Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Kultury in vitro roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kultury in vitro roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,42zaliczenie
laboratoriaL6 20 1,00,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien wykazać się znajomością fizjologii roślin, przebiegu morfogenezy, działania roślinnych regulatorów wzrostu. Powinien znać metody oraz metody rozmnażania generatywnego i wegetatywnego oraz hodowli twórczej nowych gatunków roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej, pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro zgodnie z jej celem.
C-2Nabycie umiejętności przygotowywania podłoży wzrostowych do prowadzenia kultur in vitro. Poznanie zasad dobierania skaładu podłoży dla danego etapu rozmnażania i gatunku rośliny.
C-3Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia sterylnych kultur roślinnych oraz adaptacji roślin ex vitro do warunków szklarniowych
C-4Nabycie umiejętności właściwej oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roślin w kulturach in vitro i wyciagania na ich podstawie prawidłowych wniosków wraz z jednoczesną umiejętnością ich prezetacji w formie pisemnej i ustnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Skład mineralny i zasady przygotowywania podłoży dla określonych typów roślin i kultur. Warunki fizyczne (światło, temepratura) prowadzenia kultury.4
T-A-2Metody komercyjnego namnażania w kulturach in vitro różnych grup roślin ogrodniczych2
T-A-3Określanie czynników wpływających na wydajność i ekonomiczną opłacalność prowadzenia roślinnych kultur in vitro. Projektowanie laboratorium oraz określanie jego hipotetycznych możliwości produkcyjnych.2
T-A-4Najnowsze tredny w roslinnych kulturach in vitro (prezentacje studentów). Podsumowanie ćwiczeń i zaliczenie.2
10
laboratoria
T-L-1Zasady organizacji laboratorium kultur tkankowych (wyposażenie, bezpieczeństwo pracy, akredytacja) odczynniki wykorzystywane do prowadzenia kultur tkankowych i ich zasady przechowywania.2
T-L-2Sporządzanie pożywek i roztworów macierzystych (rola makro – i mikroelementów stosowanych w pożywkach, zasady sporządzania pożywek). Sterylizacja pożywki, oznaczenie jej pH.2
T-L-3Przygotowanie i odkażanie eksplantatów pierwotnych w trakcie inicjacji kultur. Inicjacja kultur wybranej rośliny ogrodniczej .2
T-L-4Czynniki wpływjące na wydajność procesu namnażania w kulturach in vitro. Samodzielne namnażanie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.2
T-L-5Metody prowadzenia kultur płynnych, w bioreaktorach. Założenie kultury zawiesinowej. Otoczkowanie i przechowywanie tkanek w warunkach in vitro. Samodzielna produkcja nasion somatycznych w otoczkach alginianowych.2
T-L-6Czynniki wpływające na ukorzenienie pędów i odzyskanie samożwności. Biotyzacja kultur in vitro. Samodzielne ukorzenianie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.2
T-L-7Adaptacja roślin do warunków in vivo. Obserwacje sterylności założonych kultur, ocena wpływu zastosowanych czynników (skład mineralny pożywki, regulatory wzrostu, eksplantat) na efektywność namnażania i ukorzeniania.2
T-L-8Prowadzenie kultur zawisinowych i w bioreaktorach.4
T-L-9Prezentacje wyników doświadczeń na forum grupy. Zaliczenia.2
20
wykłady
T-W-1Roślinne kultury in vitro: zarys historii badań, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce. Przegląd kultur in vitro.2
T-W-2Główne etapy mikrorozmnażania. Czynniki oddziaływujące na poszczególne stadia mikropropagacji.2
T-W-3Roślinne regulatory wzrostu stosowane w kulturach in vitro i ich wpływ na rozwój roślin.2
T-W-4Problemy związane z zakażeniami w kulturach in vitro. Uwalnianie roślin od wirusów i patogenów metodą kultur merystemów wierzchołkowych.2
T-W-5Proces somatycznej embriogenezy w kulturach in vitro. Tworzenie i wykorzystanie sztucznych nasion.2
T-W-6Kultury organów generatywnych, zarodków i zalązków. Metody prowadzenia kultur protoplastów i warunki tranfromacji roślin w kulturach in vitro.2
T-W-7Wykorzystanie kultur in vitro w biosyntezie wtórnych metabolitów. Metody prowadzenie kultur kalusowych w bioreaktorach.2
T-W-8Przechowywanie materiału genetycznego w kulturach in vitro1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowywanie do zaliczeń10
A-A-3przygotowanie prezentacji multimedialnych10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Podsumowanie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach. Przygotowanie sprawozdań w postaci pisemnej i prezentacji multimedialnych.5
A-L-3Samodzielne czytanie zaleconych publikacji i przygotowanie do zaliczenia.5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3samodzielne przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4zaliczenie3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne, nauczanie umiejętności praktycznych.
