Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy diagnostyki toksykologicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy diagnostyki toksykologicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>, Tomasz Stankiewicz <Tomasz.Stankiewicz@zut.edu.pl>, Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 10 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 20 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Podstawy chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami toksykologii i najważniejszymi elementami diagnostyki toksykologicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analityka toksykologiczna. Diagnostyka zatruć ostrych i przewlekłych. Skryning informatyczny i analityczny. Znacznie diagnostyczne parametrów ogólnoustrojowych. Przygotowanie i zabezpieczenie materiału do analiz toksykologicznych.4
T-A-2Wykrywanie obecności narkotyków na podstawie badania moczu. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie opiatów i ich metabolitów. Wykrywanie amfetaminy i metamfetaminy. Wykrywanie metabolitów kokainy. Wykrywanie kanabinoidów.3
T-A-3Diagnostyka przedawkowania leków odpowiedzialnych za ostre zatrucia. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie barbituranów, pochodnych benzodiazepiny, karbamizeminy, kwasu walproinowego, fenotiazyny.4
T-A-4Alkoholizm - jako przykład zatrucia przewlekłego. Metody oznaczania stężenia etanolu we krwi.3
T-A-5Rozpoznanie zatruć grzybami. Oznaczenie obecności toksyn grzybiczych w płynach ustrojowych.3
T-A-6Zapobieganie zatruciom. Ogólne zasady postępowania w zatruciach i pierwsza pomoc.3
20
wykłady
T-W-1Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć i ich przyczyny (charakterystyka zatruć ostrych, podostrych, przewlekłych, rozmyślnych i przypadkowych; przyczyny i struktura zatruć, uzależnienie lekowe, nałóg, nawyk, tolerancja).1
T-W-2Sposoby wnikania i wprowadzania substancji toksycznych do organizmu. Przebieg zatrucia (procesy wchłaniania, rozmieszczenia, biotransformacji i wydalania trucizn; mechanizmy działania trucizn).2
T-W-3Charakterystyka wybranych leków powodujących zatrucia (mechanizm działania toksycznego, objawy zatrucia). Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego, pochodnymi benzodiazepiny, pochodnymi fenotiazynowymi, karbamazepiną1
T-W-4Charakterystyka środków uzależniających. Zatrucia alkoholami (zatrucie alkoholem metylowym, zatrucie glikolem etylenowym, zatrucie alkoholem etylenowym). Mechanizm uzależnień oraz działanie morfiny i jej pochodnych, kanabinoli, opiatów, kokainy, amfetaminy zatrucia środkami stosowanymi w dopingu w sporcie, dopalacze (środki pochodzenia roślinnego, środki pochodzenia syntetycznego).2
T-W-5Zatrucia grzybami (intoksykacje grzybami zawierającymi toksyny cytotropowe, neurotropowe). Trucizny pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta jadowite i trujące w otoczeniu człowieka. Wybrane przykłady toksycznego działania i objawów zatruć rybami oraz truciznami owadów, skorpionów, płazów i gadów.2
T-W-6Wybrane aspekty profilaktyki i leczenia zatruć (mechanizmy przeciwdziałające zatruciom; terapie odtruwające i antidota; ograniczanie toksycznego oddziaływania trucizny w organizmie).2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przegląd i analiza fachowej literatury.20
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Przegląd i analiza fachowej literatury.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Metody aktywizujące (przygotowanie i wygłoszenie referatów przez studentów, dyskusja).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych ćwiczeń.
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanych i wygłoszonych przez studentów (praca zespołowa) i zaangażowania w dyskusję.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_W01
Student zna najczęściej występujące zatrucia, ogólne mechanizmy działania substancji toksycznych oraz podstawowe meotody w diagnostyce toksykologicznej.
BT_1A_W02, BT_1A_W12C-1T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_U01
Student posiada umiejętność interpretacji podstawowych zasad związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i zapobieganiem zatruć.
BT_1A_U13C-1T-A-6, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_K01
Student ma świadomość znaczenia profilaktyki i diagnostyki w toksykologii.
BT_1A_K03C-1T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-W-2, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_W01
Student zna najczęściej występujące zatrucia, ogólne mechanizmy działania substancji toksycznych oraz podstawowe meotody w diagnostyce toksykologicznej.
