Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Nawrotek <Pawel.Nawrotek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karol Fijałkowski <karol.fijalkowski@zut.edu.pl>, Jolanta Karakulska <Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 3,00,41zaliczenie
wykładyW3 40 4,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biochemii, zoologii i botaniki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie ogólnej wiedzy dotyczącej różnych grup mikroorganizmów, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań mikrobiologicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP. Metody sterylizacji i dezynfekcji.2
T-L-2Czynniki niezbędne do wzrostu drobnoustrojów. Metody hodowli.2
T-L-3Podłoża hodowlane i izolacja czystych kultur mikroorganizmów.2
T-L-4Morfologia kolonii mikroorganizmów.2
T-L-5Mikroskopowanie – obserwacja mikroorganizmów.2
T-L-6Preparaty mikrobiologiczne - morfologia komórek mikroorganizmów.2
T-L-7Metody barwienia bakterii.2
T-L-8Barwienie proste.2
T-L-9Barwienie metodą Grama.2
T-L-10Barwienie strukturalne.2
T-L-11Oznaczanie liczby mikroorganizmów.2
T-L-12Metabolizm komórki bakteryjnej i ocena aktywności biochemicznej bakterii.4
T-L-13Antybiogram - ocena lekowrażliwości bakterii.2
T-L-14Identyfikacja mikroorganizmów o nieznanej przynależności taksonomicznej z użyciem poznanych technik mikrobiologicznych.2
30
wykłady
T-W-1Komunikacja międzykomórkowa i jej znaczenie dla strategii przetrwania bakterii.4
T-W-2Miejsce mikroorganizmów w przyrodzie: bakterie, archeony i eukarioty. Wprowadzenie do wirusologii.6
T-W-3Komórka prokariotyczna i jej budowa (cytoplazma i organelle komórkowe).2
T-W-4Ściana komórkowa bakterii.2
T-W-5Bakteryjne otoczki, rzęski, endospory i inne formy przetrwalne.4
T-W-6Genetyka bakterii, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej.4
T-W-7Antybiotyki i chemioterapeutyki – podstawowe zagadnienia.2
T-W-8Bakteriologia szczegółowa (pałeczki Gram-ujemne).6
T-W-9Bakteriologia szczegółowa (ziarniaki Gram-dodatnie).6
T-W-10Diagnostyka bakteriologiczna - aspekty praktyczne.4
40

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie podanej literatury.10
A-L-3Przygotowanie się do "wejściówek".20
A-L-4Przygotowanie się do kolokwiów.20
A-L-5Konsultacje10
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.40
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.26
A-W-3Konsultacje.20
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.32
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.2
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Opis budowy i właściwości wybranych grup mikroorganizmów z wykorzystaniem preparatów i prezentacji multimedialnej.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (hodowla i izolacja, obserwacja i analiza właściwości wybranych mikroorganizmów; praca indywidualna i w grupach).
M-4Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
M-5Pokaz przykładowych gotowych preparatów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: "Wejściówki" na początku zajęć sprawdzające stopień przyswojenia przez studenta partii materiału opanowanej dzięki pracy własnej.
S-2Ocena formująca: "Wyjściówki" - ocena poprawności wykonania ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie analizy sprawozdań.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
S-5Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C3_W01
W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
BT_1A_W08, BT_1A_W14, BT_1A_W17C-1T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-10, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-2M-3, M-2, M-4, M-1S-3, S-1, S-2, S-5, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C3_U01
W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
BT_1A_U04C-1T-L-3, T-L-10, T-L-4, T-L-8, T-L-12, T-L-9, T-L-5, T-L-11M-3, M-2, M-4, M-5S-3, S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
BT_1A_K03, BT_1A_K04C-1T-L-1, T-L-14M-3, M-4, M-1S-3, S-5, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C3_W01
W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
2,0Student nie potrafi rozróżniać oraz charakteryzować różnych grup mikroorganizmów, a także nie zna podstawowych metod wykorzystywanych do ich wykrywania i analizy; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu rozróżniania oraz charakteryzowania różnych grup mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat rozróżniania oraz charakteryzowania różnych grup mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C3_U01
W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
2,0Student nie potrafi odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowych metod badawczych służących do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
3,5Student potrafi na średnim poziomie odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
4,5Student potrafi dobrze odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
5,0Student potrafi bardzo dobrze odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C3_K01
W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
2,0Student nie jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz nie jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
3,0Student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.

Literatura podstawowa

 1. Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007
 2. Zaremba M.L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997
 3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2001
 4. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1996
 5. Tomaszewski J.J., Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Warszawa, 1993
 6. Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Nawrotek P., Laboratoryjne eksperymenty w mikrobiologii, Wydaw. AR w Szczecinie, Szczecin, 2006
 7. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2000
 8. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

 1. Janowiec M., Mikrobiologia i serologia, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1988
 2. Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A., Bakterie, antybiotyki, lekooporność, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2001
 3. Grzybowski J., Reiss J., Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001
 4. Krawczyk B., Kur J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii, Wydaw. PG, Gdańsk, 2008
 5. Nowak A., Marska B., Wronkowska H., Michalcewicz W., Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii, Wydaw. AR w Szczecinie, Szczecin, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP. Metody sterylizacji i dezynfekcji.2
T-L-2Czynniki niezbędne do wzrostu drobnoustrojów. Metody hodowli.2
T-L-3Podłoża hodowlane i izolacja czystych kultur mikroorganizmów.2
T-L-4Morfologia kolonii mikroorganizmów.2
T-L-5Mikroskopowanie – obserwacja mikroorganizmów.2
T-L-6Preparaty mikrobiologiczne - morfologia komórek mikroorganizmów.2
T-L-7Metody barwienia bakterii.2
T-L-8Barwienie proste.2
T-L-9Barwienie metodą Grama.2
T-L-10Barwienie strukturalne.2
T-L-11Oznaczanie liczby mikroorganizmów.2
T-L-12Metabolizm komórki bakteryjnej i ocena aktywności biochemicznej bakterii.4
T-L-13Antybiogram - ocena lekowrażliwości bakterii.2
T-L-14Identyfikacja mikroorganizmów o nieznanej przynależności taksonomicznej z użyciem poznanych technik mikrobiologicznych.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Komunikacja międzykomórkowa i jej znaczenie dla strategii przetrwania bakterii.4
T-W-2Miejsce mikroorganizmów w przyrodzie: bakterie, archeony i eukarioty. Wprowadzenie do wirusologii.6
T-W-3Komórka prokariotyczna i jej budowa (cytoplazma i organelle komórkowe).2
T-W-4Ściana komórkowa bakterii.2
T-W-5Bakteryjne otoczki, rzęski, endospory i inne formy przetrwalne.4
T-W-6Genetyka bakterii, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej.4
T-W-7Antybiotyki i chemioterapeutyki – podstawowe zagadnienia.2
T-W-8Bakteriologia szczegółowa (pałeczki Gram-ujemne).6
T-W-9Bakteriologia szczegółowa (ziarniaki Gram-dodatnie).6
T-W-10Diagnostyka bakteriologiczna - aspekty praktyczne.4
40

