Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Zoologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zoologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Królaczyk <Katarzyna.Krolaczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl>, Katarzyna Kavetska <katarzyna.kavetska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 21 2,00,41zaliczenie
wykładyW1 14 1,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiadomości z zakresu biologii (poziom szkoły średniej)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Regulamin zajęć oraz BHP. Protisty i wirki. Budowa mikroskopu laboratoryjnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Obserwacja żywych protistów z własnej hodowli. Film „Organizmy jednokomórkowe". Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych (pantofelek, otwornice, pełzaki, szparkosz okrężnicy, wirczyki, Entodiniomorpha). Obserwacja przyżyciowa wypławka białego. Oznaczanie planu budowy ciała protistów.3
T-L-2Helminty (przywry, tasiemce, nicienie, kolcogłowy) - pasożyty zwierząt i ludzi. Na podstawie preparatów makro i mikroskopowych zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli przywr, tasiemców, nicieni i kolcogłowów (postacie dorosłe i larwalne helmintów). Cykle życiowe wybranych helmintów ze szczególnym uwzględnieniem pasożytujących u psowatych. Ćwiczenia w przygotowaniu preparatów z płazińców. Oznaczanie planu budowy ciała pasożytów.3
T-L-3Pierścienice i mięczaki Budowa skąposzczetów na przykładzie dżdżownicy ziemnej. Budowa pijawki lekarskiej. Charakterystyka krajowych mięczaków na przykładzie ślimaka winniczka, szczeżui i skójki. Określanie przynależności systematycznej krajowych mięczaków na podstawie budowy ich muszli. Wykonywanie pomiarów muszli ślimaków i małży. Oznaczanie planu budowy i symetrii obserwowanych zwierząt.3
T-L-4Stawonogi. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków (prosionki, raki, oczliki). Rozpoznawanie gatunków raków bytujących w Polsce. Film „ Ośmionożni drapieżcy". Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie krajowych przedstawicieli gromady pajęczaków. Morfologia owada. Typy aparatów gębowych, odnóży i skrzydeł owadów. Budowa tchawki owada. Rozpoznawanie krajowych rzędów owadów. Rodzaje larw i poczwarek. Oznaczanie symetrii obserwowanych zwierząt.4
T-L-5Smoczkouste, ryby płazy i gady. Morfologia minoga i jego larwy ślepicy. Rozwój pozazarodkowy pstrąga. Budowa zewnętrzna ryb na przykładzie płoci. Cechy charakterystyczne ryb spoczywających na dnie na przykładzie dowolnego gatunku z grupy płastug i płaszczek. Film „Nasze gady i płazy". Szkielet kręgowca na przykładzie żaby. Praktyczna umiejętność odróżniania przedstawicieli rodziny ropuchowatych i żabowatych. Rozwój pozazarodkowy żab.4
T-L-6Ptaki i ssaki. Określanie cech budowy ptaków żyjących w różnych środowiskach na wybranych przykładach - np. brodzących po dnie lub biegających po roślinności wodnej, dobrze pływających w wodzie i dobrze nurkujących, ptaków drapieżnych. Typy uzębienia ssaków. Oznaczanie przynależności systematycznej ssaka na podstawie czaszki. Cechy budowy ssaków przystosowanych do podziemnego trybu życia. Cechy budowy ssaków latających. Sekcja ptaka.4
21
wykłady
T-W-1Zoologia jako nauka. Podstawy taksonomii i systematyki zoologicznej. Od komórki prokariotycznej do eukariotycznej. Filogeneza zwierząt. Podział systematyczny świata zwierząt i jego różnorodność. Badania naukowe w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa.2
T-W-2Wielkość oraz symetria ciała zwierząt i ich konsekwencje2
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.6
T-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.2
T-W-5Rozmieszczenie i migracje zwierząt. Synantropizacja i domestykacja zwierząt.2
14

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach21
A-L-2studiowanie piśmiennictwa16
A-L-3pisemne zaliczenia6
A-L-4konsultacje6
A-L-5przygotowanie sie do zajęć10
59
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2studiowanie piśmiennictwa8
A-W-3przygotowanie do egzaminu6
A-W-4pisemne zaliczenie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z użyciem Power Pointa
M-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: sprawdziany cząstkowe z ćwiczeń i wykładów,
S-2Ocena podsumowująca: ocena ciągła zaangażowania, postawy i aktywności studenta podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: odpowiedź ustna

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Student zna budowę i funkcjonowanie zwierząt; zna zasoby fauny Polski i świata oraz ich bioróżnorodność. Zna zasady systematyki zwierząt. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu filogenezy i ontogenezy zwierząt.
