Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Markery genetyczne zwierząt:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Markery genetyczne zwierząt
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Terman <Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnien związanych z przekazywaniem informacji genetycznej.
W-2Znajomość podstawowych testów statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie najważniejszych zjawisk i procesów wspólnych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich z zakresu poszukiwania i wykorzystania markerów genetycznych wszystkich kategorii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.3
T-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.3
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.3
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.3
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.3
15
wykłady
T-W-1Markery genetyczne i ich kategorie. Antygeny erytrocytarne oraz białka polimorficzne erytrocytów, surowicy krwi, mleka i tresci jaja różnych gatunków zwierząt.4
T-W-2Główny kompleks zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich.2
T-W-3Wykorzystanie i zastosowanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej.2
T-W-4Wykorzystanie polimorfizmu DNA w identyfikacji mutacji genów warunkujacych istotne cechy produkcyjne zwierząt.2
T-W-5Wykorzystanie p[olimorfizmu DNA w hodowli zwierząt.2
T-W-6Mapy genomowe oraz markerowa mapa genomu; fizyczna i genetyczna, aktualny stan i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w wykładach15
A-A-2Konsultacje4
A-A-3Zaliczenie treści wykładowych1
A-A-4Samodzielne studiowanie literatury5
A-A-5Samodzielne przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Samodziene studiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4Zaliczenie treści wykładowych2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnianie i wyjaśnianie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Krótkie pisemnne sprawdziany w trakcie realizacji przedmiotu
S-2Ocena formująca: Ocena aktwności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: W oparciu o oceny formujące

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_W01
Posiada pogłębioną wiedzę z technik laboratoryjnych badania zmienności białek i DNA zwierząt
BT_1A_W07, BT_1A_W08C-1T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1, M-2S-1
BT_1A_BT-S-O13.2_W02
Potrafi definiować i objaśniać związki zachodzące pomiędzy ekspresją określonych genów a czynnością/produkcyjnością całego organizmu.
BT_1A_W06C-1T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_U01
Student potrafi wykorzystać specjalistyczna wiedzę o procesach dziedziczenia oraz potrafi analizować i opisywać zmienność białek i DNA oraz wyniki te umiejętnie wykorzystać do omówienia mechanizmów ewolucyjnych.
BT_1A_U05, BT_1A_U06C-1T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-5M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_K01
Student wykazuje aktywnośc oraz dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań badawczych pracując zepołowo i indywidualnie.
BT_1A_K03C-1T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-5M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_W01
Posiada pogłębioną wiedzę z technik laboratoryjnych badania zmienności białek i DNA zwierząt
2,0
3,0Student posiada pogłębiona wiedzę z technik laboratoryjnych badania zmienności białek i DNA zwierzat.
3,5
4,0
4,5
5,0
BT_1A_BT-S-O13.2_W02
Potrafi definiować i objaśniać związki zachodzące pomiędzy ekspresją określonych genów a czynnością/produkcyjnością całego organizmu.
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo definiować i objaśniać związki zachodzące pomiędzy ekspresją określonych genów a czynnością/produkcyjnością całego organizmu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_U01
Student potrafi wykorzystać specjalistyczna wiedzę o procesach dziedziczenia oraz potrafi analizować i opisywać zmienność białek i DNA oraz wyniki te umiejętnie wykorzystać do omówienia mechanizmów ewolucyjnych.
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę o procesach dzidziczenia oraz potrafi analizować i opisywać zmienność białek i DNA oraz wyniki te umiejętnie wykorzystać do omówienia mechanizmów ewolucyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O13.2_K01
Student wykazuje aktywnośc oraz dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań badawczych pracując zepołowo i indywidualnie.
2,0
3,0Student wykazuje aktywnośc oraz dbałość o prawidłowa realizację powierzonych zadań badwczych pracują c zespołowo i indywiduALNIE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Słomski R., Przykłady analiz DNA, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznanń, 2004
  2. Charon K.M., Świtoński M., genetyka zwierząt, PWN, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Brown T.A., Genomy, PWN, Warszawa, 2009
  2. King R.C., Stansfield W.D., Słownik terminów genetycznych, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.3
T-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.3
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.3
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.3
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Markery genetyczne i ich kategorie. Antygeny erytrocytarne oraz białka polimorficzne erytrocytów, surowicy krwi, mleka i tresci jaja różnych gatunków zwierząt.4
T-W-2Główny kompleks zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich.2
T-W-3Wykorzystanie i zastosowanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej.2
T-W-4Wykorzystanie polimorfizmu DNA w identyfikacji mutacji genów warunkujacych istotne cechy produkcyjne zwierząt.2
T-W-5Wykorzystanie p[olimorfizmu DNA w hodowli zwierząt.2
T-W-6Mapy genomowe oraz markerowa mapa genomu; fizyczna i genetyczna, aktualny stan i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w wykładach15
A-A-2Konsultacje4
A-A-3Zaliczenie treści wykładowych1
A-A-4Samodzielne studiowanie literatury5
A-A-5Samodzielne przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Samodziene studiowanie literatury10
A-W-3Samodzielne przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4Zaliczenie treści wykładowych2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.2_W01Posiada pogłębioną wiedzę z technik laboratoryjnych badania zmienności białek i DNA zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W07Ma ugruntowaną wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska.
