Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Żywność funkcjonalna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywność funkcjonalna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Wójcik <Jerzy.Wojcik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Pilarczyk <Renata.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna dotycząca biologii i funkcjonowania organizmu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat asortymentu wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w bioaktywne składniki żywności, w tym zapoznanie studentów z definicjami i rodzajami żywności funkcjonalnej, substancjami bioaktywnymi stosowanymi w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem, gotowymi produktami dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej oraz uregulowaniami prawnymi.
C-2Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat prozdrowotnego działania naturalnych funkcjonalnych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz mechanizmów ich działania, w tym korzystnego oddziaływania na organizm naturalnych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym w żywności funkcjonalnej.2
T-A-2Polifenole jako bioaktywne roślinne składniki żywności. Fenolokwasy i flawonoidy – źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne.2
T-A-3Inne roślinne funkcjonalne składniki żywności: błonnik pokarmowy, karotenoidy, fitosterole, glukozynolany, oligosacharydy, poliole.3
T-A-4Właściwości antyoksydacyjne żywności pochodzenia roślinnego: owoce i warzywa, zboża, oleiste, strączkowe, zioła i przyprawy, herbata, wino.3
T-A-5Probiotyki –mechanizmy działania, efekty zdrowotne.2
T-A-6Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Mleko i mięso przeżuwaczy jako żywność funkcjonalna.2
T-A-7Ryby i produkty rybne jako żywność funkcjonalna.1
15
wykłady
T-W-1Żywność funkcjonalna – charakterystyka i terminologia.2
T-W-2Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowie konsumenta. Kwasy Omega-3 i Omega-6.2
T-W-3Izomery trans kwasów tłuszczowych. Sprzężony kwas linolowy.2
T-W-4Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki.2
T-W-5Charakterystyka produktów gotowych dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej.2
T-W-6Uregulowania prawne funkcjonalnych produktów żywnościowych. Rynek funkcjonalnych produktów żywnościowych w Polsce i na świecie.2
T-W-7Marketing żywności funkcjonalnej. Ochrona i edukacja konsumenta żywności funkcjonalnej.2
T-W-8Substancje dodatkowe: hydrokoloidy, emulgatory spożywcze, substancje smakowo-zapachowe, substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące i przeciwutleniacze.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury.3
A-A-3Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.4
A-A-4Przygotowanie referatu i prezentacji na wskazany temat.8
30
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.8
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne.
M-2Prezentacje multimedialne przy użyciu komputera i laptopa.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-4Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Prezentacja.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-3Ocena formująca: Ocena końcowa na podstawie prezentacji i oceny aktywności na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia związane z żywnością funkcjonalną. Potrafi wymienić i scharakteryzować substancje bioaktywne stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Potrafi również wymienić naturalne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich bioaktywne składniki nadające tym produktom prozdrowotne oddziaływanie na organizm, a także opisać i scharakteryzować mechanizmy ich korzystnego oddziaływania.
BT_1A_W18C-2, C-1T-A-5, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-4, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie zaprezentować podstawowe założenia produkcji żywności funkcjonalnej oraz potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w życiu codziennym produkty o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę o mechanizmach ich korzystnego oddziaływania.
BT_1A_U14C-2, C-1T-A-5, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-4, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_K01
Ma otwartą i poszukującą postawę kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej na temat prozdrowotnego oddziaływania na organizm ludzki żywności funkcjonalnej w oparciu o różne naukowe źródła informacji. Jest zdolny do kreatywnego propagowania i dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą znaczenia i korzystnego oddziaływania żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na organizm człowieka.
BT_1A_K04C-2, C-1T-A-5, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-4, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia związane z żywnością funkcjonalną. Potrafi wymienić i scharakteryzować substancje bioaktywne stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Potrafi również wymienić naturalne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich bioaktywne składniki nadające tym produktom prozdrowotne oddziaływanie na organizm, a także opisać i scharakteryzować mechanizmy ich korzystnego oddziaływania.
