Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anita Kołodziej-Skalska <Anita.Kolodziej@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone szkolenie biblioteczne
W-2Umiejętność edytowania tekstu
W-3Znajomość i umiejętność zastosowania metod statystycznych w biotechnologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.0
T-PD-2Opracowanie i weryfikacja prezentacji multimedialnej przedstawiającej treści zawarte w pracy dyplomowej.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Udział w konsultacjach40
A-PD-2Analiza piśmiennictwa związanego z realizowanym zagadnieniem60
A-PD-3Realizacja pracy dyplomowej270
A-PD-4Przygotowanie pracy do druku60
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i obrona pracy dyplomowej20
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy inżynierskiej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BTR-S-A6_W01
Student wie jak samodzielnie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego.
BT_1A_W11C-1T-PD-1, T-PD-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BTR-S-A6_U01
Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przygotować i zaprezentować pracę dyplomową.
BT_1A_U15C-1T-PD-2M-1S-1, S-2
BT_1A_BTR-S-A6_U02
Ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy biotechnologicznej.
BT_1A_U15C-1T-PD-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BTR-S-A6_K01
Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
BT_1A_K01C-1T-PD-1M-1S-1
BT_1A_BTR-S-A6_K02
Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji.
BT_1A_K04C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BTR-S-A6_W01
Student wie jak samodzielnie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego.
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającej napisanie pracy dyplomowej i jej obronę.
3,0tudent posiada wiedzę dla danej specjalności studiów i minimalny zasób wiedzy związanej kierunkiem studiów umożliwiający napisanie pracy dyplomowej w bardzo ograniczonym zakresie tematycznym, ale wystarczającym do jej obrony.
3,5Student posiada wystarczającą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie poprawnej pracy dyplomowej i jej obronę.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie wyczerpującej pracy dyplomowej i właściwą jej obronę.
4,5Student posiada dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie dobrej pracy dyplomowej i jej obronę
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i związaną z daną specjalnością umożliwiającą napisanie wyczerpującej dany temat pracy dyplomowej i wzorową obronę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BTR-S-A6_U01
Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przygotować i zaprezentować pracę dyplomową.
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie i redagowanie pracy naukowej.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, ale głównie stanowią je prace polskojęzyczne, w tym podręczniki.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, z których tylko nieliczne są pracami oryginalnymi i obcojęzycznymi.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z którym co najmniej połowa to prace oryginalne i obcojęzyczne.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to prace oryginalne i obcojęzyczne.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to najnowsze prace oryginalne i obcojęzyczne.
BT_1A_BTR-S-A6_U02
Ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy biotechnologicznej.
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie pracy naukowej, nie uczestniczy w pracach badawczych.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, analizuje wyniki korzystając z pomocy promotora.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych wykonując większość badań samodzielnie, poprawnie analizuje wyniki.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, poprawnie i samodzielnie analizuje wyniki.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, aktywnie uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, samodzielnie i poprawnie analizuje wyniki.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, samodzielnie i poprawnie analizuje wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BTR-S-A6_K01
Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
2,0Student nie wykazuje przekonania o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne
3,0Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne
BT_1A_BTR-S-A6_K02
Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji.
2,0Nie wykazuje otwartej i poszukującej postawy ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji
3,0Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji

Literatura podstawowa

  1. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009
  2. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Pilitechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995
  3. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWN, Warszawa, 1969

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.0
T-PD-2Opracowanie i weryfikacja prezentacji multimedialnej przedstawiającej treści zawarte w pracy dyplomowej.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Udział w konsultacjach40
A-PD-2Analiza piśmiennictwa związanego z realizowanym zagadnieniem60
A-PD-3Realizacja pracy dyplomowej270
A-PD-4Przygotowanie pracy do druku60
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i obrona pracy dyplomowej20
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BTR-S-A6_W01Student wie jak samodzielnie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W11Zna techniki badawcze oraz zasady przygotowania i napisania pracy naukowej.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Treści programoweT-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.
T-PD-2Opracowanie i weryfikacja prezentacji multimedialnej przedstawiającej treści zawarte w pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającej napisanie pracy dyplomowej i jej obronę.
3,0tudent posiada wiedzę dla danej specjalności studiów i minimalny zasób wiedzy związanej kierunkiem studiów umożliwiający napisanie pracy dyplomowej w bardzo ograniczonym zakresie tematycznym, ale wystarczającym do jej obrony.
3,5Student posiada wystarczającą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie poprawnej pracy dyplomowej i jej obronę.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie wyczerpującej pracy dyplomowej i właściwą jej obronę.
4,5Student posiada dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i specjalności umożliwiającą napisanie dobrej pracy dyplomowej i jej obronę
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę dla danego kierunku studiów i związaną z daną specjalnością umożliwiającą napisanie wyczerpującej dany temat pracy dyplomowej i wzorową obronę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BTR-S-A6_U01Korzystając z niewielkiej pomocy promotora student potrafi przygotować i zaprezentować pracę dyplomową.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Treści programoweT-PD-2Opracowanie i weryfikacja prezentacji multimedialnej przedstawiającej treści zawarte w pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie i redagowanie pracy naukowej.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, ale głównie stanowią je prace polskojęzyczne, w tym podręczniki.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając pozycje piśmiennictwa, z których tylko nieliczne są pracami oryginalnymi i obcojęzycznymi.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z którym co najmniej połowa to prace oryginalne i obcojęzyczne.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to prace oryginalne i obcojęzyczne.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. zachowuje właściwy układ pracy, poprawnie redaguje pracę dobierając właściwe pozycje piśmiennictwa, z których większość to najnowsze prace oryginalne i obcojęzyczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BTR-S-A6_U02Ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy biotechnologicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Treści programoweT-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności pozwalających na napisanie pracy naukowej, nie uczestniczy w pracach badawczych.
3,0Student posiada minimalne umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych, ale badania wykonuje tylko pod kierunkiem promotora, analizuje wyniki korzystając z pomocy promotora.
3,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie proponowanego tematu pracy, uczestniczy w pracach badawczych wykonując większość badań samodzielnie, poprawnie analizuje wyniki.
4,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, poprawnie i samodzielnie analizuje wyniki.
4,5Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy, aktywnie uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, samodzielnie i poprawnie analizuje wyniki.
5,0Student posiada wystarczające umiejętności pozwalające na podjęcie dowolnego z zaproponowanych tematów pracy bądź sam proponuje temat pracy motywując jego podjęcie. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych wykonując samodzielnie badania, samodzielnie i poprawnie analizuje wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BTR-S-A6_K01Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Treści programoweT-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje przekonania o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne
3,0Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Student wykazuje przekonanie o empirycznej poznawalności zjawisk biologicznych w oparciu o metody matematyczne i statystyczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BTR-S-A6_K02Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Treści programoweT-PD-1Końcowe czytanie przygotowanej pracy dyplomowej oraz weryfikacja zawartych w niej treści.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje otwartej i poszukującej postawy ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji
3,0Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0Wykazuje otwartą i poszukującą postawę ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o naukowe źródła informacji