Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia surowców i produktów spożywczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia surowców i produktów spożywczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Jakubowska <Malgorzata-Jakubowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikrobiologia ogólna
W-2Podstawowa wiedza z zakresu biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy światem mikroorganizmów a zdrowiem człowieka związanym z żywieniem i żywnością
C-2Przedstawienie mozliwosci uzyskania określonych efektów technologicznych dzieki procesom biologicznym
C-3Uświadomienie studentom zagrozeń mikrobiologicznych zwiazanych z produkcja żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody identyfikacji wybranych patogenów w żywnosci zgodnie z obowiązującymi normami5
T-A-2Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metod oceny stanu sanitarnego żywności6
T-A-3Wpływ procesów stosowanych w przetwórstwie zywności na skład i aktywność mikroflory. Temperatura, aw, pH, radiacja, działanie soli (kationy,aniony), konserwanty, barwniki, zw. powierzchniowo czynne)2
T-A-4Charakterystyka Salmonella sp. oraz metody oznaczania jej w żywności2
15
wykłady
T-W-1Naturalna, mikrobiologiczna flora żywnosci2
T-W-2Drobnoustroje zepsucia żywności2
T-W-3Drobnoustroje wskażnikowe2
T-W-4Mikrobiologiczne toksyny w żywności2
T-W-5Mikrobiologiczne i enzymatyczne przetwórstwo żywności1
T-W-6Żywność probiotyczna2
T-W-7Nowoczesne techniki wykrywania mikoorganizmów w żywności2
T-W-8Zatrucia pokarmowe2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Studiodanie literatury9
A-A-3Przygotowanie prezentacji6
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury tematu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_W01
W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
BT_1A_W18, BT_1A_W13C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_U01
W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów w środowisku żywnosci.
BT_1A_U04, BT_1A_U14C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
BT_1A_K06, BT_1A_K03C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_W01
W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą mikroorganizmów występujących w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_U01
W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów w środowisku żywnosci.
2,0
3,0Student ma podstawową umiejętność identyfikacji mikroorganizmów występujących w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O3.3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
2,0
3,0studnet jest kompetentny w stopniu dostatecznym do wykonywania analiz mikrobiologicznych żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Salyers A.A., Whitt D.D. (red.), Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010, pierwsze, dodruk, Wyp. Ku Słońcu 140
  2. Szewczyk E.M. (red.), Diagnostyka bakteriologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, pierwsze, dodruk, Czyt. WNoŻiR
  3. Błażejak St., Gientka I. (red.), Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, pierwsze, Czyt. WNoŻiR
  4. Żakowska Z., Stobińska H, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Politechnika Łódzka, Łódź, 2000, pierwsze
  5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia techniczna. T. 2, . Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, pierwsze, dodruk, Wyp. Ku Słońcu 140

Literatura dodatkowa

  1. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R., Mikrobiologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, drugie, poprawione i unowocześnione, dodruk, Czyt. WNoŻiR
  2. Gawęcki J.,Libudzisz Z. (red.), Mikroorganizmy w żywności i żywieniu, Wydawnictwo Uniwersytety Przyrodniczego, Poznań, 2010, trzecie, Czyt. WNoŻiR

