Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 10 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 20 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z metodami alternatywnymi in vivo i in vitro wykorzystywanymi w ocenie toksyczność ksenobiotyków
C-2zaponanie z klasycznymi metodami in vivo wykorzystywanych w badaniach toksykologiczności ksenobiotyków
C-3zapoznanie studentów z badaniami podstawowymi i pomocniczymi stosowanymi w ocenie toksyczności
C-4zapoznanie studentów z możliwymi mechanizmami działania toksycznego substancji
C-5zapoznanie studentów z etapami oceny ryzyka dla środowiska i organizmu wynikającego z narażenia na daną substację

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Mechanizmy działania toksycznego. Przegląd koncepcji farmakologicznych. Receptorowy i pozareceptorowy mechanizm działania toksycznego.2
T-A-2Metody wyznaczania dawek/stężeń śmiertelnych (LD50 i LC50).4
T-A-3Metabolizm ksenobiotyków. Biotransformacje i sprzęganie.2
T-A-4Testowanie in vivo i in vitro w badaniu rakotwórczości i mutagenności ksenobiotyków.2
T-A-5Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej. Wyznaczanie NOAEL, LOAEL, LOAL i RfD.3
T-A-6Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności. Ocena narażenia i ryzyka.2
T-A-7Ocena toksykologiczna surowców i produktów kosmetycznych.2
T-A-8Metody alternatywne w badaniach ekotoksykologicznych.3
20
wykłady
T-W-1Wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykometrycznych. Główne organizacje promujące metody alternatywne w świecie. Bazy danych o technikach in vitro stosowanych w toksykologii.2
T-W-2Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów in vivo. Rodzaje i kierunki badań. Badania podstawowe i pomocnicze.3
T-W-3Przegląd podstawowych metod alternatywnych do badań na zwierzętach. Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów alternatywnych in vitro.3
T-W-4Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną. Czynniki genetyczne a kumulacja związków chemicznych.1
T-W-5Bezpieczeństwo chemiczne. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego. Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2przygotowanie się zajęć i do zaliczenia części ćwiczeniowej38
A-A-3konsultacje2
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie się do zaliczenia części wykładowej20
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna
S-3Ocena formująca: ocena aktywności i postawy względem omawianych zagadnień

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_W01
Student zna i opisuje rodzaje badań wykorzystywanych w ocenie toksyczności ksenobiotyków i metody (klasyczne i alternatywne) ich przeprowadzania.
BT_1A_W08, BT_1A_W04C-2, C-3, C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4M-1S-1
BT_1A_BT-S-O8.2_W02
Student zna mechanizmy działania toksycznego substancji chemicznych.
BT_1A_W05C-4T-A-1, T-A-3M-1S-1
BT_1A_BT-S-O8.2_W03
Student zna etapy oceny ryzyka, wynikającego z narażenia na daną substancję, dla organizmów i środowiska
BT_1A_W12C-5T-A-2, T-A-5, T-A-8M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_U01
Student stosuje metody obliczeniowe w ocenie toksyczności, narażenia i ryzyka.
BT_1A_U13C-3T-A-1, T-A-6, T-A-2M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_K01
Student rozumie potrzebę stosowania metod ograniczających wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykologicznych.
BT_1A_K05C-2, C-4, C-3, C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-8M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_W01
Student zna i opisuje rodzaje badań wykorzystywanych w ocenie toksyczności ksenobiotyków i metody (klasyczne i alternatywne) ich przeprowadzania.
2,0
3,0Student potrafi wymienić wiekszość badań podstawowych i pomocniczych stosowanych w ocenie toksyczności ksenobiotyków oraz omawia metody ich przeprowadzenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O8.2_W02
Student zna mechanizmy działania toksycznego substancji chemicznych.
2,0
3,0Student zna wiekszość mechanizmów działania toksycznego substancji.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O8.2_W03
Student zna etapy oceny ryzyka, wynikającego z narażenia na daną substancję, dla organizmów i środowiska
2,0
3,0Student zna większość etapów oceny ryzyka, wynikającego z narażenia na daną substancję, dla organizmów i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_U01
Student stosuje metody obliczeniowe w ocenie toksyczności, narażenia i ryzyka.
2,0
3,0Student wykonuje podstawowe obliczenia interpretuje uzyskane wyniki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O8.2_K01
Student rozumie potrzebę stosowania metod ograniczających wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykologicznych.
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie rozumie potrzebę stosowania metod ograniczających wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Mechanizmy działania toksycznego. Przegląd koncepcji farmakologicznych. Receptorowy i pozareceptorowy mechanizm działania toksycznego.2
T-A-2Metody wyznaczania dawek/stężeń śmiertelnych (LD50 i LC50).4
T-A-3Metabolizm ksenobiotyków. Biotransformacje i sprzęganie.2
T-A-4Testowanie in vivo i in vitro w badaniu rakotwórczości i mutagenności ksenobiotyków.2
T-A-5Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej. Wyznaczanie NOAEL, LOAEL, LOAL i RfD.3
T-A-6Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności. Ocena narażenia i ryzyka.2
T-A-7Ocena toksykologiczna surowców i produktów kosmetycznych.2
T-A-8Metody alternatywne w badaniach ekotoksykologicznych.3
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykometrycznych. Główne organizacje promujące metody alternatywne w świecie. Bazy danych o technikach in vitro stosowanych w toksykologii.2
T-W-2Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów in vivo. Rodzaje i kierunki badań. Badania podstawowe i pomocnicze.3
T-W-3Przegląd podstawowych metod alternatywnych do badań na zwierzętach. Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów alternatywnych in vitro.3
T-W-4Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną. Czynniki genetyczne a kumulacja związków chemicznych.1
T-W-5Bezpieczeństwo chemiczne. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego. Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych.1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2przygotowanie się zajęć i do zaliczenia części ćwiczeniowej38
A-A-3konsultacje2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie się do zaliczenia części wykładowej20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.2_W01Student zna i opisuje rodzaje badań wykorzystywanych w ocenie toksyczności ksenobiotyków i metody (klasyczne i alternatywne) ich przeprowadzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W04Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ich znaczenia w naukach rolniczych; zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne, prawne, ekonomiczne i inne związane z działalnością naukową, dydaktyczną i wdrożeniową.
Cel przedmiotuC-2zaponanie z klasycznymi metodami in vivo wykorzystywanych w badaniach toksykologiczności ksenobiotyków
C-3zapoznanie studentów z badaniami podstawowymi i pomocniczymi stosowanymi w ocenie toksyczności
C-1zapoznanie studentów z metodami alternatywnymi in vivo i in vitro wykorzystywanymi w ocenie toksyczność ksenobiotyków
Treści programoweT-W-3Przegląd podstawowych metod alternatywnych do badań na zwierzętach. Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów alternatywnych in vitro.
T-W-2Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów in vivo. Rodzaje i kierunki badań. Badania podstawowe i pomocnicze.
T-W-4Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną. Czynniki genetyczne a kumulacja związków chemicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić wiekszość badań podstawowych i pomocniczych stosowanych w ocenie toksyczności ksenobiotyków oraz omawia metody ich przeprowadzenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.2_W02Student zna mechanizmy działania toksycznego substancji chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W05Ma ogólną wiedzę z zakresu budowy organizmów żywych oraz zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów.
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studentów z możliwymi mechanizmami działania toksycznego substancji
Treści programoweT-A-1Mechanizmy działania toksycznego. Przegląd koncepcji farmakologicznych. Receptorowy i pozareceptorowy mechanizm działania toksycznego.
T-A-3Metabolizm ksenobiotyków. Biotransformacje i sprzęganie.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wiekszość mechanizmów działania toksycznego substancji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.2_W03Student zna etapy oceny ryzyka, wynikającego z narażenia na daną substancję, dla organizmów i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W12Zna i rozumie rolę oraz znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
Cel przedmiotuC-5zapoznanie studentów z etapami oceny ryzyka dla środowiska i organizmu wynikającego z narażenia na daną substację
Treści programoweT-A-2Metody wyznaczania dawek/stężeń śmiertelnych (LD50 i LC50).
T-A-5Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej. Wyznaczanie NOAEL, LOAEL, LOAL i RfD.
T-A-8Metody alternatywne w badaniach ekotoksykologicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna większość etapów oceny ryzyka, wynikającego z narażenia na daną substancję, dla organizmów i środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.2_U01Student stosuje metody obliczeniowe w ocenie toksyczności, narażenia i ryzyka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U13Wskazuje metody przeciwdziałania skażeniu środowiska oraz sposoby oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych; analizuje wpływ substancji toksycznych na organizmy, posługuje się wiedzą z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z badaniami podstawowymi i pomocniczymi stosowanymi w ocenie toksyczności
Treści programoweT-A-1Mechanizmy działania toksycznego. Przegląd koncepcji farmakologicznych. Receptorowy i pozareceptorowy mechanizm działania toksycznego.
T-A-6Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności. Ocena narażenia i ryzyka.
T-A-2Metody wyznaczania dawek/stężeń śmiertelnych (LD50 i LC50).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykonuje podstawowe obliczenia interpretuje uzyskane wyniki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O8.2_K01Student rozumie potrzebę stosowania metod ograniczających wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K05Wykazuje pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska; ma wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy.
Cel przedmiotuC-2zaponanie z klasycznymi metodami in vivo wykorzystywanych w badaniach toksykologiczności ksenobiotyków
C-4zapoznanie studentów z możliwymi mechanizmami działania toksycznego substancji
C-3zapoznanie studentów z badaniami podstawowymi i pomocniczymi stosowanymi w ocenie toksyczności
C-1zapoznanie studentów z metodami alternatywnymi in vivo i in vitro wykorzystywanymi w ocenie toksyczność ksenobiotyków
Treści programoweT-W-3Przegląd podstawowych metod alternatywnych do badań na zwierzętach. Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów alternatywnych in vitro.
T-W-2Ocena toksyczności substancji chemicznych z użyciem testów in vivo. Rodzaje i kierunki badań. Badania podstawowe i pomocnicze.
T-W-1Wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykometrycznych. Główne organizacje promujące metody alternatywne w świecie. Bazy danych o technikach in vitro stosowanych w toksykologii.
T-W-4Ocena toksyczności związku na podstawie zależności miedzy jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną. Czynniki genetyczne a kumulacja związków chemicznych.
T-A-7Ocena toksykologiczna surowców i produktów kosmetycznych.
T-A-3Metabolizm ksenobiotyków. Biotransformacje i sprzęganie.
T-A-2Metody wyznaczania dawek/stężeń śmiertelnych (LD50 i LC50).
T-A-5Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej. Wyznaczanie NOAEL, LOAEL, LOAL i RfD.
T-A-8Metody alternatywne w badaniach ekotoksykologicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena aktywności i postawy względem omawianych zagadnień
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie rozumie potrzebę stosowania metod ograniczających wykorzystanie zwierząt w badaniach toksykologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0