Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stankiewicz <Tomasz.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>, Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>, Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu topografii narządów wewnętrznych i anatomii zwierząt.
W-2Wiedza z zakresu fizyki i biofizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ultrasonograficzną diagnostyką obrazową zwierząt.
C-2Umiejętność opisywania wybranych narządów organizmu na podstawie uzyskanych obrazów ultrasonograficznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przygotowanie pacjenta i technika badania.1
T-A-2Ocena stanu czynnościowego jajnika na podstawie obrazu ultrasonograficznego.2
T-A-3Ocena macicy w różnych fazach cyklu jajnikowego.2
T-A-4Ocena zarodka i rozwoju płodu oraz wyliczanie terminu porodu na podstawie wielkości płodu u wybranych gatunków zwierząt.1
T-A-5Obrazowanie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych samca.2
T-A-6Obrazowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tarczycy na przykładzie wybranych gatunków ssaków.2
10
laboratoria
T-L-1Obrazowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tarczycy na przykładzie wybranych gatunków ssaków.5
5
wykłady
T-W-1Osiągnięcia i znaczenie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce i nauce.2
T-W-2Budowa, rodzaje i zasada działania ultrasonografów.2
T-W-3Pojęcia echogenności w ultrasonografii. Echogenność poszczególnych tkanek i narządów organizmu.3
T-W-4Artefakty w ultrasonografii. Wskazania do badania USG. Najczęstsze badania z wykorzystaniem USG.2
T-W-5Wykorzystanie ultrasonografii w rozrodzie zwierząt. Badania per-rectum i przez powłoki brzuszne.4
T-W-6Narządy jamy brzusznej. Obraz prawidłowy i patologiczny na przykładzie wybranych gatunków zwierząt.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury fachowej.11
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.9
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Studiowanie literatury fachowej.8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.2
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.26
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Opis i wyjaśnienie.
M-3Pokaz z opisem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych wykładów w formie pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_W01
Student zna możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego w praktyce oraz opisuje budowę i zasadę działania aparatów USG. Student wymienia wskazania i najczęstsze badania z wykorzystaniem ultrasonografii. Zna definicję echogenności i przedstawia echogenność wybranych tkanek i narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych.
BT_1A_W08, BT_1A_W15C-1T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-4M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_U01
Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania USG w zależności od gatunku, stanu fizjologicznego i celu badań.
BT_1A_U08C-2T-W-5M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_K01
Student będzie mógł zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego doboru technik USG i interpretacji obrazów ultrasonograficznych w ocenie wybranych stanów fizjologicznych i patologicznych. Ukończenie zajęć będzie pomoce w dalszym kształceniu w tym zakresie.
BT_1A_K06C-1, C-2T-A-3, T-A-6, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-4M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_W01
Student zna możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego w praktyce oraz opisuje budowę i zasadę działania aparatów USG. Student wymienia wskazania i najczęstsze badania z wykorzystaniem ultrasonografii. Zna definicję echogenności i przedstawia echogenność wybranych tkanek i narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych.
2,0Student nie zna możliwości wykorzystania ultrasonografi w praktyce. Nie zna budowy i zasady działania ultrasonografów. Nie wymienia wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
3,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna tylko podstawy dotyczące budowy, nie jest jednak w stanie scharakteryzować zasady działania ultrasonografów. Nie wymienia wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
3,5Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna podstawy dotyczące budowy, w wąskim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Nie wymienia jednak wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
4,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna podstawy dotyczące budowy, w wąskim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia niektóre wskazania do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.
4,5Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna budowę ultrasonografów i w szerszym zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia większość wskazań do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.
5,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Swobodnie opisuje budowę ultrasonografów i w szerokim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia wszystkie wskazania do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_U01
Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania USG w zależności od gatunku, stanu fizjologicznego i celu badań.
2,0Student nie potrafi zastosować odpowiedniej techniki badania u żadnego gatunku zwierząt.
3,0Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania tylko u niektórych gatunków zwierząt nie uwzględniając jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
3,5Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większej liczby gatunków zwierząt. Nie uwzględnia jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
4,0Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większej liczby gatunków zwierząt. Nie uwzględnia jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
4,5Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większości gatunków zwierząt. Uwzględnia stan fizjologiczny zwierząt i cel badań.