2,0
3,0Student zna tylko minimalną liczbę najczęściej występujących zatruć oraz pobieżnie i ogólnikowo tłumaczy mechanizmy działania substancji toksycznych. Zna tylko niektóre metody analityczne stosowane w diagnostyce toksykologicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_U01
Student posiada umiejętność interpretacji podstawowych zasad związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i zapobieganiem zatruć.
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność interpretacji zasad związanych z rozpoznawaniem i zapobieganiem zatruć. Nie potrafi prawidłowo interpretować podstawowych zasad dotyczących zwalczania zatruć.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.3_K01
Student ma świadomość znaczenia profilaktyki i diagnostyki w toksykologii.
2,0
3,0Student ma miminalną świadomość znaczenia profilaktyki i diagnostyki w toksykologii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej, Ostre zatrucia - pestycydy, Instytut Medycyny, Łodź, 2002, 2
  2. Piotrowski J.K. (red.), Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008, 2
  3. Campbell A., Chapman M., Zatrucia u psów i kotów, SIMA, Warszawa, 2010, 1
  4. BOHOSIEWICZ M., Toksykologia weterynaryjna, PWRIL, Warszawa, 1979

Literatura dodatkowa

  1. Pałczyński C., Kieć-Świerczyńska M., Alergologia i toksykologia kliniczna w środowisku wiejskim, Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2000, 1
  2. Klawitter M., Diagnostyka mikologiczna zatruć grzybami, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2006, 1
  3. Borowiak K.S., Machoy-Mokrzyńska A., Wybrane zagadnienia z toksykologii ogólnej i ostrych zatruć, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, 2003, 1
  4. Dzieduszycki A.M., Pierwsza pomoc i leczenie psów ukąszonych przez żmiję zygzakowatą, SIMA, Warszawa, 2008, 1
  5. Roliński Z., Wlaź P., Nauka o lekach. Podręcznik dla techników weterynaryjnych., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1996, 5

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analityka toksykologiczna. Diagnostyka zatruć ostrych i przewlekłych. Skryning informatyczny i analityczny. Znacznie diagnostyczne parametrów ogólnoustrojowych. Przygotowanie i zabezpieczenie materiału do analiz toksykologicznych.4
T-A-2Wykrywanie obecności narkotyków na podstawie badania moczu. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie opiatów i ich metabolitów. Wykrywanie amfetaminy i metamfetaminy. Wykrywanie metabolitów kokainy. Wykrywanie kanabinoidów.3
T-A-3Diagnostyka przedawkowania leków odpowiedzialnych za ostre zatrucia. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie barbituranów, pochodnych benzodiazepiny, karbamizeminy, kwasu walproinowego, fenotiazyny.4
T-A-4Alkoholizm - jako przykład zatrucia przewlekłego. Metody oznaczania stężenia etanolu we krwi.3
T-A-5Rozpoznanie zatruć grzybami. Oznaczenie obecności toksyn grzybiczych w płynach ustrojowych.3
T-A-6Zapobieganie zatruciom. Ogólne zasady postępowania w zatruciach i pierwsza pomoc.3
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć i ich przyczyny (charakterystyka zatruć ostrych, podostrych, przewlekłych, rozmyślnych i przypadkowych; przyczyny i struktura zatruć, uzależnienie lekowe, nałóg, nawyk, tolerancja).1
T-W-2Sposoby wnikania i wprowadzania substancji toksycznych do organizmu. Przebieg zatrucia (procesy wchłaniania, rozmieszczenia, biotransformacji i wydalania trucizn; mechanizmy działania trucizn).2
T-W-3Charakterystyka wybranych leków powodujących zatrucia (mechanizm działania toksycznego, objawy zatrucia). Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego, pochodnymi benzodiazepiny, pochodnymi fenotiazynowymi, karbamazepiną1
T-W-4Charakterystyka środków uzależniających. Zatrucia alkoholami (zatrucie alkoholem metylowym, zatrucie glikolem etylenowym, zatrucie alkoholem etylenowym). Mechanizm uzależnień oraz działanie morfiny i jej pochodnych, kanabinoli, opiatów, kokainy, amfetaminy zatrucia środkami stosowanymi w dopingu w sporcie, dopalacze (środki pochodzenia roślinnego, środki pochodzenia syntetycznego).2
T-W-5Zatrucia grzybami (intoksykacje grzybami zawierającymi toksyny cytotropowe, neurotropowe). Trucizny pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta jadowite i trujące w otoczeniu człowieka. Wybrane przykłady toksycznego działania i objawów zatruć rybami oraz truciznami owadów, skorpionów, płazów i gadów.2
T-W-6Wybrane aspekty profilaktyki i leczenia zatruć (mechanizmy przeciwdziałające zatruciom; terapie odtruwające i antidota; ograniczanie toksycznego oddziaływania trucizny w organizmie).2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Przegląd i analiza fachowej literatury.20
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Przegląd i analiza fachowej literatury.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.3_W01Student zna najczęściej występujące zatrucia, ogólne mechanizmy działania substancji toksycznych oraz podstawowe meotody w diagnostyce toksykologicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W12Zna i rozumie rolę oraz znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami toksykologii i najważniejszymi elementami diagnostyki toksykologicznej.
Treści programoweT-A-5Rozpoznanie zatruć grzybami. Oznaczenie obecności toksyn grzybiczych w płynach ustrojowych.
T-A-6Zapobieganie zatruciom. Ogólne zasady postępowania w zatruciach i pierwsza pomoc.
T-A-1Analityka toksykologiczna. Diagnostyka zatruć ostrych i przewlekłych. Skryning informatyczny i analityczny. Znacznie diagnostyczne parametrów ogólnoustrojowych. Przygotowanie i zabezpieczenie materiału do analiz toksykologicznych.
T-A-2Wykrywanie obecności narkotyków na podstawie badania moczu. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie opiatów i ich metabolitów. Wykrywanie amfetaminy i metamfetaminy. Wykrywanie metabolitów kokainy. Wykrywanie kanabinoidów.
T-A-4Alkoholizm - jako przykład zatrucia przewlekłego. Metody oznaczania stężenia etanolu we krwi.
T-A-3Diagnostyka przedawkowania leków odpowiedzialnych za ostre zatrucia. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie barbituranów, pochodnych benzodiazepiny, karbamizeminy, kwasu walproinowego, fenotiazyny.
T-W-2Sposoby wnikania i wprowadzania substancji toksycznych do organizmu. Przebieg zatrucia (procesy wchłaniania, rozmieszczenia, biotransformacji i wydalania trucizn; mechanizmy działania trucizn).
T-W-4Charakterystyka środków uzależniających. Zatrucia alkoholami (zatrucie alkoholem metylowym, zatrucie glikolem etylenowym, zatrucie alkoholem etylenowym). Mechanizm uzależnień oraz działanie morfiny i jej pochodnych, kanabinoli, opiatów, kokainy, amfetaminy zatrucia środkami stosowanymi w dopingu w sporcie, dopalacze (środki pochodzenia roślinnego, środki pochodzenia syntetycznego).
T-W-3Charakterystyka wybranych leków powodujących zatrucia (mechanizm działania toksycznego, objawy zatrucia). Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego, pochodnymi benzodiazepiny, pochodnymi fenotiazynowymi, karbamazepiną
T-W-1Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć i ich przyczyny (charakterystyka zatruć ostrych, podostrych, przewlekłych, rozmyślnych i przypadkowych; przyczyny i struktura zatruć, uzależnienie lekowe, nałóg, nawyk, tolerancja).
T-W-5Zatrucia grzybami (intoksykacje grzybami zawierającymi toksyny cytotropowe, neurotropowe). Trucizny pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta jadowite i trujące w otoczeniu człowieka. Wybrane przykłady toksycznego działania i objawów zatruć rybami oraz truciznami owadów, skorpionów, płazów i gadów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
M-2Metody aktywizujące (przygotowanie i wygłoszenie referatów przez studentów, dyskusja).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych ćwiczeń.
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanych i wygłoszonych przez studentów (praca zespołowa) i zaangażowania w dyskusję.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna tylko minimalną liczbę najczęściej występujących zatruć oraz pobieżnie i ogólnikowo tłumaczy mechanizmy działania substancji toksycznych. Zna tylko niektóre metody analityczne stosowane w diagnostyce toksykologicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.3_U01Student posiada umiejętność interpretacji podstawowych zasad związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i zapobieganiem zatruć.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami toksykologii i najważniejszymi elementami diagnostyki toksykologicznej.
Treści programoweT-A-6Zapobieganie zatruciom. Ogólne zasady postępowania w zatruciach i pierwsza pomoc.
T-W-6Wybrane aspekty profilaktyki i leczenia zatruć (mechanizmy przeciwdziałające zatruciom; terapie odtruwające i antidota; ograniczanie toksycznego oddziaływania trucizny w organizmie).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność interpretacji zasad związanych z rozpoznawaniem i zapobieganiem zatruć. Nie potrafi prawidłowo interpretować podstawowych zasad dotyczących zwalczania zatruć.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.3_K01Student ma świadomość znaczenia profilaktyki i diagnostyki w toksykologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami toksykologii i najważniejszymi elementami diagnostyki toksykologicznej.
Treści programoweT-A-5Rozpoznanie zatruć grzybami. Oznaczenie obecności toksyn grzybiczych w płynach ustrojowych.
T-A-6Zapobieganie zatruciom. Ogólne zasady postępowania w zatruciach i pierwsza pomoc.
T-A-1Analityka toksykologiczna. Diagnostyka zatruć ostrych i przewlekłych. Skryning informatyczny i analityczny. Znacznie diagnostyczne parametrów ogólnoustrojowych. Przygotowanie i zabezpieczenie materiału do analiz toksykologicznych.
T-A-2Wykrywanie obecności narkotyków na podstawie badania moczu. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie opiatów i ich metabolitów. Wykrywanie amfetaminy i metamfetaminy. Wykrywanie metabolitów kokainy. Wykrywanie kanabinoidów.
T-A-4Alkoholizm - jako przykład zatrucia przewlekłego. Metody oznaczania stężenia etanolu we krwi.
T-A-3Diagnostyka przedawkowania leków odpowiedzialnych za ostre zatrucia. Interpretacja i znaczenie diagnostyczne wyników. Wykrywanie barbituranów, pochodnych benzodiazepiny, karbamizeminy, kwasu walproinowego, fenotiazyny.
T-W-2Sposoby wnikania i wprowadzania substancji toksycznych do organizmu. Przebieg zatrucia (procesy wchłaniania, rozmieszczenia, biotransformacji i wydalania trucizn; mechanizmy działania trucizn).
T-W-6Wybrane aspekty profilaktyki i leczenia zatruć (mechanizmy przeciwdziałające zatruciom; terapie odtruwające i antidota; ograniczanie toksycznego oddziaływania trucizny w organizmie).
T-W-4Charakterystyka środków uzależniających. Zatrucia alkoholami (zatrucie alkoholem metylowym, zatrucie glikolem etylenowym, zatrucie alkoholem etylenowym). Mechanizm uzależnień oraz działanie morfiny i jej pochodnych, kanabinoli, opiatów, kokainy, amfetaminy zatrucia środkami stosowanymi w dopingu w sporcie, dopalacze (środki pochodzenia roślinnego, środki pochodzenia syntetycznego).
T-W-3Charakterystyka wybranych leków powodujących zatrucia (mechanizm działania toksycznego, objawy zatrucia). Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego, pochodnymi benzodiazepiny, pochodnymi fenotiazynowymi, karbamazepiną
T-W-1Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć i ich przyczyny (charakterystyka zatruć ostrych, podostrych, przewlekłych, rozmyślnych i przypadkowych; przyczyny i struktura zatruć, uzależnienie lekowe, nałóg, nawyk, tolerancja).
T-W-5Zatrucia grzybami (intoksykacje grzybami zawierającymi toksyny cytotropowe, neurotropowe). Trucizny pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta jadowite i trujące w otoczeniu człowieka. Wybrane przykłady toksycznego działania i objawów zatruć rybami oraz truciznami owadów, skorpionów, płazów i gadów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolowium końcowe obejmująca zakres treści programowych wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma miminalną świadomość znaczenia profilaktyki i diagnostyki w toksykologii.
3,5
4,0
4,5
5,0