Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Najnowsze trendy transgenezy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Najnowsze trendy transgenezy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Terman <Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu genetyki molekularnej oraz inżynierii genetycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznani studentów z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
C-2Ukazanie studentom najnowszych osiągnięć z zakresu wykrywania obecności transgenu i ekspresji transgenu, jak również z mapowania transgenu i stabilności transgenezy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Konstrukcje genowe. Wprowadzenie DNA do komórek roślinnych.2
T-A-2Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych.2
T-A-3Analiza ekspresji transgenu3
T-A-4Czynniki wpływające na ekspresję transgenu.3
T-A-5Oczyszczanie rekombinowanych białek.2
T-A-6Hodowla i selekcja mikroorganizmów na potrzeby transgenezy.3
15
wykłady
T-W-1Wstęp do transgenezy zwierząt. Cele transgenezy. Czym jest klon a czym organizm transgeniczny i inne podstawowe definicje.2
T-W-2Organizmy transgeniczne teraz i w przyszłości.3
T-W-3Zastosowanie technik transgenezy.4
T-W-4Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania metod transgenezy3
T-W-5Najnowsze osiągnięcia w zakresie transgenezy3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym ćwiczenia5
A-A-3Samodzielne studiowanie literatury w celu zaliczenia treści ćwiczeniowych10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym wykłady5
A-W-3Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi
M-2Ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem programów multimedialnych
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
BT_1A_W16C-1, C-2T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.2_U01
Student potrafi dobrać odpowiednia metodę do wykrywania obecności transgenu iWykorzystuje zdobyte umiejętności z zasad mapowanie transgenu i stabilności transgenezy
BT_1A_U06C-1T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O9.2_K01
Student potrafi kreowac aktywna postawę, ma zdolność do kompleksowego spojrzenia na analizowane fakty oraz widzi zagadnienia w szerszym kontekście.
BT_1A_K06C-1, C-2T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O9.2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
2,0
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O9.2_U01
Student potrafi dobrać odpowiednia metodę do wykrywania obecności transgenu iWykorzystuje zdobyte umiejętności z zasad mapowanie transgenu i stabilności transgenezy
2,0
3,0Student potrafi dobrać w sposób dostateczny odpowiednia metodę do wykrywania obecności transgenu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, „Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji”, Wyd. OWN Poznań, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Konstrukcje genowe. Wprowadzenie DNA do komórek roślinnych.2
T-A-2Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych.2
T-A-3Analiza ekspresji transgenu3
T-A-4Czynniki wpływające na ekspresję transgenu.3
T-A-5Oczyszczanie rekombinowanych białek.2
T-A-6Hodowla i selekcja mikroorganizmów na potrzeby transgenezy.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do transgenezy zwierząt. Cele transgenezy. Czym jest klon a czym organizm transgeniczny i inne podstawowe definicje.2
T-W-2Organizmy transgeniczne teraz i w przyszłości.3
T-W-3Zastosowanie technik transgenezy.4
T-W-4Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania metod transgenezy3
T-W-5Najnowsze osiągnięcia w zakresie transgenezy3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach15
A-A-2Konsultacje z prowadzącym ćwiczenia5
A-A-3Samodzielne studiowanie literatury w celu zaliczenia treści ćwiczeniowych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym wykłady5
A-W-3Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.2_W01Student posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zapoznani studentów z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
C-2Ukazanie studentom najnowszych osiągnięć z zakresu wykrywania obecności transgenu i ekspresji transgenu, jak również z mapowania transgenu i stabilności transgenezy.
Treści programoweT-A-1Konstrukcje genowe. Wprowadzenie DNA do komórek roślinnych.
T-A-3Analiza ekspresji transgenu
T-A-5Oczyszczanie rekombinowanych białek.
T-A-6Hodowla i selekcja mikroorganizmów na potrzeby transgenezy.
T-A-2Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych.
T-A-4Czynniki wpływające na ekspresję transgenu.
T-W-2Organizmy transgeniczne teraz i w przyszłości.
T-W-5Najnowsze osiągnięcia w zakresie transgenezy
T-W-3Zastosowanie technik transgenezy.
T-W-1Wstęp do transgenezy zwierząt. Cele transgenezy. Czym jest klon a czym organizm transgeniczny i inne podstawowe definicje.
T-W-4Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania metod transgenezy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi
M-2Ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem programów multimedialnych
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.2_U01Student potrafi dobrać odpowiednia metodę do wykrywania obecności transgenu iWykorzystuje zdobyte umiejętności z zasad mapowanie transgenu i stabilności transgenezy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-1Zapoznani studentów z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
Treści programoweT-A-1Konstrukcje genowe. Wprowadzenie DNA do komórek roślinnych.
T-A-3Analiza ekspresji transgenu
T-A-5Oczyszczanie rekombinowanych białek.
T-A-6Hodowla i selekcja mikroorganizmów na potrzeby transgenezy.
T-A-2Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych.
T-A-4Czynniki wpływające na ekspresję transgenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny wspomagany prezentacjami multimedialnymi
M-2Ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem programów multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dobrać w sposób dostateczny odpowiednia metodę do wykrywania obecności transgenu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O9.2_K01Student potrafi kreowac aktywna postawę, ma zdolność do kompleksowego spojrzenia na analizowane fakty oraz widzi zagadnienia w szerszym kontekście.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznani studentów z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem konstrukcji genowej, wprowadzeniem do komórki z udziałem wektorów lub metod bezwektorowych, selekcją oraz uzyskaniem transformowanych komórek.
C-2Ukazanie studentom najnowszych osiągnięć z zakresu wykrywania obecności transgenu i ekspresji transgenu, jak również z mapowania transgenu i stabilności transgenezy.
Treści programoweT-A-1Konstrukcje genowe. Wprowadzenie DNA do komórek roślinnych.
T-A-3Analiza ekspresji transgenu
T-A-5Oczyszczanie rekombinowanych białek.
T-A-6Hodowla i selekcja mikroorganizmów na potrzeby transgenezy.
T-A-2Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych.
T-A-4Czynniki wpływające na ekspresję transgenu.
T-W-2Organizmy transgeniczne teraz i w przyszłości.
T-W-5Najnowsze osiągnięcia w zakresie transgenezy
T-W-3Zastosowanie technik transgenezy.
T-W-1Wstęp do transgenezy zwierząt. Cele transgenezy. Czym jest klon a czym organizm transgeniczny i inne podstawowe definicje.
T-W-4Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania metod transgenezy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem programów multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów