Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
BT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W03Posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa, zarządzania i ekonomii przydatną w tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
BT_1A_W04Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ich znaczenia w naukach rolniczych; zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne, prawne, ekonomiczne i inne związane z działalnością naukową, dydaktyczną i wdrożeniową.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
BT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W09Ma podstawową wiedzę z zakresu doboru reaktorów, urządzeń, linii technologicznych i programów komputerowych wykorzystywanych w biotechnologii.
BT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
BT_1A_W11Zna techniki badawcze oraz zasady przygotowania i napisania pracy naukowej.
BT_1A_W12Zna i rozumie rolę oraz znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
BT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
BT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
BT_1A_W18Ma wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; zna procedury pozyskiwania i przetwarzania różnych produktów żywnościowych.
BT_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki, programów komputerowych oraz biologicznych baz danych wykorzystywanych w biotechnologii.