Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Mutageneza środowiskowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mutageneza środowiskowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość zagadnień zwiazanych z ochroną środowiska i genetyką

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z ważniejszymi mutagenami chemicznymi i fizycznymi występującymi w środowisku
C-2zapoznanie studentów ze zdrowotnymi skutkami narażenia na mutageny środowiskowe
C-3zapoznanie studentów z sposobami oceny zagrożenia zdrowia w następstwie narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w środowisku

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zagrożenia zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza substancjami o właściwościach mutagennych.4
T-A-2Mutageny chemiczne w żywności. Szacowanie wielkości pobrania wybranych substancji z żywnością.3
T-A-3Jakość środowiska w budynkach a problemy zdrowotne ich mieszkańców– Zespół Chorego Budynku (Sick Building Syndrome)2
T-A-4Problemy zdrowotne mieszkańców aglomeracji miejskich i obszarów wysoko uprzemysłowionych.2
T-A-5Mutagenne działanie dymu tytoniowego. Markery narażenia.4
15
wykłady
T-W-1Czynniki środowiskowe oddziałujące na zdrowie człowieka. Choroby i zaburzenia zdrowotne wywoływane przez zanieczyszczenie środowiska. Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.4
T-W-2Mutageny w środowisku i kancerogeneza. Zmiany teratologiczne. Mutageny chemiczne – charakterystyka.2
T-W-3Mutageny fizyczne – charakterystyka. Biologiczne i zdrowotne skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku.4
T-W-4Przypadki masowych zatruć spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Analiza skutków odległych w czasie.2
T-W-5Metody oceny zagrożenia zdrowia wynikajacego z narażenia na mutageny środowiskowe. Identyfikacja zagrożeń. Rodzaje ekspozycji.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajęć i zaliczenia części ćwiczeniowej15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zaliczenie części wykładowej15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2objaśnienie
M-3ćwiczenia praktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena podsumowująca: ćwiczenie - ocenę podsumowującą stanowi średnia arytmetyczna z ocen formujących
S-4Ocena podsumowująca: wykład - zaliczenie pisemne
S-5Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach i postawy względem omawianych zagadnień