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody identyfikacji wybranych patogenów w żywnosci zgodnie z obowiązującymi normami5
T-A-2Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metod oceny stanu sanitarnego żywności6
T-A-3Wpływ procesów stosowanych w przetwórstwie zywności na skład i aktywność mikroflory. Temperatura, aw, pH, radiacja, działanie soli (kationy,aniony), konserwanty, barwniki, zw. powierzchniowo czynne)2
T-A-4Charakterystyka Salmonella sp. oraz metody oznaczania jej w żywności2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Naturalna, mikrobiologiczna flora żywnosci2
T-W-2Drobnoustroje zepsucia żywności2
T-W-3Drobnoustroje wskażnikowe2
T-W-4Mikrobiologiczne toksyny w żywności2
T-W-5Mikrobiologiczne i enzymatyczne przetwórstwo żywności1
T-W-6Żywność probiotyczna2
T-W-7Nowoczesne techniki wykrywania mikoorganizmów w żywności2
T-W-8Zatrucia pokarmowe2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Studiodanie literatury9
A-A-3Przygotowanie prezentacji6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury tematu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.3_W01W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W18Ma wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; zna procedury pozyskiwania i przetwarzania różnych produktów żywnościowych.
BT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy światem mikroorganizmów a zdrowiem człowieka związanym z żywieniem i żywnością
C-2Przedstawienie mozliwosci uzyskania określonych efektów technologicznych dzieki procesom biologicznym
C-3Uświadomienie studentom zagrozeń mikrobiologicznych zwiazanych z produkcja żywności
Treści programoweT-A-1Metody identyfikacji wybranych patogenów w żywnosci zgodnie z obowiązującymi normami
T-A-2Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metod oceny stanu sanitarnego żywności
T-A-3Wpływ procesów stosowanych w przetwórstwie zywności na skład i aktywność mikroflory. Temperatura, aw, pH, radiacja, działanie soli (kationy,aniony), konserwanty, barwniki, zw. powierzchniowo czynne)
T-W-2Drobnoustroje zepsucia żywności
T-W-4Mikrobiologiczne toksyny w żywności
T-W-1Naturalna, mikrobiologiczna flora żywnosci
T-W-7Nowoczesne techniki wykrywania mikoorganizmów w żywności
T-W-5Mikrobiologiczne i enzymatyczne przetwórstwo żywności
T-W-6Żywność probiotyczna
T-W-3Drobnoustroje wskażnikowe
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą mikroorganizmów występujących w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.3_U01W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów w środowisku żywnosci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U14Posługuje się zasadami racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia; analizuje procedury pozyskiwania i otrzymywania różnych produktów żywnościowych, w tym z wykorzystaniem mikroorganizmów.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy światem mikroorganizmów a zdrowiem człowieka związanym z żywieniem i żywnością
C-2Przedstawienie mozliwosci uzyskania określonych efektów technologicznych dzieki procesom biologicznym
C-3Uświadomienie studentom zagrozeń mikrobiologicznych zwiazanych z produkcja żywności
Treści programoweT-A-1Metody identyfikacji wybranych patogenów w żywnosci zgodnie z obowiązującymi normami
T-A-2Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metod oceny stanu sanitarnego żywności
T-A-3Wpływ procesów stosowanych w przetwórstwie zywności na skład i aktywność mikroflory. Temperatura, aw, pH, radiacja, działanie soli (kationy,aniony), konserwanty, barwniki, zw. powierzchniowo czynne)
T-W-2Drobnoustroje zepsucia żywności
T-W-4Mikrobiologiczne toksyny w żywności
T-W-1Naturalna, mikrobiologiczna flora żywnosci
T-W-7Nowoczesne techniki wykrywania mikoorganizmów w żywności
T-W-5Mikrobiologiczne i enzymatyczne przetwórstwo żywności
T-W-6Żywność probiotyczna
T-W-3Drobnoustroje wskażnikowe
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową umiejętność identyfikacji mikroorganizmów występujących w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O3.3_K01W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy światem mikroorganizmów a zdrowiem człowieka związanym z żywieniem i żywnością
C-2Przedstawienie mozliwosci uzyskania określonych efektów technologicznych dzieki procesom biologicznym
C-3Uświadomienie studentom zagrozeń mikrobiologicznych zwiazanych z produkcja żywności
Treści programoweT-A-1Metody identyfikacji wybranych patogenów w żywnosci zgodnie z obowiązującymi normami
T-A-2Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metod oceny stanu sanitarnego żywności
T-A-3Wpływ procesów stosowanych w przetwórstwie zywności na skład i aktywność mikroflory. Temperatura, aw, pH, radiacja, działanie soli (kationy,aniony), konserwanty, barwniki, zw. powierzchniowo czynne)
T-W-2Drobnoustroje zepsucia żywności
T-W-4Mikrobiologiczne toksyny w żywności
T-W-1Naturalna, mikrobiologiczna flora żywnosci
T-W-7Nowoczesne techniki wykrywania mikoorganizmów w żywności
T-W-5Mikrobiologiczne i enzymatyczne przetwórstwo żywności
T-W-6Żywność probiotyczna
T-W-3Drobnoustroje wskażnikowe
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studnet jest kompetentny w stopniu dostatecznym do wykonywania analiz mikrobiologicznych żywności
3,5
4,0
4,5
5,0