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Studiowanie podanej literatury.10
A-L-3Przygotowanie się do "wejściówek".20
A-L-4Przygotowanie się do kolokwiów.20
A-L-5Konsultacje10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.40
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.26
A-W-3Konsultacje.20
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów.32
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów.2
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C3_W01W zakresie wiedzy student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
BT_1A_W17Posiada wiedzę na temat aktywności czynników patogennych oraz rozumie zasady regulacji odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie ogólnej wiedzy dotyczącej różnych grup mikroorganizmów, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań mikrobiologicznych.
Treści programoweT-W-4Ściana komórkowa bakterii.
T-W-6Genetyka bakterii, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej.
T-W-7Antybiotyki i chemioterapeutyki – podstawowe zagadnienia.
T-W-3Komórka prokariotyczna i jej budowa (cytoplazma i organelle komórkowe).
T-W-1Komunikacja międzykomórkowa i jej znaczenie dla strategii przetrwania bakterii.
T-W-10Diagnostyka bakteriologiczna - aspekty praktyczne.
T-W-5Bakteryjne otoczki, rzęski, endospory i inne formy przetrwalne.
T-W-8Bakteriologia szczegółowa (pałeczki Gram-ujemne).
T-W-9Bakteriologia szczegółowa (ziarniaki Gram-dodatnie).
T-W-2Miejsce mikroorganizmów w przyrodzie: bakterie, archeony i eukarioty. Wprowadzenie do wirusologii.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (hodowla i izolacja, obserwacja i analiza właściwości wybranych mikroorganizmów; praca indywidualna i w grupach).
M-2Opis budowy i właściwości wybranych grup mikroorganizmów z wykorzystaniem preparatów i prezentacji multimedialnej.
M-4Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-1Ocena formująca: "Wejściówki" na początku zajęć sprawdzające stopień przyswojenia przez studenta partii materiału opanowanej dzięki pracy własnej.
S-2Ocena formująca: "Wyjściówki" - ocena poprawności wykonania ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie analizy sprawozdań.
S-5Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróżniać oraz charakteryzować różnych grup mikroorganizmów, a także nie zna podstawowych metod wykorzystywanych do ich wykrywania i analizy; nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu rozróżniania oraz charakteryzowania różnych grup mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
4,0Student szczegółowo rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
4,5Student wyczerpująco rozróżnia oraz charakteryzuje różne grupy mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat rozróżniania oraz charakteryzowania różnych grup mikroorganizmów, a także zna podstawowe metody wykorzystywane do ich wykrywania i analizy; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C3_U01W zakresie umiejętności student odpowiednio dobiera i wykorzystuje podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie ogólnej wiedzy dotyczącej różnych grup mikroorganizmów, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań mikrobiologicznych.
Treści programoweT-L-3Podłoża hodowlane i izolacja czystych kultur mikroorganizmów.
T-L-10Barwienie strukturalne.
T-L-4Morfologia kolonii mikroorganizmów.
T-L-8Barwienie proste.
T-L-12Metabolizm komórki bakteryjnej i ocena aktywności biochemicznej bakterii.
T-L-9Barwienie metodą Grama.
T-L-5Mikroskopowanie – obserwacja mikroorganizmów.
T-L-11Oznaczanie liczby mikroorganizmów.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (hodowla i izolacja, obserwacja i analiza właściwości wybranych mikroorganizmów; praca indywidualna i w grupach).
M-2Opis budowy i właściwości wybranych grup mikroorganizmów z wykorzystaniem preparatów i prezentacji multimedialnej.
M-4Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
M-5Pokaz przykładowych gotowych preparatów.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-1Ocena formująca: "Wejściówki" na początku zajęć sprawdzające stopień przyswojenia przez studenta partii materiału opanowanej dzięki pracy własnej.
S-2Ocena formująca: "Wyjściówki" - ocena poprawności wykonania ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie analizy sprawozdań.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowych metod badawczych służących do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
3,0Student potrafi w dostateczny sposób odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
3,5Student potrafi na średnim poziomie odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
4,0Student potrafi na dobrym poziomie odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
4,5Student potrafi dobrze odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
5,0Student potrafi bardzo dobrze odpowiednio dobierać i wykorzystywać podstawowe metody badawcze służące do wykrywania i charakteryzowania mikroorganizmów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C3_K01W zakresie kompetencji student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie ogólnej wiedzy dotyczącej różnych grup mikroorganizmów, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań mikrobiologicznych.
Treści programoweT-L-1Zasady BHP. Metody sterylizacji i dezynfekcji.
T-L-14Identyfikacja mikroorganizmów o nieznanej przynależności taksonomicznej z użyciem poznanych technik mikrobiologicznych.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (hodowla i izolacja, obserwacja i analiza właściwości wybranych mikroorganizmów; praca indywidualna i w grupach).
M-4Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na zajęciach.
S-5Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz nie jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
3,0Student jest zdolny do wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.
3,5
4,0
4,5
5,0Student jest zdolny i w pełni kompetentny w zakresie wyboru odpowiednich metod wykorzystywanych w badaniach mikroorganizmów oraz jest świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń z ich strony.