Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynarii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynarii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>, Tomasz Stankiewicz <Tomasz.Stankiewicz@zut.edu.pl>, Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu technik mikroskopowych
W-2Podstawowa wiedza z zakresu biochemii i fizjologii zwierząt

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania analiz labaratoryjnych oraz wskazanie możliwości możliwości zastosowania zdobytej wiedzy
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w laboaratoriach diagnostycznych
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych
C-4Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z diagnostyką laboratoryjną

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Instruktaz do zajec laboratoryjnych. Zasady BHP w laboratorium1
T-A-2Zastosowanie metody immunochromatograficznej i klasycznej metody barwienia Ziehl-Nielsena w diagnostyce najczesciej spotykanych schorzen pasozytniczych ludzi i zwierzat (lamblioza, kryptosporydioza). Mikroskopowe badanie kału w diagnostyce zaburzen trawienia, wchłaniania i funkcji wydzielniczej.2
T-A-3Zastosowanie metody trychinoskopii i wytrawiania w wykrywaniu włosnicy.2
T-A-4Badanie sekcyjne: pobranie materiału do badan, utrwalanie i barwienie materiałów z sekcji. Przygotowanie preparatów stałych.2
T-A-5Badanie ogólne moczu – badania jakosciowe i ilosciowe przy uzyciu aparatu Reader Urine Analyser (białko, bilirubina, urobilinogen, glukoza, zwiazki ketonowe, kwas askorbinowy, niebiałkowe zwiazki azotowe, erytrocyty, leukocyty, pH, ciezar własciwy). Ocena mikroskopowa osadu moczu. Interpretacja uzyskanych wyników.2
T-A-6Kontrola jakosci procedur analitycznych. Czynniki wpływajace na jakosc badania. Wyznaczanie powtarzalnosci i precyzji.1
10
laboratoria
T-L-1Podstawowe metody jakosciowe (Kato i Miura, Willis-Schlaafa, Vajdy, Bearmena) i ilosciowe (McMastera) stosowane w diagnostyce parazytologicznej. Badania w celu wykrycia ektopasozytów. Pobieranie materiału do badan. Badanie zeskrobiny metoda Stefanskiego.2
T-L-2Badanie morfologiczne krwi. Oznaczenie RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT przy uzyciu analizatora hematologicznego. Wykonanie jonogramu w krwi pełnej, surowicy/osoczu. Interpretacja uzyskanych wyników.2
T-L-3Ocena układu białokrwinkowego. Przygotowanie preparatów, analiza i interpretacja wyników1
5
wykłady
T-W-1Pojęcie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Cele i rodzaje badań laboratoryjnych. Rodzaje materiału biologicznego (krew, mocz, ślina, kał, wydzieliny przewodu pokarmowego, płyny biologiczne). Zasady prawidłowego pobierania prób do badań. Wpływ warunków pobrania materiału do badań na jakość uzyskiwanych wyników.2
T-W-2Analiza wiarygodności wyników badań. Pojęcie zakresu normy i wartości referencyjnych. Czynniki wpływające na jakość badania. Wyniki prawdziwie dodatnie i prawdziwie ujemne, fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Rodzaje błędów. Walidacja metod analitycznych. Przykłady materiałów odniesienia stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.2
T-W-3Podstawowe badania biochemiczne krwi i moczu – znaczenie diagnostyczne. Kryteria doboru badań laboratoryjnych. Profile badań laboratoryjnych: ogólny, metaboliczny, lipidowy, wątrobowy, kostny, nerkowy, sercowy, tarczycowy.2
T-W-4Diagnostyka enzymatyczna. Charakterystyka wybranych enzymów (enzymy wskaźnikowe, ekskrecyjne, sekrecyjne) i ich znaczenia diagnostyczne. Profile enzymatyczne. Badania diagnostyczne w zaburzeniach regulacji hormonalnej2
T-W-5Charakterystyka przyżyciowych metod stosowanych w diagnostyce schorzeń pasożytniczych. Przegląd metod koproskopowych. Zastosowanie testu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay).2
T-W-6Diagnostyka zatruc metalami, wybranymi pestycydami, gazami i toksynami roslinnymi. Pomiary biochemicznych wskazników narazenia.2
T-W-7Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Metody spektroskopowe, rozdzielcze, elektrochemiczne, immunologiczne, receptorowe.2
T-W-8Nowe trendy w diagnostyce labaratoryjnej. podsumowanie tresci wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie się do zajęć10
A-A-3Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń6
A-A-4Konsultacje4
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury fachowej5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą (czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów11
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów9
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Metoda podająca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Regularna ocena wykonywanych podczas zajęć zadań indywidualnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie testu, uwzględniającego cały zakres materiału

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowanych metod badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej
BT_1A_W08C-4, C-2, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
dokonuje własciwego doboru metod diagnostycznych i sprzętu analitycznyego
BT_1A_U08C-4, C-3, C-2T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
BT_1A_K03C-4T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowanych metod badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
dokonuje własciwego doboru metod diagnostycznych i sprzętu analitycznyego
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2002
  2. Gundłach J.L., Sadzikowski A.B, Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin, 2001
  3. Malicka E. (red), Sekcja zwłok zwierząt, SGGW, Warszawa, 2008
  4. Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Warszawa, 1993
  5. Ziomko I., Cencek T, Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich – wybrane metody diagnostyczne, Drukarnia Piotra Włodarskiego, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Konieczka P. Namieśnika J. (red)., Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych., WNT, Warszawa, 2007
  2. Winnicka A., Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii, SGGW, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Instruktaz do zajec laboratoryjnych. Zasady BHP w laboratorium1
T-A-2Zastosowanie metody immunochromatograficznej i klasycznej metody barwienia Ziehl-Nielsena w diagnostyce najczesciej spotykanych schorzen pasozytniczych ludzi i zwierzat (lamblioza, kryptosporydioza). Mikroskopowe badanie kału w diagnostyce zaburzen trawienia, wchłaniania i funkcji wydzielniczej.2
T-A-3Zastosowanie metody trychinoskopii i wytrawiania w wykrywaniu włosnicy.2
T-A-4Badanie sekcyjne: pobranie materiału do badan, utrwalanie i barwienie materiałów z sekcji. Przygotowanie preparatów stałych.2
T-A-5Badanie ogólne moczu – badania jakosciowe i ilosciowe przy uzyciu aparatu Reader Urine Analyser (białko, bilirubina, urobilinogen, glukoza, zwiazki ketonowe, kwas askorbinowy, niebiałkowe zwiazki azotowe, erytrocyty, leukocyty, pH, ciezar własciwy). Ocena mikroskopowa osadu moczu. Interpretacja uzyskanych wyników.2
T-A-6Kontrola jakosci procedur analitycznych. Czynniki wpływajace na jakosc badania. Wyznaczanie powtarzalnosci i precyzji.1
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawowe metody jakosciowe (Kato i Miura, Willis-Schlaafa, Vajdy, Bearmena) i ilosciowe (McMastera) stosowane w diagnostyce parazytologicznej. Badania w celu wykrycia ektopasozytów. Pobieranie materiału do badan. Badanie zeskrobiny metoda Stefanskiego.2
T-L-2Badanie morfologiczne krwi. Oznaczenie RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT przy uzyciu analizatora hematologicznego. Wykonanie jonogramu w krwi pełnej, surowicy/osoczu. Interpretacja uzyskanych wyników.2
T-L-3Ocena układu białokrwinkowego. Przygotowanie preparatów, analiza i interpretacja wyników1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Cele i rodzaje badań laboratoryjnych. Rodzaje materiału biologicznego (krew, mocz, ślina, kał, wydzieliny przewodu pokarmowego, płyny biologiczne). Zasady prawidłowego pobierania prób do badań. Wpływ warunków pobrania materiału do badań na jakość uzyskiwanych wyników.2
T-W-2Analiza wiarygodności wyników badań. Pojęcie zakresu normy i wartości referencyjnych. Czynniki wpływające na jakość badania. Wyniki prawdziwie dodatnie i prawdziwie ujemne, fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Rodzaje błędów. Walidacja metod analitycznych. Przykłady materiałów odniesienia stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.2
T-W-3Podstawowe badania biochemiczne krwi i moczu – znaczenie diagnostyczne. Kryteria doboru badań laboratoryjnych. Profile badań laboratoryjnych: ogólny, metaboliczny, lipidowy, wątrobowy, kostny, nerkowy, sercowy, tarczycowy.2
T-W-4Diagnostyka enzymatyczna. Charakterystyka wybranych enzymów (enzymy wskaźnikowe, ekskrecyjne, sekrecyjne) i ich znaczenia diagnostyczne. Profile enzymatyczne. Badania diagnostyczne w zaburzeniach regulacji hormonalnej2
T-W-5Charakterystyka przyżyciowych metod stosowanych w diagnostyce schorzeń pasożytniczych. Przegląd metod koproskopowych. Zastosowanie testu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay).2
T-W-6Diagnostyka zatruc metalami, wybranymi pestycydami, gazami i toksynami roslinnymi. Pomiary biochemicznych wskazników narazenia.2
T-W-7Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Metody spektroskopowe, rozdzielcze, elektrochemiczne, immunologiczne, receptorowe.2
T-W-8Nowe trendy w diagnostyce labaratoryjnej. podsumowanie tresci wykładów1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie się do zajęć10
A-A-3Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń6
A-A-4Konsultacje4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury fachowej5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą (czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy)10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów11
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów9
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowanych metod badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z diagnostyką laboratoryjną
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w laboaratoriach diagnostycznych
C-1Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania analiz labaratoryjnych oraz wskazanie możliwości możliwości zastosowania zdobytej wiedzy
Treści programoweT-W-3Podstawowe badania biochemiczne krwi i moczu – znaczenie diagnostyczne. Kryteria doboru badań laboratoryjnych. Profile badań laboratoryjnych: ogólny, metaboliczny, lipidowy, wątrobowy, kostny, nerkowy, sercowy, tarczycowy.
T-W-4Diagnostyka enzymatyczna. Charakterystyka wybranych enzymów (enzymy wskaźnikowe, ekskrecyjne, sekrecyjne) i ich znaczenia diagnostyczne. Profile enzymatyczne. Badania diagnostyczne w zaburzeniach regulacji hormonalnej
T-W-2Analiza wiarygodności wyników badań. Pojęcie zakresu normy i wartości referencyjnych. Czynniki wpływające na jakość badania. Wyniki prawdziwie dodatnie i prawdziwie ujemne, fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Rodzaje błędów. Walidacja metod analitycznych. Przykłady materiałów odniesienia stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.
T-W-1Pojęcie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Cele i rodzaje badań laboratoryjnych. Rodzaje materiału biologicznego (krew, mocz, ślina, kał, wydzieliny przewodu pokarmowego, płyny biologiczne). Zasady prawidłowego pobierania prób do badań. Wpływ warunków pobrania materiału do badań na jakość uzyskiwanych wyników.
T-W-5Charakterystyka przyżyciowych metod stosowanych w diagnostyce schorzeń pasożytniczych. Przegląd metod koproskopowych. Zastosowanie testu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay).
T-W-7Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Metody spektroskopowe, rozdzielcze, elektrochemiczne, immunologiczne, receptorowe.
T-W-8Nowe trendy w diagnostyce labaratoryjnej. podsumowanie tresci wykładów
T-W-6Diagnostyka zatruc metalami, wybranymi pestycydami, gazami i toksynami roslinnymi. Pomiary biochemicznych wskazników narazenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Metoda podająca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie wykładów w formie testu, uwzględniającego cały zakres materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01dokonuje własciwego doboru metod diagnostycznych i sprzętu analitycznyego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z diagnostyką laboratoryjną
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w laboaratoriach diagnostycznych
Treści programoweT-A-3Zastosowanie metody trychinoskopii i wytrawiania w wykrywaniu włosnicy.
T-A-2Zastosowanie metody immunochromatograficznej i klasycznej metody barwienia Ziehl-Nielsena w diagnostyce najczesciej spotykanych schorzen pasozytniczych ludzi i zwierzat (lamblioza, kryptosporydioza). Mikroskopowe badanie kału w diagnostyce zaburzen trawienia, wchłaniania i funkcji wydzielniczej.
T-A-4Badanie sekcyjne: pobranie materiału do badan, utrwalanie i barwienie materiałów z sekcji. Przygotowanie preparatów stałych.
T-A-5Badanie ogólne moczu – badania jakosciowe i ilosciowe przy uzyciu aparatu Reader Urine Analyser (białko, bilirubina, urobilinogen, glukoza, zwiazki ketonowe, kwas askorbinowy, niebiałkowe zwiazki azotowe, erytrocyty, leukocyty, pH, ciezar własciwy). Ocena mikroskopowa osadu moczu. Interpretacja uzyskanych wyników.
