Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 0,50,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 0,50,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość anatomii człowieka oraz chemii i fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pierwsza pomoc przedmedyczna. Procedury postępowania. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku w laboratorium. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku. Ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego, ewakuacja z zagrożonego miejsca, oparzenia termiczne i chemiczne, porażenia prądem elektrycznym, rany, krwotoki, tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków3
T-A-2Wypadki przy pracy i w trakcie nauczania, choroby zawodowe. Rodzaje wypadków, postępowanie, uprawnienia odszkodowawcze. Wypadki w trakcie pracy ze zwierzętami.2
5
wykłady
T-W-1Profilaktyka zagrożeń. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe występujące w pracowniach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Narażenie człowieka w środowisku zwierząt - stan narażenia i źródła czynników szkodliwych, sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje czynników szkodliwych w środowisku, profilaktyka skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska.2
T-W-2Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania w wypadku pożaru. Obowiązki studentów w zakresie ochrony p.poż. Zagrożenia pożarowe występujące w Uczelni. Podstawowe środki gaśnicze oraz zakres ich stosowania. Kolejność wykonywanych czynności z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji .2
T-W-3Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Badania okresowe i kontrolne. Organizacja stanowisk pracy. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy2
T-W-4Wpływ czasu pracy przy komputerze na stan zdrowia. Ergonomia pracy - geneza i nazwa ergonomii, cele i przyczyny działań ergonomicznych, ergonomia warunków pracy, metody badawcze ergonomii, badanie uciążliwości wysiłku fizycznego w metodą Lehmanna, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna2
T-W-5Czynniki psychofizyczne wpływające na środowisko pracy. Zwalczanie stresu związanego z pracą i nauką2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu10
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności wykazana na zaliczeniu pisemnnym o charakterze problemowym

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A7_W01
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na uczelni oraz w środowisku pracy.
BT_1A_W04C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A7_U01
Umie określić ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo w środowisku pracy.
BT_1A_U02C-1T-W-1, T-W-3, T-A-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A7_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób w środowisku pracy.
BT_1A_K03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A7_W01
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na uczelni oraz w środowisku pracy.
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A7_U01
Umie określić ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo w środowisku pracy.
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, ze znaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A7_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób w środowisku pracy.
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Hansen A., Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSZIP, Warszawa, 1997
  2. Augustyńska D., Pośniak M. (red.), Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne, WSZIP, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Uzarczyk A., Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, WSZIP, Gdańska, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pierwsza pomoc przedmedyczna. Procedury postępowania. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku w laboratorium. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku. Ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego, ewakuacja z zagrożonego miejsca, oparzenia termiczne i chemiczne, porażenia prądem elektrycznym, rany, krwotoki, tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków3
T-A-2Wypadki przy pracy i w trakcie nauczania, choroby zawodowe. Rodzaje wypadków, postępowanie, uprawnienia odszkodowawcze. Wypadki w trakcie pracy ze zwierzętami.2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Profilaktyka zagrożeń. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe występujące w pracowniach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Narażenie człowieka w środowisku zwierząt - stan narażenia i źródła czynników szkodliwych, sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje czynników szkodliwych w środowisku, profilaktyka skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska.2
T-W-2Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania w wypadku pożaru. Obowiązki studentów w zakresie ochrony p.poż. Zagrożenia pożarowe występujące w Uczelni. Podstawowe środki gaśnicze oraz zakres ich stosowania. Kolejność wykonywanych czynności z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji .2
T-W-3Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Badania okresowe i kontrolne. Organizacja stanowisk pracy. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy2
T-W-4Wpływ czasu pracy przy komputerze na stan zdrowia. Ergonomia pracy - geneza i nazwa ergonomii, cele i przyczyny działań ergonomicznych, ergonomia warunków pracy, metody badawcze ergonomii, badanie uciążliwości wysiłku fizycznego w metodą Lehmanna, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna2
T-W-5Czynniki psychofizyczne wpływające na środowisko pracy. Zwalczanie stresu związanego z pracą i nauką2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A7_W01Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na uczelni oraz w środowisku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W04Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ich znaczenia w naukach rolniczych; zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne, prawne, ekonomiczne i inne związane z działalnością naukową, dydaktyczną i wdrożeniową.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Treści programoweT-W-1Profilaktyka zagrożeń. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe występujące w pracowniach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Narażenie człowieka w środowisku zwierząt - stan narażenia i źródła czynników szkodliwych, sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje czynników szkodliwych w środowisku, profilaktyka skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska.
T-W-3Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Badania okresowe i kontrolne. Organizacja stanowisk pracy. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy
T-W-4Wpływ czasu pracy przy komputerze na stan zdrowia. Ergonomia pracy - geneza i nazwa ergonomii, cele i przyczyny działań ergonomicznych, ergonomia warunków pracy, metody badawcze ergonomii, badanie uciążliwości wysiłku fizycznego w metodą Lehmanna, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna
T-W-2Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania w wypadku pożaru. Obowiązki studentów w zakresie ochrony p.poż. Zagrożenia pożarowe występujące w Uczelni. Podstawowe środki gaśnicze oraz zakres ich stosowania. Kolejność wykonywanych czynności z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji .
T-W-5Czynniki psychofizyczne wpływające na środowisko pracy. Zwalczanie stresu związanego z pracą i nauką
T-A-1Pierwsza pomoc przedmedyczna. Procedury postępowania. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku w laboratorium. Podstawy udzielania pierwszej pomocy po wypadku. Ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego, ewakuacja z zagrożonego miejsca, oparzenia termiczne i chemiczne, porażenia prądem elektrycznym, rany, krwotoki, tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
T-A-2Wypadki przy pracy i w trakcie nauczania, choroby zawodowe. Rodzaje wypadków, postępowanie, uprawnienia odszkodowawcze. Wypadki w trakcie pracy ze zwierzętami.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności wykazana na zaliczeniu pisemnnym o charakterze problemowym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A7_U01Umie określić ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo w środowisku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Treści programoweT-W-1Profilaktyka zagrożeń. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe występujące w pracowniach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Narażenie człowieka w środowisku zwierząt - stan narażenia i źródła czynników szkodliwych, sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje czynników szkodliwych w środowisku, profilaktyka skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska.
T-W-3Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Badania okresowe i kontrolne. Organizacja stanowisk pracy. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy
T-A-2Wypadki przy pracy i w trakcie nauczania, choroby zawodowe. Rodzaje wypadków, postępowanie, uprawnienia odszkodowawcze. Wypadki w trakcie pracy ze zwierzętami.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności wykazana na zaliczeniu pisemnnym o charakterze problemowym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, ze znaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A7_K01Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób w środowisku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Treści programoweT-W-1Profilaktyka zagrożeń. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe występujące w pracowniach Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Narażenie człowieka w środowisku zwierząt - stan narażenia i źródła czynników szkodliwych, sposoby ograniczenia ekspozycji na wszystkie rodzaje czynników szkodliwych w środowisku, profilaktyka skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska.
T-W-3Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Badania okresowe i kontrolne. Organizacja stanowisk pracy. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy
T-W-4Wpływ czasu pracy przy komputerze na stan zdrowia. Ergonomia pracy - geneza i nazwa ergonomii, cele i przyczyny działań ergonomicznych, ergonomia warunków pracy, metody badawcze ergonomii, badanie uciążliwości wysiłku fizycznego w metodą Lehmanna, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna
T-W-5Czynniki psychofizyczne wpływające na środowisko pracy. Zwalczanie stresu związanego z pracą i nauką
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu komputera i projektora
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności wykazana na zaliczeniu pisemnnym o charakterze problemowym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.