Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Nutri-, farmako- i toksykogenomika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nutri-, farmako- i toksykogenomika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw z zakresu genetyki i biologii komórki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaprezentowanie najnowszej wiedzy na temat zależności między substancjami czynnymi pochodzenia egzogennego a genomem człowieka z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego.
C-2Zapoznanie z możliwościami stosowania diety w oparciu o profil genetyczny.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Nutrigenomika a wspomaganie terapii chorób. Przegląd chorób i defektów, do których możliwe jest zastosowanie diety wspomagającej leczenie w oparciu o genom.5
T-A-2Nutri- i farmakogenomika w różnych stanach fizjologicznych organizmu.5
10
laboratoria
T-L-1Analiza genetyczna zaburzeń tolerancji wybranych składników pokarmowych5
5
wykłady
T-W-1Rozwój i perspektywy nutri-, farmako- i toksykogenomiki. Podstawowe pojęcia i powiązanie z innymi dziedzinami nauki. Organizmy modelowe i metody stosowane w badaniach związanych z nutri-, farmako- i toksykogenomiką.4
T-W-2Ekspresja genów w odpowiedzi na różne sygnały pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, w tym substancje biologicznie czynne i czynniki toksyczne zawarte w pożywieniu i farmaceutykach.6
T-W-3Polimorfizm genetyczny a reakcja organizmu na czynniki żywieniowe, farmakologiczne i toksyczne. Omówienie indywidualnych i etnicznych różnic w odpowiedzi na składniki zawarte w produktach spożywczych i lekach w odniesieniu do różnych wariantów polimorficznych w danych genach.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2przygotowanie prezentacji tematycznej17
A-A-3konsultacje3
30
laboratoria
A-L-1uczestniczenie w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zaliczenia10
15
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanego piśmiennictwa12
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie treści wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
S-2Ocena formująca: ocena pracy pisemnej
S-3Ocena formująca: obserwacja

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_W01
student zna interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem
BT_1A_W06C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-2
BT_1A_BT-S-O7.1_W02
student wskazuje możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu
BT_1A_W06C-2T-A-2, T-A-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_U01
student umie wykonać proste analizy nutrigenetyczne oraz zinterpretować uzyskane wyniki
BT_1A_U08C-2T-L-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_K01
student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzonego zadania badawczego pracując indywidualnie i zespołowo
BT_1A_K03C-2T-L-1M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_W01
student zna interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem
2,0student nie zna interakcji między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka i opisuje na wybranym przykładzie
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka i szczegółowo opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
BT_1A_BT-S-O7.1_W02
student wskazuje możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu
2,0student nie zna możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka i opisuje wybrany przykład
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka oraz opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_U01
student umie wykonać proste analizy nutrigenetyczne oraz zinterpretować uzyskane wyniki
2,0student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki
3,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki pobieżnie i w sposób mało komunikatywny
3,5student prezentuje samodzielnie zdobytą , lecz niepełną, wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki dość komunikatywnie
4,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki w sposób jasny i komunikatywny lecz nie wyczerpując tematu
4,5student potrafi jasno i dość szczegółowo zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki
5,0student potrafi jasno i szczegółowo, w ciekawy sposób zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.1_K01
student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzonego zadania badawczego pracując indywidualnie i zespołowo
2,0student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
3,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy, głównie podręcznikowy i w języku polskim
3,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany przeciętny materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, w tym obcojęzyczny
5,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowszy oryginalny i obcojęzyczny