T-A-6Kontrola jakosci procedur analitycznych. Czynniki wpływajace na jakosc badania. Wyznaczanie powtarzalnosci i precyzji.
Metody nauczaniaM-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Regularna ocena wykonywanych podczas zajęć zadań indywidualnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z diagnostyką laboratoryjną
Treści programoweT-A-1Instruktaz do zajec laboratoryjnych. Zasady BHP w laboratorium
T-A-3Zastosowanie metody trychinoskopii i wytrawiania w wykrywaniu włosnicy.
T-A-2Zastosowanie metody immunochromatograficznej i klasycznej metody barwienia Ziehl-Nielsena w diagnostyce najczesciej spotykanych schorzen pasozytniczych ludzi i zwierzat (lamblioza, kryptosporydioza). Mikroskopowe badanie kału w diagnostyce zaburzen trawienia, wchłaniania i funkcji wydzielniczej.
T-A-4Badanie sekcyjne: pobranie materiału do badan, utrwalanie i barwienie materiałów z sekcji. Przygotowanie preparatów stałych.
T-A-5Badanie ogólne moczu – badania jakosciowe i ilosciowe przy uzyciu aparatu Reader Urine Analyser (białko, bilirubina, urobilinogen, glukoza, zwiazki ketonowe, kwas askorbinowy, niebiałkowe zwiazki azotowe, erytrocyty, leukocyty, pH, ciezar własciwy). Ocena mikroskopowa osadu moczu. Interpretacja uzyskanych wyników.
T-A-6Kontrola jakosci procedur analitycznych. Czynniki wpływajace na jakosc badania. Wyznaczanie powtarzalnosci i precyzji.
T-W-3Podstawowe badania biochemiczne krwi i moczu – znaczenie diagnostyczne. Kryteria doboru badań laboratoryjnych. Profile badań laboratoryjnych: ogólny, metaboliczny, lipidowy, wątrobowy, kostny, nerkowy, sercowy, tarczycowy.
T-W-4Diagnostyka enzymatyczna. Charakterystyka wybranych enzymów (enzymy wskaźnikowe, ekskrecyjne, sekrecyjne) i ich znaczenia diagnostyczne. Profile enzymatyczne. Badania diagnostyczne w zaburzeniach regulacji hormonalnej
T-W-2Analiza wiarygodności wyników badań. Pojęcie zakresu normy i wartości referencyjnych. Czynniki wpływające na jakość badania. Wyniki prawdziwie dodatnie i prawdziwie ujemne, fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Rodzaje błędów. Walidacja metod analitycznych. Przykłady materiałów odniesienia stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.
T-W-1Pojęcie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Cele i rodzaje badań laboratoryjnych. Rodzaje materiału biologicznego (krew, mocz, ślina, kał, wydzieliny przewodu pokarmowego, płyny biologiczne). Zasady prawidłowego pobierania prób do badań. Wpływ warunków pobrania materiału do badań na jakość uzyskiwanych wyników.
T-W-5Charakterystyka przyżyciowych metod stosowanych w diagnostyce schorzeń pasożytniczych. Przegląd metod koproskopowych. Zastosowanie testu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay).
T-W-7Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Metody spektroskopowe, rozdzielcze, elektrochemiczne, immunologiczne, receptorowe.
T-W-8Nowe trendy w diagnostyce labaratoryjnej. podsumowanie tresci wykładów
T-W-6Diagnostyka zatruc metalami, wybranymi pestycydami, gazami i toksynami roslinnymi. Pomiary biochemicznych wskazników narazenia.
T-L-2Badanie morfologiczne krwi. Oznaczenie RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT przy uzyciu analizatora hematologicznego. Wykonanie jonogramu w krwi pełnej, surowicy/osoczu. Interpretacja uzyskanych wyników.
T-L-1Podstawowe metody jakosciowe (Kato i Miura, Willis-Schlaafa, Vajdy, Bearmena) i ilosciowe (McMastera) stosowane w diagnostyce parazytologicznej. Badania w celu wykrycia ektopasozytów. Pobieranie materiału do badan. Badanie zeskrobiny metoda Stefanskiego.
T-L-3Ocena układu białokrwinkowego. Przygotowanie preparatów, analiza i interpretacja wyników
Metody nauczaniaM-2Metoda podająca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Regularna ocena wykonywanych podczas zajęć zadań indywidualnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.