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia związane z żywnością funkcjonalną. Potrafi wymienić i scharakteryzować substancje bioaktywne stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Potrafi również wymienić naturalne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich bioaktywne składniki nadające tym produktom prozdrowotne oddziaływanie na organizm, a także opisać i scharakteryzować mechanizmy ich korzystnego oddziaływania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie zaprezentować podstawowe założenia produkcji żywności funkcjonalnej oraz potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w życiu codziennym produkty o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę o mechanizmach ich korzystnego oddziaływania.
2,0
3,0Student umie zaprezentować podstawowe założenia produkcji żywności funkcjonalnej oraz potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w życiu codziennym produkty o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę o mechanizmach ich korzystnego oddziaływania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.2_K01
Ma otwartą i poszukującą postawę kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej na temat prozdrowotnego oddziaływania na organizm ludzki żywności funkcjonalnej w oparciu o różne naukowe źródła informacji. Jest zdolny do kreatywnego propagowania i dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą znaczenia i korzystnego oddziaływania żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na organizm człowieka.
2,0
3,0Ma otwartą i poszukującą postawę kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej na temat prozdrowotnego oddziaływania na organizm ludzki żywności funkcjonalnej w oparciu o różne naukowe źródła informacji. Jest zdolny do kreatywnego propagowania i dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą znaczenia i korzystnego oddziaływania żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na organizm człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jeznach M., Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej., SGGW, Warszawa, 2006
  2. Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Grajeta H., Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia., Adv Clin Exp Med, 2004, 13, 3, 503-510
  2. Kolanowski W., Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych., Bromat. Chem. Toksykol., 2007, Xl, 3, 229 – 237
  3. Szajdek A., Borowska J., Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2004, 4 (41), 5-28
  4. Weiss T., Bor J., Żywność funkcjonalna. Najzdrowsze produkty z natury., Vital, Białystok, 2015

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym w żywności funkcjonalnej.2
T-A-2Polifenole jako bioaktywne roślinne składniki żywności. Fenolokwasy i flawonoidy – źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne.2
T-A-3Inne roślinne funkcjonalne składniki żywności: błonnik pokarmowy, karotenoidy, fitosterole, glukozynolany, oligosacharydy, poliole.3
T-A-4Właściwości antyoksydacyjne żywności pochodzenia roślinnego: owoce i warzywa, zboża, oleiste, strączkowe, zioła i przyprawy, herbata, wino.3
T-A-5Probiotyki –mechanizmy działania, efekty zdrowotne.2
T-A-6Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Mleko i mięso przeżuwaczy jako żywność funkcjonalna.2
T-A-7Ryby i produkty rybne jako żywność funkcjonalna.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Żywność funkcjonalna – charakterystyka i terminologia.2
T-W-2Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowie konsumenta. Kwasy Omega-3 i Omega-6.2
T-W-3Izomery trans kwasów tłuszczowych. Sprzężony kwas linolowy.2
T-W-4Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki.2
T-W-5Charakterystyka produktów gotowych dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej.2
T-W-6Uregulowania prawne funkcjonalnych produktów żywnościowych. Rynek funkcjonalnych produktów żywnościowych w Polsce i na świecie.2
T-W-7Marketing żywności funkcjonalnej. Ochrona i edukacja konsumenta żywności funkcjonalnej.2
T-W-8Substancje dodatkowe: hydrokoloidy, emulgatory spożywcze, substancje smakowo-zapachowe, substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące i przeciwutleniacze.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury.3
A-A-3Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.4
A-A-4Przygotowanie referatu i prezentacji na wskazany temat.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.8
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.2_W01Student definiuje podstawowe pojęcia związane z żywnością funkcjonalną. Potrafi wymienić i scharakteryzować substancje bioaktywne stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Potrafi również wymienić naturalne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich bioaktywne składniki nadające tym produktom prozdrowotne oddziaływanie na organizm, a także opisać i scharakteryzować mechanizmy ich korzystnego oddziaływania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W18Ma wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; zna procedury pozyskiwania i przetwarzania różnych produktów żywnościowych.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat prozdrowotnego działania naturalnych funkcjonalnych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz mechanizmów ich działania, w tym korzystnego oddziaływania na organizm naturalnych produktów roślinnych i zwierzęcych.
