Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Anatomia i histologia zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Anatomia i histologia zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Baranowski <Piotr.Baranowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 2,00,59zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiedomości z zakresu morfologii zwierząt i człowieka na poziomie kształcenia szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową anatomiczną i histologiczną układów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Tkanki zwierząt. Tkanka nabłonkowa: nabłonek płaski, sześcienny, cylindryczny, gruczołowy egzo- i endokrynowy. Tkanka łączna i podporowa: łączna właściwa, tłuszczowa, chrzęstna, kostna, krew. Tkanka mięśniowa: poprzecznie prążkowana, gładka, tkanka mięśnia sercowego.3
T-L-2Rodzaje kości, szkielet głowy, szkielet tułowia - liczba i budowa kręgów odcinków szkieletu zwierząt, kości obręczy piersiowej i kończyny miednicznej - ewolucja kości reki i kości stopy zwierząt; rodzaje połączeń kostnych.2
T-L-3Układ krążenia, naczynia krwionośne, włosowate, tętnicze, żylne. Serce - morfologia i anatomia, jamy i ich wnętrze, narządy włączone w obieg krwi i narządy limfatyczne: śledziona i szpik kostny, grasica.2
T-L-4Układ pokarmowy - preparaty - język, żołądek - jednokomorowy i żołądek wielokomorowy, gruczoły przewodu pokarmowego - wątroba.2
T-L-5Narządy moczowe, budowa nerki, pęcherz moczowy i cewka moczowa.2
T-L-6Budowa czaszki zwierząt i film nt rozwoju płodu2
T-L-7Dysekcja tuszy - układ mięśniowy, układ kostny, narządy wewnętrzne2
15
wykłady
T-W-1Wybrane zagadnienia anatomii ogólnej. Historia, podział anatomii, terminy kierunkowe i płaszczyzny ciała; ogólne zagadnienia z zakresu osteologii, miologii i syndesmologii, histologii i embriologii - listki zarodkowe i błony płodowe.2
T-W-2Układ naczyniowy krwionośny - powstawanie, rodzaje i przebieg naczyń.2
T-W-3Układ naczyniowy limfatyczny - narządy i naczynia.2
T-W-4Typy krążenia - zarodkowe, płodowe (łożyskowe) i popłodowe; wielkie (aortowe), małe (płucne), wątrobowe, nerkowe, śledzionowe.2
T-W-5Układ oddechowy. Układ rozrodczy samca i samicy. Cechy płciowe I,II,II-rzędowe, budowa narządów płciowych samca i samicy. Zjawisko bariery łożyskowej.4
T-W-6Układ pokarmowy - porównanie między gatunkami zwierząt domowych.2
T-W-7Gruczoły dokrewne: tarczyca i przytarczyce, przysadka, szyszynka, nadnercza. Duże gruczoły przewodu pokarmowego. Narządy zmysłów2
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny.2
T-W-9Elementy anatomii ptaka. Morfologiczne i anatomiczne cechy organizmu ptaków wskazujące na ich przystosowanie do lotu.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach15
A-L-2Samodzielne studiowanie treści ćwiczeń7
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń3
A-L-4Poprawa zaliczenia ćwiczeń1
A-L-5Konsultacje5
31
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie treści wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.6
A-W-4Pisemne zaliczenie wykładów1
A-W-5Konsultacje18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady audytoryjne, prezentacje multimedialne, preparaty anatomiczne.
M-2Praca studentów w kilkuosobowych (3-4) grupach z preparatami anatomicznymi wspomagana atlasami anatomicznymi i literaturą anatomiczną w celu szczegółowego opisu budowy narządu, narządów, wzajemnych ralacji tych narzadów w organizmie zwierząt.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Około 10 minutowy pisemny sprawdzian wiadomości teoretycznych poprzedzający rozpoczęcie cwiczenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące treści przeprowadzonych wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
Definiuje podstawowe pojęcia związane z anatomią.
BT_1A_W15C-1T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
Umie wymienić układy narządów i poszczególne narządy, wskazuje ich wzajemne położenie i zachodzące między nimi stosunki przestrzenne oraz potrafi zestawic cechy budowy i historii rozwoju człowieka z cechami budowy i rozwoju zwierząt.
BT_1A_U07C-1T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
Potrafi w podstawowy sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w omawianiu historii rozwoju rodowego.
BT_1A_K03C-1T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
Definiuje podstawowe pojęcia związane z anatomią.
2,0nie zna i nie definiuje podstawowych zagadnień z zakresu morfologii i anatomii zwierząt i człowieka
3,0zna i definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu budowy anatomicznej układów
3,5zna i definiuje budowę anatomiczną z topograficznym opisem i lokalizacją narządów
4,0rozpoznaje makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów
4,5rozpoznaje makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów z nawiązaniem do ich pochodzenia, rozwoju i funkcjonowania
5,0rozumie powiązania morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
Umie wymienić układy narządów i poszczególne narządy, wskazuje ich wzajemne położenie i zachodzące między nimi stosunki przestrzenne oraz potrafi zestawic cechy budowy i historii rozwoju człowieka z cechami budowy i rozwoju zwierząt.
2,0nie zna i nie definiuje podstawowych zagadnień z zakresu anatomii
3,0zna i definiuje podstawowe zagadnień z zakresu anatomii
3,5zna i potrafi wymienić układy narządów i poszczególne narządy
4,0potrafi przeprowadzić preparatykę anatomiczną określonych narządów
4,5potrafi omówić makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów z nawiązaniem do ich pochodzenia, rozwoju i funkcjonowania
5,0potrafi scharakteryzować powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
Potrafi w podstawowy sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w omawianiu historii rozwoju rodowego.
2,0brak zdolności zastosowania nabytej wiedzy
3,0zdolność zastosowania nabytej wiedzy lecz niezdolność jej przekazania
3,5otwartość na przekazanie nabytej wiedzy
4,0świadomość odpowiedzialności w ramach zastosowania i przekazania nabytej wiedzy
4,5otwartość, kreatywność i postępowanie zgodne z nabytą wiedzą i zasadami etyki
5,0aktywna postawa mająca na celu dbałość o właściwe przekazanie i praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa

  1. Kuryszko J., Zarzycki J., Histologia zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Przespolewska H., Kobryń H., Szara T., Bartyzel J. B., Podstawy anatomii zwierząt domowych, Wydawnioctwo Wieś Jutra sp. z o.o., Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kubasiewicz M., Zarys anatomii zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1986
  2. Konig H. E., Liebich H.G., Anatomia zwierząt domowych, Galaktyka, Łódź, 2006, 1
  3. Krysiak K., Anatomia zwierząt, cz. I i II, PWN, Warszawa, 1975

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tkanki zwierząt. Tkanka nabłonkowa: nabłonek płaski, sześcienny, cylindryczny, gruczołowy egzo- i endokrynowy. Tkanka łączna i podporowa: łączna właściwa, tłuszczowa, chrzęstna, kostna, krew. Tkanka mięśniowa: poprzecznie prążkowana, gładka, tkanka mięśnia sercowego.3
T-L-2Rodzaje kości, szkielet głowy, szkielet tułowia - liczba i budowa kręgów odcinków szkieletu zwierząt, kości obręczy piersiowej i kończyny miednicznej - ewolucja kości reki i kości stopy zwierząt; rodzaje połączeń kostnych.2
