór maszyn i urządzeń
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny; wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A13_U01Potrafi umiejetnie zaprojektować i dobrać elementy linii biotechnologicznych oraz procesy i operacje jednostkowe niezbędne do realizacji okreslonych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawami doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych w oparciu o umiejętny dobór procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
Treści programoweT-W-6Wydzielanie, oczyszczanie i i utrwalanie bioproduktów. Metody separacji bioproduktów z wykorzystaniem metod ekstrakcji i adsorpcji.
T-W-2Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.
T-W-4Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii biotechnologicznej. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii – mechanizmy sterylizacji.
T-W-3Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa i ciągła. Podstawy z zakresu dynamiki płynów. Procesy mieszania i napowietrzania w bioreaktorach.
T-W-5Podstawy optymalizacji warunków prowadzenia procesów a kontrola procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali produkcji.
T-W-7Techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Wytrącanie i krystalizacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów (rodzaje metod suszenia biopreparatów).
T-W-8Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Podstawy biotechnologii bioproduktów stosowanych w technologii żywności.
T-W-9Wstęp do projektowanie procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowywyamia studiów wykonalności i projektowania instalacji, szacowania kosztów, techniczna i ekonomiczna ocena wykonalności, ceny materiałów i produktów. Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania określonych substancji w przemyśle rolno-spożywczym i farmacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne rozwoju linii biotechnologicznych.
T-W-1Linie biotechnologiczne - terminologia, definicje w ramach biotechnologii klasycznej i nowoczesnej. Ogólne zasady i specyficzność procesów biotechnologicznych.
T-P-1Omówienie najważniejszych procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do właściwego zaprojektowania linii biotechnologicznej w kierunku biosyntezy i oczyszczania produktu - niezbędne obliczenia
T-P-3Bilanse elementarne i bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów. Zdolność produkcyjna linii technologicznej - obliczenia.
T-P-2Podstawy doboru operacji jednostkowych linii biotechnologicznych, schematy blokowe procesów. Dobór maszyn i urządzeń
Metody nauczaniaM-2Pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Projekt linii wybranego procesu biotechnologicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A13_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z podstawami doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych w oparciu o umiejętny dobór procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii.
Treści programoweT-W-6Wydzielanie, oczyszczanie i i utrwalanie bioproduktów. Metody separacji bioproduktów z wykorzystaniem metod ekstrakcji i adsorpcji.
T-W-2Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii. Techniczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.
T-W-4Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii biotechnologicznej. Zapewnienie warunków aseptycznych w biotechnologii – mechanizmy sterylizacji.
T-W-3Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Techniki hodowli drobnoustrojów: hodowla okresowa i ciągła. Podstawy z zakresu dynamiki płynów. Procesy mieszania i napowietrzania w bioreaktorach.
T-W-5Podstawy optymalizacji warunków prowadzenia procesów a kontrola procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali produkcji.
T-W-7Techniki membranowe i techniki chromatograficzne. Wytrącanie i krystalizacja. Utrwalanie oraz stabilizowanie aktywności biopreparatów (rodzaje metod suszenia biopreparatów).
T-W-8Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Podstawy biotechnologii bioproduktów stosowanych w technologii żywności.
T-W-9Wstęp do projektowanie procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowywyamia studiów wykonalności i projektowania instalacji, szacowania kosztów, techniczna i ekonomiczna ocena wykonalności, ceny materiałów i produktów. Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania określonych substancji w przemyśle rolno-spożywczym i farmacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i etyczne rozwoju linii biotechnologicznych.
T-W-1Linie biotechnologiczne - terminologia, definicje w ramach biotechnologii klasycznej i nowoczesnej. Ogólne zasady i specyficzność procesów biotechnologicznych.
T-P-1Omówienie najważniejszych procesów i operacji jednostkowych niezbędnych do właściwego zaprojektowania linii biotechnologicznej w kierunku biosyntezy i oczyszczania produktu - niezbędne obliczenia
T-P-3Bilanse elementarne i bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów. Zdolność produkcyjna linii technologicznej - obliczenia.
T-P-2Podstawy doboru operacji jednostkowych linii biotechnologicznych, schematy blokowe procesów. Dobór maszyn i urządzeń
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny; wykład problemowy
M-2Pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Projekt linii wybranego procesu biotechnologicznego
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie