Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Metody inżynierii genetycznej zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody inżynierii genetycznej zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Dybus <Andrzej.Dybus@zut.edu.pl>, Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,59egzamin
laboratoriaL6 20 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu inżynierii genetycznej i biologii molekularnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.4
T-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.2
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.3
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).3
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.2
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.3
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.3
20
wykłady
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji2
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.2
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.2
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu2
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.2
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.2
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji2
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-L-2Przygotowanie projektów.7
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia treści ćwiczeń.4
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C13_W01
Definiuje kierunki modyfikacji genetycznych zwierząt
BT_1A_W08, BT_1A_W16C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-2
BT_1A_BT-S-C13_W02
Potrafi scharakteryzować metody inżynierii genetycznej zwierząt.
BT_1A_W08, BT_1A_W16C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C13_U01
Potrafi wykonać modyfikację genetyczną zwierząt in silico.
BT_1A_U12C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-2
BT_1A_BT-S-C13_U02
Potrafi wykonać wybrane analizy kwasów nukleinowych.
BT_1A_U08C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C13_K01
Ma świadomość istnienia modyfikacji genetycznych zwierząt.
BT_1A_K06C-1, C-2T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C13_W01
Definiuje kierunki modyfikacji genetycznych zwierząt
2,0
3,0Student poprawnie opisuje zaledwie kilka kierunków modyfikacji genetycznych zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C13_W02
Potrafi scharakteryzować metody inżynierii genetycznej zwierząt.
2,0
3,0Student poprawnie definiuje zaledwie kilka metod wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C13_U01
Potrafi wykonać modyfikację genetyczną zwierząt in silico.
2,0
3,0Student prezentuje suche wyniki modyfikacji genetycznej (in silico) organizmu zwierzęcego bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-C13_U02
Potrafi wykonać wybrane analizy kwasów nukleinowych.
2,0
3,0Student prezentuje suche wyniki wybranych analiz kwasów nukleinowych, bez ich efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C13_K01
Ma świadomość istnienia modyfikacji genetycznych zwierząt.
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość istnienia modyfikacji genetycznych zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zwierzchowski Lech, Świtoński Marek (red.), GENOMIKA BYDŁA I ŚWINI, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2009
  2. Jerzy Buchowicz, Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  3. Słomski R. (red.), Analiza DNA – teoria i praktyka, Wydawnictwo UP, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Michael R. Green, Joseph Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition), 2012
  2. Daniel Lipiński, Modyfikacja genetyczna zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2009, Zeszyt nr 401

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.4
T-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.2
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.3
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).3
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.2
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.3
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.3
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji2
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.2
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.2
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu2
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.2
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.2
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji2
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-L-2Przygotowanie projektów.7
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia treści ćwiczeń.4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_W01Definiuje kierunki modyfikacji genetycznych zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych
Treści programoweT-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie opisuje zaledwie kilka kierunków modyfikacji genetycznych zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_W02Potrafi scharakteryzować metody inżynierii genetycznej zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych
Treści programoweT-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie definiuje zaledwie kilka metod wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_U01Potrafi wykonać modyfikację genetyczną zwierząt in silico.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U12Wykorzystuje narzędzia informatyczne oraz biologiczne bazy danych w badaniach biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych
Treści programoweT-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje suche wyniki modyfikacji genetycznej (in silico) organizmu zwierzęcego bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_U02Potrafi wykonać wybrane analizy kwasów nukleinowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych
Treści programoweT-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje suche wyniki wybranych analiz kwasów nukleinowych, bez ich efektywnej analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_K01Ma świadomość istnienia modyfikacji genetycznych zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą z zakresu metod inżynierii genetycznej zwierząt
C-2Przybliżenie kierunków modyfikacji genetycznych organizmów zwierzęcych
Treści programoweT-L-2Selekcja zwierząt wspomagana markerami (MAS). Metody molekularne wykorzystywane w detekcji polimorfizmu DNA.
T-L-6Modyfikacja in silico genomu świń na potrzeby ksenotransplantacji.
T-L-7Modyfikacja in silico składu mleka przeżuwaczy z wykorzystaniem wektora ekspresyjnego.
T-L-5Zasady projektowania starterów na potrzeby tworzenia konstruktów genetycznych wykorzystywanych w modyfikacjach genetycznych zwierząt.
T-L-4Mapy restrykcyjne in silico wektorów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej zwierząt (NEBcutter). Analiza wyników sekwencjonowania (Chromas, BioEdit).
T-L-3Promotory wykorzystywane w transgenezie zwierząt. Analiza tkankowo-specyficznej ekspresji genów.
T-L-1Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek zwierząt z wykorzystaniem różnych metod. Ocena preparatów, porównanie metod.
T-W-1Inżynieria genetyczna zwierząt - główne cele i rodzaje modyfikacji
T-W-3Inaktywacja genów w organizmach transgenicznych - nokaut genowy, RNAi.
T-W-4Transgeneza w modyfikacji cech użytkowych zwierząt - zwiększenie tempa wzrostu, poprawa dobrostanu
T-W-5Transgeneza w modyfikacji żywności i produktów zwierzęcych.
T-W-6Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory.
T-W-7Transgeniczne zwierzęta jako dawcy organów do ksenotransplantacji
T-W-2Metody uzyskiwania transgenicznych zwierząt - mikroiniekcja egzogennego DNA do pzedjądrzy zygoty, wprowadzanie DNA do linii płciowej z użyciem zmodyfikowanych ESCs, transplantacja jąder komórek somatycznych, plemniki jako wektory DNA.
T-W-8Etyczne i prawne aspekty transgenizacji zwierząt.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość istnienia modyfikacji genetycznych zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0