Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy nanobiotechnologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy nanobiotechnologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizykochemii Nanomateriałów
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Mijowska <Ewa.Borowiak-Palen@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 5 0,50,41zaliczenie
wykładyW7 10 0,50,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biotechnologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć audytoryjnych jest zapoznanie studenta z potencjałem oraz ograniczeniami stosowania nanomateriałów w biotechnologii
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta obchodzeniem się z nanomateriałami oraz ich działani antybakteryjnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia partyczne z działania nanomateriałów na aktywność i żywotność mikroorganizmów5
5
wykłady
T-W-1Definicja i zakres nanotechnologii i nanobiotechnologii. Fizyczne różnice pomiędzy makromateriałem a nanomateriałem, właściwości nanomateriałów, typy oraz rodzaje nanomateriałów. Metody syntezy oraz ogólne zasady ich powstawania. Unikalne właściwości fizyko-chemiczne nanomateriałów i ich zastosowanie praktyczne4
T-W-2Zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii, biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym. Zagadnienie toksyczności i szkodliwość nanotechnologii i nanobiotechnologii dla człowieka i środowiska. Obieg nanomateriałów w środowisku (stabilność nanomateriałów)4
T-W-3Interakcje pomiędzy mikroorganizmami a nanomateriałami w warunkach in-vitro oraz w środowisku. Działanie antybakteryjne nanomateriałów.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych2
A-L-3Przygotowanie sprawozdania8
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Zaliczenie z wykładów5
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja multimedialna
M-2Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nanomateriałów i mikroorganizmów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie z zajęć audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_null_W01
Wiedza z zakresu właściwości chemicznych i fizycznych nanomateriałów
BT_1A_W02C-1T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Określenia oraz planowania potencjalnych skutków działania nanomateriałów na żywotność oraz aktywność mikroorganizmów, w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych.
BT_1A_U02C-1T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_K01
Projektowanie oraz planowanie procesów stymulacji lub neutralizacji mikroorganizmów
BT_1A_K06C-1, C-2T-L-1, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_null_W01
Wiedza z zakresu właściwości chemicznych i fizycznych nanomateriałów
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu właściwośic nanomateriałów oraz ich zastosowania w biotechnologii. Podstawowe ograniczenia oraz potencjał nanomateriałów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Określenia oraz planowania potencjalnych skutków działania nanomateriałów na żywotność oraz aktywność mikroorganizmów, w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych.
2,0
3,0Dobieranie nanomateriałów o odpowiednich właściwościach chemicznych i fizycznych w celu otrzymania wcześniej założonych celach - neutralizacji/stymulacji mikroorganizmów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_K01
Projektowanie oraz planowanie procesów stymulacji lub neutralizacji mikroorganizmów
2,0
3,0Podstawowe umiejętności planowania procesu/eksperymentu z użyciem nanomateriału w celu neutralizacji mikroorganizmów. Dobór odpowiednich nanomateriałów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan, Nanotechnologie, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2008
  2. Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Materiały inżynierskie, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia partyczne z działania nanomateriałów na aktywność i żywotność mikroorganizmów5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja i zakres nanotechnologii i nanobiotechnologii. Fizyczne różnice pomiędzy makromateriałem a nanomateriałem, właściwości nanomateriałów, typy oraz rodzaje nanomateriałów. Metody syntezy oraz ogólne zasady ich powstawania. Unikalne właściwości fizyko-chemiczne nanomateriałów i ich zastosowanie praktyczne4
T-W-2Zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii, biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym. Zagadnienie toksyczności i szkodliwość nanotechnologii i nanobiotechnologii dla człowieka i środowiska. Obieg nanomateriałów w środowisku (stabilność nanomateriałów)4
T-W-3Interakcje pomiędzy mikroorganizmami a nanomateriałami w warunkach in-vitro oraz w środowisku. Działanie antybakteryjne nanomateriałów.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych2
A-L-3Przygotowanie sprawozdania8
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Zaliczenie z wykładów5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_null_W01Wiedza z zakresu właściwości chemicznych i fizycznych nanomateriałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć audytoryjnych jest zapoznanie studenta z potencjałem oraz ograniczeniami stosowania nanomateriałów w biotechnologii
Treści programoweT-W-2Zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii, biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym. Zagadnienie toksyczności i szkodliwość nanotechnologii i nanobiotechnologii dla człowieka i środowiska. Obieg nanomateriałów w środowisku (stabilność nanomateriałów)
T-W-1Definicja i zakres nanotechnologii i nanobiotechnologii. Fizyczne różnice pomiędzy makromateriałem a nanomateriałem, właściwości nanomateriałów, typy oraz rodzaje nanomateriałów. Metody syntezy oraz ogólne zasady ich powstawania. Unikalne właściwości fizyko-chemiczne nanomateriałów i ich zastosowanie praktyczne
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie z zajęć audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu właściwośic nanomateriałów oraz ich zastosowania w biotechnologii. Podstawowe ograniczenia oraz potencjał nanomateriałów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Określenia oraz planowania potencjalnych skutków działania nanomateriałów na żywotność oraz aktywność mikroorganizmów, w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć audytoryjnych jest zapoznanie studenta z potencjałem oraz ograniczeniami stosowania nanomateriałów w biotechnologii
Treści programoweT-W-3Interakcje pomiędzy mikroorganizmami a nanomateriałami w warunkach in-vitro oraz w środowisku. Działanie antybakteryjne nanomateriałów.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie z zajęć audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dobieranie nanomateriałów o odpowiednich właściwościach chemicznych i fizycznych w celu otrzymania wcześniej założonych celach - neutralizacji/stymulacji mikroorganizmów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_K01Projektowanie oraz planowanie procesów stymulacji lub neutralizacji mikroorganizmów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć audytoryjnych jest zapoznanie studenta z potencjałem oraz ograniczeniami stosowania nanomateriałów w biotechnologii
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta obchodzeniem się z nanomateriałami oraz ich działani antybakteryjnego.
Treści programoweT-L-1Zajęcia partyczne z działania nanomateriałów na aktywność i żywotność mikroorganizmów
T-W-3Interakcje pomiędzy mikroorganizmami a nanomateriałami w warunkach in-vitro oraz w środowisku. Działanie antybakteryjne nanomateriałów.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna
M-2Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nanomateriałów i mikroorganizmów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie z zajęć audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowe umiejętności planowania procesu/eksperymentu z użyciem nanomateriału w celu neutralizacji mikroorganizmów. Dobór odpowiednich nanomateriałów.
3,5
4,0
4,5
5,0