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat asortymentu wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w bioaktywne składniki żywności, w tym zapoznanie studentów z definicjami i rodzajami żywności funkcjonalnej, substancjami bioaktywnymi stosowanymi w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem, gotowymi produktami dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej oraz uregulowaniami prawnymi.
Treści programoweT-A-5Probiotyki –mechanizmy działania, efekty zdrowotne.
T-A-3Inne roślinne funkcjonalne składniki żywności: błonnik pokarmowy, karotenoidy, fitosterole, glukozynolany, oligosacharydy, poliole.
T-A-7Ryby i produkty rybne jako żywność funkcjonalna.
T-A-2Polifenole jako bioaktywne roślinne składniki żywności. Fenolokwasy i flawonoidy – źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne.
T-A-4Właściwości antyoksydacyjne żywności pochodzenia roślinnego: owoce i warzywa, zboża, oleiste, strączkowe, zioła i przyprawy, herbata, wino.
T-A-1Substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym w żywności funkcjonalnej.
T-A-6Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Mleko i mięso przeżuwaczy jako żywność funkcjonalna.
T-W-2Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowie konsumenta. Kwasy Omega-3 i Omega-6.
T-W-4Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki.
T-W-7Marketing żywności funkcjonalnej. Ochrona i edukacja konsumenta żywności funkcjonalnej.
T-W-5Charakterystyka produktów gotowych dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej.
T-W-6Uregulowania prawne funkcjonalnych produktów żywnościowych. Rynek funkcjonalnych produktów żywnościowych w Polsce i na świecie.
T-W-1Żywność funkcjonalna – charakterystyka i terminologia.
T-W-8Substancje dodatkowe: hydrokoloidy, emulgatory spożywcze, substancje smakowo-zapachowe, substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące i przeciwutleniacze.
T-W-3Izomery trans kwasów tłuszczowych. Sprzężony kwas linolowy.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacje multimedialne przy użyciu komputera i laptopa.
M-4Metoda projektów.
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-1Ocena formująca: Prezentacja.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia związane z żywnością funkcjonalną. Potrafi wymienić i scharakteryzować substancje bioaktywne stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka. Potrafi również wymienić naturalne produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ich bioaktywne składniki nadające tym produktom prozdrowotne oddziaływanie na organizm, a także opisać i scharakteryzować mechanizmy ich korzystnego oddziaływania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie zaprezentować podstawowe założenia produkcji żywności funkcjonalnej oraz potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w życiu codziennym produkty o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę o mechanizmach ich korzystnego oddziaływania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U14Posługuje się zasadami racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; analizuje procedury pozyskiwania i otrzymywania różnych produktów żywnościowych, w tym z wykorzystaniem mikroorganizmów.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat prozdrowotnego działania naturalnych funkcjonalnych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz mechanizmów ich działania, w tym korzystnego oddziaływania na organizm naturalnych produktów roślinnych i zwierzęcych.
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat asortymentu wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w bioaktywne składniki żywności, w tym zapoznanie studentów z definicjami i rodzajami żywności funkcjonalnej, substancjami bioaktywnymi stosowanymi w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem, gotowymi produktami dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej oraz uregulowaniami prawnymi.
Treści programoweT-A-5Probiotyki –mechanizmy działania, efekty zdrowotne.
T-A-3Inne roślinne funkcjonalne składniki żywności: błonnik pokarmowy, karotenoidy, fitosterole, glukozynolany, oligosacharydy, poliole.
T-A-7Ryby i produkty rybne jako żywność funkcjonalna.
T-A-2Polifenole jako bioaktywne roślinne składniki żywności. Fenolokwasy i flawonoidy – źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne.
T-A-4Właściwości antyoksydacyjne żywności pochodzenia roślinnego: owoce i warzywa, zboża, oleiste, strączkowe, zioła i przyprawy, herbata, wino.
T-A-1Substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym w żywności funkcjonalnej.
T-A-6Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Mleko i mięso przeżuwaczy jako żywność funkcjonalna.
T-W-2Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowie konsumenta. Kwasy Omega-3 i Omega-6.
T-W-4Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki.
T-W-7Marketing żywności funkcjonalnej. Ochrona i edukacja konsumenta żywności funkcjonalnej.
T-W-5Charakterystyka produktów gotowych dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej.
T-W-6Uregulowania prawne funkcjonalnych produktów żywnościowych. Rynek funkcjonalnych produktów żywnościowych w Polsce i na świecie.
T-W-1Żywność funkcjonalna – charakterystyka i terminologia.
T-W-8Substancje dodatkowe: hydrokoloidy, emulgatory spożywcze, substancje smakowo-zapachowe, substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące i przeciwutleniacze.
T-W-3Izomery trans kwasów tłuszczowych. Sprzężony kwas linolowy.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacje multimedialne przy użyciu komputera i laptopa.
M-4Metoda projektów.
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-1Ocena formująca: Prezentacja.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie zaprezentować podstawowe założenia produkcji żywności funkcjonalnej oraz potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w życiu codziennym produkty o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę o mechanizmach ich korzystnego oddziaływania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.2_K01Ma otwartą i poszukującą postawę kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej na temat prozdrowotnego oddziaływania na organizm ludzki żywności funkcjonalnej w oparciu o różne naukowe źródła informacji. Jest zdolny do kreatywnego propagowania i dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą znaczenia i korzystnego oddziaływania żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na organizm człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat prozdrowotnego działania naturalnych funkcjonalnych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz mechanizmów ich działania, w tym korzystnego oddziaływania na organizm naturalnych produktów roślinnych i zwierzęcych.
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat asortymentu wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w bioaktywne składniki żywności, w tym zapoznanie studentów z definicjami i rodzajami żywności funkcjonalnej, substancjami bioaktywnymi stosowanymi w produkcji żywności funkcjonalnej wraz z ich korzystnym oddziaływaniem, gotowymi produktami dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej oraz uregulowaniami prawnymi.
Treści programoweT-A-5Probiotyki –mechanizmy działania, efekty zdrowotne.
T-A-3Inne roślinne funkcjonalne składniki żywności: błonnik pokarmowy, karotenoidy, fitosterole, glukozynolany, oligosacharydy, poliole.
T-A-7Ryby i produkty rybne jako żywność funkcjonalna.
T-A-2Polifenole jako bioaktywne roślinne składniki żywności. Fenolokwasy i flawonoidy – źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne.
T-A-4Właściwości antyoksydacyjne żywności pochodzenia roślinnego: owoce i warzywa, zboża, oleiste, strączkowe, zioła i przyprawy, herbata, wino.
T-A-1Substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym w żywności funkcjonalnej.
T-A-6Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA). Mleko i mięso przeżuwaczy jako żywność funkcjonalna.
T-W-2Wpływ tłuszczu zawartego w pokarmie na zdrowie konsumenta. Kwasy Omega-3 i Omega-6.
T-W-4Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej wzbogacanych w błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki.
T-W-7Marketing żywności funkcjonalnej. Ochrona i edukacja konsumenta żywności funkcjonalnej.
T-W-5Charakterystyka produktów gotowych dla różnych grup konsumentów żywności funkcjonalnej.
T-W-6Uregulowania prawne funkcjonalnych produktów żywnościowych. Rynek funkcjonalnych produktów żywnościowych w Polsce i na świecie.
T-W-1Żywność funkcjonalna – charakterystyka i terminologia.
T-W-8Substancje dodatkowe: hydrokoloidy, emulgatory spożywcze, substancje smakowo-zapachowe, substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące i przeciwutleniacze.
T-W-3Izomery trans kwasów tłuszczowych. Sprzężony kwas linolowy.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Prezentacje multimedialne przy użyciu komputera i laptopa.
M-4Metoda projektów.
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-1Ocena formująca: Prezentacja.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma otwartą i poszukującą postawę kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej na temat prozdrowotnego oddziaływania na organizm ludzki żywności funkcjonalnej w oparciu o różne naukowe źródła informacji. Jest zdolny do kreatywnego propagowania i dzielenia się z innymi wiedzą dotyczącą znaczenia i korzystnego oddziaływania żywności funkcjonalnej oraz naturalnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na organizm człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0