Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anita Kołodziej-Skalska <Anita.Kolodziej@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD6 25 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza kierunkowa oraz poszerzona wiedza na temat działalności badawczej jednostki Promotora.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami i sposobem realizacji pracy inżynierskiej.
C-2Student poznaje bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Dowiaduje się jak dotrzeć do pełnych tekstów czasopism jeśli są dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz dowiaduje się, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Będzie potrafił sporządzać wykaz wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Pozna aspekty etyczne pracy naukowej oraz podstawy prawa autorskiego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Zapoznanie studentów z kryteriami, którym powinna odpowiadać praca inżynierska na kierunku Biotechnologia.2
T-SD-2Ogólne zasady pisania prac inżynierskich – wymogi redakcyjne i edytorskie (struktura i układ pracy, odsyłacze do piśmiennictwa, sporządzenie spisu piśmiennictwa).4
T-SD-3Plagiat i autoplagiat – konsekwencje prawne plagiatu.2
T-SD-4Zasady cytowania publikacji naukowych, fotografii, książek i stron internetowych.2
T-SD-5Jak zacząć pisać pracę dyplomową? Wstęp, zdefiniowanie hipotezy badawczej i celu (-ów) pracy.2
T-SD-6Wyszukiwanie, dobór i analiza piśmiennictwa wykorzystywanego przy opracowaniu pracy inżynierskiej.2
T-SD-7Analiza tekstu wzorcowego.2
T-SD-8Charakterystyka materiału badawczego.2
T-SD-9Zasady opracowania wyników badań – tworzenie tabel, wykresów i rysunków.2
T-SD-10Interpretacja i dyskusja wyników badań.2
T-SD-11Opracowanie prezentacji multimedialnej.3
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-SD-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-SD-3Praca własna studenta koordynowana indywidualnie z Promotorem i zgodna ze specyfiką pracy inżynierskiej (opracowywanie wyników badań, wyszukiwanie publikacji, tłumaczenie tekstów naukowych itp.)3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Praca związana z realizacją pracy inżynierskiej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ciągła ocena pracy studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A11_W01
Student posiada wiedzę umożliwiającą realizację pracy inżynierskiej w wybranej jednostce. Student zna bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Wie, że pełne teksty czasopism mogą być dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz wie, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Zna zasady sporządzania wykazów wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej oraz zna podstawy prawa autorskiego.
BT_1A_W11C-1T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-5, T-SD-7M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A11_U01
Student posiada umiejętności pozwalające na zrealizowanie tematu badwczego pracy inżynierskiej pod kierunkiem Promotora. Student umie wybrać odpowiednie bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Umie zastosować techniki i sposoby formułowania zapytań oraz przeszukiwania zasobów baz. Umie dotrzeć do pełnych tekstów czasopism dostępnych w ramach Open Access lub w licencyjnych zasobach ZUT. Umie korzystać z licencyjnych baz danych poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Umie sporządzać wykazy wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii.
BT_1A_U15C-1T-SD-4, T-SD-6, T-SD-7, T-SD-9, T-SD-10, T-SD-11M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A11_K01
Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą. Potrafi poruszać się w środowisku informacyjnym naukowych baz danych. Rozwija umiejętność komunikacji naukowej. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej - zna podstawy prawa autorskiego.
BT_1A_K02, BT_1A_K04, BT_1A_K05C-1T-SD-3M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A11_W01
Student posiada wiedzę umożliwiającą realizację pracy inżynierskiej w wybranej jednostce. Student zna bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Wie, że pełne teksty czasopism mogą być dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz wie, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Zna zasady sporządzania wykazów wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej oraz zna podstawy prawa autorskiego.
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającej napisanie pracy inżynierskiej i jej obronę.
3,0Student posiada wiedzę dla danej specjalności studiów i minimalny zasób wiedzy związanej kierunkiem studiów umożliwiający napisanie pracy inżynierskiej w bardzo ograniczonym zakresie tematycznym, ale wystarczającym do jej obrony.
