Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, chemii nieorganicznej, biochemii, mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla4
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)4
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm3
T-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej4
15
wykłady
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego2
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych2
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych2
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich2
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów2
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien2
T-W-7Procesy biodegradacji papieru1
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1obecnośc na zajęciach15
A-A-2opracowanie zagadnień prezentowanych na ćwiczeniach15
30
wykłady
A-W-1obecność na wykładach15
A-W-2opanowanie materiału prezentowanego podczas wykładów i przygotowanie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium/1 na semestr
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_W01
Ma wiedzę na temat pozytywnych (biodegradacji i biodeterioracji odpadów) i negatywnych (obniżenia trwałości materiałów technicznych, zanieczyszczenia) aspektów działania mikroorganizmów
BT_1A_W10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1S-2
BT_1A_BT-S-O14.2_W02
Posiada wiedzę dotyczącą biodeterioracji kosmetyków i leków
BT_1A_W10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1S-2
BT_1A_BT-S-O14.2_W03
Posiada wiedzę na temat grzybów występujących w materiałach elektroizolacyjnych, zna ich wpływ na właściwości tych materiałów
BT_1A_W10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1S-2
BT_1A_BT-S-O14.2_W04
Ma wiedzę na temat oczyszczania gleby i wody ze związków pochodzenia naftowego; mikroorganizmów uczestniczących w korozji metali i ich stopów oraz ekologii drobnoustrojów w kamieniach budowlanych, materiałach malarskich i drewnie
BT_1A_W10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_U01
Ma umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu procesów biodegradacji i biodeterioracji w formie werbalnej i pisemnej;
BT_1A_U10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-2S-1
BT_1A_BT-S-O14.2_U02
Posiada umiejętność ochrony materiałów technicznych przed negatywnym działaniem mikroorganizmów; wyboru mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska
BT_1A_U10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-2S-1
BT_1A_BT-S-O14.2_U03
Potrafi ocenić przydatność procesów biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska z ekonomicznego punktu widzenia
BT_1A_U10C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
BT_1A_K06, BT_1A_K03, BT_1A_K01C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_W01
Ma wiedzę na temat pozytywnych (biodegradacji i biodeterioracji odpadów) i negatywnych (obniżenia trwałości materiałów technicznych, zanieczyszczenia) aspektów działania mikroorganizmów
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
BT_1A_BT-S-O14.2_W02
Posiada wiedzę dotyczącą biodeterioracji kosmetyków i leków
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
BT_1A_BT-S-O14.2_W03
Posiada wiedzę na temat grzybów występujących w materiałach elektroizolacyjnych, zna ich wpływ na właściwości tych materiałów
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
BT_1A_BT-S-O14.2_W04
Ma wiedzę na temat oczyszczania gleby i wody ze związków pochodzenia naftowego; mikroorganizmów uczestniczących w korozji metali i ich stopów oraz ekologii drobnoustrojów w kamieniach budowlanych, materiałach malarskich i drewnie
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_U01
Ma umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu procesów biodegradacji i biodeterioracji w formie werbalnej i pisemnej;
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.
BT_1A_BT-S-O14.2_U02
Posiada umiejętność ochrony materiałów technicznych przed negatywnym działaniem mikroorganizmów; wyboru mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń
BT_1A_BT-S-O14.2_U03
Potrafi ocenić przydatność procesów biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska z ekonomicznego punktu widzenia
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O14.2_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa

  1. Zyska B., Żakowska Z., Mikrobiologia materiałów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2005

Literatura dodatkowa

  1. PN-EN 14046, Opakowania, Ocena ostatecznej biodegradowalności w warunkach tlenowych i rozkładu materiałów opakowaniowych w określonych warunkach kompostowania. Metoda analizy utlenionego ditlenku węgla, 2005
  2. PN-EN 14047, Opakowania, Określenie biodegradacji końcowej materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym - metoda analizy wydzielonego dwutlenku węgla, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla4
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)4
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm3
T-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego2
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych2
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych2
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich2
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów2
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien2
T-W-7Procesy biodegradacji papieru1
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1obecnośc na zajęciach15
A-A-2opracowanie zagadnień prezentowanych na ćwiczeniach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1obecność na wykładach15
A-W-2opanowanie materiału prezentowanego podczas wykładów i przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_W01Ma wiedzę na temat pozytywnych (biodegradacji i biodeterioracji odpadów) i negatywnych (obniżenia trwałości materiałów technicznych, zanieczyszczenia) aspektów działania mikroorganizmów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_W02Posiada wiedzę dotyczącą biodeterioracji kosmetyków i leków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_W03Posiada wiedzę na temat grzybów występujących w materiałach elektroizolacyjnych, zna ich wpływ na właściwości tych materiałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_W04Ma wiedzę na temat oczyszczania gleby i wody ze związków pochodzenia naftowego; mikroorganizmów uczestniczących w korozji metali i ich stopów oraz ekologii drobnoustrojów w kamieniach budowlanych, materiałach malarskich i drewnie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_U01Ma umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu procesów biodegradacji i biodeterioracji w formie werbalnej i pisemnej;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium/1 na semestr
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_U02Posiada umiejętność ochrony materiałów technicznych przed negatywnym działaniem mikroorganizmów; wyboru mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium/1 na semestr
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_U03Potrafi ocenić przydatność procesów biodegradacji i biodeterioracji w ochronie środowiska z ekonomicznego punktu widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium/1 na semestr
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O14.2_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z relacjami między materiałami a żywymi organizmami, przedstawienie mikrobiologicznej biodeterioracji oraz biodegradacji jako kluczowych zjawisk w ocenie trwałości materiałów oraz zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska, przedstwaienie mikrobiologicznej biodegradacji i biodeterioracji jako procesów niezbędnych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-4Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
T-A-2Określenie biodegradacji materiałów technicznych w warunkach kompostu organicznego oraz w określonych warunkach kompostowania (zgodnie z normą PN-EN 14046)
T-A-1Określenie biodegradacji materiałów opakowaniowych w środowisku wodnym (zgodnie z normą 14047), obliczanie ilości wydzielonego dwutlenku węgla
T-A-3Omówienie możliwości analizy próbek materiałów po degradacjji w środowisku wodnym oraz po kompostowaniu z zastosowaniem ATR i FTiR - analiza widm
T-W-7Procesy biodegradacji papieru
T-W-1Mikrobiologiczny rozkład produktów pochodzenia naftowego
T-W-2Grzyby strzępkowe w niszczeniu materiałów elktroizolacyjnych
T-W-3Biogeochemiczne i biogeofizyczne mechanizmy biodeterioracji mineralnych materiałów budowlanych
T-W-4Mikrobiologiczny rozkład powłok malarskich
T-W-5Mikrobiologiczny rozkład tworzyw sztucznych i biopolimerów
T-W-6Procesy biodegradacji tkanin i włókien
T-W-8Mikrobiologiczny rozkład skóry i wyrobów skórzanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium/1 na semestr
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie