Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Wirusologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wirusologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Nawrotek <Pawel.Nawrotek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 20 2,00,41zaliczenie
wykładyW4 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biochemii, mikrobiologii i immunologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami patogenezy chorób wywoływanych przez wirusy, a także zrozumienie ekologicznego i technologicznego znaczenia wirusów, w tym poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody hodowli wirusów.2
T-A-2Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy.2
T-A-3Izolacja, identyfikacja oraz ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów.4
T-A-4Analiza molekularna wirusów z użyciem technik in silico.2
T-A-5Filogenetyka molekularna wirusów.2
T-A-6Samodzielna analiza molekularna i filogenetyczna wirusów z użyciem poznanych technik in silico.8
20
wykłady
T-W-1Budowa wirusów, kryteria podziału wirusów. Rola wirusów w ewolucji życia.4
T-W-2Wirusy a populacja.2
T-W-3Charakterystyka wybranych wirusów (wirus grypy, VHFs, HIV).2
T-W-4Wirusy „powolne” i priony.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.20
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.9
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dyskusja dydaktyczna
M-2Opis i wyjaśnienie
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-4Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_W01
Student potrafi scharakteryzować zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne.
BT_1A_W08, BT_1A_W05, BT_1A_W19, BT_1A_W17C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1, M-3, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_U01
Student potrafi dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
BT_1A_U04, BT_1A_U12C-1T-A-5, T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-2M-1, M-3, M-2, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
BT_1A_K03, BT_1A_K04C-1T-A-6M-3, M-2, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_W01
Student potrafi scharakteryzować zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zagrożeń ze strony wirusów oraz wyjaśnić ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu charakteryzowania zagrożeń ze strony wirusów oraz ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat charakteryzowania zagrożeń ze strony wirusów oraz ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_U01
Student potrafi dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
2,0Student nie potrafi dobrać i zastosować metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyników tych badań.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
3,5Student potrafi na średnim poziomie dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
4,5Student potrafi dobrze dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
5,0Student potrafi bardzo dobrze dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O5.1_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
2,0Student nie jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, nie wykazuje zdolności współpracy z innymi osobami.
3,0Student jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.

Literatura podstawowa

  1. Collier L., Oxford J., Wirusologia, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
  2. Kańtoch M., Wirusologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998
  3. Kayser F. H., Bienz K. A., Eckert J., Zinkernagel R. M., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007
  4. Tomaszewski J. J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Zaremba M. L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997
  2. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., Laboratoryjne eksperymenty w mikrobiologii, Wydaw. AR w Szczecinie, Szczecin, 2006
  3. Larski Z., Truszczyński M., Zarys mikrobiologii weterynaryjnej, Wydaw. ART, Olsztyn, 1992

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody hodowli wirusów.2
T-A-2Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy.2
T-A-3Izolacja, identyfikacja oraz ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów.4
T-A-4Analiza molekularna wirusów z użyciem technik in silico.2
T-A-5Filogenetyka molekularna wirusów.2
T-A-6Samodzielna analiza molekularna i filogenetyczna wirusów z użyciem poznanych technik in silico.8
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa wirusów, kryteria podziału wirusów. Rola wirusów w ewolucji życia.4
T-W-2Wirusy a populacja.2
T-W-3Charakterystyka wybranych wirusów (wirus grypy, VHFs, HIV).2
T-W-4Wirusy „powolne” i priony.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.20
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia zajęć.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.9
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.1_W01Student potrafi scharakteryzować zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki, programów komputerowych oraz biologicznych baz danych wykorzystywanych w biotechnologii.
BT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami patogenezy chorób wywoływanych przez wirusy, a także zrozumienie ekologicznego i technologicznego znaczenia wirusów, w tym poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych.
Treści programoweT-W-2Wirusy a populacja.
T-W-3Charakterystyka wybranych wirusów (wirus grypy, VHFs, HIV).
T-W-1Budowa wirusów, kryteria podziału wirusów. Rola wirusów w ewolucji życia.
T-W-4Wirusy „powolne” i priony.
Metody nauczaniaM-1Dyskusja dydaktyczna
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2Opis i wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i audytoryjnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zagrożeń ze strony wirusów oraz wyjaśnić ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu charakteryzowania zagrożeń ze strony wirusów oraz ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco charakteryzuje zagrożenia ze strony wirusów oraz wyjaśnia ich znaczenie ekologiczne i technologiczne; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat charakteryzowania zagrożeń ze strony wirusów oraz ich znaczenia ekologicznego i technologicznego; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.1_U01Student potrafi dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U12Wykorzystuje narzędzia informatyczne oraz biologiczne bazy danych w badaniach biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami patogenezy chorób wywoływanych przez wirusy, a także zrozumienie ekologicznego i technologicznego znaczenia wirusów, w tym poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych.
Treści programoweT-A-5Filogenetyka molekularna wirusów.
T-A-3Izolacja, identyfikacja oraz ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów.
T-A-1Metody hodowli wirusów.
T-A-4Analiza molekularna wirusów z użyciem technik in silico.
T-A-2Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy.
Metody nauczaniaM-1Dyskusja dydaktyczna
M-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2Opis i wyjaśnienie
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać i zastosować metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyników tych badań.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
3,5Student potrafi na średnim poziomie dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
4,5Student potrafi dobrze dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
5,0Student potrafi bardzo dobrze dobrać i zastosować metody analityczne wykorzystywane w badaniach wirusologicznych oraz weryfikować wyniki tych badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O5.1_K01W zakresie kompetencji student jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami patogenezy chorób wywoływanych przez wirusy, a także zrozumienie ekologicznego i technologicznego znaczenia wirusów, w tym poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach wirusologicznych.
Treści programoweT-A-6Samodzielna analiza molekularna i filogenetyczna wirusów z użyciem poznanych technik in silico.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne wspomagane prezentacjami multimedialnymi
M-2Opis i wyjaśnienie
M-4Metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat.
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, nie wykazuje zdolności współpracy z innymi osobami.
3,0Student jest zdolny do organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie organizacji badań wirusologicznych, wykazuje zdolność współpracy z innymi osobami.