3,5Student posiada wystarczającą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie poprawnej pracy inżynierskiej i jej obronę.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie wyczerpującej pracy inżynierskiej i właściwą jej obronę.
4,5Student posiada dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie dobrej pracy inżynierskiej i jej obronę.
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i związaną z daną specjalnością umożliwiającą napisanie wyczerpującej dany temat pracy inżynierskiej i wzorową obronę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A11_U01
Student posiada umiejętności pozwalające na zrealizowanie tematu badwczego pracy inżynierskiej pod kierunkiem Promotora. Student umie wybrać odpowiednie bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Umie zastosować techniki i sposoby formułowania zapytań oraz przeszukiwania zasobów baz. Umie dotrzeć do pełnych tekstów czasopism dostępnych w ramach Open Access lub w licencyjnych zasobach ZUT. Umie korzystać z licencyjnych baz danych poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Umie sporządzać wykazy wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii.
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie i redagowanie pracy naukowej.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, ale głównie stanowią je prace polskojęzyczne, w tym podręczniki.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, z których tylko nieliczne są pracami oryginalnymi i obcojęzycznymi.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z którym co najmniej połowa to prace oryginalne i obcojęzyczne.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to prace oryginalne i obcojęzyczne.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to najnowsze prace oryginalne i obcojęzyczne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A11_K01
Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą. Potrafi poruszać się w środowisku informacyjnym naukowych baz danych. Rozwija umiejętność komunikacji naukowej. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej - zna podstawy prawa autorskiego.
2,0Student nie wykazuje przekonania o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu nie wykazuje podejścia naukowe, nie rozumie etycznych i społecznych aspektów związanych z pracą badawczą
3,0Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą

Literatura podstawowa

  1. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009
  2. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Pilitechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995
  3. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWN, Warszawa, 1969
  2. PN-ISO 690: 2012., Informacja i dokumentacja - wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, 2012
  3. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchniak D., ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, SBP Zarząd Okręgu w Opolu, Opole, 2012

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Zapoznanie studentów z kryteriami, którym powinna odpowiadać praca inżynierska na kierunku Biotechnologia.2
T-SD-2Ogólne zasady pisania prac inżynierskich – wymogi redakcyjne i edytorskie (struktura i układ pracy, odsyłacze do piśmiennictwa, sporządzenie spisu piśmiennictwa).4
T-SD-3Plagiat i autoplagiat – konsekwencje prawne plagiatu.2
T-SD-4Zasady cytowania publikacji naukowych, fotografii, książek i stron internetowych.2
T-SD-5Jak zacząć pisać pracę dyplomową? Wstęp, zdefiniowanie hipotezy badawczej i celu (-ów) pracy.2
T-SD-6Wyszukiwanie, dobór i analiza piśmiennictwa wykorzystywanego przy opracowaniu pracy inżynierskiej.2
T-SD-7Analiza tekstu wzorcowego.2
T-SD-8Charakterystyka materiału badawczego.2
T-SD-9Zasady opracowania wyników badań – tworzenie tabel, wykresów i rysunków.2
T-SD-10Interpretacja i dyskusja wyników badań.2
T-SD-11Opracowanie prezentacji multimedialnej.3
25

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-SD-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-SD-3Praca własna studenta koordynowana indywidualnie z Promotorem i zgodna ze specyfiką pracy inżynierskiej (opracowywanie wyników badań, wyszukiwanie publikacji, tłumaczenie tekstów naukowych itp.)3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A11_W01Student posiada wiedzę umożliwiającą realizację pracy inżynierskiej w wybranej jednostce. Student zna bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Wie, że pełne teksty czasopism mogą być dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz wie, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Zna zasady sporządzania wykazów wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej oraz zna podstawy prawa autorskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W11Zna techniki badawcze oraz zasady przygotowania i napisania pracy naukowej.
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami i sposobem realizacji pracy inżynierskiej.
Treści programoweT-SD-1Zapoznanie studentów z kryteriami, którym powinna odpowiadać praca inżynierska na kierunku Biotechnologia.
T-SD-2Ogólne zasady pisania prac inżynierskich – wymogi redakcyjne i edytorskie (struktura i układ pracy, odsyłacze do piśmiennictwa, sporządzenie spisu piśmiennictwa).
T-SD-3Plagiat i autoplagiat – konsekwencje prawne plagiatu.
T-SD-5Jak zacząć pisać pracę dyplomową? Wstęp, zdefiniowanie hipotezy badawczej i celu (-ów) pracy.
T-SD-7Analiza tekstu wzorcowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Praca związana z realizacją pracy inżynierskiej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ciągła ocena pracy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającej napisanie pracy inżynierskiej i jej obronę.
3,0Student posiada wiedzę dla danej specjalności studiów i minimalny zasób wiedzy związanej kierunkiem studiów umożliwiający napisanie pracy inżynierskiej w bardzo ograniczonym zakresie tematycznym, ale wystarczającym do jej obrony.
3,5Student posiada wystarczającą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie poprawnej pracy inżynierskiej i jej obronę.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie wyczerpującej pracy inżynierskiej i właściwą jej obronę.
4,5Student posiada dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie dobrej pracy inżynierskiej i jej obronę.
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i związaną z daną specjalnością umożliwiającą napisanie wyczerpującej dany temat pracy inżynierskiej i wzorową obronę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A11_U01Student posiada umiejętności pozwalające na zrealizowanie tematu badwczego pracy inżynierskiej pod kierunkiem Promotora. Student umie wybrać odpowiednie bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy dyplomowej. Umie zastosować techniki i sposoby formułowania zapytań oraz przeszukiwania zasobów baz. Umie dotrzeć do pełnych tekstów czasopism dostępnych w ramach Open Access lub w licencyjnych zasobach ZUT. Umie korzystać z licencyjnych baz danych poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Umie sporządzać wykazy wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami i sposobem realizacji pracy inżynierskiej.
Treści programoweT-SD-4Zasady cytowania publikacji naukowych, fotografii, książek i stron internetowych.
T-SD-6Wyszukiwanie, dobór i analiza piśmiennictwa wykorzystywanego przy opracowaniu pracy inżynierskiej.
T-SD-7Analiza tekstu wzorcowego.
T-SD-9Zasady opracowania wyników badań – tworzenie tabel, wykresów i rysunków.
T-SD-10Interpretacja i dyskusja wyników badań.
T-SD-11Opracowanie prezentacji multimedialnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Praca związana z realizacją pracy inżynierskiej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ciągła ocena pracy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie i redagowanie pracy naukowej.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, ale głównie stanowią je prace polskojęzyczne, w tym podręczniki.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, z których tylko nieliczne są pracami oryginalnymi i obcojęzycznymi.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z którym co najmniej połowa to prace oryginalne i obcojęzyczne.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to prace oryginalne i obcojęzyczne.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to najnowsze prace oryginalne i obcojęzyczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A11_K01Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą. Potrafi poruszać się w środowisku informacyjnym naukowych baz danych. Rozwija umiejętność komunikacji naukowej. Jest świadom aspektów etycznych pracy naukowej - zna podstawy prawa autorskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami i sposobem realizacji pracy inżynierskiej.
Treści programoweT-SD-3Plagiat i autoplagiat – konsekwencje prawne plagiatu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Praca związana z realizacją pracy inżynierskiej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ciągła ocena pracy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje przekonania o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu nie wykazuje podejścia naukowe, nie rozumie etycznych i społecznych aspektów związanych z pracą badawczą
3,0Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje przekonanie o poznawalności procesów i zjawisk biologicznych, w ich interpretowniu wykazuje podejście naukowe, rozumie etyczne i społeczne aspekty związane z pracą badawczą