BT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie najważniejszych zjawisk i procesów wspólnych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich z zakresu poszukiwania i wykorzystania markerów genetycznych wszystkich kategorii.
Treści programoweT-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.
T-W-1Markery genetyczne i ich kategorie. Antygeny erytrocytarne oraz białka polimorficzne erytrocytów, surowicy krwi, mleka i tresci jaja różnych gatunków zwierząt.
T-W-2Główny kompleks zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich.
T-W-3Wykorzystanie i zastosowanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej.
T-W-5Wykorzystanie p[olimorfizmu DNA w hodowli zwierząt.
T-W-6Mapy genomowe oraz markerowa mapa genomu; fizyczna i genetyczna, aktualny stan i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt.
T-W-4Wykorzystanie polimorfizmu DNA w identyfikacji mutacji genów warunkujacych istotne cechy produkcyjne zwierząt.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Krótkie pisemnne sprawdziany w trakcie realizacji przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada pogłębiona wiedzę z technik laboratoryjnych badania zmienności białek i DNA zwierzat.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.2_W02Potrafi definiować i objaśniać związki zachodzące pomiędzy ekspresją określonych genów a czynnością/produkcyjnością całego organizmu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie najważniejszych zjawisk i procesów wspólnych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich z zakresu poszukiwania i wykorzystania markerów genetycznych wszystkich kategorii.
Treści programoweT-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.
T-W-1Markery genetyczne i ich kategorie. Antygeny erytrocytarne oraz białka polimorficzne erytrocytów, surowicy krwi, mleka i tresci jaja różnych gatunków zwierząt.
T-W-2Główny kompleks zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich.
T-W-3Wykorzystanie i zastosowanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej.
T-W-5Wykorzystanie p[olimorfizmu DNA w hodowli zwierząt.
T-W-6Mapy genomowe oraz markerowa mapa genomu; fizyczna i genetyczna, aktualny stan i ich wykorzystanie w hodowli zwierząt.
T-W-4Wykorzystanie polimorfizmu DNA w identyfikacji mutacji genów warunkujacych istotne cechy produkcyjne zwierząt.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktwności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo definiować i objaśniać związki zachodzące pomiędzy ekspresją określonych genów a czynnością/produkcyjnością całego organizmu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.2_U01Student potrafi wykorzystać specjalistyczna wiedzę o procesach dziedziczenia oraz potrafi analizować i opisywać zmienność białek i DNA oraz wyniki te umiejętnie wykorzystać do omówienia mechanizmów ewolucyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U06Identyfikuje i analizuje mechanizmy determinujące funkcje życiowe, ontogenezę, procesy dziedziczenia, mechanizmy ewolucyjne organizmów oraz czynniki mutagenne.
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie najważniejszych zjawisk i procesów wspólnych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich z zakresu poszukiwania i wykorzystania markerów genetycznych wszystkich kategorii.
Treści programoweT-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę o procesach dzidziczenia oraz potrafi analizować i opisywać zmienność białek i DNA oraz wyniki te umiejętnie wykorzystać do omówienia mechanizmów ewolucyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O13.2_K01Student wykazuje aktywnośc oraz dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań badawczych pracując zepołowo i indywidualnie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie najważniejszych zjawisk i procesów wspólnych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich z zakresu poszukiwania i wykorzystania markerów genetycznych wszystkich kategorii.
Treści programoweT-A-2Izolacja DNA z tkanek i krwi. Ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych preparatów DNA. Przygotowanie i obróbka preparatów do wykrywania mutacji i polimorfizmu DNA.
T-A-4Wykorzystanie wykrytych polimorfizmów DNA do szacowania struktury genetycznej stad zwierząt. Wykorzystanie zasobów internetowych do analizy DNA.
T-A-1Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej. Zasady pracy w pracowni genetyki molekularnej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy pierwszej. Metody identyfikacji markerów genetycznych klasy drugiej.
T-A-3Enzymy restrykcyjne i technika RAPD w wykrywaniu mutacji DNA. Ocena analizowanych polimorfizmów RFLP i RAPD.
T-A-5Możliwości wykorzystania znajomości markerów genetycznych klasy drugiej człowieka i zwierząt w życiu codziennym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnianie i wyjaśnianie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktwności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje aktywnośc oraz dbałość o prawidłowa realizację powierzonych zadań badwczych pracują c zespołowo i indywiduALNIE.
3,5
4,0
4,5
5,0