Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Epigenetyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Epigenetyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw z zakresu genetyki i biologii komórki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaprezentowanie najnowszej wiedzy na temat zjawisk epigenetycznych .
C-2Przedstawienie powiązań epigenetyki z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka.
C-3Zapoznanie z organizmami modelowymi i technikami badawczymi wykorzystywanymi w epigenetyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Biologiczne przykłady fenotypów epigenetycznych. Organizmy modelowe oraz metody i techniki molekularne wykorzystywane w badaniach epigenetycznych.5
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.6
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.4
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do epigenetyki, pojęcia, porównanie z genetyką. Przyszłość i perspektywy badań epigenetycznych.2
T-W-2Struktura chromatyny jako nośnika pamięci epigenetycznej, dynamika chromatyny.2
T-W-3Przykłady zjawisk i procesów o podłożu epigenetycznym: paramutacje, wernalizacja, wyciszanie genów, inaktywacja chromosomu X, rodzicielskie piętno genomowe.5
T-W-4Epigenetyczny aspekt funkcjonowania organizmu oraz znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie prezentacji tematycznej12
A-A-3konsultacje3
30
wykłady
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanego piśmiennictwa5
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie treści wykładów8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
S-2Ocena formująca: ocena pracy pisemnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_W01
student zna zjawiska epigenetyczne i wskazuje powiązania z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
BT_1A_W06C-2, C-1, C-3T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-1S-2
BT_1A_BT-S-O13.3_W02
student wskazuje możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
BT_1A_W06C-2T-W-4, T-A-2, T-A-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_U01
student potrafi zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
BT_1A_U05, BT_1A_U06C-2, C-3T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_K01
wykonując powierzone zadanie, student jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
BT_1A_K04C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_W01
student zna zjawiska epigenetyczne i wskazuje powiązania z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
2,0brak znajomości zjawisk epigenetycznych i powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
3,0znajomość wybranych zjawisk epigenetycznych i wskazanie powiązań z przykładowym procesem zachodzącym w organizmie
3,5znajomość zjawisk epigenetycznych i wskazanie powiązań z wybranymi procesami zachodzącymi w organizmie
4,0dobra znajomość omawianych zjawisk epigenetycznych, umiejętność opisu wybranego zjawiska i wskazanie powiązań z wybranymi procesami zachodzącymi w organizmie
4,5dobra znajomość omawianych zjawisk epigenetycznych, umiejętność opisu kilku zjawisk i wskazanie powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
5,0szczegółowa znajomość i umiejętność opisu omawianych zjawisk epigenetycznych oraz wskazanie powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
BT_1A_BT-S-O13.3_W02
student wskazuje możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
2,0student nie zna możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka i opisuje wybrany przykład
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka oraz opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_U01
student potrafi zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
2,0student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
3,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka pobieżnie i w sposób mało komunikatywny
3,5student prezentuje samodzielnie zdobytą , lecz niepełną, wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka dość komunikatywnie
4,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka w sposób jasny i komunikatywny lecz nie wyczerpując tematu
4,5student potrafi jasno i dość szczegółowo zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
5,0student potrafi jasno i szczegółowo, w ciekawy sposób zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.3_K01
wykonując powierzone zadanie, student jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
2,0student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
3,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy, głównie podręcznikowy i w języku polskim
3,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany przeciętny materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, w tym obcojęzyczny
5,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowszy oryginalny i obcojęzyczny

Literatura podstawowa

  1. Rogalska S.M., Achrem M., Wojciechowski A., Chromatyna. Molekularne mechanizmy epigenetyczne, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, 2010
  2. Spork P., Drugi kod, Wyd. W.A.B., 2011

Literatura dodatkowa

  1. Korf B.R., Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych, PWN, Warszawa, 2003
  2. Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna, PWN, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Biologiczne przykłady fenotypów epigenetycznych. Organizmy modelowe oraz metody i techniki molekularne wykorzystywane w badaniach epigenetycznych.5
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.6
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do epigenetyki, pojęcia, porównanie z genetyką. Przyszłość i perspektywy badań epigenetycznych.2
T-W-2Struktura chromatyny jako nośnika pamięci epigenetycznej, dynamika chromatyny.2
T-W-3Przykłady zjawisk i procesów o podłożu epigenetycznym: paramutacje, wernalizacja, wyciszanie genów, inaktywacja chromosomu X, rodzicielskie piętno genomowe.5
T-W-4Epigenetyczny aspekt funkcjonowania organizmu oraz znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka.6
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestniczenie w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie prezentacji tematycznej12
A-A-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w wykładach15
A-W-2studiowanie wskazanego piśmiennictwa5
A-W-3konsultacje2
A-W-4przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie treści wykładów8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.3_W01student zna zjawiska epigenetyczne i wskazuje powiązania z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie powiązań epigenetyki z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka.
C-1Zaprezentowanie najnowszej wiedzy na temat zjawisk epigenetycznych .
C-3Zapoznanie z organizmami modelowymi i technikami badawczymi wykorzystywanymi w epigenetyce.
Treści programoweT-W-3Przykłady zjawisk i procesów o podłożu epigenetycznym: paramutacje, wernalizacja, wyciszanie genów, inaktywacja chromosomu X, rodzicielskie piętno genomowe.
T-W-2Struktura chromatyny jako nośnika pamięci epigenetycznej, dynamika chromatyny.
T-W-4Epigenetyczny aspekt funkcjonowania organizmu oraz znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka.
T-W-1Wprowadzenie do epigenetyki, pojęcia, porównanie z genetyką. Przyszłość i perspektywy badań epigenetycznych.
T-A-1Biologiczne przykłady fenotypów epigenetycznych. Organizmy modelowe oraz metody i techniki molekularne wykorzystywane w badaniach epigenetycznych.
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak znajomości zjawisk epigenetycznych i powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
3,0znajomość wybranych zjawisk epigenetycznych i wskazanie powiązań z przykładowym procesem zachodzącym w organizmie
3,5znajomość zjawisk epigenetycznych i wskazanie powiązań z wybranymi procesami zachodzącymi w organizmie
4,0dobra znajomość omawianych zjawisk epigenetycznych, umiejętność opisu wybranego zjawiska i wskazanie powiązań z wybranymi procesami zachodzącymi w organizmie
4,5dobra znajomość omawianych zjawisk epigenetycznych, umiejętność opisu kilku zjawisk i wskazanie powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
5,0szczegółowa znajomość i umiejętność opisu omawianych zjawisk epigenetycznych oraz wskazanie powiązań z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.3_W02student wskazuje możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie powiązań epigenetyki z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka.
Treści programoweT-W-4Epigenetyczny aspekt funkcjonowania organizmu oraz znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka.
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
3,0student wymienia niektóre poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka i opisuje wybrany przykład
3,5student wymienia i opisuje niektóre poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
4,0student wymienia wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka oraz opisuje niektóre z nich
4,5student wymienia wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka oraz opisuje większość z nich
5,0student wymienia i szczegółowo opisuje wszystkie poznane możliwości wykorzystania zjawisk epigenetycznych w różnych dziedzinach życia człowieka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.3_U01student potrafi zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie powiązań epigenetyki z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka.
C-3Zapoznanie z organizmami modelowymi i technikami badawczymi wykorzystywanymi w epigenetyce.
Treści programoweT-W-4Epigenetyczny aspekt funkcjonowania organizmu oraz znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka.
T-A-1Biologiczne przykłady fenotypów epigenetycznych. Organizmy modelowe oraz metody i techniki molekularne wykorzystywane w badaniach epigenetycznych.
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
3,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka pobieżnie i w sposób mało komunikatywny
3,5student prezentuje samodzielnie zdobytą , lecz niepełną, wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka dość komunikatywnie
4,0student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka w sposób jasny i komunikatywny lecz nie wyczerpując tematu
4,5student potrafi jasno i dość szczegółowo zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
5,0student potrafi jasno i szczegółowo, w ciekawy sposób zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu analizy zjawisk epigenetycznych, powiązania z procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.3_K01wykonując powierzone zadanie, student jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie powiązań epigenetyki z różnymi procesami zachodzącymi w organizmie i możliwościami wykorzystania w różnych dziedzinach życia człowieka.
C-3Zapoznanie z organizmami modelowymi i technikami badawczymi wykorzystywanymi w epigenetyce.
Treści programoweT-A-1Biologiczne przykłady fenotypów epigenetycznych. Organizmy modelowe oraz metody i techniki molekularne wykorzystywane w badaniach epigenetycznych.
T-A-2Przegląd chorób o podłożu epigenetycznym oraz zastosowanie badań epigenetycznych w terapii chorób człowieka.
T-A-3Epigenetyczna reakcja na dietę i czynniki środowiska.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-1wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji przygotowanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzeby zgłębiania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji oraz dzielenia się wiedzą samodzielnie lub pracując w grupie
3,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy, głównie podręcznikowy i w języku polskim
3,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany przeciętny materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, głównie w języku polskim
4,5student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy, w tym obcojęzyczny
5,0student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą samodzielnie lub w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowszy oryginalny i obcojęzyczny