Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy genetyki człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy genetyki człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Polasik <Daniel.Polasik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Polasik <Daniel.Polasik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu Genetyki Ogólnej i Biologii Molekularnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przybliżenie technik analitycznych używanych w laboratorium genetyki molekularnej i ich praktyczne zastosowanie
C-2Zapoznanie z mechanizmami dziedziczenia różnych cech, chorób i predyspozycji ludzi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Starzenie się organizmu, definicja, złożoność procesu, teorie wyjaśniające.2
T-A-2Metodologiczne podejście w dziedzinie badań genetycznych w sporcie.2
T-A-3Ekogenetyka, przykłady chorób.2
T-A-4Czynniki mutagenne, oddziaływanie, źródła, uwarunkowania prawne. Sposoby zabezpieczania się organizmu człowieka przed mutacjami.2
T-A-5Genetyczne uwarunkowanie uzależnień.2
T-A-6Zastosowania markerów genetycznych w sądownictwie. Kryteria zastosowania markera.3
T-A-7Genetyka zachowania. Dziedziczenie inteligencji i niektórych cech osobowości.2
15
wykłady
T-W-1Wstęp. Historia genetyki człowieka. Chronologia najważniejszych odkryć.2
T-W-2Organizacja genomu jądrowego człowieka. Human Genome Project, przebieg, aspekty etyczne i praktyczne.2
T-W-3Organizacja genomu mitochondrialnego człowieka. Choroby mitochondrialne, klasyfikacja, przykłady, dziedziczenie oraz podłoże molekularne.2
T-W-4Organizmy modelowe w badaniu chorób genetycznych ludzi.3
T-W-5Udział środowiska i genów w procesie nowotworzenia.2
T-W-6Molekularne podstawy procesów odpornościowych. Choroby.2
T-W-7Genetyka populacyjna człowieka. Mechanizmy adaptacyjne. Opis demograficzny grupy ludzkiej.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Konsultacje2
A-A-3Studiowanie zalecanej literatury4
A-A-4Przygotowanie prezentacji4
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia4
A-A-6Zaliczenie1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury6
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia6
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Pisemne zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wyjaśnienie
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_W01
Opis genetycznych defektów i predyspozycji u człowieka oraz wskazanie praktycznego wykorzystania wiedzy o genetyce człowieka
BT_1A_W07, BT_1A_W05, BT_1A_W15, BT_1A_W16C-2T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-2, T-A-6, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-2M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_U01
Umiejętność interpretacji danych genetycznych oraz wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym i ocenie najnowszych osiągnięć z dziedziny genetyki człowieka
BT_1A_U01, BT_1A_U06C-1, C-2T-A-2, T-A-7, T-W-1, T-W-7, T-W-2M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_K01
Świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z odkryć genetyki
BT_1A_K02, BT_1A_K05, BT_1A_K01C-1, C-2T-A-3, T-A-6, T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_W01
Opis genetycznych defektów i predyspozycji u człowieka oraz wskazanie praktycznego wykorzystania wiedzy o genetyce człowieka
2,0Nie zna żadnego defektu i predyspozycji genetycznej
3,0Opis genetycznych defektów i predyspozycji u człowieka oraz ich dziedziczenie
3,5Zna kilka defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże
4,0Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże
4,5Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże, potrafi je pogrupować
5,0Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże genetyczne, potrafi je pogrupować i porównać

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_U01
Umiejętność interpretacji danych genetycznych oraz wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym i ocenie najnowszych osiągnięć z dziedziny genetyki człowieka
2,0Nie potrafi interpretować żadnych danych genetycznych
3,0Umiejętność interpretacji danych genetycznych
3,5Umie interpretować liczne proste dane genetyczne
4,0Umie interpretować niektóre złożone dane genetyczne
4,5Umie interpretować wiele złożonych danych genetycznych
5,0Umie interpretować i porównywać wiele złożonych danych genetycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O9.3_K01
Świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z odkryć genetyki
2,0Brak świadomości zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
3,0Świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z odkryć genetyki
3,5Dość dobra świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
4,0Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
4,5Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki poparta nielicznymi przykładami
5,0Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki poparta licznymi przykładami

