Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Botanika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Botanika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Wołejko <Leslaw.Wolejko@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,42egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 5 0,50,29zaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową morfologiczną, anatomiczną, histologiczną i cytologiczną roślin nasiennych oraz z powiązaniami funkcyjnymi między tymi poziomami organizacji organizmu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin oraz rozmnażanie wegetatywne.5
5
laboratoria
T-L-1Rozmnażanie generatywne roślin nasiennych.4
T-L-2Budowa komórki roślinnej i materiały zapasowe.4
T-L-3Budowa histologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych.7
15
wykłady
T-W-1Poziomy organizacji roślin i metody ich poznawania. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych.3
T-W-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.4
T-W-3Budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej.2
T-W-4Klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Układy funkcyjne tkanek.2
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nasiennych.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3konsultacje5
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć13
A-L-3konsultacje2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3konsultacje7
A-W-4przygotowanie do zaliczenia11
A-W-5zaliczenie zajęć2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną, anatomiczną i morfologiczną roślin nasiennych oraz wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji
BT_1A_W02, BT_1A_W05, BT_1A_W15C-1T-A-1, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
potrafi opracowywać i zinterpretować zróżnicowanie budowy na różnych poziomach organizacji na przykładach wybranych gatunków roślin
BT_1A_U03, BT_1A_U05, BT_1A_U07C-1T-A-1, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C1_K01
jest świadomy zróżnicowania budowy i funkcjonowania roślin oraz rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i poszerzania tej wiedzy
BT_1A_K04C-1T-A-1, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną, anatomiczną i morfologiczną roślin nasiennych oraz wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji
2,0
3,0ma bardzo ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania roślin nasiennych na ich różnych poziomach organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
potrafi opracowywać i zinterpretować zróżnicowanie budowy na różnych poziomach organizacji na przykładach wybranych gatunków roślin
2,0
3,0potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych na przykładzie przynajmniej jednego wybranego gatunku
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C1_K01
jest świadomy zróżnicowania budowy i funkcjonowania roślin oraz rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i poszerzania tej wiedzy
2,0
3,0ma świadomość złożoności budowy roślin i konieczności poszerzania wiedzy w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Morfologia, tom 1, PWN, Warszawa, 2003
  2. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Hejnowicz Z., Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN, Warszawa, 2002
  2. Malinowski E., Anatomia roślin, PWN, Warszawa, 1987

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin oraz rozmnażanie wegetatywne.5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozmnażanie generatywne roślin nasiennych.4
T-L-2Budowa komórki roślinnej i materiały zapasowe.4
T-L-3Budowa histologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Poziomy organizacji roślin i metody ich poznawania. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych.3
T-W-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.4
T-W-3Budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej.2
T-W-4Klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Układy funkcyjne tkanek.2
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nasiennych.4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3konsultacje5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć13
A-L-3konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3konsultacje7
A-W-4przygotowanie do zaliczenia11
A-W-5zaliczenie zajęć2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną, anatomiczną i morfologiczną roślin nasiennych oraz wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową morfologiczną, anatomiczną, histologiczną i cytologiczną roślin nasiennych oraz z powiązaniami funkcyjnymi między tymi poziomami organizacji organizmu.
Treści programoweT-A-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin oraz rozmnażanie wegetatywne.
T-L-2Budowa komórki roślinnej i materiały zapasowe.
T-L-1Rozmnażanie generatywne roślin nasiennych.
T-L-3Budowa histologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych.
T-W-4Klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.
T-W-3Budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej.
T-W-1Poziomy organizacji roślin i metody ich poznawania. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych.
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nasiennych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma bardzo ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania roślin nasiennych na ich różnych poziomach organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01potrafi opracowywać i zinterpretować zróżnicowanie budowy na różnych poziomach organizacji na przykładach wybranych gatunków roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U03Wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi.
BT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową morfologiczną, anatomiczną, histologiczną i cytologiczną roślin nasiennych oraz z powiązaniami funkcyjnymi między tymi poziomami organizacji organizmu.
Treści programoweT-A-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin oraz rozmnażanie wegetatywne.
T-L-2Budowa komórki roślinnej i materiały zapasowe.
T-L-1Rozmnażanie generatywne roślin nasiennych.
T-L-3Budowa histologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych.
T-W-4Klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.
T-W-3Budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej.
T-W-1Poziomy organizacji roślin i metody ich poznawania. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych.
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nasiennych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych na przykładzie przynajmniej jednego wybranego gatunku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C1_K01jest świadomy zróżnicowania budowy i funkcjonowania roślin oraz rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i poszerzania tej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową morfologiczną, anatomiczną, histologiczną i cytologiczną roślin nasiennych oraz z powiązaniami funkcyjnymi między tymi poziomami organizacji organizmu.
Treści programoweT-A-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej roślin oraz rozmnażanie wegetatywne.
T-L-2Budowa komórki roślinnej i materiały zapasowe.
T-L-1Rozmnażanie generatywne roślin nasiennych.
T-L-3Budowa histologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych.
T-W-4Klasyfikacja, budowa i funkcje tkanek roślinnych. Układy funkcyjne tkanek.
T-W-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.
T-W-3Budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej.
T-W-1Poziomy organizacji roślin i metody ich poznawania. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych.
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nasiennych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość złożoności budowy roślin i konieczności poszerzania wiedzy w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0