Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia przemysłowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia przemysłowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Radosław Drozd <Radoslaw.Drozd@zut.edu.pl>, Anna Żywicka <Anna.Zywicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 25 2,00,42zaliczenie
laboratoriaL5 20 1,50,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie na poziomie szkoły średniej.
W-2Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii ogólnej
W-3Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii i biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapozanie studentów z głównymi obszarami zastosowania mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
C-2Zapozanie studentów z podstawowymi metodami wykorzstywania mikroorganizmów w różnych galęziach przemysłu
C-3Kształtowanie u studentów postawy zrozumienia znaczenia mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Planowanie procesu biotechnologicznego – izolacja mikroorganizmów, optymalizacja procesu produkcji, kontrola procesu w bioreaktorze5
5
laboratoria
T-L-1Izolacja mikroorganizmów o potencjalnym znaczeniu przemysłowym z gleby.4
T-L-2Wyznaczanie wybranych cech technologicznych mikroorganizmów przemysłowych.4
T-L-3Ocena jakości produktów mlecznych. Izolacja mikroorganizmów z rodzaju Lactobacillus2
T-L-4Fermentacja mlekowa. Ocena jakości uzyskanych produktów2
T-L-5Fermentacja alkoholowa. Optymalizacja, kontrola oraz ocena efektywności procesu4
T-L-6Ocena czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych4
20
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do mikrobiologii przemysłowej1
T-W-2Metody pozyskiwania szczepów o wysokim potenciale biotechnologicznym2
T-W-3Mikroorganizmy o wysokim potencjale biotechnologicznym wykorzystywane w przemyśle2
T-W-4Przykłady procesów prowadzonych z udziałem mikroorganizmów2
T-W-5Typy bioreaktorów i ich zastosowanie, etapy procesu biotechnologicznego realizowanego w bioreaktorach, kontrola procesu w bioreaktorze4
T-W-6Wykorzystanie immobilizacji mikroorganizmów w procesach fermentacji2
T-W-7Podstawowe mechanizmy regulacyjne metabolizmu drobnoustrojów, wybrane szlaki metaboliczne (efekt Pasteura, Crabtree, szlak tagatozwy, Le Ley Doudorfa, Leroila)2
T-W-8Możliwości regulacji metabolizu szczepów wysokowydajnych2
T-W-9Bioprodukty – pozyskiwanie, charakterystyka, oczyszczanie2
T-W-10Kultury starterowe i przechowywanie szczepów2
T-W-11Mikrobiologii progostyczna i kontrola jakości2
T-W-12Mikrobiologia przemysłowa w przyszłości2
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie projektu badawczego10
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Praca w grupach10
A-L-3Konsultacje15
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2Dyskusja panelowa10
A-W-3Konsultacje15
A-W-4Czytanie i analiza wskaznej literatury zródowej10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Pokaz z objaśnieniem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kontrola przygotowania do zajęć oraz aktywność na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Zrozumienie znaczenia i nabycie wiedzy koniecznej do posługiwania się technikami mikrobiologicznymi w różnych gałęziach przemysłu
BT_1A_W10, BT_1A_W14C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-9, T-W-12, T-W-6, T-W-10, T-W-11M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejetność wykorzystania wiedzy teodetycznej i praktycznej do rozwiązywania podstawowych problemów mikrobiologocznych w róznych gałeziach przemyslu
BT_1A_U04, BT_1A_U10C-2T-L-5, T-L-1, T-A-1, T-L-3, T-L-2, T-L-6, T-L-4M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C13_K01
Student ma świadomość znaczenia nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii przemyslowej w pracy zawodowej
BT_1A_K06, BT_1A_K03, BT_1A_K05C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Zrozumienie znaczenia i nabycie wiedzy koniecznej do posługiwania się technikami mikrobiologicznymi w różnych gałęziach przemysłu
2,0
3,0student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą problematyki mikrobiologicznej w róznych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
Posiada umiejetność wykorzystania wiedzy teodetycznej i praktycznej do rozwiązywania podstawowych problemów mikrobiologocznych w róznych gałeziach przemyslu
2,0
3,0uzyskanie co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi w egzamnienie pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C13_K01
Student ma świadomość znaczenia nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii przemyslowej w pracy zawodowej
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki mikrobiuologicznej w różnych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Libudzisz Z, Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa, 2008
  2. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E., Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, SGGW, Warszawa, 1993
  3. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywnosci, WNT, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Planowanie procesu biotechnologicznego – izolacja mikroorganizmów, optymalizacja procesu produkcji, kontrola procesu w bioreaktorze5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Izolacja mikroorganizmów o potencjalnym znaczeniu przemysłowym z gleby.4
