Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w produkcji biopolimerów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w produkcji biopolimerów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza podstawowa z zakresu chemii, biochemii, fizyki, mikrobiologii i biotechnologii ogólnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstaw teoretycznych dotyczących najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, poznanie metod doboru właściwych organizmów żywych, ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów, regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje, poznanie najważniejszych kierunków wykorzystania biopolimerów i metod ich charakteryzacji, poznanie metod wykorzystywanych w procesach biodegradacji biopolimerów oraz metodyki oceny ich biodegradowalności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie zasad BHP1
T-L-2Biosynteza PHA, jego kopolimerów oraz oczyszczanie biopolimeru5
T-L-3Ogólna charakterystyka biopolimerów i polimerów syntetycznych (porównanie)3
T-L-4Produkcja i oczyszczanie wybranych EPS4
T-L-5Biosynteza celulozy i oczyszczanie.2
15
wykłady
T-W-1Budowa i główne rodzaje biopolimerów.2
T-W-2Biotechnologiczne przekształcanie węgla w kierunku surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesach biochemicznych.2
T-W-3Biosynteza ligniny w transgenicznych i zmutowanych roślinach i jej biodegradacja w obecności grzybów. Biochemia naturalnego lateksu. Poliestry: polihydroksykwasy PHA – metaboliczne przemiany i bioinżynieria biosyntezy PHA, produkcja PHA w transgenicznych roślinach, ukierunkowane procesy fermentacji jako źródło komonomerów do chemicznej produkcji poliestrów.2
T-W-4Polisacharydy, egzopolisacharydy produkowane przez bakterie kwasu mlekowego, skleroglukan, bioemulgatory polisacharydowe.2
T-W-5Poliamidy i kompleksy białkowe, biologia i technologia produkcji jedwabiu w tym zastosowanie transgenicznych roślin, manipulacja strukturalna kwasów nukleinowych i białek jako metoda modyfikacji procesów biotechnologicznych.2
T-W-6Inne polimery pochodzenia naturalnego: biofosforany i poli(tioestry).2
T-W-7Proces biotechnologiczny w produkcji monomerów służących do produkcji polimerów. Syntetyczne nośniki DNA stosowane m.in. w terapii genowej. Najważniejsze kierunki wykorzystania biopolimerów i metody ich charakteryzacji oraz aspekty ekonomiczne biotechnologicznej produkcji biopolimerów3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sie do kolokwiów10
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Problemowe i pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C28_W01
Ma wiedzę odnośnie najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, Zna metody doboru właściwych organizmów żywych i ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów oraz regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje,Ma wiedzę o najważniejszych kierunkach wykorzystania biopolimerów i metodach ich charakteryzacji oraz metodach stosowanych w procesach biodegradacji biopolimerów i metodach oceny ich biodegradowalności
BT_1A_W10C-1T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C28_U01
Potrafi zastosować procesy biotechnologiczne w produkcji biopolimerów oraz dobrać i pozyskać wlasciwe organizmy żywe w celu efektywnej ich produkcji, Umie scharakteryzować biopolimery i ocenić stopień ich biodegradowalności.
BT_1A_U10C-1T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C28_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
BT_1A_K06, BT_1A_K03, BT_1A_K01C-1T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C28_W01
Ma wiedzę odnośnie najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, Zna metody doboru właściwych organizmów żywych i ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów oraz regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje,Ma wiedzę o najważniejszych kierunkach wykorzystania biopolimerów i metodach ich charakteryzacji oraz metodach stosowanych w procesach biodegradacji biopolimerów i metodach oceny ich biodegradowalności
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C28_U01
Potrafi zastosować procesy biotechnologiczne w produkcji biopolimerów oraz dobrać i pozyskać wlasciwe organizmy żywe w celu efektywnej ich produkcji, Umie scharakteryzować biopolimery i ocenić stopień ich biodegradowalności.
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C28_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa

  1. Steinbuchel A., Doi Y., Biotechnology of biopolymers: from synthesis to patents, Wiley, 2004, 2
  2. Steinbuchel A., Biopolymers, John Wiley & Sons, Kanada, 2002, 1-10
  3. Blake R.D., Informational Biopolymers of Genes and Gene Expression: Properties and Evolution, University Science Books, 2005
  4. Carraher Jr. C.E., Gebelein C.G., Biotechnology and Bioactive Polymers, Springer, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Manssur Yalpani, Biomedical Functions and Biotechnology of Natural and Artificial Polymers, A T L Pr Scientific Pub, 1996
  2. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie zasad BHP1
T-L-2Biosynteza PHA, jego kopolimerów oraz oczyszczanie biopolimeru5
T-L-3Ogólna charakterystyka biopolimerów i polimerów syntetycznych (porównanie)3
T-L-4Produkcja i oczyszczanie wybranych EPS4
T-L-5Biosynteza celulozy i oczyszczanie.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i główne rodzaje biopolimerów.2
T-W-2Biotechnologiczne przekształcanie węgla w kierunku surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesach biochemicznych.2
T-W-3Biosynteza ligniny w transgenicznych i zmutowanych roślinach i jej biodegradacja w obecności grzybów. Biochemia naturalnego lateksu. Poliestry: polihydroksykwasy PHA – metaboliczne przemiany i bioinżynieria biosyntezy PHA, produkcja PHA w transgenicznych roślinach, ukierunkowane procesy fermentacji jako źródło komonomerów do chemicznej produkcji poliestrów.2
T-W-4Polisacharydy, egzopolisacharydy produkowane przez bakterie kwasu mlekowego, skleroglukan, bioemulgatory polisacharydowe.2
T-W-5Poliamidy i kompleksy białkowe, biologia i technologia produkcji jedwabiu w tym zastosowanie transgenicznych roślin, manipulacja strukturalna kwasów nukleinowych i białek jako metoda modyfikacji procesów biotechnologicznych.2
T-W-6Inne polimery pochodzenia naturalnego: biofosforany i poli(tioestry).2
T-W-7Proces biotechnologiczny w produkcji monomerów służących do produkcji polimerów. Syntetyczne nośniki DNA stosowane m.in. w terapii genowej. Najważniejsze kierunki wykorzystania biopolimerów i metody ich charakteryzacji oraz aspekty ekonomiczne biotechnologicznej produkcji biopolimerów3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sie do kolokwiów10
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C28_W01Ma wiedzę odnośnie najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, Zna metody doboru właściwych organizmów żywych i ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów oraz regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje,Ma wiedzę o najważniejszych kierunkach wykorzystania biopolimerów i metodach ich charakteryzacji oraz metodach stosowanych w procesach biodegradacji biopolimerów i metodach oceny ich biodegradowalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstaw teoretycznych dotyczących najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, poznanie metod doboru właściwych organizmów żywych, ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów, regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje, poznanie najważniejszych kierunków wykorzystania biopolimerów i metod ich charakteryzacji, poznanie metod wykorzystywanych w procesach biodegradacji biopolimerów oraz metodyki oceny ich biodegradowalności.
Treści programoweT-L-3Ogólna charakterystyka biopolimerów i polimerów syntetycznych (porównanie)
T-L-5Biosynteza celulozy i oczyszczanie.
T-L-4Produkcja i oczyszczanie wybranych EPS
T-L-2Biosynteza PHA, jego kopolimerów oraz oczyszczanie biopolimeru
T-W-3Biosynteza ligniny w transgenicznych i zmutowanych roślinach i jej biodegradacja w obecności grzybów. Biochemia naturalnego lateksu. Poliestry: polihydroksykwasy PHA – metaboliczne przemiany i bioinżynieria biosyntezy PHA, produkcja PHA w transgenicznych roślinach, ukierunkowane procesy fermentacji jako źródło komonomerów do chemicznej produkcji poliestrów.
T-W-4Polisacharydy, egzopolisacharydy produkowane przez bakterie kwasu mlekowego, skleroglukan, bioemulgatory polisacharydowe.
T-W-5Poliamidy i kompleksy białkowe, biologia i technologia produkcji jedwabiu w tym zastosowanie transgenicznych roślin, manipulacja strukturalna kwasów nukleinowych i białek jako metoda modyfikacji procesów biotechnologicznych.
T-W-6Inne polimery pochodzenia naturalnego: biofosforany i poli(tioestry).
T-W-1Budowa i główne rodzaje biopolimerów.
T-W-2Biotechnologiczne przekształcanie węgla w kierunku surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesach biochemicznych.
T-W-7Proces biotechnologiczny w produkcji monomerów służących do produkcji polimerów. Syntetyczne nośniki DNA stosowane m.in. w terapii genowej. Najważniejsze kierunki wykorzystania biopolimerów i metody ich charakteryzacji oraz aspekty ekonomiczne biotechnologicznej produkcji biopolimerów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C28_U01Potrafi zastosować procesy biotechnologiczne w produkcji biopolimerów oraz dobrać i pozyskać wlasciwe organizmy żywe w celu efektywnej ich produkcji, Umie scharakteryzować biopolimery i ocenić stopień ich biodegradowalności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstaw teoretycznych dotyczących najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, poznanie metod doboru właściwych organizmów żywych, ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów, regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje, poznanie najważniejszych kierunków wykorzystania biopolimerów i metod ich charakteryzacji, poznanie metod wykorzystywanych w procesach biodegradacji biopolimerów oraz metodyki oceny ich biodegradowalności.