Literatura podstawowa

  1. Bal J. (red)., Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, PWN, Warszawa, 2013
  2. Grajek W. (red.), Przeciwutleniacze w żywności, WNT, Warszawa, 2007
  3. Prandota J., Podstawy farmakogenetyki i farmakogenomiki w praktyce klinicznej, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Beszłej J.A., Szewczuk-Bogusławska M., Grzesiak M., Farmakogenetyka w psychiatrii, Wyd. Continuo, Wrocław, 2007
  2. Drewa G., Ferenc T. (red.), Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2003
  3. Sadowska A., Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej, Wyd. SGGW, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Nutrigenomika a wspomaganie terapii chorób. Przegląd chorób i defektów, do których możliwe jest zastosowanie diety wspomagającej leczenie w oparciu o genom.5
T-A-2Nutri- i farmakogenomika w różnych stanach fizjologicznych organizmu.5
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza genetyczna zaburzeń tolerancji wybranych składników pokarmowych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój i perspektywy nutri-, farmako- i toksykogenomiki. Podstawowe pojęcia i powiązanie z innymi dziedzinami nauki. Organizmy modelowe i metody stosowane w badaniach związanych z nutri-, farmako- i toksykogenomiką.4
T-W-2Ekspresja genów w odpowiedzi na różne sygnały pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, w tym substancje biologicznie czynne i czynniki toksyczne zawarte w pożywieniu i farmaceutykach.6
T-W-3Polimorfizm genetyczny a reakcja organizmu na czynniki żywieniowe, farmakologiczne i toksyczne. Omówienie indywidualnych i etnicznych różnic w odpowiedzi na składniki zawarte w produktach spożywczych i lekach w odniesieniu do różnych wariantów polimorficznych w danych genach.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2przygotowanie prezentacji tematycznej17
A-A-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestniczenie w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do zaliczenia10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanego piśmiennictwa12
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie treści wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.1_W01student zna interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami stosowania diety w oparciu o profil genetyczny.
C-1Zaprezentowanie najnowszej wiedzy na temat zależności między substancjami czynnymi pochodzenia egzogennego a genomem człowieka z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego.
Treści programoweT-W-2Ekspresja genów w odpowiedzi na różne sygnały pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, w tym substancje biologicznie czynne i czynniki toksyczne zawarte w pożywieniu i farmaceutykach.
T-W-3Polimorfizm genetyczny a reakcja organizmu na czynniki żywieniowe, farmakologiczne i toksyczne. Omówienie indywidualnych i etnicznych różnic w odpowiedzi na składniki zawarte w produktach spożywczych i lekach w odniesieniu do różnych wariantów polimorficznych w danych genach.
T-W-1Rozwój i perspektywy nutri-, farmako- i toksykogenomiki. Podstawowe pojęcia i powiązanie z innymi dziedzinami nauki. Organizmy modelowe i metody stosowane w badaniach związanych z nutri-, farmako- i toksykogenomiką.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna interakcji między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka i opisuje na wybranym przykładzie
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka i szczegółowo opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane interakcje między substancjami biologicznie czynnymi pochodzącymi z diety i leków a genomem człowieka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.1_W02student wskazuje możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami stosowania diety w oparciu o profil genetyczny.
Treści programoweT-A-2Nutri- i farmakogenomika w różnych stanach fizjologicznych organizmu.
T-A-1Nutrigenomika a wspomaganie terapii chorób. Przegląd chorób i defektów, do których możliwe jest zastosowanie diety wspomagającej leczenie w oparciu o genom.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka i opisuje wybrany przykład
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka oraz opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane możliwości stosowania zindywidualizowanej diety w oparciu o genom w różnych stanach fizjologicznych organizmu człowieka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.1_U01student umie wykonać proste analizy nutrigenetyczne oraz zinterpretować uzyskane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami stosowania diety w oparciu o profil genetyczny.
Treści programoweT-L-1Analiza genetyczna zaburzeń tolerancji wybranych składników pokarmowych
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki
3,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki pobieżnie i w sposób mało komunikatywny
3,5student prezentuje samodzielnie zdobytą , lecz niepełną, wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki dość komunikatywnie
4,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki w sposób jasny i komunikatywny lecz nie wyczerpując tematu
4,5student potrafi jasno i dość szczegółowo zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki
5,0student potrafi jasno i szczegółowo, w ciekawy sposób zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania nutrigenomiki, farmakogenomiki i toksykogenomiki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.1_K01student wykazuje dbałość o właściwą realizację powierzonego zadania badawczego pracując indywidualnie i zespołowo
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami stosowania diety w oparciu o profil genetyczny.
Treści programoweT-L-1Analiza genetyczna zaburzeń tolerancji wybranych składników pokarmowych
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
3,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy, głównie podręcznikowy i w języku polskim
3,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany przeciętny materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, w tym obcojęzyczny
5,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowszy oryginalny i obcojęzyczny