T-L-2Wyznaczanie wybranych cech technologicznych mikroorganizmów przemysłowych.4
T-L-3Ocena jakości produktów mlecznych. Izolacja mikroorganizmów z rodzaju Lactobacillus2
T-L-4Fermentacja mlekowa. Ocena jakości uzyskanych produktów2
T-L-5Fermentacja alkoholowa. Optymalizacja, kontrola oraz ocena efektywności procesu4
T-L-6Ocena czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do mikrobiologii przemysłowej1
T-W-2Metody pozyskiwania szczepów o wysokim potenciale biotechnologicznym2
T-W-3Mikroorganizmy o wysokim potencjale biotechnologicznym wykorzystywane w przemyśle2
T-W-4Przykłady procesów prowadzonych z udziałem mikroorganizmów2
T-W-5Typy bioreaktorów i ich zastosowanie, etapy procesu biotechnologicznego realizowanego w bioreaktorach, kontrola procesu w bioreaktorze4
T-W-6Wykorzystanie immobilizacji mikroorganizmów w procesach fermentacji2
T-W-7Podstawowe mechanizmy regulacyjne metabolizmu drobnoustrojów, wybrane szlaki metaboliczne (efekt Pasteura, Crabtree, szlak tagatozwy, Le Ley Doudorfa, Leroila)2
T-W-8Możliwości regulacji metabolizu szczepów wysokowydajnych2
T-W-9Bioprodukty – pozyskiwanie, charakterystyka, oczyszczanie2
T-W-10Kultury starterowe i przechowywanie szczepów2
T-W-11Mikrobiologii progostyczna i kontrola jakości2
T-W-12Mikrobiologia przemysłowa w przyszłości2
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie projektu badawczego10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Praca w grupach10
A-L-3Konsultacje15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2Dyskusja panelowa10
A-W-3Konsultacje15
A-W-4Czytanie i analiza wskaznej literatury zródowej10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Zrozumienie znaczenia i nabycie wiedzy koniecznej do posługiwania się technikami mikrobiologicznymi w różnych gałęziach przemysłu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Zapozanie studentów z podstawowymi metodami wykorzstywania mikroorganizmów w różnych galęziach przemysłu
Treści programoweT-W-3Mikroorganizmy o wysokim potencjale biotechnologicznym wykorzystywane w przemyśle
T-W-1Wprowadzenie do mikrobiologii przemysłowej
T-W-2Metody pozyskiwania szczepów o wysokim potenciale biotechnologicznym
T-W-7Podstawowe mechanizmy regulacyjne metabolizmu drobnoustrojów, wybrane szlaki metaboliczne (efekt Pasteura, Crabtree, szlak tagatozwy, Le Ley Doudorfa, Leroila)
T-W-4Przykłady procesów prowadzonych z udziałem mikroorganizmów
T-W-8Możliwości regulacji metabolizu szczepów wysokowydajnych
T-W-5Typy bioreaktorów i ich zastosowanie, etapy procesu biotechnologicznego realizowanego w bioreaktorach, kontrola procesu w bioreaktorze
T-W-9Bioprodukty – pozyskiwanie, charakterystyka, oczyszczanie
T-W-12Mikrobiologia przemysłowa w przyszłości
T-W-6Wykorzystanie immobilizacji mikroorganizmów w procesach fermentacji
T-W-10Kultury starterowe i przechowywanie szczepów
T-W-11Mikrobiologii progostyczna i kontrola jakości
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą problematyki mikrobiologicznej w róznych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01Posiada umiejetność wykorzystania wiedzy teodetycznej i praktycznej do rozwiązywania podstawowych problemów mikrobiologocznych w róznych gałeziach przemyslu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-2Zapozanie studentów z podstawowymi metodami wykorzstywania mikroorganizmów w różnych galęziach przemysłu
Treści programoweT-L-5Fermentacja alkoholowa. Optymalizacja, kontrola oraz ocena efektywności procesu
T-L-1Izolacja mikroorganizmów o potencjalnym znaczeniu przemysłowym z gleby.
T-A-1Planowanie procesu biotechnologicznego – izolacja mikroorganizmów, optymalizacja procesu produkcji, kontrola procesu w bioreaktorze
T-L-3Ocena jakości produktów mlecznych. Izolacja mikroorganizmów z rodzaju Lactobacillus
T-L-2Wyznaczanie wybranych cech technologicznych mikroorganizmów przemysłowych.
T-L-6Ocena czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych
T-L-4Fermentacja mlekowa. Ocena jakości uzyskanych produktów
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0uzyskanie co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi w egzamnienie pisemnym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C13_K01Student ma świadomość znaczenia nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii przemyslowej w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-1Zapozanie studentów z głównymi obszarami zastosowania mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
Treści programoweT-L-1Izolacja mikroorganizmów o potencjalnym znaczeniu przemysłowym z gleby.
T-L-2Wyznaczanie wybranych cech technologicznych mikroorganizmów przemysłowych.
T-L-3Ocena jakości produktów mlecznych. Izolacja mikroorganizmów z rodzaju Lactobacillus
T-L-4Fermentacja mlekowa. Ocena jakości uzyskanych produktów
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola przygotowania do zajęć oraz aktywność na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki mikrobiuologicznej w różnych gałęziach przemysłu
3,5
4,0
4,5
5,0