Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy ekologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy ekologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Królaczyk <Katarzyna.Krolaczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Kavetska <katarzyna.kavetska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 12 0,50,41zaliczenie
wykładyW1 10 0,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1posiadanie wiedzy biologicznej (na poziomie szkoły średniej) i podstaw chemi i fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
C-2Student zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania ekosystemów, organizacją i dynamiką biocenoz i populacji
C-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-4Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami pracy w terenie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Interakcje międzygatunkowe4
T-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz4
T-L-3Zagrożenia dla urbicenoz4
12
wykłady
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa2
T-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.2
T-W-3Biomy Ziemi2
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki2
T-W-5Ekologiczne zasady gospodarowania zasobami środowiska2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2konsultacje2
A-L-3pisemne zaliczenie zajęć1
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2studiowanie zalecanego piśmiennictwa4
A-W-3pisemne zaliczenie zajęć1
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
S-3Ocena formująca: ocena za sprawozdanie
S-4Ocena podsumowująca: ocena ciągła zaangażowania, aktywności i postawy studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-B19_W01
Student tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz zna rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
BT_1A_W12C-3, C-4, C-2, C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-L-2, T-L-1M-3, M-2, M-1S-3, S-1, S-2
BT_1A_BT-S1-B19_W02
Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z ekologią, zna mechanizmy funkcjonowania ekosystemów naturalnych, wykazuje się znajomością zagadnień związanych ze strukturą i dynamiką biocenozy,
BT_1A_W12C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-1M-3, M-2, M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-B19_U01
student posiada praktyczną umiejętność obserwowania poszczególnych elementów ekosystemu
BT_1A_U03C-3, C-1T-L-2, T-L-3M-3, M-2, M-1S-3, S-1, S-2
BT_1A_BT-S1-B19_U02
Student ocenia i charakteryzuje relacje zachodzące między składowymi ekosystemu lub składowymi innych układów ekologicznych.
BT_1A_U03, BT_1A_U02C-3T-L-3, T-L-1M-3, M-2S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S1-B19_K01
Student cechuje się się wrażliwością w stosunku do świata żywego i odnosić się doń zgodnie z zasadami etyki;
BT_1A_K04, BT_1A_K05C-3, C-4, C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-3, M-2, M-1S-4
BT_1A_BT-S1-B19_K02
Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzglednieneim gatunków udomowionych.
BT_1A_K05C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-3, M-2, M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-B19_W01
Student tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz zna rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
2,0
3,0Student tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz zna rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S1-B19_W02
Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z ekologią, zna mechanizmy funkcjonowania ekosystemów naturalnych, wykazuje się znajomością zagadnień związanych ze strukturą i dynamiką biocenozy,
2,0
3,0Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z ekologią, zna mechanizmy funkcjonowania ekosystemów naturalnych, wykazuje się znajomością zagadnień związanych ze strukturą i dynamiką biocenozy, tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz znać rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-B19_U01
student posiada praktyczną umiejętność obserwowania poszczególnych elementów ekosystemu
2,0
3,0student posiada praktyczną umiejętność obserwowania poszczególnych elementów ekosystemu
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S1-B19_U02
Student ocenia i charakteryzuje relacje zachodzące między składowymi ekosystemu lub składowymi innych układów ekologicznych.
2,0
3,0Student ocenia i charakteryzuje relacje zachodzące między składowymi ekosystemu lub składowymi innych układów ekologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S1-B19_K01
Student cechuje się się wrażliwością w stosunku do świata żywego i odnosić się doń zgodnie z zasadami etyki;
2,0
3,0Student cechuje się się wrażliwością w stosunku do świata żywego i odnosić się doń zgodnie z zasadami etyki;
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S1-B19_K02
Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzglednieneim gatunków udomowionych.
