Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy farmakologii i farmakokinetyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy farmakologii i farmakokinetyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Michałek <Katarzyna.Michalek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Lepczyński <Adam.Lepczynski@zut.edu.pl>, Małgorzata Ożgo <Malgorzata.Ozgo@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,50,42zaliczenie
laboratoriaL7 5 0,50,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 10 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizjologii i biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami z zakresu farkalogii i farmakokinetyki. Zapoznanie studentów z budową leków oraz działaniem leków na poszczególne tkanki, narządy i układy organizmów żywych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Leki używane w zwalaczaniu infekcji przeciwbakteryjnej. Podział leków przeciwbakteryjnych. wrażliwosć i odpornosc bakterii. Wybór i zastosowanie leków w infekcji bakteryjnej.2
T-A-2Leki użwyane w zwalaczaniua infekcji wirusowej. Leki stosowane w zakażeniach herperwirusami. Leki stosowane w leczeniu wirusem HIV. Leki stosowane w leczeniu grypy, zapalenia wątroby i innych zakażeniach wirusowych.2
T-A-3Leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne. Mechanizm działaniała leków przeciwgrzybicznych i ich zastosowanie klinieczne. Leki przeciwpierwotniakowe. Środki przeciwrobaczne. Środki przeciw owadom i pasożytom zewnętrznym.1
T-A-4Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego: leki neuroleptyczne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe oraz narkotyki chirurgiczne, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia: środki nasercowe oraz środki wpływające na obwodowe naczynia krwionośne. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego: środki przeciwkrwotoczne i przeciwzakrzepowe, środki przeciw niedokrwistości.2
T-A-5Podstawy chemioterapii nowotworów. Zastosowanie kliniczne i działanie niepożądane leków przeciwnowotworowych. Celowane leki przeciwnowotworowe.1
T-A-6Leki moczopędne: środki o pozanerkowym mechanizmie działania oraz działające bezpośrednio na nerkę. Farmakologia układu rozrodczego: gonadotropiny, androgeny, estrogeny, gestageny, środki kurczące macice, środki modulujące pobudliwość płciową, środki antykoncepcyjne.2
10
laboratoria
T-L-1Wpływ desmopresyny na zmiany lokalizacji i ekspresji AQP2 w kanalikach nerkowych.2
T-L-2Wpływ kombinacji leków immunopresyjnych na strukturę wybranych narządów.2
T-L-3Analiza wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny na wybrane wskaźniki czynności nerek.1
5
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do farmakologii i farmakokinetyki. Historia i rola farmakologii. Definicja leku. Żródła leków i ich przygotowanie. Drogi podawania leków.3
T-W-2Farmakokinetyka. Receptory faramakologiczne. Agoniści. Odwrotni agoniści. Antagoniści. RoInterakcje lek-receptor. Skuteczność leków. Rozwój tolerancji na lek. Zależność dawka - efekt.3
T-W-3Farmakokinetyka. Absorpcja - wchłanianie leku (procesy wchłaniania, wpływ pH). Dystrybucja leku. Czynniki wpływające na dystrybucje leku. Biotransformacja. Wydalanie leków.3
T-W-4Leki przeciwnowotworowe. Faramakobiologia nowotworów. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego. Nowe kierunki poszukiwania leków przeciwnowotworowych.2
T-W-5Niepożądane działanie leków. Powstawanie nowego leku i jego bezpieczeństwo.2
T-W-6Zmienność odpowiedzi na lek. Indywidualizacja terapii.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne opracowanie i przedstawienie wybranych zagadnien10
A-A-3Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4Przygotowanie do pisemnego zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
30
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych5
A-L-2Samodzielne przygotowanie do zajec praktycznych.5
A-L-3Samodzielna analiza wyników uzyskanych podczas realizacji zajec praktycznych.5
15
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika i komputera
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena za przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz omówienie wybranego tematu ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_W01
Student ma ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna budowę i wpływ środków farmakologicznych na czynności poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
BT_1A_W08, BT_1A_W05C-1T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1, M-2S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_U01
Student potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
BT_1A_U07, BT_1A_U10C-1T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-6, T-A-5, T-W-5, T-W-3, T-W-4M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_K01
Student rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
BT_1A_K03, BT_1A_K04C-1T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-6, T-A-5, T-W-5, T-W-3, T-W-4M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_W01
Student ma ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna budowę i wpływ środków farmakologicznych na czynności poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
2,0Student nie ma ogólnej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student nie zna budowy i wpływu środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych.
