Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Dybus <Andrzej.Dybus@zut.edu.pl>, Magdalena Jędrzejczak-Silicka <mjedrzejczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej, biologii komórki, histologii.
W-2Wiedza z zakresu genetyki ogólnej i biologii molekularnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie mechanizmów i podłoża chorób genetycznych człowieka.
C-2Poznanie zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza porównawcza wybranych genomów zwierząt modelowych i ich homologia z genome człowieka.2
T-A-2Teorie na temat procesu starzenia się komóek i organizmów ssaków - podstawy biochemiczne i molekularne.2
T-A-3Molekularne przyczyny otłuszczenia i otyłości - diagnostyka i terapia w oparciu o modele zwierzęce.4
T-A-4Zaburzenia determinacji i rożnicowania płci u zwierząt i ludzi - analiza przyczyn i zaburzeń towarzyszących.4
T-A-5BSE u bydła, scrapie u owiec i Choroba CJ u człowieka.2
T-A-6Chondropatie i dystrofie mięśniowe u ludzi i zwierząt.1
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka wybranych gatunków zwierząt jako potencjalnie modelowych w badaniach chorób dziedzicznych człowieka - homologia wybranych obszarów genomów.2
T-W-2Starość - patologia czy fizjologia? Modele zwierzęce dla przebiegu przedwczesnej starości (progerie) i patologicznej długowieczności.2
T-W-3Myszy i świnie w modelowych badaniach otyłości u ludzi - stan i perspektywy.4
T-W-4Jak determinowana jest płeć, czyli modele zwierzęce w badaniach zaburzenia rozwoju płci u ludzi.4
T-W-5Choroby monogenowe zwierząt i ich odpowiedniki u ludzi.2
T-W-6Wady i zalety modeli zwierzęcych w badaniach z zakresu ustalania etiologii, diagnostyk, przebiegu i leczenia chorób dziedzicznych człowieka.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Teoteryczne przygotowanie do zajęć10
A-A-3Przygowanie do zaliczenia audytoriów.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnctwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie przedmiotowej literaury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_W01
Student definiuje i rozróżnia procesy fizjologiczne i patologiczne. Wskazuje i charakteryzuje wybrane jednostki chorobowe w oparciu o znane modele zwierzęce.
BT_1A_W16C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_U01
Student smodzielnie ocenia przydatność zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych. Uzasadnia wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego.
BT_1A_U08, BT_1A_U10C-2T-A-1, T-W-6M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_K01
Student ma świadomość przydatności zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych.
BT_1A_K06C-1, C-2T-A-1, T-W-3, T-W-6, T-W-1M-1, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_W01
Student definiuje i rozróżnia procesy fizjologiczne i patologiczne. Wskazuje i charakteryzuje wybrane jednostki chorobowe w oparciu o znane modele zwierzęce.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_U01
Student smodzielnie ocenia przydatność zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych. Uzasadnia wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego.
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.3_K01
Student ma świadomość przydatności zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych.
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość przydatności zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kyung-Tai M., Chang K., Progress in Molecular Biology and Translational Science. Animal Models of Human Disease., Academic Press, London, 2011

Literatura dodatkowa

  1. U.S. Government, J.A. Voigt, Animal Models: Essential Elements to Address Efficacy Under the Animal Rule., General Books LLC, Memphis, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza porównawcza wybranych genomów zwierząt modelowych i ich homologia z genome człowieka.2
T-A-2Teorie na temat procesu starzenia się komóek i organizmów ssaków - podstawy biochemiczne i molekularne.2
T-A-3Molekularne przyczyny otłuszczenia i otyłości - diagnostyka i terapia w oparciu o modele zwierzęce.4
T-A-4Zaburzenia determinacji i rożnicowania płci u zwierząt i ludzi - analiza przyczyn i zaburzeń towarzyszących.4
T-A-5BSE u bydła, scrapie u owiec i Choroba CJ u człowieka.2
T-A-6Chondropatie i dystrofie mięśniowe u ludzi i zwierząt.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka wybranych gatunków zwierząt jako potencjalnie modelowych w badaniach chorób dziedzicznych człowieka - homologia wybranych obszarów genomów.2
T-W-2Starość - patologia czy fizjologia? Modele zwierzęce dla przebiegu przedwczesnej starości (progerie) i patologicznej długowieczności.2
T-W-3Myszy i świnie w modelowych badaniach otyłości u ludzi - stan i perspektywy.4
T-W-4Jak determinowana jest płeć, czyli modele zwierzęce w badaniach zaburzenia rozwoju płci u ludzi.4
T-W-5Choroby monogenowe zwierząt i ich odpowiedniki u ludzi.2
T-W-6Wady i zalety modeli zwierzęcych w badaniach z zakresu ustalania etiologii, diagnostyk, przebiegu i leczenia chorób dziedzicznych człowieka.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Teoteryczne przygotowanie do zajęć10
A-A-3Przygowanie do zaliczenia audytoriów.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnctwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie przedmiotowej literaury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.3_W01Student definiuje i rozróżnia procesy fizjologiczne i patologiczne. Wskazuje i charakteryzuje wybrane jednostki chorobowe w oparciu o znane modele zwierzęce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów i podłoża chorób genetycznych człowieka.
Treści programoweT-A-1Analiza porównawcza wybranych genomów zwierząt modelowych i ich homologia z genome człowieka.
T-A-2Teorie na temat procesu starzenia się komóek i organizmów ssaków - podstawy biochemiczne i molekularne.
T-A-3Molekularne przyczyny otłuszczenia i otyłości - diagnostyka i terapia w oparciu o modele zwierzęce.
T-A-4Zaburzenia determinacji i rożnicowania płci u zwierząt i ludzi - analiza przyczyn i zaburzeń towarzyszących.
T-A-5BSE u bydła, scrapie u owiec i Choroba CJ u człowieka.
T-A-6Chondropatie i dystrofie mięśniowe u ludzi i zwierząt.
T-W-3Myszy i świnie w modelowych badaniach otyłości u ludzi - stan i perspektywy.
T-W-4Jak determinowana jest płeć, czyli modele zwierzęce w badaniach zaburzenia rozwoju płci u ludzi.
T-W-6Wady i zalety modeli zwierzęcych w badaniach z zakresu ustalania etiologii, diagnostyk, przebiegu i leczenia chorób dziedzicznych człowieka.
T-W-1Charakterystyka wybranych gatunków zwierząt jako potencjalnie modelowych w badaniach chorób dziedzicznych człowieka - homologia wybranych obszarów genomów.
T-W-2Starość - patologia czy fizjologia? Modele zwierzęce dla przebiegu przedwczesnej starości (progerie) i patologicznej długowieczności.
T-W-5Choroby monogenowe zwierząt i ich odpowiedniki u ludzi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, rozumie podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,wykazuje średnie zainteresowaniew stosunku do wiedzy,popełnia wiele błędóww zakresie wyrażania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.3_U01Student smodzielnie ocenia przydatność zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych. Uzasadnia wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Poznanie zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka.
Treści programoweT-A-1Analiza porównawcza wybranych genomów zwierząt modelowych i ich homologia z genome człowieka.
T-W-6Wady i zalety modeli zwierzęcych w badaniach z zakresu ustalania etiologii, diagnostyk, przebiegu i leczenia chorób dziedzicznych człowieka.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów zleconego zadania, nie operuje wiedzą kontekstową
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.3_K01Student ma świadomość przydatności zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów i podłoża chorób genetycznych człowieka.
C-2Poznanie zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka.
Treści programoweT-A-1Analiza porównawcza wybranych genomów zwierząt modelowych i ich homologia z genome człowieka.
T-W-3Myszy i świnie w modelowych badaniach otyłości u ludzi - stan i perspektywy.
T-W-6Wady i zalety modeli zwierzęcych w badaniach z zakresu ustalania etiologii, diagnostyk, przebiegu i leczenia chorób dziedzicznych człowieka.
T-W-1Charakterystyka wybranych gatunków zwierząt jako potencjalnie modelowych w badaniach chorób dziedzicznych człowieka - homologia wybranych obszarów genomów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów i audytoriów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość przydatności zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka w badaniach biomedycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0