5,0Student prezcyzyjnie potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u znacznej liczby gatunków zwierząt. Zawsze pamięta o uwzględnieniu stanu fizjologicznego i celowości przeprowadzanego badania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O11.3_K01
Student będzie mógł zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego doboru technik USG i interpretacji obrazów ultrasonograficznych w ocenie wybranych stanów fizjologicznych i patologicznych. Ukończenie zajęć będzie pomoce w dalszym kształceniu w tym zakresie.
2,0Student nie orientuje się w poruszanej tematyce, nie wykazuje aktywności samodzielnej, nie podejmuje żadnej dyskusji w tym zakresie. Nie współpracuje w grupie.
3,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, ale wykazuje niewielką aktywność samodzielną; przy ukierunkowaniu prowadzącego podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
3,5Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje niewielką, aczkolwiek samodzielną aktywność, podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
4,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje dużą aktywność samodzielną, podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
4,5Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje dużą aktywność samodzielną w oparciu o różne naukowe źródła informacji (podręczniki, artykuły polskojęzyczne). Podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
5,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje wysoką aktywność samodzielną w oparciu o różne naukowe źródła informacji (podręczniki, artykuły polskojęzyczne i obcojęzyczne). Analizuje problem merytorycznie podejmując dyskusję w grupie. Potrafi współpracować w grupie.

Literatura podstawowa

  1. Mannion P., Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierząt, Triangulum, Wrocław, 2008
  2. Kealy J.K., McAllister H., Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007, wydanie I polskie red. Koper S.
  3. Białek E.J., Jakubowski W., Diagnostyka ultrasonograficzna tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Taverne M.A.M., Willemse A.H (red.), Diagnostic ultrasound and animal reproduction, Kluwer Academic Publishers, 1989

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przygotowanie pacjenta i technika badania.1
T-A-2Ocena stanu czynnościowego jajnika na podstawie obrazu ultrasonograficznego.2
T-A-3Ocena macicy w różnych fazach cyklu jajnikowego.2
T-A-4Ocena zarodka i rozwoju płodu oraz wyliczanie terminu porodu na podstawie wielkości płodu u wybranych gatunków zwierząt.1
T-A-5Obrazowanie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych samca.2
T-A-6Obrazowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tarczycy na przykładzie wybranych gatunków ssaków.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obrazowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tarczycy na przykładzie wybranych gatunków ssaków.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Osiągnięcia i znaczenie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce i nauce.2
T-W-2Budowa, rodzaje i zasada działania ultrasonografów.2
T-W-3Pojęcia echogenności w ultrasonografii. Echogenność poszczególnych tkanek i narządów organizmu.3
T-W-4Artefakty w ultrasonografii. Wskazania do badania USG. Najczęstsze badania z wykorzystaniem USG.2
T-W-5Wykorzystanie ultrasonografii w rozrodzie zwierząt. Badania per-rectum i przez powłoki brzuszne.4
T-W-6Narządy jamy brzusznej. Obraz prawidłowy i patologiczny na przykładzie wybranych gatunków zwierząt.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury fachowej.11
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Studiowanie literatury fachowej.8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.26
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.3_W01Student zna możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego w praktyce oraz opisuje budowę i zasadę działania aparatów USG. Student wymienia wskazania i najczęstsze badania z wykorzystaniem ultrasonografii. Zna definicję echogenności i przedstawia echogenność wybranych tkanek i narządów w stanach fizjologicznych i patologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ultrasonograficzną diagnostyką obrazową zwierząt.
Treści programoweT-W-3Pojęcia echogenności w ultrasonografii. Echogenność poszczególnych tkanek i narządów organizmu.
T-W-1Osiągnięcia i znaczenie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce i nauce.
T-W-6Narządy jamy brzusznej. Obraz prawidłowy i patologiczny na przykładzie wybranych gatunków zwierząt.
T-W-5Wykorzystanie ultrasonografii w rozrodzie zwierząt. Badania per-rectum i przez powłoki brzuszne.
T-W-2Budowa, rodzaje i zasada działania ultrasonografów.
T-W-4Artefakty w ultrasonografii. Wskazania do badania USG. Najczęstsze badania z wykorzystaniem USG.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie.
M-3Pokaz z opisem.
M-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych wykładów w formie pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna możliwości wykorzystania ultrasonografi w praktyce. Nie zna budowy i zasady działania ultrasonografów. Nie wymienia wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
3,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna tylko podstawy dotyczące budowy, nie jest jednak w stanie scharakteryzować zasady działania ultrasonografów. Nie wymienia wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
3,5Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna podstawy dotyczące budowy, w wąskim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Nie wymienia jednak wskazań do badania USG jak również nie wskazuje najczęstszych badań wykorzystujących ultrasonografię.
