Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Mikologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Karakulska <Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,29zaliczenie
wykładyW4 15 1,50,42zaliczenie
laboratoriaL4 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii i mikroekologii
W-2Podstawowa wiedza z zakresu genetyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z systemami identyfikacji grzybów oraz ich morfologią i funkcjami życiowymi
C-2Wskazanie znaczenia genetycznych i epigenetycznych uwarunkowań mechanizmów życiowych grzybów
C-3Określenie roli grzybów jako form chorobotwórczych, saprofitycznych i symbiotycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Społeczności ekologiczne grzybów2
T-A-2Podstawy i metody wykorzystywane w identyfikacji grzybów4
T-A-3Mykotoksyny grzybów - podział, warunki tworzenia, skutki ich obecności i metody oznaczania2
T-A-4Grzyby jako potencjalne narzędzie w biotechnologii2
10
laboratoria
T-L-1Cechy makro- i mikroskopowe grzybów jednokomórkowych i strzepkujących5
5
wykłady
T-W-1Miejsce grzybów w świecie ożywionym1
T-W-2Systemy klasyfikacji grzybów i ich taksonomia4
T-W-3Ekologia i genetyczne podstawy zachowań grzybów3
T-W-4Genomika i proteomika grzybów3
T-W-5Grzyby jako parazyty, saprofity i symbionty3
T-W-6Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studentów w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Przygotowanie prezentacji tematycznych10
A-A-3Indywidualne studiowanie literatury w celu zaliczenia przedmiotu5
A-A-4Konsultacje z prowadzącym zajęcia5
30
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach dydaktycznych5
A-L-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęc praktycznych i zaliczenia przedmiotu5
A-L-3konsultacje5
15
wykłady
A-W-1Udział studentów w wykładach15
A-W-2konsultacje15
A-W-3Indywidulane studiowanie literatury w celu zaliczenia przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_W01
Posiada wiedzę z zakresu systematyki grzybów, ich roli w środowisku, genetycznych i epigenetycznych mechanizmów zachowań oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii
BT_1A_W02, BT_1A_W08, BT_1A_W06, BT_1A_W14C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_U01
Posiada umiejętoność rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku, potrafi opisać mechanizmy warunkujące funkcjonowanie grzybów w środowisku oraz mozliwości ich wykorzystania w biotechnologii.
BT_1A_U03, BT_1A_U04, BT_1A_U05, BT_1A_U08C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_K01
Student rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu metod badawczych w celu rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku i możliwości wykorzystania w biotechnologii
BT_1A_K06, BT_1A_K03, BT_1A_K04C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_W01
Posiada wiedzę z zakresu systematyki grzybów, ich roli w środowisku, genetycznych i epigenetycznych mechanizmów zachowań oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii
2,0student nie potrafi wykorzystać podstawowych narzędzi badawczych oraz wiedzy przekazanej na zajęciach
3,0student nie wykorzystuje wszystkich poznanych narzędzi badawczych i jedynie w zakresie dostatecznym przyswoił wiedzę teoretyczną podaną na zajęciach
3,5student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia badawcze omawiane na zajęciach oraz na poziomie satysfakcjonującym przyswoił wiedzę z zakresu omawianych zagadnień
4,0student poprawnie wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze oraz przeprowadza interpretacje uzyskanych wyników wykorzystując w tym celu również wiedzę teoretyczną
4,5student wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze, potrafi wskazać ich przydatność w okreslonym doświadczeniu; rozważać problem na poziomie teoretycznym
5,0student wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze, potrafi wskazać ich przydatność w określonym doświadczeniu; rozważać problem na poziomie nie tylko teoretycznym ale równiez empirycznym uzasadniając kierunek rozwiązania problemu badawczego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_U01
Posiada umiejętoność rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku, potrafi opisać mechanizmy warunkujące funkcjonowanie grzybów w środowisku oraz mozliwości ich wykorzystania w biotechnologii.
2,0student nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań
3,0student potrafi wykorzystać podstawowe metody oznaczania i klasyfikacji grzybów bez samodzielnej umiejętności interpretacji wyników swoich badań
3,5student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań oraz przeprowadzić ich interpretację
4,0student na podstawie zastosowanych metod badawczych potrafi zaprezentować uzyskane przez siebie wyniki badań, potrafi przeprowadzić ich interpretację oraz dyskusję na temat uzyskanych efektów doświadczenia
4,5na podstawie zaprezentowanych przez siebie wyników badań, student potrafi przeanalizować uzyskane wyniki, poprowadzić dyskusję na ich temat oraz oszacować błędy
5,0student potrafi prezentować, analizować i dyskutować o osiągnietych wynikach a także wskazać kierunki modyfikacji metodycznych w celu rozwiązania problemów lub ukniknięcia błędów pomiarowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O4.1_K01
Student rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu metod badawczych w celu rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku i możliwości wykorzystania w biotechnologii
2,0
3,0student posiada zdolność doboru podstawowych metod z zakresu klasyfikacji i rozpoznawania grzybów bez sadzielnego wskazania ich roli w środowisku i mozliwości wykorzystania w biotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M. Dynowska, A. Ejdys, Mikologia laboratoryjna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2011, 1
  2. E. Baran, Mikologia - co nowego, Cornetis, Wrocław, 2008

Literatura dodatkowa

  1. W. Mułenko, Mykologiczne badania terenowe - przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008
  2. H.G. Schlegel, Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Społeczności ekologiczne grzybów2
T-A-2Podstawy i metody wykorzystywane w identyfikacji grzybów4
T-A-3Mykotoksyny grzybów - podział, warunki tworzenia, skutki ich obecności i metody oznaczania2
T-A-4Grzyby jako potencjalne narzędzie w biotechnologii2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Cechy makro- i mikroskopowe grzybów jednokomórkowych i strzepkujących5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miejsce grzybów w świecie ożywionym1
T-W-2Systemy klasyfikacji grzybów i ich taksonomia4
T-W-3Ekologia i genetyczne podstawy zachowań grzybów3
T-W-4Genomika i proteomika grzybów3
T-W-5Grzyby jako parazyty, saprofity i symbionty3
T-W-6Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studentów w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Przygotowanie prezentacji tematycznych10
A-A-3Indywidualne studiowanie literatury w celu zaliczenia przedmiotu5
A-A-4Konsultacje z prowadzącym zajęcia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach dydaktycznych5
A-L-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęc praktycznych i zaliczenia przedmiotu5
A-L-3konsultacje5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studentów w wykładach15
A-W-2konsultacje15
A-W-3Indywidulane studiowanie literatury w celu zaliczenia przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.1_W01Posiada wiedzę z zakresu systematyki grzybów, ich roli w środowisku, genetycznych i epigenetycznych mechanizmów zachowań oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W02Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii: organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej oraz biologii organizmów żywych.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
BT_1A_W14Ma wiedzę na temat różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia genetycznych i epigenetycznych uwarunkowań mechanizmów życiowych grzybów
C-3Określenie roli grzybów jako form chorobotwórczych, saprofitycznych i symbiotycznych
C-1Zapoznanie studentów z systemami identyfikacji grzybów oraz ich morfologią i funkcjami życiowymi
Treści programoweT-W-5Grzyby jako parazyty, saprofity i symbionty
T-W-4Genomika i proteomika grzybów
T-W-1Miejsce grzybów w świecie ożywionym
T-W-2Systemy klasyfikacji grzybów i ich taksonomia
T-W-3Ekologia i genetyczne podstawy zachowań grzybów
T-A-2Podstawy i metody wykorzystywane w identyfikacji grzybów
T-A-1Społeczności ekologiczne grzybów
T-A-3Mykotoksyny grzybów - podział, warunki tworzenia, skutki ich obecności i metody oznaczania
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykorzystać podstawowych narzędzi badawczych oraz wiedzy przekazanej na zajęciach
3,0student nie wykorzystuje wszystkich poznanych narzędzi badawczych i jedynie w zakresie dostatecznym przyswoił wiedzę teoretyczną podaną na zajęciach
3,5student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia badawcze omawiane na zajęciach oraz na poziomie satysfakcjonującym przyswoił wiedzę z zakresu omawianych zagadnień
4,0student poprawnie wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze oraz przeprowadza interpretacje uzyskanych wyników wykorzystując w tym celu również wiedzę teoretyczną
4,5student wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze, potrafi wskazać ich przydatność w okreslonym doświadczeniu; rozważać problem na poziomie teoretycznym
5,0student wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia badawcze, potrafi wskazać ich przydatność w określonym doświadczeniu; rozważać problem na poziomie nie tylko teoretycznym ale równiez empirycznym uzasadniając kierunek rozwiązania problemu badawczego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.1_U01Posiada umiejętoność rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku, potrafi opisać mechanizmy warunkujące funkcjonowanie grzybów w środowisku oraz mozliwości ich wykorzystania w biotechnologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U03Wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi.
BT_1A_U04Posługuje się wiedzą z zakresu mikrobiologii i immunologii; analizuje mechanizmy warunkujące zjadliwość drobnoustrojów, potrafi scharakteryzować wybrane choroby zakaźne; analizuje funkcjonowanie układu odpornościowego; posiada umiejętność hodowli drobnoustrojów i stosowania odpowiednich technik diagnostycznych.
BT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia genetycznych i epigenetycznych uwarunkowań mechanizmów życiowych grzybów
C-3Określenie roli grzybów jako form chorobotwórczych, saprofitycznych i symbiotycznych
C-1Zapoznanie studentów z systemami identyfikacji grzybów oraz ich morfologią i funkcjami życiowymi
Treści programoweT-W-5Grzyby jako parazyty, saprofity i symbionty
T-W-4Genomika i proteomika grzybów
T-W-1Miejsce grzybów w świecie ożywionym
T-W-2Systemy klasyfikacji grzybów i ich taksonomia
T-W-3Ekologia i genetyczne podstawy zachowań grzybów
T-A-2Podstawy i metody wykorzystywane w identyfikacji grzybów
T-A-1Społeczności ekologiczne grzybów
T-A-3Mykotoksyny grzybów - podział, warunki tworzenia, skutki ich obecności i metody oznaczania
T-A-4Grzyby jako potencjalne narzędzie w biotechnologii
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna i analiza sprawozdań
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie audytoriów w formie pisemnej.
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań
3,0student potrafi wykorzystać podstawowe metody oznaczania i klasyfikacji grzybów bez samodzielnej umiejętności interpretacji wyników swoich badań
3,5student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań oraz przeprowadzić ich interpretację
4,0student na podstawie zastosowanych metod badawczych potrafi zaprezentować uzyskane przez siebie wyniki badań, potrafi przeprowadzić ich interpretację oraz dyskusję na temat uzyskanych efektów doświadczenia
4,5na podstawie zaprezentowanych przez siebie wyników badań, student potrafi przeanalizować uzyskane wyniki, poprowadzić dyskusję na ich temat oraz oszacować błędy
5,0student potrafi prezentować, analizować i dyskutować o osiągnietych wynikach a także wskazać kierunki modyfikacji metodycznych w celu rozwiązania problemów lub ukniknięcia błędów pomiarowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O4.1_K01Student rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu metod badawczych w celu rozpoznawania i klasyfikacjii grzybów, określenia ich roli w środowisku i możliwości wykorzystania w biotechnologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
BT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
BT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia genetycznych i epigenetycznych uwarunkowań mechanizmów życiowych grzybów
C-3Określenie roli grzybów jako form chorobotwórczych, saprofitycznych i symbiotycznych
C-1Zapoznanie studentów z systemami identyfikacji grzybów oraz ich morfologią i funkcjami życiowymi
Treści programoweT-W-5Grzyby jako parazyty, saprofity i symbionty
T-W-4Genomika i proteomika grzybów
T-W-1Miejsce grzybów w świecie ożywionym
T-W-2Systemy klasyfikacji grzybów i ich taksonomia
T-W-3Ekologia i genetyczne podstawy zachowań grzybów
T-A-2Podstawy i metody wykorzystywane w identyfikacji grzybów
T-A-1Społeczności ekologiczne grzybów
T-A-3Mykotoksyny grzybów - podział, warunki tworzenia, skutki ich obecności i metody oznaczania
T-A-4Grzyby jako potencjalne narzędzie w biotechnologii
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada zdolność doboru podstawowych metod z zakresu klasyfikacji i rozpoznawania grzybów bez sadzielnego wskazania ich roli w środowisku i mozliwości wykorzystania w biotechnologii
3,5
4,0
4,5
5,0