Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Żywicka <Anna.Zywicka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>, Katarzyna Michałek <Katarzyna.Michalek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 20 1,50,29zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizjologii, biochemii, mikrobiologii i immunologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w produkcji wybranych farmaceutyków
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biotechnologii farmaceutycznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykorzystanie zwierząt w testach laboratoryjnych2
T-A-2Medycyna niekonwencjonalna a współczesna biotechnologia farmaceutyczna4
T-A-3Nowoczesne metody produkcji szczepionek2
T-A-4Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną2
10
laboratoria
T-L-1Wyznaczenie MIC i MBC substancji bioaktywnych4
T-L-2Ocena cytotoksyczności biomateriałów4
T-L-3Ocena skuteczności antyseptyków względem bakterii planktonicznych i biofilmu4
T-L-4Izolacja szczepów z rodzaju Streptomyces z gleby4
T-L-5Ocena aktywności substancji przeciwdrobnoustrojowych produkowanych przez bakterie z rodzaju Streptomyces4
20
wykłady
T-W-1Wstęp do biotechnologii farmaceutycznej. Klasyczne antybiotyki2
T-W-2Leki produkowane metodami biotechnologicznymi. Bezpieczeństwo nowo powstałych leków. Farmakokinetyka i farmakodynamika leków wytwarzanych za pomocą technik biotechnologicznych2
T-W-3Techniki biotechnologiczne w produkcji roślinnych metabolitów wtórnych2
T-W-4Testy z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu substancji farmakologicznych. Testy cytotoksyczności2
T-W-5Biotechnologiczne możliwości zastąpienia eksperymentów laboratoryjnych prowadzonych na zwierzątch2
T-W-6Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Ksenotransplantacje2
T-W-7Zastosowanie biotechnologii farmaceutycznej w medycynie. Somatyczna terapia genowa. Systemy transferu genów. Mitochondrialna terapia genowa. Produkcja sztucznych tkanek. Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-A-2Praca w grupach5
15
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie raportu z wyników uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Konsultacje.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_W02
Student zna główne techniki biotechnologiczne wykorzystywane w produkcji oraz testowaniu leków. Student posiada wiedzę w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
BT_1A_W08C-2T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_U01
Student wykorzystuje umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
BT_1A_U10C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_K01
Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka
BT_1A_K03C-1, C-2T-W-7, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_W02
Student zna główne techniki biotechnologiczne wykorzystywane w produkcji oraz testowaniu leków. Student posiada wiedzę w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
2,0Student nie zna technik biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student nie posiada wiedzy w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę na temat technik biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student wykazuje minimum wiedzy w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie. Student popełnia wiele błedów.
3,5Student zna dostatecznie techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków. Student posiada ograniczoną wiedze w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
4,0Student zna dobrze techniki biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student potrafi omówić możliwości wykorzystania biotechnologii w medycynie.
4,5Student zna bardzo dobrze techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków. Student potrafi szeroko omówić mozliwości wykorzystania biotechnologii w medycynie.
5,0Student zna bardzo dobrze oraz potrafi szeroko i szczegółowo omówić techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków.Student posiada pogłębioną wiedzę oraz potrafi szeroko omówić możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_U01
Student wykorzystuje umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
2,0Student nie wykorzystuje umiejętności dotyczących znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
3,0Student potrafi w dostateczny sposób wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
3,5Student potrafi na średnim poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
4,0Student potrafi na dobrym poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
5,0Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O10.1_K01
Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka
2,0Student nie postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; nie ma świadomości wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka
3,0Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej a także ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka

Literatura podstawowa

  1. Chmiel A., Biotechnologia: podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 1998
  2. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., Laboratoryjne eksperymenty w mikrobiologii, Akadamia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 2006
  3. Chmiel A., Grudziński S., Biotechnologia i chemia antybiotyków, PWN, Warszawa, 1998
  4. Stokłosowa S. (red.), Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa, 2004
  5. Kayser O., Muller R. H. (red.), Biotechnologia Farmaceutyczna, PWN, Warszawa, 2003
  6. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia techniczna, tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Maleszy S. (red.), Biotechnologia Roślin, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykorzystanie zwierząt w testach laboratoryjnych2
T-A-2Medycyna niekonwencjonalna a współczesna biotechnologia farmaceutyczna4
T-A-3Nowoczesne metody produkcji szczepionek2
T-A-4Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wyznaczenie MIC i MBC substancji bioaktywnych4
T-L-2Ocena cytotoksyczności biomateriałów4
T-L-3Ocena skuteczności antyseptyków względem bakterii planktonicznych i biofilmu4
T-L-4Izolacja szczepów z rodzaju Streptomyces z gleby4
T-L-5Ocena aktywności substancji przeciwdrobnoustrojowych produkowanych przez bakterie z rodzaju Streptomyces4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do biotechnologii farmaceutycznej. Klasyczne antybiotyki2
T-W-2Leki produkowane metodami biotechnologicznymi. Bezpieczeństwo nowo powstałych leków. Farmakokinetyka i farmakodynamika leków wytwarzanych za pomocą technik biotechnologicznych2
T-W-3Techniki biotechnologiczne w produkcji roślinnych metabolitów wtórnych2
T-W-4Testy z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu substancji farmakologicznych. Testy cytotoksyczności2
T-W-5Biotechnologiczne możliwości zastąpienia eksperymentów laboratoryjnych prowadzonych na zwierzątch2
T-W-6Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Ksenotransplantacje2
T-W-7Zastosowanie biotechnologii farmaceutycznej w medycynie. Somatyczna terapia genowa. Systemy transferu genów. Mitochondrialna terapia genowa. Produkcja sztucznych tkanek. Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-A-2Praca w grupach5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie raportu z wyników uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Konsultacje.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.1_W02Student zna główne techniki biotechnologiczne wykorzystywane w produkcji oraz testowaniu leków. Student posiada wiedzę w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z wybranymi technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biotechnologii farmaceutycznej
Treści programoweT-W-5Biotechnologiczne możliwości zastąpienia eksperymentów laboratoryjnych prowadzonych na zwierzątch
T-W-4Testy z użyciem kultur komórkowych służące do skriningu substancji farmakologicznych. Testy cytotoksyczności
T-W-6Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego. Ksenotransplantacje
T-W-7Zastosowanie biotechnologii farmaceutycznej w medycynie. Somatyczna terapia genowa. Systemy transferu genów. Mitochondrialna terapia genowa. Produkcja sztucznych tkanek. Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną.
T-W-2Leki produkowane metodami biotechnologicznymi. Bezpieczeństwo nowo powstałych leków. Farmakokinetyka i farmakodynamika leków wytwarzanych za pomocą technik biotechnologicznych
T-W-3Techniki biotechnologiczne w produkcji roślinnych metabolitów wtórnych
T-W-1Wstęp do biotechnologii farmaceutycznej. Klasyczne antybiotyki
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna technik biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student nie posiada wiedzy w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę na temat technik biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student wykazuje minimum wiedzy w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie. Student popełnia wiele błedów.
3,5Student zna dostatecznie techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków. Student posiada ograniczoną wiedze w zakresie wykorzystania biotechnologii w medycynie.
4,0Student zna dobrze techniki biotechnologicznych w produkcji i testowaniu leków. Student potrafi omówić możliwości wykorzystania biotechnologii w medycynie.
4,5Student zna bardzo dobrze techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków. Student potrafi szeroko omówić mozliwości wykorzystania biotechnologii w medycynie.
5,0Student zna bardzo dobrze oraz potrafi szeroko i szczegółowo omówić techniki biotechnologiczne w produkcji i testowaniu leków.Student posiada pogłębioną wiedzę oraz potrafi szeroko omówić możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.1_U01Student wykorzystuje umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w produkcji wybranych farmaceutyków
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biotechnologii farmaceutycznej
Treści programoweT-L-1Wyznaczenie MIC i MBC substancji bioaktywnych
T-L-2Ocena cytotoksyczności biomateriałów
T-L-4Izolacja szczepów z rodzaju Streptomyces z gleby
T-L-3Ocena skuteczności antyseptyków względem bakterii planktonicznych i biofilmu
T-L-5Ocena aktywności substancji przeciwdrobnoustrojowych produkowanych przez bakterie z rodzaju Streptomyces
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykorzystuje umiejętności dotyczących znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
3,0Student potrafi w dostateczny sposób wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
3,5Student potrafi na średnim poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
4,0Student potrafi na dobrym poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
5,0Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące znajomości metod wytwarzania i mechanizmów działania wybranych farmaceutyków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O10.1_K01Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w produkcji wybranych farmaceutyków
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w biotechnologii farmaceutycznej
Treści programoweT-W-7Zastosowanie biotechnologii farmaceutycznej w medycynie. Somatyczna terapia genowa. Systemy transferu genów. Mitochondrialna terapia genowa. Produkcja sztucznych tkanek. Etyczne oraz społeczne problemy/kontrowersje związane z biotechnologią faramceutyczną.
T-L-1Wyznaczenie MIC i MBC substancji bioaktywnych
T-L-2Ocena cytotoksyczności biomateriałów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; nie ma świadomości wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka
3,0Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej a także ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student postepuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; ma świadomość wpływu mikroorganizmów na procesy biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym a w efekcie na zdrowie człowieka