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_W01
Student wymienia i charakteryzuje ważniejsze mutageny chemiczne i fizyczne występujące w środowisku
BT_1A_W15, BT_1A_W17C-2, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_U01
Student analizuje potencjalne skutki wynikające z narażenia na mutageny fizyczne i chemiczne
BT_1A_U02C-2, C-1, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_K01
Student rozumie zależność między obecnością szkodliwych subtancji w środowisku a zdrowiem człowieka i zwierząt.
BT_1A_K03C-2, C-1, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1, M-2, M-3S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_W01
Student wymienia i charakteryzuje ważniejsze mutageny chemiczne i fizyczne występujące w środowisku
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia. Potrafi wymienić podstawowe mutageny środowiskowe i je scharakteryzować.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_U01
Student analizuje potencjalne skutki wynikające z narażenia na mutageny fizyczne i chemiczne
2,0
3,0Student w podstawym zakresie analizuje potencjalne skutki zdrowotne wynikajace z oddziaływania szkodliwych czynników środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O1.2_K01
Student rozumie zależność między obecnością szkodliwych subtancji w środowisku a zdrowiem człowieka i zwierząt.
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie rozumie zależność między obecnością szkodliwych subtancji w środowisku a zdrowiem człowieka i zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sadowska A., Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej, SGGW, Warszawa, 2010
  2. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zagrożenia zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza substancjami o właściwościach mutagennych.4
T-A-2Mutageny chemiczne w żywności. Szacowanie wielkości pobrania wybranych substancji z żywnością.3
T-A-3Jakość środowiska w budynkach a problemy zdrowotne ich mieszkańców– Zespół Chorego Budynku (Sick Building Syndrome)2
T-A-4Problemy zdrowotne mieszkańców aglomeracji miejskich i obszarów wysoko uprzemysłowionych.2
T-A-5Mutagenne działanie dymu tytoniowego. Markery narażenia.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki środowiskowe oddziałujące na zdrowie człowieka. Choroby i zaburzenia zdrowotne wywoływane przez zanieczyszczenie środowiska. Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.4
T-W-2Mutageny w środowisku i kancerogeneza. Zmiany teratologiczne. Mutageny chemiczne – charakterystyka.2
T-W-3Mutageny fizyczne – charakterystyka. Biologiczne i zdrowotne skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku.4
T-W-4Przypadki masowych zatruć spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Analiza skutków odległych w czasie.2
T-W-5Metody oceny zagrożenia zdrowia wynikajacego z narażenia na mutageny środowiskowe. Identyfikacja zagrożeń. Rodzaje ekspozycji.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajęć i zaliczenia części ćwiczeniowej15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zaliczenie części wykładowej15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O1.2_W01Student wymienia i charakteryzuje ważniejsze mutageny chemiczne i fizyczne występujące w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W15Wykazuje znajomość budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej oraz posiada wiedzę z zakresu chorób i zaburzeń rozwojowych organizmów żywych.
BT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów ze zdrowotnymi skutkami narażenia na mutageny środowiskowe
C-1zapoznanie studentów z ważniejszymi mutagenami chemicznymi i fizycznymi występującymi w środowisku
Treści programoweT-A-1Zagrożenia zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza substancjami o właściwościach mutagennych.
T-A-3Jakość środowiska w budynkach a problemy zdrowotne ich mieszkańców– Zespół Chorego Budynku (Sick Building Syndrome)
T-A-5Mutagenne działanie dymu tytoniowego. Markery narażenia.
T-A-2Mutageny chemiczne w żywności. Szacowanie wielkości pobrania wybranych substancji z żywnością.
T-W-2Mutageny w środowisku i kancerogeneza. Zmiany teratologiczne. Mutageny chemiczne – charakterystyka.
T-W-1Czynniki środowiskowe oddziałujące na zdrowie człowieka. Choroby i zaburzenia zdrowotne wywoływane przez zanieczyszczenie środowiska. Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.
T-W-3Mutageny fizyczne – charakterystyka. Biologiczne i zdrowotne skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2objaśnienie
M-3ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje podstawowe pojęcia. Potrafi wymienić podstawowe mutageny środowiskowe i je scharakteryzować.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O1.2_U01Student analizuje potencjalne skutki wynikające z narażenia na mutageny fizyczne i chemiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U02Umie określić zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne oraz biochemiczne w środowisku naturalnym i użytkowanym przez człowieka; potrafi szacować ryzyko i przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z zachodzących procesów i zjawisk.
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów ze zdrowotnymi skutkami narażenia na mutageny środowiskowe
C-1zapoznanie studentów z ważniejszymi mutagenami chemicznymi i fizycznymi występującymi w środowisku
C-3zapoznanie studentów z sposobami oceny zagrożenia zdrowia w następstwie narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w środowisku
Treści programoweT-A-1Zagrożenia zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza substancjami o właściwościach mutagennych.
T-A-3Jakość środowiska w budynkach a problemy zdrowotne ich mieszkańców– Zespół Chorego Budynku (Sick Building Syndrome)
T-A-4Problemy zdrowotne mieszkańców aglomeracji miejskich i obszarów wysoko uprzemysłowionych.
T-A-5Mutagenne działanie dymu tytoniowego. Markery narażenia.
T-A-2Mutageny chemiczne w żywności. Szacowanie wielkości pobrania wybranych substancji z żywnością.
T-W-2Mutageny w środowisku i kancerogeneza. Zmiany teratologiczne. Mutageny chemiczne – charakterystyka.
T-W-1Czynniki środowiskowe oddziałujące na zdrowie człowieka. Choroby i zaburzenia zdrowotne wywoływane przez zanieczyszczenie środowiska. Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.
T-W-4Przypadki masowych zatruć spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Analiza skutków odległych w czasie.
T-W-5Metody oceny zagrożenia zdrowia wynikajacego z narażenia na mutageny środowiskowe. Identyfikacja zagrożeń. Rodzaje ekspozycji.
T-W-3Mutageny fizyczne – charakterystyka. Biologiczne i zdrowotne skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku.
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawym zakresie analizuje potencjalne skutki zdrowotne wynikajace z oddziaływania szkodliwych czynników środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O1.2_K01Student rozumie zależność między obecnością szkodliwych subtancji w środowisku a zdrowiem człowieka i zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów ze zdrowotnymi skutkami narażenia na mutageny środowiskowe
C-1zapoznanie studentów z ważniejszymi mutagenami chemicznymi i fizycznymi występującymi w środowisku
C-3zapoznanie studentów z sposobami oceny zagrożenia zdrowia w następstwie narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w środowisku
Treści programoweT-A-1Zagrożenia zdrowia wynikające z zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza substancjami o właściwościach mutagennych.
T-A-3Jakość środowiska w budynkach a problemy zdrowotne ich mieszkańców– Zespół Chorego Budynku (Sick Building Syndrome)
T-A-4Problemy zdrowotne mieszkańców aglomeracji miejskich i obszarów wysoko uprzemysłowionych.
T-A-5Mutagenne działanie dymu tytoniowego. Markery narażenia.
T-A-2Mutageny chemiczne w żywności. Szacowanie wielkości pobrania wybranych substancji z żywnością.
T-W-2Mutageny w środowisku i kancerogeneza. Zmiany teratologiczne. Mutageny chemiczne – charakterystyka.
T-W-1Czynniki środowiskowe oddziałujące na zdrowie człowieka. Choroby i zaburzenia zdrowotne wywoływane przez zanieczyszczenie środowiska. Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.
T-W-4Przypadki masowych zatruć spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Analiza skutków odległych w czasie.
T-W-5Metody oceny zagrożenia zdrowia wynikajacego z narażenia na mutageny środowiskowe. Identyfikacja zagrożeń. Rodzaje ekspozycji.
T-W-3Mutageny fizyczne – charakterystyka. Biologiczne i zdrowotne skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2objaśnienie
M-3ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach i postawy względem omawianych zagadnień
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie rozumie zależność między obecnością szkodliwych subtancji w środowisku a zdrowiem człowieka i zwierząt.
3,5
4,0
4,5
5,0