Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka specjalizacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka specjalizacyjna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Matysiak <Beata.Matysiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 180 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii, mikrobiologii, enzymologii, genetyki, ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach biotechnologicznych i pokrewnych.
C-2Zapoznanie z pracą w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych.
C-3Wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy kierunkowej i specjalistycznej w pracy zawodowej.
C-4Poznanie własnych możliwości na rynku pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-11. Poznanie zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących jednostki, będącej miejscem praktyk (cele i zadania jednostki, struktura i organizacja jednostki, przepisy obowiązujące w jednostce, w tym przepisy BHP i p.poż. itp.). 2. Poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych w jednostce będącej miejscem praktyk. 4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: biotechnologii w produkcji zwierzęcej/biotechnologii w produkcji roślinnej/ biotechnologii w ochronie środowiska/ biotechnologii przemysłowej/ przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach. 3. Poznanie sposobu przygotowania i prowadzenia dokumentacji w jednostce będącej miejscem praktyki.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Wykonywanie zadań związanych z realizacją praktyki zawodowej.180
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody dydaktyczne zależne są od profilu jednostki przyjmującej studenta na praktykę np: wykład informacyjny, demonstracja, obserwacja, praca laboratoryjna, praca terenowa itp.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Opis zadań wykonywanych podczas praktyk zawarty w dzienniczku praktyk.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
S-3Ocena podsumowująca: Złożenie 2 konspektów dotyczących zagadnień merytorycznie związanych z realizowaną praktyką. Dzienniczek praktyk. Zaliczenie ustne po zakończeniu praktyk przed komisją.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych.
BT_1A_W08C-2, C-1, C-4, C-3T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_U01
Student wykorzystuje metody, techniki i narzędzia stosowane w miejscu odbywania praktyki oraz analizuje dane uzyskane w trakcie realizacji powierzonego zadania i formułuje wnioski.
BT_1A_U04, BT_1A_U05, BT_1A_U08, BT_1A_U15, BT_1A_U10C-2, C-1, C-4, C-3T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_K01
Student jest świadomy konieczności uzupełniania posiadanej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych.
BT_1A_K04C-2, C-1, C-4, C-3T-PR-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych w danym zakładzie pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_U01
Student wykorzystuje metody, techniki i narzędzia stosowane w miejscu odbywania praktyki oraz analizuje dane uzyskane w trakcie realizacji powierzonego zadania i formułuje wnioski.
2,0
3,0Student w niewielkim zakresie posługuje się technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w danym zakłązie pracy. Z pomocą opiekuna analizuje dane uzyskane w trakcie realizacji powierzonego zadania i formułuje wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_K01
Student jest świadomy konieczności uzupełniania posiadanej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych.
2,0
3,0Student jest świadomy konieczności zdobywania umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem, ale nie przejawia aktywnej postawy wobec kształcenia ustawicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zarządzenie nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 roku

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-11. Poznanie zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących jednostki, będącej miejscem praktyk (cele i zadania jednostki, struktura i organizacja jednostki, przepisy obowiązujące w jednostce, w tym przepisy BHP i p.poż. itp.). 2. Poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych w jednostce będącej miejscem praktyk. 4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: biotechnologii w produkcji zwierzęcej/biotechnologii w produkcji roślinnej/ biotechnologii w ochronie środowiska/ biotechnologii przemysłowej/ przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach. 3. Poznanie sposobu przygotowania i prowadzenia dokumentacji w jednostce będącej miejscem praktyki.6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Wykonywanie zadań związanych z realizacją praktyki zawodowej.180
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z pracą w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych.
C-1Kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach biotechnologicznych i pokrewnych.
C-4Poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
C-3Wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy kierunkowej i specjalistycznej w pracy zawodowej.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących jednostki, będącej miejscem praktyk (cele i zadania jednostki, struktura i organizacja jednostki, przepisy obowiązujące w jednostce, w tym przepisy BHP i p.poż. itp.). 2. Poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych w jednostce będącej miejscem praktyk. 4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: biotechnologii w produkcji zwierzęcej/biotechnologii w produkcji roślinnej/ biotechnologii w ochronie środowiska/ biotechnologii przemysłowej/ przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach. 3. Poznanie sposobu przygotowania i prowadzenia dokumentacji w jednostce będącej miejscem praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metody dydaktyczne zależne są od profilu jednostki przyjmującej studenta na praktykę np: wykład informacyjny, demonstracja, obserwacja, praca laboratoryjna, praca terenowa itp.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Opis zadań wykonywanych podczas praktyk zawarty w dzienniczku praktyk.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych w danym zakładzie pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_U01Student wykorzystuje metody, techniki i narzędzia stosowane w miejscu odbywania praktyki oraz analizuje dane uzyskane w trakcie realizacji powierzonego zadania i formułuje wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
BT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z pracą w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych.
C-1Kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach biotechnologicznych i pokrewnych.
C-4Poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
C-3Wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy kierunkowej i specjalistycznej w pracy zawodowej.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących jednostki, będącej miejscem praktyk (cele i zadania jednostki, struktura i organizacja jednostki, przepisy obowiązujące w jednostce, w tym przepisy BHP i p.poż. itp.). 2. Poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych w jednostce będącej miejscem praktyk. 4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: biotechnologii w produkcji zwierzęcej/biotechnologii w produkcji roślinnej/ biotechnologii w ochronie środowiska/ biotechnologii przemysłowej/ przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach. 3. Poznanie sposobu przygotowania i prowadzenia dokumentacji w jednostce będącej miejscem praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metody dydaktyczne zależne są od profilu jednostki przyjmującej studenta na praktykę np: wykład informacyjny, demonstracja, obserwacja, praca laboratoryjna, praca terenowa itp.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Opis zadań wykonywanych podczas praktyk zawarty w dzienniczku praktyk.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w niewielkim zakresie posługuje się technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w danym zakłązie pracy. Z pomocą opiekuna analizuje dane uzyskane w trakcie realizacji powierzonego zadania i formułuje wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_K01Student jest świadomy konieczności uzupełniania posiadanej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z pracą w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych.
C-1Kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w jednostkach biotechnologicznych i pokrewnych.
C-4Poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
C-3Wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy kierunkowej i specjalistycznej w pracy zawodowej.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących jednostki, będącej miejscem praktyk (cele i zadania jednostki, struktura i organizacja jednostki, przepisy obowiązujące w jednostce, w tym przepisy BHP i p.poż. itp.). 2. Poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych w jednostce będącej miejscem praktyk. 4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: biotechnologii w produkcji zwierzęcej/biotechnologii w produkcji roślinnej/ biotechnologii w ochronie środowiska/ biotechnologii przemysłowej/ przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach. 3. Poznanie sposobu przygotowania i prowadzenia dokumentacji w jednostce będącej miejscem praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metody dydaktyczne zależne są od profilu jednostki przyjmującej studenta na praktykę np: wykład informacyjny, demonstracja, obserwacja, praca laboratoryjna, praca terenowa itp.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Opis zadań wykonywanych podczas praktyk zawarty w dzienniczku praktyk.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy konieczności zdobywania umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem, ale nie przejawia aktywnej postawy wobec kształcenia ustawicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0