Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Ogólnego
Nauczyciel odpowiedzialny Wiesława Cieślewicz <Wieslawa.Cieslewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego prawa pracy, jak i podstawowych regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy2
T-W-2Umowa o pracę i jej rodzaje. Rozwiązywanie umów o pracę. Wygśnięcie umowy o pracę2
T-W-3Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę2
T-W-4Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadzczenia2
T-W-5Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracownika2
T-W-6Czas pracy. Urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem2
T-W-7Pracownicy tymczasowi. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników2
T-W-8Państwowa Inspekcja Pracy. Układy zbiorowe. Związki zawodowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Utrwalanie bieżącego materiału5
A-W-3Przegląd literatury fachowej3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_W01
Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
BT_1A_W03C-1T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_U01
Nabycie umiejętności właściwego interpretowania przepisów prawa pracy.
BT_1A_U11C-1T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_K01
Umiejętność pracy w zespole
BT_1A_K03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_W01
Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
2,0
3,0Słuchacz zna wybrane przepisy prawa pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_U01
Nabycie umiejętności właściwego interpretowania przepisów prawa pracy.
2,0
3,0Słuchacz potrafi poprawnie zinterpretować wybrane przepisy prawa pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-A9.4_K01
Umiejętność pracy w zespole
2,0
3,0Słuchacz wykazuje umiarkowaną chęć pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gonet K., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, C.H. Beck, Warszawa, 2012
  2. Mazuryk M., Kaczoch M., Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia, Lex. Wolters Kluwer Sp.z o.o., Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Nowak J.M., Podstawy prawa w Polsce, CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy2
T-W-2Umowa o pracę i jej rodzaje. Rozwiązywanie umów o pracę. Wygśnięcie umowy o pracę2
T-W-3Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę2
T-W-4Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadzczenia2
T-W-5Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracownika2
T-W-6Czas pracy. Urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem2
T-W-7Pracownicy tymczasowi. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników2
T-W-8Państwowa Inspekcja Pracy. Układy zbiorowe. Związki zawodowe1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Utrwalanie bieżącego materiału5
A-W-3Przegląd literatury fachowej3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.4_W01Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W03Posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa, zarządzania i ekonomii przydatną w tworzeniu i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego prawa pracy, jak i podstawowych regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy.
Treści programoweT-W-8Państwowa Inspekcja Pracy. Układy zbiorowe. Związki zawodowe
T-W-1Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy
T-W-2Umowa o pracę i jej rodzaje. Rozwiązywanie umów o pracę. Wygśnięcie umowy o pracę
T-W-3Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
T-W-4Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadzczenia
T-W-5Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracownika
T-W-6Czas pracy. Urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
T-W-7Pracownicy tymczasowi. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz zna wybrane przepisy prawa pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.4_U01Nabycie umiejętności właściwego interpretowania przepisów prawa pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U11Umie zastosować podstawową wiedzę humanistyczną, a także z zakresu prawa, ochrony własności intelektualnej, ekonomii i zarządzania oraz inną przydatną w pracy biotechnologa; analizuje uwarunkowania bioetyczne, społeczne, prawne i ekonomiczne i inne dotyczące osiągnięć współczesnej biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego prawa pracy, jak i podstawowych regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy.
Treści programoweT-W-8Państwowa Inspekcja Pracy. Układy zbiorowe. Związki zawodowe
T-W-1Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy
T-W-2Umowa o pracę i jej rodzaje. Rozwiązywanie umów o pracę. Wygśnięcie umowy o pracę
T-W-3Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
T-W-4Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadzczenia
T-W-5Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracownika
T-W-6Czas pracy. Urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
T-W-7Pracownicy tymczasowi. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz potrafi poprawnie zinterpretować wybrane przepisy prawa pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-A9.4_K01Umiejętność pracy w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Poznanie przepisów Kodeksu pracy z zakresu indywidualnego prawa pracy, jak i podstawowych regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy.
Treści programoweT-W-2Umowa o pracę i jej rodzaje. Rozwiązywanie umów o pracę. Wygśnięcie umowy o pracę
T-W-3Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
T-W-5Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracownika
T-W-6Czas pracy. Urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz wykazuje umiarkowaną chęć pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0