Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy immunocytochemii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy immunocytochemii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 10 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 20 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z biologii komórki, cytofizjologii i budowy komórki.
W-2Znajomość podstawowych metod laboratoryjnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wprowadzenie podstaw dotyczących biochemicznej budowy struktur komórkowych na podstawie, których możliwa jest ich identyfikacja cytochemiczna.
C-2Poznanie najważniejszych technik immunocytochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.
C-3Teoretyczne podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
C-4Przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawy immunodiagnostyki z użyciem mikroskopii konfokalnej.4
T-A-2Metoda hybrydyzacji in situ.3
T-A-3Metody cytometrii przepływowej.3
T-A-4Wykorzystanie sensorów w testach diagnostycznych.3
T-A-5Immunodiagnostyka medyczna.3
T-A-6Diagnostyka w hodowlach komórek i tkanek, badania przyżyciowe komórek w warunkach in vitro.3
T-A-7Podsumowanie i zaliczenie treści wykładów.1
20
wykłady
T-W-1Teoretyczne podstawy immunocytochemii - cytoszkielet komórek eukariotycznych, - organella komórkowe, - aktywność enzymów komórkowych, - receptory komórkowe, - antygeny komórek prawidłowych i nowotowrowych.2
T-W-2Wprowadzenie do metod immunocytochemii - znaczniki i systemy amplifikacyne.2
T-W-3Rodzaje, charakterystyka oraz typy reakcji przeciwciał mono- i poliklonalnych stosowanych w testach diagnostycznych.2
T-W-4Metody immunoenzymatyczne i immunochemiczne.2
T-W-5Metody immunofluorecencyjne.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.20
A-A-2Praca z literaturą fachową.10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści z zajęć audytoryjnych.25
A-A-4Konsultacje5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Samodzielna praca ze wskazaną literaturą.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_W01
Student zna podstawy biochemicznej budowy struktur komórkowych na podstawie, których możliwa jest ich identyfikacja cytochemiczna.
BT_1A_W05C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1
BT_1A_BT-S-O15.2_W02
Student zna podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
BT_1A_W16C-2, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1
BT_1A_BT-S-O15.2_W03
Student potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
BT_1A_W16C-4T-A-6, T-A-5, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_U01
Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, potrafi dokonać preparatyki materiału z uwzględnieniem jego budowy organicznej. Przygotowuje proste preparaty.
BT_1A_U05C-3, C-4T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w diagnostyce.
BT_1A_K06C-2, C-4T-A-6, T-A-5, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_W01
Student zna podstawy biochemicznej budowy struktur komórkowych na podstawie, których możliwa jest ich identyfikacja cytochemiczna.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O15.2_W02
Student zna podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O15.2_W03
Student potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_U01
Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, potrafi dokonać preparatyki materiału z uwzględnieniem jego budowy organicznej. Przygotowuje proste preparaty.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O15.2_K01
Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w diagnostyce.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  2. Kątnik-Prastowska I., Immunocytochemia w biologii medycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  3. Zabel M., Immunocytochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999
  4. Kłyszeko-Stefanowicz L., Cytobiochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004
  2. Burry R. W., Immunocytochemistry. A practical guide for biomedical research., Springer, Columbus, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawy immunodiagnostyki z użyciem mikroskopii konfokalnej.4
T-A-2Metoda hybrydyzacji in situ.3
T-A-3Metody cytometrii przepływowej.3
T-A-4Wykorzystanie sensorów w testach diagnostycznych.3
T-A-5Immunodiagnostyka medyczna.3
T-A-6Diagnostyka w hodowlach komórek i tkanek, badania przyżyciowe komórek w warunkach in vitro.3
T-A-7Podsumowanie i zaliczenie treści wykładów.1
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teoretyczne podstawy immunocytochemii - cytoszkielet komórek eukariotycznych, - organella komórkowe, - aktywność enzymów komórkowych, - receptory komórkowe, - antygeny komórek prawidłowych i nowotowrowych.2
T-W-2Wprowadzenie do metod immunocytochemii - znaczniki i systemy amplifikacyne.2
T-W-3Rodzaje, charakterystyka oraz typy reakcji przeciwciał mono- i poliklonalnych stosowanych w testach diagnostycznych.2
T-W-4Metody immunoenzymatyczne i immunochemiczne.2
T-W-5Metody immunofluorecencyjne.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.20
A-A-2Praca z literaturą fachową.10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści z zajęć audytoryjnych.25
A-A-4Konsultacje5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Samodzielna praca ze wskazaną literaturą.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.2_W01Student zna podstawy biochemicznej budowy struktur komórkowych na podstawie, których możliwa jest ich identyfikacja cytochemiczna.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie podstaw dotyczących biochemicznej budowy struktur komórkowych na podstawie, których możliwa jest ich identyfikacja cytochemiczna.
Treści programoweT-W-1Teoretyczne podstawy immunocytochemii - cytoszkielet komórek eukariotycznych, - organella komórkowe, - aktywność enzymów komórkowych, - receptory komórkowe, - antygeny komórek prawidłowych i nowotowrowych.
T-W-2Wprowadzenie do metod immunocytochemii - znaczniki i systemy amplifikacyne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.2_W02Student zna podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-2Poznanie najważniejszych technik immunocytochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.
C-3Teoretyczne podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
Treści programoweT-A-3Metody cytometrii przepływowej.
T-A-2Metoda hybrydyzacji in situ.
T-A-1Podstawy immunodiagnostyki z użyciem mikroskopii konfokalnej.
T-W-5Metody immunofluorecencyjne.
T-W-3Rodzaje, charakterystyka oraz typy reakcji przeciwciał mono- i poliklonalnych stosowanych w testach diagnostycznych.
T-W-4Metody immunoenzymatyczne i immunochemiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.2_W03Student potrafi podać przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-4Przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
Treści programoweT-A-6Diagnostyka w hodowlach komórek i tkanek, badania przyżyciowe komórek w warunkach in vitro.
T-A-5Immunodiagnostyka medyczna.
T-A-4Wykorzystanie sensorów w testach diagnostycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie w stosunku do wiedzy, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.2_U01Student na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, potrafi dokonać preparatyki materiału z uwzględnieniem jego budowy organicznej. Przygotowuje proste preparaty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-3Teoretyczne podstawy technik barwienia i przygotowywanie preparatów analizowanych metodami mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
C-4Przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
Treści programoweT-A-3Metody cytometrii przepływowej.
T-A-2Metoda hybrydyzacji in situ.
T-A-1Podstawy immunodiagnostyki z użyciem mikroskopii konfokalnej.
T-W-5Metody immunofluorecencyjne.
T-W-2Wprowadzenie do metod immunocytochemii - znaczniki i systemy amplifikacyne.
T-W-3Rodzaje, charakterystyka oraz typy reakcji przeciwciał mono- i poliklonalnych stosowanych w testach diagnostycznych.
T-W-4Metody immunoenzymatyczne i immunochemiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O15.2_K01Ma świadomość możliwości wykorzystania podstawowych procesów biologicznych w diagnostyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-2Poznanie najważniejszych technik immunocytochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.
C-4Przykłady praktycznego wykorzystania technik immunocytochemicznych w diagnostyce medycznej oraz w badaniach z zakresu cytologii, biologii komórki, hodowli komórek i tkanek in vitro.
Treści programoweT-A-6Diagnostyka w hodowlach komórek i tkanek, badania przyżyciowe komórek w warunkach in vitro.
T-A-5Immunodiagnostyka medyczna.
T-A-4Wykorzystanie sensorów w testach diagnostycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyny
M-2Wyjaśnienie
M-3Opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,5
4,0
4,5
5,0