Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Matysiak <Beata.Matysiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zasady etyki w wykorzystaniu zwierząt
W-2Dobrostan zwierząt i obchodzenie się ze zwierzętami

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Warunkii chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych w powiązaniu z ich fizjologią, rozrodem, zachowaniem, żywieniem, monitorowaniem zdrowia oraz projektowaniem pomieszczeń i utrzymaniem reżimu sanitarnego w zwierzętarniach zwierząt laboratoryjnych
C-2Metody wykorzystania poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych i zootechnicznych z uwzględnieniem ich biologii oraz obowiązujące normy etyczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Nazewnictwo zwierząt laboratoryjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z hodowlą.Przykłady symboli i oznaczeń szczepów, podszczepów i innych modeli genetycznych2
T-A-2Zabiegi wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych i obchodzenie się ze zwierzętami. Podawanie preparatów i leków, pobieranie materiału do badań.2
T-A-3Reżim sanitarny i organizacja pracy w zwierzętarniach: drogi przekazywania zwierząt i sprzętu, stabilizacja warunków bytowania zwierząt, źródła i drogi zakażenia, podział pracy i higiena w pracy personelu.2
T-A-4Testy behawioralne. Badania przedkliniczne2
T-A-5Pochodzenie, przegląd najczęściej hodowanych gatunków i wybrane zagadnienia z fizjologii, reprodukcji, wykorzystanie do badań.7
15
wykłady
T-W-1Zastosowanie zwierząt laboratoryjnych do badań naukowych: definicje, (możliwości nabycia zwierząt, względy ekonomiczne, względy metodyczne, tradycje w danej dyscyplinie naukowej).2
T-W-2Normy etyczne i prawne związane z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych. historia badań z użyciem zwierząt4
T-W-3Pożytki wynikające z doświadczeń na zwierzętach: historia prowadzonych badań (spektakularne odkrycia)2
T-W-4Przygotowanie doświadczenia oraz czynniki wpływające na jego wiarygodność: Standaryzacja czynników środowiskowych w przeprowadzaniu doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych.3
T-W-5Monitorowanie zdrowia i metody genetycznego monitorowania zwierząt laboratoryjnych: podział zwierząt w zależności od ich statusu higienicznego, program rutynowej kontroli zdrowia zwierząt lab.2
T-W-6Alternatywne metody badań bez wykorzystania zwierząt2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie prezentacji z wybranych zagadnień7
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń i do zaliczenia ćwiczeń8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury7
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny przy użyciu komputera
M-2Film dydaktyczny
M-3Wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie przygotowanych przez studentów prezentacji
S-2Ocena podsumowująca: Ocena za zakończenie cyklu wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_W01
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe pojecia z zakresu hodowli i biologii zwierząt laboratoryjnych oraz wskazuje, wyjaśnia i umie wytłumaczyć celowość przeprowadzania doświadczeń z udziałem zwierząt
BT_1A_W16C-2, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-W-5M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_U01
W zakresie umiejetności student ocenia i weryfikuje czynniki mające wpływ na wyniki doświadczeń oraz powinien umieć dobrać i przygotować zwierzęta do eksperymentu lub hodowli z uwzględniemiem ich biologii i warunków utrzymania
BT_1A_U11, BT_1A_U10C-2, C-1T-A-3, T-W-3, T-W-4M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_K01
Student nabywa otwartości na postępowanie zgodnie z zasadami etyki, postrzegania relacji człowiek - zwierzę laboratoryjne oraz bedzie się orientował jak można ograniczyć liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń dbając o prawidłowy przebieg eksperymentu.
BT_1A_K04C-2T-A-2, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_W01
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe pojecia z zakresu hodowli i biologii zwierząt laboratoryjnych oraz wskazuje, wyjaśnia i umie wytłumaczyć celowość przeprowadzania doświadczeń z udziałem zwierząt
2,0student nie zna podstawowych pojęć z zakresu biologii i hodowli zwierzat laboratoryjnych
3,0student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych
3,5student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie w niewielkim stopniu wskazać celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
4,0student zna pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
4,5student zna pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać i wytłumaczyć celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
5,0student zna i rozumie pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać i wytłumaczyć celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych ze wskazaniem konkretnych szczepów i gatunków zwierząt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_U01
W zakresie umiejetności student ocenia i weryfikuje czynniki mające wpływ na wyniki doświadczeń oraz powinien umieć dobrać i przygotować zwierzęta do eksperymentu lub hodowli z uwzględniemiem ich biologii i warunków utrzymania
2,0student nie unie logicznie myśleć i nie umie korzystać z osiągnięć nauki w zakresie biologii i wykorzystania zwierząt laboratoryjnych
3,0student unie logicznie myśleć ale nie umie wskazać celowości przeprowadzania badań z użyciem zwiezrząt laboratoryjnych
3,5student unie logicznie myśleć i umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych
4,0student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne
4,5student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne, korzystać z dostępnych żródeł wiedzy i rozwiązywać problemy etyczne
5,0student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne, korzystać z dostępnych żródeł wiedzy i rozwiązywać problemy etyczne oraz mozliwości wykorzystania i doskonale umie biologię poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.1_K01
Student nabywa otwartości na postępowanie zgodnie z zasadami etyki, postrzegania relacji człowiek - zwierzę laboratoryjne oraz bedzie się orientował jak można ograniczyć liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń dbając o prawidłowy przebieg eksperymentu.
2,0Student nie dba o kreatywność i pogłębianie świadomości
3,0Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości w niewielkim stopniu
3,5Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości w niewielkim stopniu. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego
4,0Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość związaną z prawidłowym przeprowadzaniem zabiegów na zwierzętach
4,5Student dba o kreatywność i pogłębianie swojej świadomości. Jest otwarty na nową wiedzę. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość i dba o kreowanie wizerunku badacza
5,0Student dba o kreatywność i pogłębianie swojej świadomości w zorientowaniu na pracę badawczą z użyciem zwierząt. Jest otwarty na nową wiedzę. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość i dba o kreowanie wizerunku badacza

Literatura podstawowa

  1. Brylińska J., Kwiatkowska J., Zwierzęta laboratoryjne - metody hodowli i doświadczeń, Universitas, Kraków, 1996, I
  2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, Sejm RP, Warszawa, 2015, Dziennik Ustaw 2015 Poz. 266 tom 1
  3. Szarek Józef, Szweda Magdalena, Strzyżewska Emilia, Zwierzęta laboratoryjne - patologia i użytkowanie, UWM, Olsztyn, 2013
  4. Katkiewicz M, Zwierzęta laboratoryjne - choroby i użytkowanie, SGGW, Warszawa, 1989
  5. Peter Popesko, Viera Rajtova, Jindrich Horak, Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2010, 1

Literatura dodatkowa

  1. Jerzy Ziętek, Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk, Choroby zakaźne myszy i szczurów z elementami zoonoz, wybranymi zagadnieniami z hodowli, anatomii i fizjologii, Elamed, Katowice, 2010
  2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276/33, DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r., 2010
  3. Charls River, Supporting Science. Advances Research, Animallab, 2016, www.animalab.pl

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Nazewnictwo zwierząt laboratoryjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z hodowlą.Przykłady symboli i oznaczeń szczepów, podszczepów i innych modeli genetycznych2
T-A-2Zabiegi wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych i obchodzenie się ze zwierzętami. Podawanie preparatów i leków, pobieranie materiału do badań.2
T-A-3Reżim sanitarny i organizacja pracy w zwierzętarniach: drogi przekazywania zwierząt i sprzętu, stabilizacja warunków bytowania zwierząt, źródła i drogi zakażenia, podział pracy i higiena w pracy personelu.2
T-A-4Testy behawioralne. Badania przedkliniczne2
T-A-5Pochodzenie, przegląd najczęściej hodowanych gatunków i wybrane zagadnienia z fizjologii, reprodukcji, wykorzystanie do badań.7
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie zwierząt laboratoryjnych do badań naukowych: definicje, (możliwości nabycia zwierząt, względy ekonomiczne, względy metodyczne, tradycje w danej dyscyplinie naukowej).2
T-W-2Normy etyczne i prawne związane z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych. historia badań z użyciem zwierząt4
T-W-3Pożytki wynikające z doświadczeń na zwierzętach: historia prowadzonych badań (spektakularne odkrycia)2
T-W-4Przygotowanie doświadczenia oraz czynniki wpływające na jego wiarygodność: Standaryzacja czynników środowiskowych w przeprowadzaniu doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych.3
T-W-5Monitorowanie zdrowia i metody genetycznego monitorowania zwierząt laboratoryjnych: podział zwierząt w zależności od ich statusu higienicznego, program rutynowej kontroli zdrowia zwierząt lab.2
T-W-6Alternatywne metody badań bez wykorzystania zwierząt2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie prezentacji z wybranych zagadnień7
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń i do zaliczenia ćwiczeń8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury7
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.1_W01W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe pojecia z zakresu hodowli i biologii zwierząt laboratoryjnych oraz wskazuje, wyjaśnia i umie wytłumaczyć celowość przeprowadzania doświadczeń z udziałem zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-2Metody wykorzystania poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych i zootechnicznych z uwzględnieniem ich biologii oraz obowiązujące normy etyczne.
C-1Warunkii chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych w powiązaniu z ich fizjologią, rozrodem, zachowaniem, żywieniem, monitorowaniem zdrowia oraz projektowaniem pomieszczeń i utrzymaniem reżimu sanitarnego w zwierzętarniach zwierząt laboratoryjnych
Treści programoweT-A-1Nazewnictwo zwierząt laboratoryjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z hodowlą.Przykłady symboli i oznaczeń szczepów, podszczepów i innych modeli genetycznych
T-A-3Reżim sanitarny i organizacja pracy w zwierzętarniach: drogi przekazywania zwierząt i sprzętu, stabilizacja warunków bytowania zwierząt, źródła i drogi zakażenia, podział pracy i higiena w pracy personelu.
T-A-2Zabiegi wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych i obchodzenie się ze zwierzętami. Podawanie preparatów i leków, pobieranie materiału do badań.
T-A-4Testy behawioralne. Badania przedkliniczne
T-W-5Monitorowanie zdrowia i metody genetycznego monitorowania zwierząt laboratoryjnych: podział zwierząt w zależności od ich statusu higienicznego, program rutynowej kontroli zdrowia zwierząt lab.
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny
M-2Film dydaktyczny
M-1Wykład informacyjny przy użyciu komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena za zakończenie cyklu wykładów i ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie przygotowanych przez studentów prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna podstawowych pojęć z zakresu biologii i hodowli zwierzat laboratoryjnych
3,0student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych
3,5student zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie w niewielkim stopniu wskazać celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
4,0student zna pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
4,5student zna pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać i wytłumaczyć celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych
5,0student zna i rozumie pojęcia z zakresu biologii i hodowli zwierząt laboratoryjnych i umie wskazać i wytłumaczyć celowość i możliwości wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach naukowych ze wskazaniem konkretnych szczepów i gatunków zwierząt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.1_U01W zakresie umiejetności student ocenia i weryfikuje czynniki mające wpływ na wyniki doświadczeń oraz powinien umieć dobrać i przygotować zwierzęta do eksperymentu lub hodowli z uwzględniemiem ich biologii i warunków utrzymania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U11Umie zastosować podstawową wiedzę humanistyczną, a także z zakresu prawa, ochrony własności intelektualnej, ekonomii i zarządzania oraz inną przydatną w pracy biotechnologa; analizuje uwarunkowania bioetyczne, społeczne, prawne i ekonomiczne i inne dotyczące osiągnięć współczesnej biotechnologii.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Metody wykorzystania poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych i zootechnicznych z uwzględnieniem ich biologii oraz obowiązujące normy etyczne.
C-1Warunkii chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych w powiązaniu z ich fizjologią, rozrodem, zachowaniem, żywieniem, monitorowaniem zdrowia oraz projektowaniem pomieszczeń i utrzymaniem reżimu sanitarnego w zwierzętarniach zwierząt laboratoryjnych
Treści programoweT-A-3Reżim sanitarny i organizacja pracy w zwierzętarniach: drogi przekazywania zwierząt i sprzętu, stabilizacja warunków bytowania zwierząt, źródła i drogi zakażenia, podział pracy i higiena w pracy personelu.
T-W-3Pożytki wynikające z doświadczeń na zwierzętach: historia prowadzonych badań (spektakularne odkrycia)
T-W-4Przygotowanie doświadczenia oraz czynniki wpływające na jego wiarygodność: Standaryzacja czynników środowiskowych w przeprowadzaniu doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych.
Metody nauczaniaM-2Film dydaktyczny
M-1Wykład informacyjny przy użyciu komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena za zakończenie cyklu wykładów i ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie przygotowanych przez studentów prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie unie logicznie myśleć i nie umie korzystać z osiągnięć nauki w zakresie biologii i wykorzystania zwierząt laboratoryjnych
3,0student unie logicznie myśleć ale nie umie wskazać celowości przeprowadzania badań z użyciem zwiezrząt laboratoryjnych
3,5student unie logicznie myśleć i umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych
4,0student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne
4,5student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne, korzystać z dostępnych żródeł wiedzy i rozwiązywać problemy etyczne
5,0student unie logicznie myśleć, umie wskazać celowość przeprowadzania badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych, umie rożróznić poszczególne gatunki zwierząt i ich modele biologiczne, korzystać z dostępnych żródeł wiedzy i rozwiązywać problemy etyczne oraz mozliwości wykorzystania i doskonale umie biologię poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.1_K01Student nabywa otwartości na postępowanie zgodnie z zasadami etyki, postrzegania relacji człowiek - zwierzę laboratoryjne oraz bedzie się orientował jak można ograniczyć liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń dbając o prawidłowy przebieg eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Metody wykorzystania poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych i zootechnicznych z uwzględnieniem ich biologii oraz obowiązujące normy etyczne.
Treści programoweT-A-2Zabiegi wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych i obchodzenie się ze zwierzętami. Podawanie preparatów i leków, pobieranie materiału do badań.
T-W-4Przygotowanie doświadczenia oraz czynniki wpływające na jego wiarygodność: Standaryzacja czynników środowiskowych w przeprowadzaniu doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych.
T-W-1Zastosowanie zwierząt laboratoryjnych do badań naukowych: definicje, (możliwości nabycia zwierząt, względy ekonomiczne, względy metodyczne, tradycje w danej dyscyplinie naukowej).
T-W-2Normy etyczne i prawne związane z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych. historia badań z użyciem zwierząt
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie przygotowanych przez studentów prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dba o kreatywność i pogłębianie świadomości
3,0Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości w niewielkim stopniu
3,5Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości w niewielkim stopniu. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego
4,0Student dba o kreatywność i pogłębianie świadomości. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość związaną z prawidłowym przeprowadzaniem zabiegów na zwierzętach
4,5Student dba o kreatywność i pogłębianie swojej świadomości. Jest otwarty na nową wiedzę. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość i dba o kreowanie wizerunku badacza
5,0Student dba o kreatywność i pogłębianie swojej świadomości w zorientowaniu na pracę badawczą z użyciem zwierząt. Jest otwarty na nową wiedzę. Orientuje się w zasadach postępowania etycznego w pracy ze zwierzętami, przejawia wrażliwość i dba o kreowanie wizerunku badacza