Treści programoweT-L-3Ogólna charakterystyka biopolimerów i polimerów syntetycznych (porównanie)
T-L-5Biosynteza celulozy i oczyszczanie.
T-L-4Produkcja i oczyszczanie wybranych EPS
T-L-2Biosynteza PHA, jego kopolimerów oraz oczyszczanie biopolimeru
T-W-3Biosynteza ligniny w transgenicznych i zmutowanych roślinach i jej biodegradacja w obecności grzybów. Biochemia naturalnego lateksu. Poliestry: polihydroksykwasy PHA – metaboliczne przemiany i bioinżynieria biosyntezy PHA, produkcja PHA w transgenicznych roślinach, ukierunkowane procesy fermentacji jako źródło komonomerów do chemicznej produkcji poliestrów.
T-W-4Polisacharydy, egzopolisacharydy produkowane przez bakterie kwasu mlekowego, skleroglukan, bioemulgatory polisacharydowe.
T-W-5Poliamidy i kompleksy białkowe, biologia i technologia produkcji jedwabiu w tym zastosowanie transgenicznych roślin, manipulacja strukturalna kwasów nukleinowych i białek jako metoda modyfikacji procesów biotechnologicznych.
T-W-6Inne polimery pochodzenia naturalnego: biofosforany i poli(tioestry).
T-W-1Budowa i główne rodzaje biopolimerów.
T-W-2Biotechnologiczne przekształcanie węgla w kierunku surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesach biochemicznych.
T-W-7Proces biotechnologiczny w produkcji monomerów służących do produkcji polimerów. Syntetyczne nośniki DNA stosowane m.in. w terapii genowej. Najważniejsze kierunki wykorzystania biopolimerów i metody ich charakteryzacji oraz aspekty ekonomiczne biotechnologicznej produkcji biopolimerów
Metody nauczaniaM-2Problemowe i pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C28_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstaw teoretycznych dotyczących najważniejszych grup biopolimerów oraz zastosowania procesów biotechnologicznych w ich produkcji, poznanie metod doboru właściwych organizmów żywych, ich pozyskiwania i modyfikacji w kierunku efektywnej produkcji biopolimerów, regulacji i optymalizacji warunków biosyntezy biopolimerów przez drobnoustroje, poznanie najważniejszych kierunków wykorzystania biopolimerów i metod ich charakteryzacji, poznanie metod wykorzystywanych w procesach biodegradacji biopolimerów oraz metodyki oceny ich biodegradowalności.
Treści programoweT-L-3Ogólna charakterystyka biopolimerów i polimerów syntetycznych (porównanie)
T-L-5Biosynteza celulozy i oczyszczanie.
T-L-4Produkcja i oczyszczanie wybranych EPS
T-L-2Biosynteza PHA, jego kopolimerów oraz oczyszczanie biopolimeru
T-W-3Biosynteza ligniny w transgenicznych i zmutowanych roślinach i jej biodegradacja w obecności grzybów. Biochemia naturalnego lateksu. Poliestry: polihydroksykwasy PHA – metaboliczne przemiany i bioinżynieria biosyntezy PHA, produkcja PHA w transgenicznych roślinach, ukierunkowane procesy fermentacji jako źródło komonomerów do chemicznej produkcji poliestrów.
T-W-4Polisacharydy, egzopolisacharydy produkowane przez bakterie kwasu mlekowego, skleroglukan, bioemulgatory polisacharydowe.
T-W-5Poliamidy i kompleksy białkowe, biologia i technologia produkcji jedwabiu w tym zastosowanie transgenicznych roślin, manipulacja strukturalna kwasów nukleinowych i białek jako metoda modyfikacji procesów biotechnologicznych.
T-W-6Inne polimery pochodzenia naturalnego: biofosforany i poli(tioestry).
T-W-1Budowa i główne rodzaje biopolimerów.
T-W-2Biotechnologiczne przekształcanie węgla w kierunku surowców i półproduktów wykorzystywanych w procesach biochemicznych.
T-W-7Proces biotechnologiczny w produkcji monomerów służących do produkcji polimerów. Syntetyczne nośniki DNA stosowane m.in. w terapii genowej. Najważniejsze kierunki wykorzystania biopolimerów i metody ich charakteryzacji oraz aspekty ekonomiczne biotechnologicznej produkcji biopolimerów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Problemowe i pokazowe ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie