Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Bakteriologia i mikologia kliniczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bakteriologia i mikologia kliniczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,50,42zaliczenie
laboratoriaL4 5 0,50,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zbajomość biologii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium bakteriologicznym i mikologicznym.2
T-A-2Zoonozy - czynniki etiologiczne.4
T-A-3Zoonozy - diagnostyka i terapia.4
10
laboratoria
T-L-1Posiewy mikrobiologiczne różnych materiałów klinicznych2
T-L-2Metody analizy i identyfikacji mikroorganizmów izolowanych z różnych materiałów klinicznych3
5
wykłady
T-W-1Charakterystyka bakterii i grzybów. Morfologia i fizjologia bakterii i grzybów.2
T-W-2Techniki laboratoryjne wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.4
T-W-3Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii i grzybów.2
T-W-4Następstwa przebycia zakażeń bakteryjnych. Profilaktyka i chemioterapia zakażeń bakteryjnych.2
T-W-5Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka.2
T-W-6Mikologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków bakterii i grzybów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
A-A-3Przygotowywanie się do prezentowania zagadniań dyskusyjnych10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowywanie się do ćwiczeń10
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_W01
Student umie wybrać odpowiednie techniki badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów
BT_1A_W08C-1T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_U01
Student wykorzystuje umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
BT_1A_U08C-1T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_K01
Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.
BT_1A_K03C-1T-A-1, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_W01
Student umie wybrać odpowiednie techniki badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów
2,0Student nie potrafi wybrać odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów
3,0Student wykazuje minimum wiedzy na temat wyboru odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów w stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat wyboru odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_U01
Student wykorzystuje umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
2,0Student nie potrafi wykorzystać umiejętności dotyczących metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
3,5Student potrafi na średnim poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
4,0Student potrafi na dobrym poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
5,0Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.3_K01
Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialnści i świadomości podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.
3,0Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.

Literatura podstawowa

  1. Kayser R.H., Bienez K.A., Eckert J., Zinkernagel M., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa, 2007
  2. Malicki K., Binek M., Zarys Klinicznej Bakteriologii Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa, 2004
  3. Zaręba M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium bakteriologicznym i mikologicznym.2
T-A-2Zoonozy - czynniki etiologiczne.4
T-A-3Zoonozy - diagnostyka i terapia.4
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Posiewy mikrobiologiczne różnych materiałów klinicznych2
T-L-2Metody analizy i identyfikacji mikroorganizmów izolowanych z różnych materiałów klinicznych3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka bakterii i grzybów. Morfologia i fizjologia bakterii i grzybów.2
T-W-2Techniki laboratoryjne wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.4
T-W-3Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii i grzybów.2
T-W-4Następstwa przebycia zakażeń bakteryjnych. Profilaktyka i chemioterapia zakażeń bakteryjnych.2
T-W-5Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka.2
T-W-6Mikologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków bakterii i grzybów.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
A-A-3Przygotowywanie się do prezentowania zagadniań dyskusyjnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowywanie się do ćwiczeń10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.3_W01Student umie wybrać odpowiednie techniki badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
Treści programoweT-A-1Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium bakteriologicznym i mikologicznym.
T-W-1Charakterystyka bakterii i grzybów. Morfologia i fizjologia bakterii i grzybów.
T-W-3Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii i grzybów.
T-W-2Techniki laboratoryjne wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.
T-W-5Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka.
T-W-4Następstwa przebycia zakażeń bakteryjnych. Profilaktyka i chemioterapia zakażeń bakteryjnych.
T-W-6Mikologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków bakterii i grzybów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wybrać odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów
3,0Student wykazuje minimum wiedzy na temat wyboru odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów w stopniu zadowalającym, w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco uzasadnia wybór odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat wyboru odpowiednich technik badań do izolacji i identyfikacji bakterii i grzybów; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.3_U01Student wykorzystuje umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
Treści programoweT-A-1Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium bakteriologicznym i mikologicznym.
T-W-1Charakterystyka bakterii i grzybów. Morfologia i fizjologia bakterii i grzybów.
T-W-3Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii i grzybów.
T-W-2Techniki laboratoryjne wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.
T-W-5Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka.
T-W-4Następstwa przebycia zakażeń bakteryjnych. Profilaktyka i chemioterapia zakażeń bakteryjnych.
T-W-6Mikologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków bakterii i grzybów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać umiejętności dotyczących metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
3,5Student potrafi na średnim poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
4,0Student potrafi na dobrym poziomie wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
5,0Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać umiejętności dotyczące metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.3_K01Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób bakteryjnych i grzybiczych.
Treści programoweT-A-1Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium bakteriologicznym i mikologicznym.
T-W-1Charakterystyka bakterii i grzybów. Morfologia i fizjologia bakterii i grzybów.
T-W-3Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii i grzybów.
T-W-2Techniki laboratoryjne wykorzystywane w mikrobiologii klinicznej.
T-W-5Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka.
T-W-4Następstwa przebycia zakażeń bakteryjnych. Profilaktyka i chemioterapia zakażeń bakteryjnych.
T-W-6Mikologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków bakterii i grzybów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Praca w grupach
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy studentów na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje odpowiedzialnści i świadomości podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.
3,0Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje odpowiedzialnść i świadomość podejmowanych decyzji podczas prowadzenia badań diagnostycznych oraz postępowaniu profilaktycznym i leczniczym chorób infekcyjnych zwierząt.