3,5Student ma ograniczoną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność tylko kilku narządów i układów organizmów żywych.
4,0Student ma dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
4,5Student ma bardzo dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
5,0Student ma bardzo dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna bardzo dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_U01
Student potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
2,0Student nie potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet nie potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
3,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję tylko kilku narządów i układów w organizmie zwierzęcym.
3,5Student potrafi omówić budowę oraz funkcję omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym.
4,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję większości omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ wybranych substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
4,5Student potrafi omówić budowę oraz funkcję większości omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
5,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.2_K01
Student rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
2,0Student nie rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student nie potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
3,0Student rozumie konieczność zaangażowania tylko w pracy indywidualnej.
3,5Student dostatecznie rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej
4,0Student dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej
4,5Student dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
5,0Student bardzo dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.

Literatura podstawowa

  1. Neal Michael J., Farmakologia w zarysie, PZWL, 2005
  2. Brenner George M., Stevens Craig W., Farmakologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Korbut Ryszard, Farmakologia. Tajemnice., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
  2. Korbut Ryszard, Farmakologia po prostu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Leki używane w zwalaczaniu infekcji przeciwbakteryjnej. Podział leków przeciwbakteryjnych. wrażliwosć i odpornosc bakterii. Wybór i zastosowanie leków w infekcji bakteryjnej.2
T-A-2Leki użwyane w zwalaczaniua infekcji wirusowej. Leki stosowane w zakażeniach herperwirusami. Leki stosowane w leczeniu wirusem HIV. Leki stosowane w leczeniu grypy, zapalenia wątroby i innych zakażeniach wirusowych.2
T-A-3Leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne. Mechanizm działaniała leków przeciwgrzybicznych i ich zastosowanie klinieczne. Leki przeciwpierwotniakowe. Środki przeciwrobaczne. Środki przeciw owadom i pasożytom zewnętrznym.1
T-A-4Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego: leki neuroleptyczne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe oraz narkotyki chirurgiczne, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia: środki nasercowe oraz środki wpływające na obwodowe naczynia krwionośne. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego: środki przeciwkrwotoczne i przeciwzakrzepowe, środki przeciw niedokrwistości.2
T-A-5Podstawy chemioterapii nowotworów. Zastosowanie kliniczne i działanie niepożądane leków przeciwnowotworowych. Celowane leki przeciwnowotworowe.1
T-A-6Leki moczopędne: środki o pozanerkowym mechanizmie działania oraz działające bezpośrednio na nerkę. Farmakologia układu rozrodczego: gonadotropiny, androgeny, estrogeny, gestageny, środki kurczące macice, środki modulujące pobudliwość płciową, środki antykoncepcyjne.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wpływ desmopresyny na zmiany lokalizacji i ekspresji AQP2 w kanalikach nerkowych.2
T-L-2Wpływ kombinacji leków immunopresyjnych na strukturę wybranych narządów.2
T-L-3Analiza wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny na wybrane wskaźniki czynności nerek.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do farmakologii i farmakokinetyki. Historia i rola farmakologii. Definicja leku. Żródła leków i ich przygotowanie. Drogi podawania leków.3
T-W-2Farmakokinetyka. Receptory faramakologiczne. Agoniści. Odwrotni agoniści. Antagoniści. RoInterakcje lek-receptor. Skuteczność leków. Rozwój tolerancji na lek. Zależność dawka - efekt.3
T-W-3Farmakokinetyka. Absorpcja - wchłanianie leku (procesy wchłaniania, wpływ pH). Dystrybucja leku. Czynniki wpływające na dystrybucje leku. Biotransformacja. Wydalanie leków.3
T-W-4Leki przeciwnowotworowe. Faramakobiologia nowotworów. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego. Nowe kierunki poszukiwania leków przeciwnowotworowych.2
T-W-5Niepożądane działanie leków. Powstawanie nowego leku i jego bezpieczeństwo.2
T-W-6Zmienność odpowiedzi na lek. Indywidualizacja terapii.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne opracowanie i przedstawienie wybranych zagadnien10
A-A-3Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-4Przygotowanie do pisemnego zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych5
A-L-2Samodzielne przygotowanie do zajec praktycznych.5
A-L-3Samodzielna analiza wyników uzyskanych podczas realizacji zajec praktycznych.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.2_W01Student ma ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna budowę i wpływ środków farmakologicznych na czynności poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami z zakresu farkalogii i farmakokinetyki. Zapoznanie studentów z budową leków oraz działaniem leków na poszczególne tkanki, narządy i układy organizmów żywych.
Treści programoweT-W-2Farmakokinetyka. Receptory faramakologiczne. Agoniści. Odwrotni agoniści. Antagoniści. RoInterakcje lek-receptor. Skuteczność leków. Rozwój tolerancji na lek. Zależność dawka - efekt.
T-W-5Niepożądane działanie leków. Powstawanie nowego leku i jego bezpieczeństwo.
T-W-3Farmakokinetyka. Absorpcja - wchłanianie leku (procesy wchłaniania, wpływ pH). Dystrybucja leku. Czynniki wpływające na dystrybucje leku. Biotransformacja. Wydalanie leków.
T-W-4Leki przeciwnowotworowe. Faramakobiologia nowotworów. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego. Nowe kierunki poszukiwania leków przeciwnowotworowych.
T-W-1Wprowadzenie do farmakologii i farmakokinetyki. Historia i rola farmakologii. Definicja leku. Żródła leków i ich przygotowanie. Drogi podawania leków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika i komputera
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma ogólnej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student nie zna budowy i wpływu środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych.
3,5Student ma ograniczoną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność tylko kilku narządów i układów organizmów żywych.
4,0Student ma dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
4,5Student ma bardzo dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
5,0Student ma bardzo dobrą ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonawania organizmów żywych. Student zna bardzo dobrze budowe i wpływ środków farmakologicznych na czynność poszczególnych narządów i układów organizmów żywych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.2_U01Student potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami z zakresu farkalogii i farmakokinetyki. Zapoznanie studentów z budową leków oraz działaniem leków na poszczególne tkanki, narządy i układy organizmów żywych.
Treści programoweT-A-3Leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne. Mechanizm działaniała leków przeciwgrzybicznych i ich zastosowanie klinieczne. Leki przeciwpierwotniakowe. Środki przeciwrobaczne. Środki przeciw owadom i pasożytom zewnętrznym.
T-A-4Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego: leki neuroleptyczne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe oraz narkotyki chirurgiczne, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia: środki nasercowe oraz środki wpływające na obwodowe naczynia krwionośne. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego: środki przeciwkrwotoczne i przeciwzakrzepowe, środki przeciw niedokrwistości.
T-A-1Leki używane w zwalaczaniu infekcji przeciwbakteryjnej. Podział leków przeciwbakteryjnych. wrażliwosć i odpornosc bakterii. Wybór i zastosowanie leków w infekcji bakteryjnej.
T-A-2Leki użwyane w zwalaczaniua infekcji wirusowej. Leki stosowane w zakażeniach herperwirusami. Leki stosowane w leczeniu wirusem HIV. Leki stosowane w leczeniu grypy, zapalenia wątroby i innych zakażeniach wirusowych.
T-A-6Leki moczopędne: środki o pozanerkowym mechanizmie działania oraz działające bezpośrednio na nerkę. Farmakologia układu rozrodczego: gonadotropiny, androgeny, estrogeny, gestageny, środki kurczące macice, środki modulujące pobudliwość płciową, środki antykoncepcyjne.
T-A-5Podstawy chemioterapii nowotworów. Zastosowanie kliniczne i działanie niepożądane leków przeciwnowotworowych. Celowane leki przeciwnowotworowe.
T-W-5Niepożądane działanie leków. Powstawanie nowego leku i jego bezpieczeństwo.
T-W-3Farmakokinetyka. Absorpcja - wchłanianie leku (procesy wchłaniania, wpływ pH). Dystrybucja leku. Czynniki wpływające na dystrybucje leku. Biotransformacja. Wydalanie leków.
T-W-4Leki przeciwnowotworowe. Faramakobiologia nowotworów. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego. Nowe kierunki poszukiwania leków przeciwnowotworowych.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika i komputera
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena za przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz omówienie wybranego tematu ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet nie potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
3,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję tylko kilku narządów i układów w organizmie zwierzęcym.
3,5Student potrafi omówić budowę oraz funkcję omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym.
4,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję większości omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ wybranych substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
4,5Student potrafi omówić budowę oraz funkcję większości omawianych na zajęciach narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
5,0Student potrafi omówić budowę oraz funkcję narządów i układów w organizmie zwierzęcym. Studnet potrafi właściwie interpretować oraz przewidywać wpływ substancji farmakologicznych na procesy fizjologiczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.2_K01Student rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami z zakresu farkalogii i farmakokinetyki. Zapoznanie studentów z budową leków oraz działaniem leków na poszczególne tkanki, narządy i układy organizmów żywych.
Treści programoweT-A-3Leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybiczne. Mechanizm działaniała leków przeciwgrzybicznych i ich zastosowanie klinieczne. Leki przeciwpierwotniakowe. Środki przeciwrobaczne. Środki przeciw owadom i pasożytom zewnętrznym.
T-A-4Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego: leki neuroleptyczne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe oraz narkotyki chirurgiczne, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia: środki nasercowe oraz środki wpływające na obwodowe naczynia krwionośne. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego: środki przeciwkrwotoczne i przeciwzakrzepowe, środki przeciw niedokrwistości.
T-A-1Leki używane w zwalaczaniu infekcji przeciwbakteryjnej. Podział leków przeciwbakteryjnych. wrażliwosć i odpornosc bakterii. Wybór i zastosowanie leków w infekcji bakteryjnej.
T-A-2Leki użwyane w zwalaczaniua infekcji wirusowej. Leki stosowane w zakażeniach herperwirusami. Leki stosowane w leczeniu wirusem HIV. Leki stosowane w leczeniu grypy, zapalenia wątroby i innych zakażeniach wirusowych.
T-A-6Leki moczopędne: środki o pozanerkowym mechanizmie działania oraz działające bezpośrednio na nerkę. Farmakologia układu rozrodczego: gonadotropiny, androgeny, estrogeny, gestageny, środki kurczące macice, środki modulujące pobudliwość płciową, środki antykoncepcyjne.
T-A-5Podstawy chemioterapii nowotworów. Zastosowanie kliniczne i działanie niepożądane leków przeciwnowotworowych. Celowane leki przeciwnowotworowe.
T-W-5Niepożądane działanie leków. Powstawanie nowego leku i jego bezpieczeństwo.
T-W-3Farmakokinetyka. Absorpcja - wchłanianie leku (procesy wchłaniania, wpływ pH). Dystrybucja leku. Czynniki wpływające na dystrybucje leku. Biotransformacja. Wydalanie leków.
T-W-4Leki przeciwnowotworowe. Faramakobiologia nowotworów. Ogólne zasady leczenia przeciwnowotworowego. Nowe kierunki poszukiwania leków przeciwnowotworowych.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika i komputera
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena za przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz omówienie wybranego tematu ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student nie potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
3,0Student rozumie konieczność zaangażowania tylko w pracy indywidualnej.
3,5Student dostatecznie rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej
4,0Student dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej
4,5Student dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.
5,0Student bardzo dobrze rozumie konieczność zaangażowania i zdyscyplinownia w pracy indywidualnej i zespołowej. Student potrafi współpracować w zespole oraz przyjmować funkcję lidera.