Literatura podstawowa

  1. Drewa G., Ferenc T., Podstawy Genetyki dla Studentów i Lekarzy., Urban & Partner, Wrocław, 2005
  2. Bal J., Biologia Molekularna w Medycynie. Elementy Genetyki Klinicznej, PWN, Warszawa, 2008
  3. Korf B. R., Genetyka człowieka. Rozwiązywanie Problemów Medycznych, PWN, Warszawa, 2003
  4. Słomski R., Przykłady analiz DNA, Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Podstawy Genetyki Medycznej, Connor M., Ferguson-Smith M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Starzenie się organizmu, definicja, złożoność procesu, teorie wyjaśniające.2
T-A-2Metodologiczne podejście w dziedzinie badań genetycznych w sporcie.2
T-A-3Ekogenetyka, przykłady chorób.2
T-A-4Czynniki mutagenne, oddziaływanie, źródła, uwarunkowania prawne. Sposoby zabezpieczania się organizmu człowieka przed mutacjami.2
T-A-5Genetyczne uwarunkowanie uzależnień.2
T-A-6Zastosowania markerów genetycznych w sądownictwie. Kryteria zastosowania markera.3
T-A-7Genetyka zachowania. Dziedziczenie inteligencji i niektórych cech osobowości.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp. Historia genetyki człowieka. Chronologia najważniejszych odkryć.2
T-W-2Organizacja genomu jądrowego człowieka. Human Genome Project, przebieg, aspekty etyczne i praktyczne.2
T-W-3Organizacja genomu mitochondrialnego człowieka. Choroby mitochondrialne, klasyfikacja, przykłady, dziedziczenie oraz podłoże molekularne.2
T-W-4Organizmy modelowe w badaniu chorób genetycznych ludzi.3
T-W-5Udział środowiska i genów w procesie nowotworzenia.2
T-W-6Molekularne podstawy procesów odpornościowych. Choroby.2
T-W-7Genetyka populacyjna człowieka. Mechanizmy adaptacyjne. Opis demograficzny grupy ludzkiej.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Konsultacje2
A-A-3Studiowanie zalecanej literatury4
A-A-4Przygotowanie prezentacji4
A-A-5Przygotowanie do zaliczenia4
A-A-6Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury6
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia6
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Pisemne zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.3_W01Opis genetycznych defektów i predyspozycji u człowieka oraz wskazanie praktycznego wykorzystania wiedzy o genetyce człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z mechanizmami dziedziczenia różnych cech, chorób i predyspozycji ludzi
Treści programoweT-A-4Czynniki mutagenne, oddziaływanie, źródła, uwarunkowania prawne. Sposoby zabezpieczania się organizmu człowieka przed mutacjami.
T-A-1Starzenie się organizmu, definicja, złożoność procesu, teorie wyjaśniające.
T-A-3Ekogenetyka, przykłady chorób.
T-A-5Genetyczne uwarunkowanie uzależnień.
T-A-2Metodologiczne podejście w dziedzinie badań genetycznych w sporcie.
T-A-6Zastosowania markerów genetycznych w sądownictwie. Kryteria zastosowania markera.
T-W-3Organizacja genomu mitochondrialnego człowieka. Choroby mitochondrialne, klasyfikacja, przykłady, dziedziczenie oraz podłoże molekularne.
T-W-5Udział środowiska i genów w procesie nowotworzenia.
T-W-6Molekularne podstawy procesów odpornościowych. Choroby.
T-W-2Organizacja genomu jądrowego człowieka. Human Genome Project, przebieg, aspekty etyczne i praktyczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna żadnego defektu i predyspozycji genetycznej
3,0Opis genetycznych defektów i predyspozycji u człowieka oraz ich dziedziczenie
3,5Zna kilka defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże
4,0Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże
4,5Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże, potrafi je pogrupować
5,0Zna wiele defektów genetycznych oraz predyspozycji oraz potrafi podać ich podłoże genetyczne, potrafi je pogrupować i porównać
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.3_U01Umiejętność interpretacji danych genetycznych oraz wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym i ocenie najnowszych osiągnięć z dziedziny genetyki człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U01Wykorzystuje wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, którą stosuje do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie.
BT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-1Przybliżenie technik analitycznych używanych w laboratorium genetyki molekularnej i ich praktyczne zastosowanie
C-2Zapoznanie z mechanizmami dziedziczenia różnych cech, chorób i predyspozycji ludzi
Treści programoweT-A-2Metodologiczne podejście w dziedzinie badań genetycznych w sporcie.
T-A-7Genetyka zachowania. Dziedziczenie inteligencji i niektórych cech osobowości.
T-W-1Wstęp. Historia genetyki człowieka. Chronologia najważniejszych odkryć.
T-W-7Genetyka populacyjna człowieka. Mechanizmy adaptacyjne. Opis demograficzny grupy ludzkiej.
T-W-2Organizacja genomu jądrowego człowieka. Human Genome Project, przebieg, aspekty etyczne i praktyczne.
Metody nauczaniaM-2Wyjaśnienie
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi interpretować żadnych danych genetycznych
3,0Umiejętność interpretacji danych genetycznych
3,5Umie interpretować liczne proste dane genetyczne
4,0Umie interpretować niektóre złożone dane genetyczne
4,5Umie interpretować wiele złożonych danych genetycznych
5,0Umie interpretować i porównywać wiele złożonych danych genetycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.3_K01Świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z odkryć genetyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K02Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, ekonomii i prawa; postępuje zgodnie z nimi w swojej działalności.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
BT_1A_K01Rozumie molekularne podstawy procesów biotechnologicznych oraz ma świadomość ich empirycznej poznawalności w oparciu o metody matematyczne i statystyczne.
Cel przedmiotuC-1Przybliżenie technik analitycznych używanych w laboratorium genetyki molekularnej i ich praktyczne zastosowanie
C-2Zapoznanie z mechanizmami dziedziczenia różnych cech, chorób i predyspozycji ludzi
Treści programoweT-A-3Ekogenetyka, przykłady chorób.
T-A-6Zastosowania markerów genetycznych w sądownictwie. Kryteria zastosowania markera.
T-W-5Udział środowiska i genów w procesie nowotworzenia.
T-W-4Organizmy modelowe w badaniu chorób genetycznych ludzi.
T-W-1Wstęp. Historia genetyki człowieka. Chronologia najważniejszych odkryć.
T-W-2Organizacja genomu jądrowego człowieka. Human Genome Project, przebieg, aspekty etyczne i praktyczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak świadomości zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
3,0Świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z odkryć genetyki
3,5Dość dobra świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
4,0Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki
4,5Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki poparta nielicznymi przykładami
5,0Duża świadomość zagrożeń i korzyści niesionych dzięki odkryciom genetyki poparta licznymi przykładami