BT_1A_W02, BT_1A_W05, BT_1A_W15C-1T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1
BT_1A_BT-S-C2_W02
Odróżnia zwierzęta synantropijne od synurbijnych. Omawia cechy charakterystyczne zwierząt udomowionych.
BT_1A_W01, BT_1A_W02C-1T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Na podstawie kluczy Student rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki fauny Polski i świata.
BT_1A_U03, BT_1A_U05C-1T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-3
BT_1A_BT-S-C2_U03
Potrafi wykonać sekcję stałocieplnego kręgowca
BT_1A_U07C-1T-L-6, T-W-1M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_K01
Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za ich egzystencję, tak ważną z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności organizmów żywych.
BT_1A_K02C-1T-L-5, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Student zna budowę i funkcjonowanie zwierząt; zna zasoby fauny Polski i świata oraz ich bioróżnorodność. Zna zasady systematyki zwierząt. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu filogenezy i ontogenezy zwierząt.
2,0
3,0Student zna budowę i funkcjonowanie zwierząt; zna zasoby fauny Polski i świata oraz ich bioróżnorodność. Zna zasady systematyki zwierząt. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu filogenezy i ontogenezy zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C2_W02
Odróżnia zwierzęta synantropijne od synurbijnych. Omawia cechy charakterystyczne zwierząt udomowionych.
2,0
3,0Odróżnia zwierzęta synantropijne od synurbijnych. Omawia cehcy charakterystyczne zwierząt udomowionych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Na podstawie kluczy Student rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki fauny Polski i świata.
2,0
3,0Na podstawie kluczy Student rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki fauny Polski i świata.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C2_U03
Potrafi wykonać sekcję stałocieplnego kręgowca
2,0
3,0Potrafi wykonać sekcję stałocieplnego kręgowca
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_K01
Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za ich egzystencję, tak ważną z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności organizmów żywych.
2,0
3,0Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za ich egzystencję, tak ważną z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności organizmów żywych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jurd R. D., Krótkie wykłady - Biologia zwierząt, Wydawnictwo PWN, Polska - Warszawa, 2007
  2. Solomon E., Berg L. R., Martin D. W., Biologia, Oficyna Wydawnicza Multico, Polska, 2007
  3. red. Błaszak Cz., Zoologia. Bezkręgowce. T.1-3, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt – Adaptacja do środowiska, Wydawnictwo PWN, Polska - Warszawa, 1997
  2. Rajski A., Zoologia, Wydawnictwo PWN, Polska - Warszawa, 1997, tom I i II

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Regulamin zajęć oraz BHP. Protisty i wirki. Budowa mikroskopu laboratoryjnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Obserwacja żywych protistów z własnej hodowli. Film „Organizmy jednokomórkowe". Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych (pantofelek, otwornice, pełzaki, szparkosz okrężnicy, wirczyki, Entodiniomorpha). Obserwacja przyżyciowa wypławka białego. Oznaczanie planu budowy ciała protistów.3
T-L-2Helminty (przywry, tasiemce, nicienie, kolcogłowy) - pasożyty zwierząt i ludzi. Na podstawie preparatów makro i mikroskopowych zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli przywr, tasiemców, nicieni i kolcogłowów (postacie dorosłe i larwalne helmintów). Cykle życiowe wybranych helmintów ze szczególnym uwzględnieniem pasożytujących u psowatych. Ćwiczenia w przygotowaniu preparatów z płazińców. Oznaczanie planu budowy ciała pasożytów.3
T-L-3Pierścienice i mięczaki Budowa skąposzczetów na przykładzie dżdżownicy ziemnej. Budowa pijawki lekarskiej. Charakterystyka krajowych mięczaków na przykładzie ślimaka winniczka, szczeżui i skójki. Określanie przynależności systematycznej krajowych mięczaków na podstawie budowy ich muszli. Wykonywanie pomiarów muszli ślimaków i małży. Oznaczanie planu budowy i symetrii obserwowanych zwierząt.3
T-L-4Stawonogi. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków (prosionki, raki, oczliki). Rozpoznawanie gatunków raków bytujących w Polsce. Film „ Ośmionożni drapieżcy". Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie krajowych przedstawicieli gromady pajęczaków. Morfologia owada. Typy aparatów gębowych, odnóży i skrzydeł owadów. Budowa tchawki owada. Rozpoznawanie krajowych rzędów owadów. Rodzaje larw i poczwarek. Oznaczanie symetrii obserwowanych zwierząt.4
T-L-5Smoczkouste, ryby płazy i gady. Morfologia minoga i jego larwy ślepicy. Rozwój pozazarodkowy pstrąga. Budowa zewnętrzna ryb na przykładzie płoci. Cechy charakterystyczne ryb spoczywających na dnie na przykładzie dowolnego gatunku z grupy płastug i płaszczek. Film „Nasze gady i płazy". Szkielet kręgowca na przykładzie żaby. Praktyczna umiejętność odróżniania przedstawicieli rodziny ropuchowatych i żabowatych. Rozwój pozazarodkowy żab.4
T-L-6Ptaki i ssaki. Określanie cech budowy ptaków żyjących w różnych środowiskach na wybranych przykładach - np. brodzących po dnie lub biegających po roślinności wodnej, dobrze pływających w wodzie i dobrze nurkujących, ptaków drapieżnych. Typy uzębienia ssaków. Oznaczanie przynależności systematycznej ssaka na podstawie czaszki. Cechy budowy ssaków przystosowanych do podziemnego trybu życia. Cechy budowy ssaków latających. Sekcja ptaka.4
21

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zoologia jako nauka. Podstawy taksonomii i systematyki zoologicznej. Od komórki prokariotycznej do eukariotycznej. Filogeneza zwierząt. Podział systematyczny świata zwierząt i jego różnorodność. Badania naukowe w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa.2
T-W-2Wielkość oraz symetria ciała zwierząt i ich konsekwencje2
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.6
T-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.2
T-W-5Rozmieszczenie i migracje zwierząt. Synantropizacja i domestykacja zwierząt.2
14

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach21
A-L-2studiowanie piśmiennictwa16
A-L-3pisemne zaliczenia6
A-L-4konsultacje6
A-L-5przygotowanie sie do zajęć10
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach14
A-W-2studiowanie piśmiennictwa8
A-W-3przygotowanie do egzaminu6
A-W-4pisemne zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Student zna budowę i funkcjonowanie zwierząt; zna zasoby fauny Polski i świata oraz ich bioróżnorodność. Zna zasady systematyki zwierząt. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu filogenezy i ontogenezy zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.
Treści programoweT-L-5Smoczkouste, ryby płazy i gady. Morfologia minoga i jego larwy ślepicy. Rozwój pozazarodkowy pstrąga. Budowa zewnętrzna ryb na przykładzie płoci. Cechy charakterystyczne ryb spoczywających na dnie na przykładzie dowolnego gatunku z grupy płastug i płaszczek. Film „Nasze gady i płazy". Szkielet kręgowca na przykładzie żaby. Praktyczna umiejętność odróżniania przedstawicieli rodziny ropuchowatych i żabowatych. Rozwój pozazarodkowy żab.
T-L-4Stawonogi. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków (prosionki, raki, oczliki). Rozpoznawanie gatunków raków bytujących w Polsce. Film „ Ośmionożni drapieżcy". Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie krajowych przedstawicieli gromady pajęczaków. Morfologia owada. Typy aparatów gębowych, odnóży i skrzydeł owadów. Budowa tchawki owada. Rozpoznawanie krajowych rzędów owadów. Rodzaje larw i poczwarek. Oznaczanie symetrii obserwowanych zwierząt.
T-L-1Regulamin zajęć oraz BHP. Protisty i wirki. Budowa mikroskopu laboratoryjnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Obserwacja żywych protistów z własnej hodowli. Film „Organizmy jednokomórkowe". Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych (pantofelek, otwornice, pełzaki, szparkosz okrężnicy, wirczyki, Entodiniomorpha). Obserwacja przyżyciowa wypławka białego. Oznaczanie planu budowy ciała protistów.
T-L-2Helminty (przywry, tasiemce, nicienie, kolcogłowy) - pasożyty zwierząt i ludzi. Na podstawie preparatów makro i mikroskopowych zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli przywr, tasiemców, nicieni i kolcogłowów (postacie dorosłe i larwalne helmintów). Cykle życiowe wybranych helmintów ze szczególnym uwzględnieniem pasożytujących u psowatych. Ćwiczenia w przygotowaniu preparatów z płazińców. Oznaczanie planu budowy ciała pasożytów.
T-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.
T-W-1Zoologia jako nauka. Podstawy taksonomii i systematyki zoologicznej. Od komórki prokariotycznej do eukariotycznej. Filogeneza zwierząt. Podział systematyczny świata zwierząt i jego różnorodność. Badania naukowe w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa.
T-W-2Wielkość oraz symetria ciała zwierząt i ich konsekwencje
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.
Metody nauczaniaM-1wykład z użyciem Power Pointa
M-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdziany cząstkowe z ćwiczeń i wykładów,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna budowę i funkcjonowanie zwierząt; zna zasoby fauny Polski i świata oraz ich bioróżnorodność. Zna zasady systematyki zwierząt. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu filogenezy i ontogenezy zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C2_W02Odróżnia zwierzęta synantropijne od synurbijnych. Omawia cechy charakterystyczne zwierząt udomowionych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W01Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.
Treści programoweT-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.
T-W-5Rozmieszczenie i migracje zwierząt. Synantropizacja i domestykacja zwierząt.
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.
Metody nauczaniaM-1wykład z użyciem Power Pointa
M-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdziany cząstkowe z ćwiczeń i wykładów,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odróżnia zwierzęta synantropijne od synurbijnych. Omawia cehcy charakterystyczne zwierząt udomowionych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Na podstawie kluczy Student rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki fauny Polski i świata.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U03Wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi.
BT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.
Treści programoweT-L-5Smoczkouste, ryby płazy i gady. Morfologia minoga i jego larwy ślepicy. Rozwój pozazarodkowy pstrąga. Budowa zewnętrzna ryb na przykładzie płoci. Cechy charakterystyczne ryb spoczywających na dnie na przykładzie dowolnego gatunku z grupy płastug i płaszczek. Film „Nasze gady i płazy". Szkielet kręgowca na przykładzie żaby. Praktyczna umiejętność odróżniania przedstawicieli rodziny ropuchowatych i żabowatych. Rozwój pozazarodkowy żab.
T-L-4Stawonogi. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków (prosionki, raki, oczliki). Rozpoznawanie gatunków raków bytujących w Polsce. Film „ Ośmionożni drapieżcy". Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie krajowych przedstawicieli gromady pajęczaków. Morfologia owada. Typy aparatów gębowych, odnóży i skrzydeł owadów. Budowa tchawki owada. Rozpoznawanie krajowych rzędów owadów. Rodzaje larw i poczwarek. Oznaczanie symetrii obserwowanych zwierząt.
T-L-1Regulamin zajęć oraz BHP. Protisty i wirki. Budowa mikroskopu laboratoryjnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Obserwacja żywych protistów z własnej hodowli. Film „Organizmy jednokomórkowe". Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych (pantofelek, otwornice, pełzaki, szparkosz okrężnicy, wirczyki, Entodiniomorpha). Obserwacja przyżyciowa wypławka białego. Oznaczanie planu budowy ciała protistów.
T-L-2Helminty (przywry, tasiemce, nicienie, kolcogłowy) - pasożyty zwierząt i ludzi. Na podstawie preparatów makro i mikroskopowych zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli przywr, tasiemców, nicieni i kolcogłowów (postacie dorosłe i larwalne helmintów). Cykle życiowe wybranych helmintów ze szczególnym uwzględnieniem pasożytujących u psowatych. Ćwiczenia w przygotowaniu preparatów z płazińców. Oznaczanie planu budowy ciała pasożytów.
T-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.
Metody nauczaniaM-1wykład z użyciem Power Pointa
M-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdziany cząstkowe z ćwiczeń i wykładów,
S-3Ocena podsumowująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Na podstawie kluczy Student rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione gatunki fauny Polski i świata.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C2_U03Potrafi wykonać sekcję stałocieplnego kręgowca
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.
Treści programoweT-L-6Ptaki i ssaki. Określanie cech budowy ptaków żyjących w różnych środowiskach na wybranych przykładach - np. brodzących po dnie lub biegających po roślinności wodnej, dobrze pływających w wodzie i dobrze nurkujących, ptaków drapieżnych. Typy uzębienia ssaków. Oznaczanie przynależności systematycznej ssaka na podstawie czaszki. Cechy budowy ssaków przystosowanych do podziemnego trybu życia. Cechy budowy ssaków latających. Sekcja ptaka.
T-W-1Zoologia jako nauka. Podstawy taksonomii i systematyki zoologicznej. Od komórki prokariotycznej do eukariotycznej. Filogeneza zwierząt. Podział systematyczny świata zwierząt i jego różnorodność. Badania naukowe w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wykonać sekcję stałocieplnego kręgowca
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_K01Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za ich egzystencję, tak ważną z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności organizmów żywych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasobami fauny Polski i świata, ich bioróżnorodnością i sposobem klasyfikacji systematycznej. Poznanie najważniejszych cech budowy i funkcji życiowych zwierząt z różnych jednostek systematycznych. Rozmnażanie i rozwój, filogeneza i ontogeneza wybranych grup zwierząt.
Treści programoweT-L-5Smoczkouste, ryby płazy i gady. Morfologia minoga i jego larwy ślepicy. Rozwój pozazarodkowy pstrąga. Budowa zewnętrzna ryb na przykładzie płoci. Cechy charakterystyczne ryb spoczywających na dnie na przykładzie dowolnego gatunku z grupy płastug i płaszczek. Film „Nasze gady i płazy". Szkielet kręgowca na przykładzie żaby. Praktyczna umiejętność odróżniania przedstawicieli rodziny ropuchowatych i żabowatych. Rozwój pozazarodkowy żab.
T-L-4Stawonogi. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków (prosionki, raki, oczliki). Rozpoznawanie gatunków raków bytujących w Polsce. Film „ Ośmionożni drapieżcy". Cechy charakterystyczne i rozpoznawanie krajowych przedstawicieli gromady pajęczaków. Morfologia owada. Typy aparatów gębowych, odnóży i skrzydeł owadów. Budowa tchawki owada. Rozpoznawanie krajowych rzędów owadów. Rodzaje larw i poczwarek. Oznaczanie symetrii obserwowanych zwierząt.
T-L-1Regulamin zajęć oraz BHP. Protisty i wirki. Budowa mikroskopu laboratoryjnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Obserwacja żywych protistów z własnej hodowli. Film „Organizmy jednokomórkowe". Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych (pantofelek, otwornice, pełzaki, szparkosz okrężnicy, wirczyki, Entodiniomorpha). Obserwacja przyżyciowa wypławka białego. Oznaczanie planu budowy ciała protistów.
T-L-2Helminty (przywry, tasiemce, nicienie, kolcogłowy) - pasożyty zwierząt i ludzi. Na podstawie preparatów makro i mikroskopowych zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli przywr, tasiemców, nicieni i kolcogłowów (postacie dorosłe i larwalne helmintów). Cykle życiowe wybranych helmintów ze szczególnym uwzględnieniem pasożytujących u psowatych. Ćwiczenia w przygotowaniu preparatów z płazińców. Oznaczanie planu budowy ciała pasożytów.
T-W-4Najważniejsze cechy charakterystyczne zwierząt kręgowych. Znaczenie krajowej fauny. Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy kręgowców.
T-W-1Zoologia jako nauka. Podstawy taksonomii i systematyki zoologicznej. Od komórki prokariotycznej do eukariotycznej. Filogeneza zwierząt. Podział systematyczny świata zwierząt i jego różnorodność. Badania naukowe w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa.
T-W-2Wielkość oraz symetria ciała zwierząt i ich konsekwencje
T-W-3Zwierzęta bezkręgowe o dwuwarstwowej i trójwarstwowej organizacji ciała (biologia, ekologia, środowisko życia). Sposoby rozmnażania i rozwój pozazarodkowy zwierząt bezkręgowych.
Metody nauczaniaM-1wykład z użyciem Power Pointa
M-2ćwiczenia laboratoryjne z użyciem preparatów mikroskopowych i makroskopowych, filmów, tablic poglądowych oraz kluczy do oznaczania wybranych przedstawicieli fauny krajowej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena ciągła zaangażowania, postawy i aktywności studenta podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ma poczucie odpowiedzialności za ich egzystencję, tak ważną z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności organizmów żywych.
3,5
4,0
4,5
5,0