4,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna podstawy dotyczące budowy, w wąskim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia niektóre wskazania do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.
4,5Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Zna budowę ultrasonografów i w szerszym zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia większość wskazań do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.
5,0Student zna możliwości wykorzystania w praktyce. Swobodnie opisuje budowę ultrasonografów i w szerokim zakresie charakteryzuje zasadę działania ultrasonografów. Wymienia wszystkie wskazania do badania USG, jak również wskazuje najczęstsze badania wykorzystujące ultrasonografię.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.3_U01Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania USG w zależności od gatunku, stanu fizjologicznego i celu badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność opisywania wybranych narządów organizmu na podstawie uzyskanych obrazów ultrasonograficznych.
Treści programoweT-W-5Wykorzystanie ultrasonografii w rozrodzie zwierząt. Badania per-rectum i przez powłoki brzuszne.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie.
M-3Pokaz z opisem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych wykładów w formie pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować odpowiedniej techniki badania u żadnego gatunku zwierząt.
3,0Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania tylko u niektórych gatunków zwierząt nie uwzględniając jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
3,5Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większej liczby gatunków zwierząt. Nie uwzględnia jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
4,0Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większej liczby gatunków zwierząt. Nie uwzględnia jednak stanu fizjologicznego zwierząt i celu badań.
4,5Student potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u większości gatunków zwierząt. Uwzględnia stan fizjologiczny zwierząt i cel badań.
5,0Student prezcyzyjnie potrafi zastosować odpowiednią technikę badania u znacznej liczby gatunków zwierząt. Zawsze pamięta o uwzględnieniu stanu fizjologicznego i celowości przeprowadzanego badania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O11.3_K01Student będzie mógł zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego doboru technik USG i interpretacji obrazów ultrasonograficznych w ocenie wybranych stanów fizjologicznych i patologicznych. Ukończenie zajęć będzie pomoce w dalszym kształceniu w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ultrasonograficzną diagnostyką obrazową zwierząt.
C-2Umiejętność opisywania wybranych narządów organizmu na podstawie uzyskanych obrazów ultrasonograficznych.
Treści programoweT-A-3Ocena macicy w różnych fazach cyklu jajnikowego.
T-A-6Obrazowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tarczycy na przykładzie wybranych gatunków ssaków.
T-A-5Obrazowanie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych samca.
T-A-1Przygotowanie pacjenta i technika badania.
T-A-2Ocena stanu czynnościowego jajnika na podstawie obrazu ultrasonograficznego.
T-A-4Ocena zarodka i rozwoju płodu oraz wyliczanie terminu porodu na podstawie wielkości płodu u wybranych gatunków zwierząt.
T-W-3Pojęcia echogenności w ultrasonografii. Echogenność poszczególnych tkanek i narządów organizmu.
T-W-1Osiągnięcia i znaczenie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce i nauce.
T-W-6Narządy jamy brzusznej. Obraz prawidłowy i patologiczny na przykładzie wybranych gatunków zwierząt.
T-W-5Wykorzystanie ultrasonografii w rozrodzie zwierząt. Badania per-rectum i przez powłoki brzuszne.
T-W-2Budowa, rodzaje i zasada działania ultrasonografów.
T-W-4Artefakty w ultrasonografii. Wskazania do badania USG. Najczęstsze badania z wykorzystaniem USG.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie.
M-3Pokaz z opisem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych wykładów w formie pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeń w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie orientuje się w poruszanej tematyce, nie wykazuje aktywności samodzielnej, nie podejmuje żadnej dyskusji w tym zakresie. Nie współpracuje w grupie.
3,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, ale wykazuje niewielką aktywność samodzielną; przy ukierunkowaniu prowadzącego podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
3,5Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje niewielką, aczkolwiek samodzielną aktywność, podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
4,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje dużą aktywność samodzielną, podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
4,5Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje dużą aktywność samodzielną w oparciu o różne naukowe źródła informacji (podręczniki, artykuły polskojęzyczne). Podejmuje dyskusję. Potrafi współpracować w grupie.
5,0Student orientuje się w poruszanej tematyce, wykazuje wysoką aktywność samodzielną w oparciu o różne naukowe źródła informacji (podręczniki, artykuły polskojęzyczne i obcojęzyczne). Analizuje problem merytorycznie podejmując dyskusję w grupie. Potrafi współpracować w grupie.