T-L-3Układ krążenia, naczynia krwionośne, włosowate, tętnicze, żylne. Serce - morfologia i anatomia, jamy i ich wnętrze, narządy włączone w obieg krwi i narządy limfatyczne: śledziona i szpik kostny, grasica.2
T-L-4Układ pokarmowy - preparaty - język, żołądek - jednokomorowy i żołądek wielokomorowy, gruczoły przewodu pokarmowego - wątroba.2
T-L-5Narządy moczowe, budowa nerki, pęcherz moczowy i cewka moczowa.2
T-L-6Budowa czaszki zwierząt i film nt rozwoju płodu2
T-L-7Dysekcja tuszy - układ mięśniowy, układ kostny, narządy wewnętrzne2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybrane zagadnienia anatomii ogólnej. Historia, podział anatomii, terminy kierunkowe i płaszczyzny ciała; ogólne zagadnienia z zakresu osteologii, miologii i syndesmologii, histologii i embriologii - listki zarodkowe i błony płodowe.2
T-W-2Układ naczyniowy krwionośny - powstawanie, rodzaje i przebieg naczyń.2
T-W-3Układ naczyniowy limfatyczny - narządy i naczynia.2
T-W-4Typy krążenia - zarodkowe, płodowe (łożyskowe) i popłodowe; wielkie (aortowe), małe (płucne), wątrobowe, nerkowe, śledzionowe.2
T-W-5Układ oddechowy. Układ rozrodczy samca i samicy. Cechy płciowe I,II,II-rzędowe, budowa narządów płciowych samca i samicy. Zjawisko bariery łożyskowej.4
T-W-6Układ pokarmowy - porównanie między gatunkami zwierząt domowych.2
T-W-7Gruczoły dokrewne: tarczyca i przytarczyce, przysadka, szyszynka, nadnercza. Duże gruczoły przewodu pokarmowego. Narządy zmysłów2
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny.2
T-W-9Elementy anatomii ptaka. Morfologiczne i anatomiczne cechy organizmu ptaków wskazujące na ich przystosowanie do lotu.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach15
A-L-2Samodzielne studiowanie treści ćwiczeń7
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń3
A-L-4Poprawa zaliczenia ćwiczeń1
A-L-5Konsultacje5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie treści wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.6
A-W-4Pisemne zaliczenie wykładów1
A-W-5Konsultacje18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01Definiuje podstawowe pojęcia związane z anatomią.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową anatomiczną i histologiczną układów.
Treści programoweT-W-7Gruczoły dokrewne: tarczyca i przytarczyce, przysadka, szyszynka, nadnercza. Duże gruczoły przewodu pokarmowego. Narządy zmysłów
T-W-3Układ naczyniowy limfatyczny - narządy i naczynia.
T-W-4Typy krążenia - zarodkowe, płodowe (łożyskowe) i popłodowe; wielkie (aortowe), małe (płucne), wątrobowe, nerkowe, śledzionowe.
T-W-5Układ oddechowy. Układ rozrodczy samca i samicy. Cechy płciowe I,II,II-rzędowe, budowa narządów płciowych samca i samicy. Zjawisko bariery łożyskowej.
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny.
T-W-9Elementy anatomii ptaka. Morfologiczne i anatomiczne cechy organizmu ptaków wskazujące na ich przystosowanie do lotu.
T-W-2Układ naczyniowy krwionośny - powstawanie, rodzaje i przebieg naczyń.
T-W-6Układ pokarmowy - porównanie między gatunkami zwierząt domowych.
T-W-1Wybrane zagadnienia anatomii ogólnej. Historia, podział anatomii, terminy kierunkowe i płaszczyzny ciała; ogólne zagadnienia z zakresu osteologii, miologii i syndesmologii, histologii i embriologii - listki zarodkowe i błony płodowe.
Metody nauczaniaM-2Praca studentów w kilkuosobowych (3-4) grupach z preparatami anatomicznymi wspomagana atlasami anatomicznymi i literaturą anatomiczną w celu szczegółowego opisu budowy narządu, narządów, wzajemnych ralacji tych narzadów w organizmie zwierząt.
M-1Wykłady audytoryjne, prezentacje multimedialne, preparaty anatomiczne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące treści przeprowadzonych wykładów.
S-1Ocena formująca: Około 10 minutowy pisemny sprawdzian wiadomości teoretycznych poprzedzający rozpoczęcie cwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna i nie definiuje podstawowych zagadnień z zakresu morfologii i anatomii zwierząt i człowieka
3,0zna i definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu budowy anatomicznej układów
3,5zna i definiuje budowę anatomiczną z topograficznym opisem i lokalizacją narządów
4,0rozpoznaje makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów
4,5rozpoznaje makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów z nawiązaniem do ich pochodzenia, rozwoju i funkcjonowania
5,0rozumie powiązania morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01Umie wymienić układy narządów i poszczególne narządy, wskazuje ich wzajemne położenie i zachodzące między nimi stosunki przestrzenne oraz potrafi zestawic cechy budowy i historii rozwoju człowieka z cechami budowy i rozwoju zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową anatomiczną i histologiczną układów.
Treści programoweT-L-5Narządy moczowe, budowa nerki, pęcherz moczowy i cewka moczowa.
T-L-1Tkanki zwierząt. Tkanka nabłonkowa: nabłonek płaski, sześcienny, cylindryczny, gruczołowy egzo- i endokrynowy. Tkanka łączna i podporowa: łączna właściwa, tłuszczowa, chrzęstna, kostna, krew. Tkanka mięśniowa: poprzecznie prążkowana, gładka, tkanka mięśnia sercowego.
T-L-2Rodzaje kości, szkielet głowy, szkielet tułowia - liczba i budowa kręgów odcinków szkieletu zwierząt, kości obręczy piersiowej i kończyny miednicznej - ewolucja kości reki i kości stopy zwierząt; rodzaje połączeń kostnych.
T-L-4Układ pokarmowy - preparaty - język, żołądek - jednokomorowy i żołądek wielokomorowy, gruczoły przewodu pokarmowego - wątroba.
T-L-3Układ krążenia, naczynia krwionośne, włosowate, tętnicze, żylne. Serce - morfologia i anatomia, jamy i ich wnętrze, narządy włączone w obieg krwi i narządy limfatyczne: śledziona i szpik kostny, grasica.
T-W-7Gruczoły dokrewne: tarczyca i przytarczyce, przysadka, szyszynka, nadnercza. Duże gruczoły przewodu pokarmowego. Narządy zmysłów
T-W-3Układ naczyniowy limfatyczny - narządy i naczynia.
T-W-4Typy krążenia - zarodkowe, płodowe (łożyskowe) i popłodowe; wielkie (aortowe), małe (płucne), wątrobowe, nerkowe, śledzionowe.
T-W-5Układ oddechowy. Układ rozrodczy samca i samicy. Cechy płciowe I,II,II-rzędowe, budowa narządów płciowych samca i samicy. Zjawisko bariery łożyskowej.
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny.
T-W-9Elementy anatomii ptaka. Morfologiczne i anatomiczne cechy organizmu ptaków wskazujące na ich przystosowanie do lotu.
T-W-2Układ naczyniowy krwionośny - powstawanie, rodzaje i przebieg naczyń.
T-W-6Układ pokarmowy - porównanie między gatunkami zwierząt domowych.
T-W-1Wybrane zagadnienia anatomii ogólnej. Historia, podział anatomii, terminy kierunkowe i płaszczyzny ciała; ogólne zagadnienia z zakresu osteologii, miologii i syndesmologii, histologii i embriologii - listki zarodkowe i błony płodowe.
Metody nauczaniaM-2Praca studentów w kilkuosobowych (3-4) grupach z preparatami anatomicznymi wspomagana atlasami anatomicznymi i literaturą anatomiczną w celu szczegółowego opisu budowy narządu, narządów, wzajemnych ralacji tych narzadów w organizmie zwierząt.
M-1Wykłady audytoryjne, prezentacje multimedialne, preparaty anatomiczne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące treści przeprowadzonych wykładów.
S-1Ocena formująca: Około 10 minutowy pisemny sprawdzian wiadomości teoretycznych poprzedzający rozpoczęcie cwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna i nie definiuje podstawowych zagadnień z zakresu anatomii
3,0zna i definiuje podstawowe zagadnień z zakresu anatomii
3,5zna i potrafi wymienić układy narządów i poszczególne narządy
4,0potrafi przeprowadzić preparatykę anatomiczną określonych narządów
4,5potrafi omówić makroskopową budowę poszczególnych narządów i układów z nawiązaniem do ich pochodzenia, rozwoju i funkcjonowania
5,0potrafi scharakteryzować powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01Potrafi w podstawowy sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w omawianiu historii rozwoju rodowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową anatomiczną i histologiczną układów.
Treści programoweT-L-5Narządy moczowe, budowa nerki, pęcherz moczowy i cewka moczowa.
T-L-1Tkanki zwierząt. Tkanka nabłonkowa: nabłonek płaski, sześcienny, cylindryczny, gruczołowy egzo- i endokrynowy. Tkanka łączna i podporowa: łączna właściwa, tłuszczowa, chrzęstna, kostna, krew. Tkanka mięśniowa: poprzecznie prążkowana, gładka, tkanka mięśnia sercowego.
T-L-2Rodzaje kości, szkielet głowy, szkielet tułowia - liczba i budowa kręgów odcinków szkieletu zwierząt, kości obręczy piersiowej i kończyny miednicznej - ewolucja kości reki i kości stopy zwierząt; rodzaje połączeń kostnych.
T-L-4Układ pokarmowy - preparaty - język, żołądek - jednokomorowy i żołądek wielokomorowy, gruczoły przewodu pokarmowego - wątroba.
T-L-3Układ krążenia, naczynia krwionośne, włosowate, tętnicze, żylne. Serce - morfologia i anatomia, jamy i ich wnętrze, narządy włączone w obieg krwi i narządy limfatyczne: śledziona i szpik kostny, grasica.
T-W-7Gruczoły dokrewne: tarczyca i przytarczyce, przysadka, szyszynka, nadnercza. Duże gruczoły przewodu pokarmowego. Narządy zmysłów
T-W-3Układ naczyniowy limfatyczny - narządy i naczynia.
T-W-4Typy krążenia - zarodkowe, płodowe (łożyskowe) i popłodowe; wielkie (aortowe), małe (płucne), wątrobowe, nerkowe, śledzionowe.
T-W-5Układ oddechowy. Układ rozrodczy samca i samicy. Cechy płciowe I,II,II-rzędowe, budowa narządów płciowych samca i samicy. Zjawisko bariery łożyskowej.
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny.
T-W-9Elementy anatomii ptaka. Morfologiczne i anatomiczne cechy organizmu ptaków wskazujące na ich przystosowanie do lotu.
T-W-2Układ naczyniowy krwionośny - powstawanie, rodzaje i przebieg naczyń.
T-W-6Układ pokarmowy - porównanie między gatunkami zwierząt domowych.
T-W-1Wybrane zagadnienia anatomii ogólnej. Historia, podział anatomii, terminy kierunkowe i płaszczyzny ciała; ogólne zagadnienia z zakresu osteologii, miologii i syndesmologii, histologii i embriologii - listki zarodkowe i błony płodowe.
Metody nauczaniaM-2Praca studentów w kilkuosobowych (3-4) grupach z preparatami anatomicznymi wspomagana atlasami anatomicznymi i literaturą anatomiczną w celu szczegółowego opisu budowy narządu, narządów, wzajemnych ralacji tych narzadów w organizmie zwierząt.
M-1Wykłady audytoryjne, prezentacje multimedialne, preparaty anatomiczne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące treści przeprowadzonych wykładów.
S-1Ocena formująca: Około 10 minutowy pisemny sprawdzian wiadomości teoretycznych poprzedzający rozpoczęcie cwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak zdolności zastosowania nabytej wiedzy
3,0zdolność zastosowania nabytej wiedzy lecz niezdolność jej przekazania
3,5otwartość na przekazanie nabytej wiedzy
4,0świadomość odpowiedzialności w ramach zastosowania i przekazania nabytej wiedzy
4,5otwartość, kreatywność i postępowanie zgodne z nabytą wiedzą i zasadami etyki
5,0aktywna postawa mająca na celu dbałość o właściwe przekazanie i praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności