Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Metody inżynierii genetycznej roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody inżynierii genetycznej roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Masojć <Piotr.Masojc@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,59egzamin
laboratoriaL6 20 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1biologia molekularna
W-2kultury in vitro roślin
W-3biochemia
W-4inżynieria genetyczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1uzyskanie przez studentów wiedzy na temat współczesnych metod i osiągnięć inżynierii genetycznej roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1przygotowanie materiału roślinnego do izolacji DNA, izolacja i ocena koncentracji DNA3
T-L-2amplifikacja genu przewidzianego do tranformacji, optymalizacja warunków PCR3
T-L-3izolacja produktu amplifikacji z żelu agarozowego3
T-L-4klonowanie molekularne6
T-L-5sekwencjonowanie5
20
wykłady
T-W-1Zasady izolacji genów przewidzianych do transformacji roślin1
T-W-2Metody przygotowania materiału roślinnego do transformacji i jego regeneracja1
T-W-3Metody wprowadzania transgenu do tkanki roślinnej1
T-W-4Molekularne oddziaływania na transgen w cytoplaźmie i w jądrze komórki roślinnej1
T-W-5Mechanizm transformacji roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens1
T-W-6Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na szkodniki owadzie1
T-W-7Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na herbicydy1
T-W-8Strategie wprowadzania odporności na wirusy do roślin transgenicznych1
T-W-9Strategie wprowadzania odporności na patogeny do roślin transgenicznych1
T-W-10Strategie wprowadzania transgenów poprawiających cechy jakościowe roślin uprawnych1
T-W-11Strategie wprowadzania transgenów zwiększających odporność roślin uprawnych na stresy abiotyczne1
T-W-12Rośliny transgeniczne jako uprawy molekularne1
T-W-13Zastosowania Agrobacterium rhizogenes w transformacji roślin1
T-W-14Zastosowania roślin transgenicznych w przemyśle1
T-W-15Transformacja roślin dla potrzeb badania funkcji genów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-L-2praca własna studenta, opanowanie teoretycznych podstaw zagadnień, których dotyczą zadania wykonywane podczas ćwiczeń9
A-L-3sprawdzian pisemny1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2samodzielna praca studenta z notatkami i z podręcznikiem8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4egzamin testowy2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2prezentacja multimedialna z użyciem komputera i rzutnika
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test pisemny z treści wykładów po zakończeniu zajęć . 30 pytań szczegółowych wymagających precyzyjnych lecz krótkich odpowiedzi
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian znajomości zagadnień opracowywanych w ramach ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C14_W01
student opisuje i tłumaczy współczesne metody i zastosowania inżynierii genetycznej w doskonaleniu i badaniu roślin
BT_1A_W08, BT_1A_W10, BT_1A_W16C-1T-W-15, T-W-11, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-8, T-W-14M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C14_U01
student wykorzystuje narzędzia inżynierii genetycznej
BT_1A_U15C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-C23_K01
ma świadomość potencjału metod inżynierii genetycznej roślin i zagrożeń wynikających z wprowadzania GMO do upraw roślinnych
BT_1A_K06C-1T-W-15, T-W-11, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-8, T-W-14, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C14_W01
student opisuje i tłumaczy współczesne metody i zastosowania inżynierii genetycznej w doskonaleniu i badaniu roślin
2,0student nie przyswoił żadnej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0student wykazuje minimum wiedzy na temat podstawowych zagadnień z zakresu omawianych na wykładach
3,5student ma zadowalającą wiedzę na temat podstawowych zagadnień prezentowanych podczas wykładów
4,0student ma szczegółową wiedzę na temat zagadnień posuszanych podczas zajęć
4,5student ma szczegółową wiedzę na temat zagadnień poruszanych na zajęciach i wykazuje dodatkowo wiedzę z zakresu podręcznika
5,0student ma dogłębną wiedzę na temat zagadnień poruszanych na zajęciach i treści zawartych w podręczniku

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C14_U01
student wykorzystuje narzędzia inżynierii genetycznej
2,0nie umie wykorzystać narzędzi inzynierii genetycznej
3,0wykorzystuje podstawowe narzędzia inzynierii genetycznej
3,5wykorzystuje podstawowe narzędzia inżynierii genetycznej oraz
4,0wykorzystuje podstawowe i bardziej zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej
4,5wykorzystuje większość zaawansowanych narzędzi inzynierii genetycznej
5,0wykorzystuje wszystkie zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-C23_K01
ma świadomość potencjału metod inżynierii genetycznej roślin i zagrożeń wynikających z wprowadzania GMO do upraw roślinnych
2,0nie ma świadomości ogromnego potencjału metod inzynierii genetycznej w stosunku do roslin uprawnych
3,0ma świadomośc potencjału co do wybranych metod inzynierii genetycznej
3,5ma świadomośc potencjału co do połowy omawianych metod inzynierii genetycznej
4,0ma świadomość potencjału i zagrożeń ponad połowy omawianych metod inżynierii genetycznej
4,5ma świadomośc co do potencjału i zagrożeń wiekszości omawianych metod inżynierii genetycznej
5,0ma świadomośc co do potencjału i zagrożeń wszystkich omawianych metod inzynierii genetycznej

Literatura podstawowa

  1. S. Malepszy (red), Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  2. A. Slater, N. Scott, M. Fowler, Plant Biotechnology. The genetic manipulation of plants, Oxford University Press, Oxford, 2003

Literatura dodatkowa

  1. J.D. Watson, M. Gilman, J. Witkowski, M. Zoller, Recombinant DNA. Second edition, W.H. Freeman and Company, New York, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1przygotowanie materiału roślinnego do izolacji DNA, izolacja i ocena koncentracji DNA3
T-L-2amplifikacja genu przewidzianego do tranformacji, optymalizacja warunków PCR3
T-L-3izolacja produktu amplifikacji z żelu agarozowego3
T-L-4klonowanie molekularne6
T-L-5sekwencjonowanie5
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady izolacji genów przewidzianych do transformacji roślin1
T-W-2Metody przygotowania materiału roślinnego do transformacji i jego regeneracja1
T-W-3Metody wprowadzania transgenu do tkanki roślinnej1
T-W-4Molekularne oddziaływania na transgen w cytoplaźmie i w jądrze komórki roślinnej1
T-W-5Mechanizm transformacji roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens1
T-W-6Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na szkodniki owadzie1
T-W-7Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na herbicydy1
T-W-8Strategie wprowadzania odporności na wirusy do roślin transgenicznych1
T-W-9Strategie wprowadzania odporności na patogeny do roślin transgenicznych1
T-W-10Strategie wprowadzania transgenów poprawiających cechy jakościowe roślin uprawnych1
T-W-11Strategie wprowadzania transgenów zwiększających odporność roślin uprawnych na stresy abiotyczne1
T-W-12Rośliny transgeniczne jako uprawy molekularne1
T-W-13Zastosowania Agrobacterium rhizogenes w transformacji roślin1
T-W-14Zastosowania roślin transgenicznych w przemyśle1
T-W-15Transformacja roślin dla potrzeb badania funkcji genów1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-L-2praca własna studenta, opanowanie teoretycznych podstaw zagadnień, których dotyczą zadania wykonywane podczas ćwiczeń9
A-L-3sprawdzian pisemny1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2samodzielna praca studenta z notatkami i z podręcznikiem8
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
A-W-4egzamin testowy2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C14_W01student opisuje i tłumaczy współczesne metody i zastosowania inżynierii genetycznej w doskonaleniu i badaniu roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W10Wykazuje ogólną wiedzę związaną z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1uzyskanie przez studentów wiedzy na temat współczesnych metod i osiągnięć inżynierii genetycznej roślin
Treści programoweT-W-15Transformacja roślin dla potrzeb badania funkcji genów
T-W-11Strategie wprowadzania transgenów zwiększających odporność roślin uprawnych na stresy abiotyczne
T-W-2Metody przygotowania materiału roślinnego do transformacji i jego regeneracja
T-W-1Zasady izolacji genów przewidzianych do transformacji roślin
T-W-3Metody wprowadzania transgenu do tkanki roślinnej
T-W-4Molekularne oddziaływania na transgen w cytoplaźmie i w jądrze komórki roślinnej
T-W-5Mechanizm transformacji roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens
T-W-6Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na szkodniki owadzie
T-W-7Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na herbicydy
T-W-9Strategie wprowadzania odporności na patogeny do roślin transgenicznych
T-W-10Strategie wprowadzania transgenów poprawiających cechy jakościowe roślin uprawnych
T-W-12Rośliny transgeniczne jako uprawy molekularne
T-W-13Zastosowania Agrobacterium rhizogenes w transformacji roślin
T-W-8Strategie wprowadzania odporności na wirusy do roślin transgenicznych
T-W-14Zastosowania roślin transgenicznych w przemyśle
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2prezentacja multimedialna z użyciem komputera i rzutnika
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test pisemny z treści wykładów po zakończeniu zajęć . 30 pytań szczegółowych wymagających precyzyjnych lecz krótkich odpowiedzi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0student wykazuje minimum wiedzy na temat podstawowych zagadnień z zakresu omawianych na wykładach
3,5student ma zadowalającą wiedzę na temat podstawowych zagadnień prezentowanych podczas wykładów
4,0student ma szczegółową wiedzę na temat zagadnień posuszanych podczas zajęć
4,5student ma szczegółową wiedzę na temat zagadnień poruszanych na zajęciach i wykazuje dodatkowo wiedzę z zakresu podręcznika
5,0student ma dogłębną wiedzę na temat zagadnień poruszanych na zajęciach i treści zawartych w podręczniku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C14_U01student wykorzystuje narzędzia inżynierii genetycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-1uzyskanie przez studentów wiedzy na temat współczesnych metod i osiągnięć inżynierii genetycznej roślin
Treści programoweT-L-1przygotowanie materiału roślinnego do izolacji DNA, izolacja i ocena koncentracji DNA
T-L-2amplifikacja genu przewidzianego do tranformacji, optymalizacja warunków PCR
T-L-3izolacja produktu amplifikacji z żelu agarozowego
T-L-4klonowanie molekularne
T-L-5sekwencjonowanie
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian znajomości zagadnień opracowywanych w ramach ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie wykorzystać narzędzi inzynierii genetycznej
3,0wykorzystuje podstawowe narzędzia inzynierii genetycznej
3,5wykorzystuje podstawowe narzędzia inżynierii genetycznej oraz
4,0wykorzystuje podstawowe i bardziej zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej
4,5wykorzystuje większość zaawansowanych narzędzi inzynierii genetycznej
5,0wykorzystuje wszystkie zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-C23_K01ma świadomość potencjału metod inżynierii genetycznej roślin i zagrożeń wynikających z wprowadzania GMO do upraw roślinnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K06Ma świadomość uwarunkowań biologicznych i technologicznych podstawowych procesów biotechnologicznych.
Cel przedmiotuC-1uzyskanie przez studentów wiedzy na temat współczesnych metod i osiągnięć inżynierii genetycznej roślin
Treści programoweT-W-15Transformacja roślin dla potrzeb badania funkcji genów
T-W-11Strategie wprowadzania transgenów zwiększających odporność roślin uprawnych na stresy abiotyczne
T-W-2Metody przygotowania materiału roślinnego do transformacji i jego regeneracja
T-W-1Zasady izolacji genów przewidzianych do transformacji roślin
T-W-3Metody wprowadzania transgenu do tkanki roślinnej
T-W-4Molekularne oddziaływania na transgen w cytoplaźmie i w jądrze komórki roślinnej
T-W-5Mechanizm transformacji roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens
T-W-6Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na szkodniki owadzie
T-W-7Strategie otrzymywania roślin transgenicznych odpornych na herbicydy
T-W-9Strategie wprowadzania odporności na patogeny do roślin transgenicznych
T-W-10Strategie wprowadzania transgenów poprawiających cechy jakościowe roślin uprawnych
T-W-12Rośliny transgeniczne jako uprawy molekularne
T-W-13Zastosowania Agrobacterium rhizogenes w transformacji roślin
T-W-8Strategie wprowadzania odporności na wirusy do roślin transgenicznych
T-W-14Zastosowania roślin transgenicznych w przemyśle
T-L-1przygotowanie materiału roślinnego do izolacji DNA, izolacja i ocena koncentracji DNA
T-L-2amplifikacja genu przewidzianego do tranformacji, optymalizacja warunków PCR
T-L-3izolacja produktu amplifikacji z żelu agarozowego
T-L-4klonowanie molekularne
T-L-5sekwencjonowanie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2prezentacja multimedialna z użyciem komputera i rzutnika
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test pisemny z treści wykładów po zakończeniu zajęć . 30 pytań szczegółowych wymagających precyzyjnych lecz krótkich odpowiedzi
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian znajomości zagadnień opracowywanych w ramach ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości ogromnego potencjału metod inzynierii genetycznej w stosunku do roslin uprawnych
3,0ma świadomośc potencjału co do wybranych metod inzynierii genetycznej
3,5ma świadomośc potencjału co do połowy omawianych metod inzynierii genetycznej
4,0ma świadomość potencjału i zagrożeń ponad połowy omawianych metod inżynierii genetycznej
4,5ma świadomośc co do potencjału i zagrożeń wiekszości omawianych metod inżynierii genetycznej
5,0ma świadomośc co do potencjału i zagrożeń wszystkich omawianych metod inzynierii genetycznej