2,0
3,0Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzglednieneim gatunków udomowionych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Krebs J. Ch., Ekologia - eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa, 1997
  2. Odum E. P., Podstawy ekologii., PW Rolnicze i Leśne, 1977
  3. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery – podręcznik ekologii ogólnej., PWN, Warszawa, 1999
  4. Więckowski S., Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Begon M., Mortimer M., Thompson D. J., Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierzat i roslin, PWN, Warszawa, 1999
  2. Łabno G., Ekologia, słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo "Europa", Warszawa, 2007
  3. Strzałko J., Mossor- Pietrzakowska T., Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa-Poznań, 1999
  4. Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1995

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Interakcje międzygatunkowe4
T-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz4
T-L-3Zagrożenia dla urbicenoz4
12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa2
T-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.2
T-W-3Biomy Ziemi2
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki2
T-W-5Ekologiczne zasady gospodarowania zasobami środowiska2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2konsultacje2
A-L-3pisemne zaliczenie zajęć1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2studiowanie zalecanego piśmiennictwa4
A-W-3pisemne zaliczenie zajęć1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_W01Student tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz zna rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W12Zna i rozumie rolę oraz znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-4Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami pracy w terenie
C-2Student zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania ekosystemów, organizacją i dynamiką biocenoz i populacji
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
Treści programoweT-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki
T-W-3Biomy Ziemi
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa
T-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz
T-L-1Interakcje międzygatunkowe
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena za sprawozdanie
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz zna rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_W02Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z ekologią, zna mechanizmy funkcjonowania ekosystemów naturalnych, wykazuje się znajomością zagadnień związanych ze strukturą i dynamiką biocenozy,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W12Zna i rozumie rolę oraz znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-2Student zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania ekosystemów, organizacją i dynamiką biocenoz i populacji
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
Treści programoweT-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.
T-W-5Ekologiczne zasady gospodarowania zasobami środowiska
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena za sprawozdanie
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z ekologią, zna mechanizmy funkcjonowania ekosystemów naturalnych, wykazuje się znajomością zagadnień związanych ze strukturą i dynamiką biocenozy, tłumaczy zjawiska związane z wpływem środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz znać rodzaje adaptacji wybranych grup (gatunków) ze świata roślin i zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_U01student posiada praktyczną umiejętność obserwowania poszczególnych elementów ekosystemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U03Wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
Treści programoweT-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz
T-L-3Zagrożenia dla urbicenoz
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena za sprawozdanie
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada praktyczną umiejętność obserwowania poszczególnych elementów ekosystemu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_U02Student ocenia i charakteryzuje relacje zachodzące między składowymi ekosystemu lub składowymi innych układów ekologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U03Wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi.
BT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
Treści programoweT-L-3Zagrożenia dla urbicenoz
T-L-1Interakcje międzygatunkowe
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena za sprawozdanie
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ocenia i charakteryzuje relacje zachodzące między składowymi ekosystemu lub składowymi innych układów ekologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_K01Student cechuje się się wrażliwością w stosunku do świata żywego i odnosić się doń zgodnie z zasadami etyki;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-4Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami pracy w terenie
C-2Student zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania ekosystemów, organizacją i dynamiką biocenoz i populacji
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
Treści programoweT-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.
T-W-5Ekologiczne zasady gospodarowania zasobami środowiska
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki
T-W-3Biomy Ziemi
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa
T-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz
T-L-3Zagrożenia dla urbicenoz
T-L-1Interakcje międzygatunkowe
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena ciągła zaangażowania, aktywności i postawy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student cechuje się się wrażliwością w stosunku do świata żywego i odnosić się doń zgodnie z zasadami etyki;
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S1-B19_K02Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzglednieneim gatunków udomowionych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z oddziaływaniem czynników środowiska (biotycznego i abiotycznego) na organizm oraz oraz jego adaptacje, podstawy zagadnień związanych z zależnościami wewnątrz- i międzygatunkowymi.
C-2Student zostanie zapoznany z zasadami funkcjonowania ekosystemów, organizacją i dynamiką biocenoz i populacji
C-1Zapoznanie studenta z ekologią jako nauką, historią jej powstania oraz czynnikami warunkującymi powstanie i trwanie życia na Ziemi.
Treści programoweT-W-2Struktura populacji. Czynniki ograniczające występowanie gatunku.
T-W-5Ekologiczne zasady gospodarowania zasobami środowiska
T-W-4Eksplozja demograficzna i jej skutki
T-W-1Ekologia jako dziedzina wiedzy - zakres, historia i podstawowe pojęcia. Źródła życia. Ekologia w badaniach naukowych Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa
T-L-2Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz
T-L-3Zagrożenia dla urbicenoz
T-L-1Interakcje międzygatunkowe
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia w terenie, ćwiczenia labolatoryjne
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena ciągła zaangażowania, aktywności i postawy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje postawę pełną szacunku wobec różnych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzglednieneim gatunków udomowionych.
3,5
4,0
4,5
5,0