Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii
Nauczyciel odpowiedzialny Lidia Felska-Błaszczyk <Lidia.Felska-Blaszczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Baranowski <Piotr.Baranowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiadomości z zakresu anatomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przygotowanie do samodzielnego rozpoznania zaburzeń rozwojowych u zwierząt w poszczególnych układach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Anomalie układu pokarmowego.2
T-A-2Wady układu krążenia.2
T-A-3Zaburzenia szkieletu kończyn.2
T-A-4Anomalie mózgowia i czaszki, zaburzenia czynnościowe na podłożu dysplazji mózgu.2
T-A-5Różne formy karłowatości: karłowatość prawdziwa, karłowatość rzekoma proporcjonalna, karłowatość rzekoma nieproporcjonalna, achondroplazja.3
T-A-6Zaburzenia układu oddechowego.2
T-A-7Zapoznanie się z formami zaburzeń powstałych z nadmiaru - zdwojenia wolne i połączone.2
15
wykłady
T-W-1Określenie przedmiotu i jego znaczenie dla nauki, jego miejsca wśród dziedzin biologicznych.2
T-W-2Uwagi do zasad terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółowa charakterystyka najważniejszych wad występujących u zwierząt.2
T-W-3Główne formy zaburzeń rozwojowych, ich geneza, przyczyny, podstawy etiologii, nazewnictwo oraz podział na wady genetyczne i środowiskowe.2
T-W-4Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u zwierząt domowych.2
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na wady wrodzone (biologiczne, chemiczne, fizyczne).2
T-W-6Skutki zdrowotne zatrucia środowiska metalami ciężkimi (miedź, ołów, kadm, rtęć, żelazo, cynk). Znaczenie ekologiczne i toksyczność ozonu i glinu.Wady układu kostnego, choroba Alzheimera, uszkodzenie watroby i mózgu.3
T-W-7Zaburzenia środowiskowo-genetyczne. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
30
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny; prelekcja; preparaty

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
definiuje podstawowe pojęcia zwiazane z wadami wrodzonymi ui zwierzat oraz wyjaśnia związki i zależności najważniejszych wad pomiędzy układami
BT_1A_W15C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-6, T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
potrafi rozróżnić podstawowe wady rozwojowe u zwierząt
BT_1A_U02C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-6, T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
ocenia znaczenie podstawowych anomalii rozwojowych oraz potrafi wskazać różnice wystepujące pomiędzy anomaliami
BT_1A_K02, BT_1A_K03C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-6, T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
definiuje podstawowe pojęcia zwiazane z wadami wrodzonymi ui zwierzat oraz wyjaśnia związki i zależności najważniejszych wad pomiędzy układami
2,0nie definiuje pojęcia wada wrodzona, nie wymienia podstawowych wad wrodzonych występujących u zwierząt
3,0zna i definiuje podstawowe wady wrodzone u zwierząt
3,5zna i definiuje podstawowe wady wrodzone u zwierząt oraz potrafi scharakteryzować najwazniejsze wady wystepujace u zwierząt
4,0zna i opisuje wiekszość anomalii rozwojowych wystepujących u zwierząt
4,5definiuje i opisuje anomalie poszczególnych układów
5,0zna i definiuje główne formy zaburzeń rozwojowych, ich genezę, przyczyny, podstawy etiologii oraz szczegółową charakterystykę najważniejszych wad rozwojowych wystepujących u zwierząt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
potrafi rozróżnić podstawowe wady rozwojowe u zwierząt
2,0nie umie rozpoznać podstawowych wad wrodzonych u zwierząt
3,0potrafi rozpoznać podstawowych wad wrodzonych u zwierząt
3,5zna terminologię zaburzeń rozwojowych
4,0potrafi samodzielnie opisać konkretną anomalię rozwojową
4,5potrafi samodzielnie opisać konkretną anomalię rozwojową i zakwalifikować do jakich wad należy
5,0zna zasady terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółową charakterystykę wad rozwojowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
ocenia znaczenie podstawowych anomalii rozwojowych oraz potrafi wskazać różnice wystepujące pomiędzy anomaliami
2,0brak zdolności zastosowania nabytej wiedzy
3,0ma zdolność zastosowania nabytej wiedzy lecz niezdolność do jej przekazania
3,5otwartość na przekazanie nabytej wiedzy
4,0świadomość odpowiedzialności w ramach zastosowania i przekazania nabytej wiedzy
4,5otwartość, kreatywność i postepowanie zgodne z nabytą wiedzą i zasadami etyki
5,0aktywna postawa mająca na celu dbałość o właściwe przekazanie i praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności szczególnie przy bezpośrednie j styczności z przypadkami wad wrodzonych u zwierząt

Literatura podstawowa

  1. Kubasiewicz M., Zaburzenia rozwojowe u zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo AR Szczecin, Szczecin, 1986
  2. Kruś S., Anatomia patologiczna, PZWL, Warszawa, 1980
  3. Nieberle K., Cohrs P., Szczegółowa anatomia patologiczna zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1968

Literatura dodatkowa

  1. Stojałowski K., Anatomia patologiczna w zarysie, PZWL, Warszawa, 1971

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Anomalie układu pokarmowego.2
T-A-2Wady układu krążenia.2
T-A-3Zaburzenia szkieletu kończyn.2
T-A-4Anomalie mózgowia i czaszki, zaburzenia czynnościowe na podłożu dysplazji mózgu.2
T-A-5Różne formy karłowatości: karłowatość prawdziwa, karłowatość rzekoma proporcjonalna, karłowatość rzekoma nieproporcjonalna, achondroplazja.3
T-A-6Zaburzenia układu oddechowego.2
T-A-7Zapoznanie się z formami zaburzeń powstałych z nadmiaru - zdwojenia wolne i połączone.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Określenie przedmiotu i jego znaczenie dla nauki, jego miejsca wśród dziedzin biologicznych.2
T-W-2Uwagi do zasad terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółowa charakterystyka najważniejszych wad występujących u zwierząt.2
T-W-3Główne formy zaburzeń rozwojowych, ich geneza, przyczyny, podstawy etiologii, nazewnictwo oraz podział na wady genetyczne i środowiskowe.2
T-W-4Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u zwierząt domowych.2
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na wady wrodzone (biologiczne, chemiczne, fizyczne).2
T-W-6Skutki zdrowotne zatrucia środowiska metalami ciężkimi (miedź, ołów, kadm, rtęć, żelazo, cynk). Znaczenie ekologiczne i toksyczność ozonu i glinu.Wady układu kostnego, choroba Alzheimera, uszkodzenie watroby i mózgu.3
T-W-7Zaburzenia środowiskowo-genetyczne. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01definiuje podstawowe pojęcia zwiazane z wadami wrodzonymi ui zwierzat oraz wyjaśnia związki i zależności najważniejszych wad pomiędzy układami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do samodzielnego rozpoznania zaburzeń rozwojowych u zwierząt w poszczególnych układach
Treści programoweT-A-3Zaburzenia szkieletu kończyn.
T-A-1Anomalie układu pokarmowego.
T-A-2Wady układu krążenia.
T-A-6Zaburzenia układu oddechowego.
T-A-4Anomalie mózgowia i czaszki, zaburzenia czynnościowe na podłożu dysplazji mózgu.
T-A-7Zapoznanie się z formami zaburzeń powstałych z nadmiaru - zdwojenia wolne i połączone.
T-A-5Różne formy karłowatości: karłowatość prawdziwa, karłowatość rzekoma proporcjonalna, karłowatość rzekoma nieproporcjonalna, achondroplazja.
T-W-1Określenie przedmiotu i jego znaczenie dla nauki, jego miejsca wśród dziedzin biologicznych.
T-W-3Główne formy zaburzeń rozwojowych, ich geneza, przyczyny, podstawy etiologii, nazewnictwo oraz podział na wady genetyczne i środowiskowe.
T-W-2Uwagi do zasad terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółowa charakterystyka najważniejszych wad występujących u zwierząt.
T-W-4Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u zwierząt domowych.
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na wady wrodzone (biologiczne, chemiczne, fizyczne).
T-W-7Zaburzenia środowiskowo-genetyczne. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.
T-W-6Skutki zdrowotne zatrucia środowiska metalami ciężkimi (miedź, ołów, kadm, rtęć, żelazo, cynk). Znaczenie ekologiczne i toksyczność ozonu i glinu.Wady układu kostnego, choroba Alzheimera, uszkodzenie watroby i mózgu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny; prelekcja; preparaty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie definiuje pojęcia wada wrodzona, nie wymienia podstawowych wad wrodzonych występujących u zwierząt
3,0zna i definiuje podstawowe wady wrodzone u zwierząt
3,5zna i definiuje podstawowe wady wrodzone u zwierząt oraz potrafi scharakteryzować najwazniejsze wady wystepujace u zwierząt
4,0zna i opisuje wiekszość anomalii rozwojowych wystepujących u zwierząt
4,5definiuje i opisuje anomalie poszczególnych układów
5,0zna i definiuje główne formy zaburzeń rozwojowych, ich genezę, przyczyny, podstawy etiologii oraz szczegółową charakterystykę najważniejszych wad rozwojowych wystepujących u zwierząt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01potrafi rozróżnić podstawowe wady rozwojowe u zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do samodzielnego rozpoznania zaburzeń rozwojowych u zwierząt w poszczególnych układach
Treści programoweT-A-3Zaburzenia szkieletu kończyn.
T-A-1Anomalie układu pokarmowego.
T-A-2Wady układu krążenia.
T-A-6Zaburzenia układu oddechowego.
T-A-4Anomalie mózgowia i czaszki, zaburzenia czynnościowe na podłożu dysplazji mózgu.
T-A-7Zapoznanie się z formami zaburzeń powstałych z nadmiaru - zdwojenia wolne i połączone.
T-A-5Różne formy karłowatości: karłowatość prawdziwa, karłowatość rzekoma proporcjonalna, karłowatość rzekoma nieproporcjonalna, achondroplazja.
T-W-1Określenie przedmiotu i jego znaczenie dla nauki, jego miejsca wśród dziedzin biologicznych.
T-W-3Główne formy zaburzeń rozwojowych, ich geneza, przyczyny, podstawy etiologii, nazewnictwo oraz podział na wady genetyczne i środowiskowe.
T-W-2Uwagi do zasad terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółowa charakterystyka najważniejszych wad występujących u zwierząt.
T-W-4Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u zwierząt domowych.
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na wady wrodzone (biologiczne, chemiczne, fizyczne).
T-W-7Zaburzenia środowiskowo-genetyczne. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.
T-W-6Skutki zdrowotne zatrucia środowiska metalami ciężkimi (miedź, ołów, kadm, rtęć, żelazo, cynk). Znaczenie ekologiczne i toksyczność ozonu i glinu.Wady układu kostnego, choroba Alzheimera, uszkodzenie watroby i mózgu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny; prelekcja; preparaty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie rozpoznać podstawowych wad wrodzonych u zwierząt
3,0potrafi rozpoznać podstawowych wad wrodzonych u zwierząt
3,5zna terminologię zaburzeń rozwojowych
4,0potrafi samodzielnie opisać konkretną anomalię rozwojową
4,5potrafi samodzielnie opisać konkretną anomalię rozwojową i zakwalifikować do jakich wad należy
5,0zna zasady terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółową charakterystykę wad rozwojowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01ocenia znaczenie podstawowych anomalii rozwojowych oraz potrafi wskazać różnice wystepujące pomiędzy anomaliami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do samodzielnego rozpoznania zaburzeń rozwojowych u zwierząt w poszczególnych układach
Treści programoweT-A-3Zaburzenia szkieletu kończyn.
T-A-1Anomalie układu pokarmowego.
T-A-2Wady układu krążenia.
T-A-6Zaburzenia układu oddechowego.
T-A-4Anomalie mózgowia i czaszki, zaburzenia czynnościowe na podłożu dysplazji mózgu.
T-A-7Zapoznanie się z formami zaburzeń powstałych z nadmiaru - zdwojenia wolne i połączone.
T-A-5Różne formy karłowatości: karłowatość prawdziwa, karłowatość rzekoma proporcjonalna, karłowatość rzekoma nieproporcjonalna, achondroplazja.
T-W-1Określenie przedmiotu i jego znaczenie dla nauki, jego miejsca wśród dziedzin biologicznych.
T-W-3Główne formy zaburzeń rozwojowych, ich geneza, przyczyny, podstawy etiologii, nazewnictwo oraz podział na wady genetyczne i środowiskowe.
T-W-2Uwagi do zasad terminologii zaburzeń rozwojowych oraz szczegółowa charakterystyka najważniejszych wad występujących u zwierząt.
T-W-4Najczęściej spotykane zaburzenia rozwojowe u zwierząt domowych.
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na wady wrodzone (biologiczne, chemiczne, fizyczne).
T-W-7Zaburzenia środowiskowo-genetyczne. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.
T-W-6Skutki zdrowotne zatrucia środowiska metalami ciężkimi (miedź, ołów, kadm, rtęć, żelazo, cynk). Znaczenie ekologiczne i toksyczność ozonu i glinu.Wady układu kostnego, choroba Alzheimera, uszkodzenie watroby i mózgu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny; prelekcja; preparaty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak zdolności zastosowania nabytej wiedzy
3,0ma zdolność zastosowania nabytej wiedzy lecz niezdolność do jej przekazania
3,5otwartość na przekazanie nabytej wiedzy
4,0świadomość odpowiedzialności w ramach zastosowania i przekazania nabytej wiedzy
4,5otwartość, kreatywność i postepowanie zgodne z nabytą wiedzą i zasadami etyki
5,0aktywna postawa mająca na celu dbałość o właściwe przekazanie i praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności szczególnie przy bezpośrednie j styczności z przypadkami wad wrodzonych u zwierząt