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i rzutnika
M-3Praca projektowa - przygotowanie projektu laboratorium wraz z jego wyposażeniem i oceną możliwości produkcyjnych.
M-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez studentów dotyczacej najnowszych trendów w prowadzeniu roślinnych kultur in vitro.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez studentów.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena publikacji podsumowujacych wyniki badań przeprowadzonych w trakcie zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe - pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roślin w kulturach in vitro. Wskazuje metody prowadzenia określonego typu kultur właściwe dla danego gatunku .
BT_1A_W08, BT_1A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-A-3, T-A-2M-2S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_U01
student samodzielnie analizuje otrzymane wyniki badań, opisuje je i prezentuje publicznie.
BT_1A_U07, BT_1A_U15C-4T-L-7, T-L-9M-1, M-3, M-4S-2, S-3
BT_1A_??_U02
potrafi samodzielnie przygotowywać podłoża wzrostowe do prowadzenia kultur in vitro ora założyć i prowadzić sterylną kulturę
BT_1A_U05C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-A-1, T-A-3M-1S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_K01
Potrafi pracować w zespole namnażającym rośliny w laboratorium kultur in vitro
BT_1A_K03C-1, C-4T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-9, T-A-3, T-A-2M-1, M-3, M-4S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roślin w kulturach in vitro. Wskazuje metody prowadzenia określonego typu kultur właściwe dla danego gatunku .
2,0niezadowalająca wiedza
3,0zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami
3,5zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0dobra wiedza
4,5bardzo dobra wiedza
5,0znakomita wiedza

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_U01
student samodzielnie analizuje otrzymane wyniki badań, opisuje je i prezentuje publicznie.
2,0Student nie potrafi analizować usyskanych informacji i ich prezentować.
3,0Student popełnia liczne błedy analizując usyskane informacje i je prezentując.
3,5Student popełnia nieliczne błedy analizując usyskane informacje i prezentując wyniki badań.
4,0Student w większości przypadków prawidłowo analizuje usyskane informacje oraz prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną, popełniając przy tym nieliczne błedy.
4,5Student prawidłowo analizuje usyskane informacje oraz prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną.
5,0Student w sposób doskonały analizuje usyskane informacje, potrafi odnieść je do obecnego stanu wiedzy. W sposób interesujacy prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną.
BT_1A_??_U02
potrafi samodzielnie przygotowywać podłoża wzrostowe do prowadzenia kultur in vitro ora założyć i prowadzić sterylną kulturę
2,0Student nie potrafi w przygotować podłoży wzrostowych, ani założyć sterylnych kultur.
3,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzytając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełnia bardzo liczne błędy i większość kultur ulega zakażeniu.
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzytając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełnia bardzo liczne błędy i większość kultur ulega zakażeniu.
4,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników. Popełnia nieliczne błędy przy zakładaniu kultur - conajmniej 50% kultur jest sterylnych.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników. Niemal nie popełnia blędów przy zakładaniu kultur - conajmniej 80% kultur jest sterylnych.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników, samodzielnie wylicza zawartości substancji w pozywce, potrafi dobrać skład podłoża do etapu wzrostu i gatunku rośliny. Nie popełnia blędów przy zakładaniu kultur - wszystkie są sterylne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_K01
Potrafi pracować w zespole namnażającym rośliny w laboratorium kultur in vitro
2,0Student nie potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro.
3,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy.
3,5Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia nieliczne błędy.
4,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako członek zespołu, wykazuje inicjactywę w zakresie powierzonych mu obowiązków, ale nie potrafi kierować pracą jako przywódca zespołu.
4,5Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako zarówno jako członek zespołu jak również jego przywódca.
5,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako zarówno jako członek zespołu jak również jego przywódca. Potrafi w sposób doskonały kierować pracą kolegów i rozwiązywać powstające konflikty.

Literatura podstawowa

  1. Zenkteler M. (red.), Hodowla komórek i tkanek roślinnych., PWN, Warszawa, 1984, I
  2. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin., PWN, Warszawa, 2009, II

Literatura dodatkowa

  1. Bhojwani S,.S., Razdan M.N., Plant tissue culture: Theory and practice., Elsevier, Amsterdam, 1990, I

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Skład mineralny i zasady przygotowywania podłoży dla określonych typów roślin i kultur. Warunki fizyczne (światło, temepratura) prowadzenia kultury.4
T-A-2Metody komercyjnego namnażania w kulturach in vitro różnych grup roślin ogrodniczych2
T-A-3Określanie czynników wpływających na wydajność i ekonomiczną opłacalność prowadzenia roślinnych kultur in vitro. Projektowanie laboratorium oraz określanie jego hipotetycznych możliwości produkcyjnych.2
T-A-4Najnowsze tredny w roslinnych kulturach in vitro (prezentacje studentów). Podsumowanie ćwiczeń i zaliczenie.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady organizacji laboratorium kultur tkankowych (wyposażenie, bezpieczeństwo pracy, akredytacja) odczynniki wykorzystywane do prowadzenia kultur tkankowych i ich zasady przechowywania.2
T-L-2Sporządzanie pożywek i roztworów macierzystych (rola makro – i mikroelementów stosowanych w pożywkach, zasady sporządzania pożywek). Sterylizacja pożywki, oznaczenie jej pH.2
T-L-3Przygotowanie i odkażanie eksplantatów pierwotnych w trakcie inicjacji kultur. Inicjacja kultur wybranej rośliny ogrodniczej .2
T-L-4Czynniki wpływjące na wydajność procesu namnażania w kulturach in vitro. Samodzielne namnażanie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.2
T-L-5Metody prowadzenia kultur płynnych, w bioreaktorach. Założenie kultury zawiesinowej. Otoczkowanie i przechowywanie tkanek w warunkach in vitro. Samodzielna produkcja nasion somatycznych w otoczkach alginianowych.2
T-L-6Czynniki wpływające na ukorzenienie pędów i odzyskanie samożwności. Biotyzacja kultur in vitro. Samodzielne ukorzenianie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.2
T-L-7Adaptacja roślin do warunków in vivo. Obserwacje sterylności założonych kultur, ocena wpływu zastosowanych czynników (skład mineralny pożywki, regulatory wzrostu, eksplantat) na efektywność namnażania i ukorzeniania.2
T-L-8Prowadzenie kultur zawisinowych i w bioreaktorach.4
T-L-9Prezentacje wyników doświadczeń na forum grupy. Zaliczenia.2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Roślinne kultury in vitro: zarys historii badań, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce. Przegląd kultur in vitro.2
T-W-2Główne etapy mikrorozmnażania. Czynniki oddziaływujące na poszczególne stadia mikropropagacji.2
T-W-3Roślinne regulatory wzrostu stosowane w kulturach in vitro i ich wpływ na rozwój roślin.2
T-W-4Problemy związane z zakażeniami w kulturach in vitro. Uwalnianie roślin od wirusów i patogenów metodą kultur merystemów wierzchołkowych.2
T-W-5Proces somatycznej embriogenezy w kulturach in vitro. Tworzenie i wykorzystanie sztucznych nasion.2
T-W-6Kultury organów generatywnych, zarodków i zalązków. Metody prowadzenia kultur protoplastów i warunki tranfromacji roślin w kulturach in vitro.2
T-W-7Wykorzystanie kultur in vitro w biosyntezie wtórnych metabolitów. Metody prowadzenie kultur kalusowych w bioreaktorach.2
T-W-8Przechowywanie materiału genetycznego w kulturach in vitro1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowywanie do zaliczeń10
A-A-3przygotowanie prezentacji multimedialnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Podsumowanie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach. Przygotowanie sprawozdań w postaci pisemnej i prezentacji multimedialnych.5
A-L-3Samodzielne czytanie zaleconych publikacji i przygotowanie do zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3samodzielne przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4zaliczenie3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roślin w kulturach in vitro. Wskazuje metody prowadzenia określonego typu kultur właściwe dla danego gatunku .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej, pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro zgodnie z jej celem.
Treści programoweT-W-1Roślinne kultury in vitro: zarys historii badań, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce. Przegląd kultur in vitro.
T-W-2Główne etapy mikrorozmnażania. Czynniki oddziaływujące na poszczególne stadia mikropropagacji.
T-W-3Roślinne regulatory wzrostu stosowane w kulturach in vitro i ich wpływ na rozwój roślin.
T-W-4Problemy związane z zakażeniami w kulturach in vitro. Uwalnianie roślin od wirusów i patogenów metodą kultur merystemów wierzchołkowych.
T-W-5Proces somatycznej embriogenezy w kulturach in vitro. Tworzenie i wykorzystanie sztucznych nasion.
T-W-7Wykorzystanie kultur in vitro w biosyntezie wtórnych metabolitów. Metody prowadzenie kultur kalusowych w bioreaktorach.
T-W-8Przechowywanie materiału genetycznego w kulturach in vitro
T-W-6Kultury organów generatywnych, zarodków i zalązków. Metody prowadzenia kultur protoplastów i warunki tranfromacji roślin w kulturach in vitro.
T-A-3Określanie czynników wpływających na wydajność i ekonomiczną opłacalność prowadzenia roślinnych kultur in vitro. Projektowanie laboratorium oraz określanie jego hipotetycznych możliwości produkcyjnych.
T-A-2Metody komercyjnego namnażania w kulturach in vitro różnych grup roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i rzutnika
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe - pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niezadowalająca wiedza
3,0zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami
3,5zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0dobra wiedza
4,5bardzo dobra wiedza
5,0znakomita wiedza
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U01student samodzielnie analizuje otrzymane wyniki badań, opisuje je i prezentuje publicznie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U07Umie omówić budowę, położenie i funkcje poszczególnych tkanek, narządów i układów organizmów żywych; potrafi właściwie interpretować procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie roślin i zwierząt.
BT_1A_U15Planuje, organizuje i realizuje proste zadania badawcze, indywidualnie i w zespole, pod kierunkiem opiekuna; interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i wykorzystuje ją przy rozwiazywaniu określonych problemów; ma zdolność upowszechniania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym i naukowym; samodzielnie przygotowuje opracowanie naukowe.
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności właściwej oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roślin w kulturach in vitro i wyciagania na ich podstawie prawidłowych wniosków wraz z jednoczesną umiejętnością ich prezetacji w formie pisemnej i ustnej.
Treści programoweT-L-7Adaptacja roślin do warunków in vivo. Obserwacje sterylności założonych kultur, ocena wpływu zastosowanych czynników (skład mineralny pożywki, regulatory wzrostu, eksplantat) na efektywność namnażania i ukorzeniania.
T-L-9Prezentacje wyników doświadczeń na forum grupy. Zaliczenia.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne, nauczanie umiejętności praktycznych.
M-3Praca projektowa - przygotowanie projektu laboratorium wraz z jego wyposażeniem i oceną możliwości produkcyjnych.
M-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez studentów dotyczacej najnowszych trendów w prowadzeniu roślinnych kultur in vitro.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez studentów.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena publikacji podsumowujacych wyniki badań przeprowadzonych w trakcie zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować usyskanych informacji i ich prezentować.
3,0Student popełnia liczne błedy analizując usyskane informacje i je prezentując.
3,5Student popełnia nieliczne błedy analizując usyskane informacje i prezentując wyniki badań.
4,0Student w większości przypadków prawidłowo analizuje usyskane informacje oraz prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną, popełniając przy tym nieliczne błedy.
4,5Student prawidłowo analizuje usyskane informacje oraz prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną.
5,0Student w sposób doskonały analizuje usyskane informacje, potrafi odnieść je do obecnego stanu wiedzy. W sposób interesujacy prezentuje je zarówno w formie pisemnej jak i przygotowując prezentację multimedialną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_U02potrafi samodzielnie przygotowywać podłoża wzrostowe do prowadzenia kultur in vitro ora założyć i prowadzić sterylną kulturę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności przygotowywania podłoży wzrostowych do prowadzenia kultur in vitro. Poznanie zasad dobierania skaładu podłoży dla danego etapu rozmnażania i gatunku rośliny.
C-3Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia sterylnych kultur roślinnych oraz adaptacji roślin ex vitro do warunków szklarniowych
Treści programoweT-W-2Główne etapy mikrorozmnażania. Czynniki oddziaływujące na poszczególne stadia mikropropagacji.
T-W-3Roślinne regulatory wzrostu stosowane w kulturach in vitro i ich wpływ na rozwój roślin.
T-L-1Zasady organizacji laboratorium kultur tkankowych (wyposażenie, bezpieczeństwo pracy, akredytacja) odczynniki wykorzystywane do prowadzenia kultur tkankowych i ich zasady przechowywania.
T-L-2Sporządzanie pożywek i roztworów macierzystych (rola makro – i mikroelementów stosowanych w pożywkach, zasady sporządzania pożywek). Sterylizacja pożywki, oznaczenie jej pH.
T-L-3Przygotowanie i odkażanie eksplantatów pierwotnych w trakcie inicjacji kultur. Inicjacja kultur wybranej rośliny ogrodniczej .
T-L-5Metody prowadzenia kultur płynnych, w bioreaktorach. Założenie kultury zawiesinowej. Otoczkowanie i przechowywanie tkanek w warunkach in vitro. Samodzielna produkcja nasion somatycznych w otoczkach alginianowych.
T-L-6Czynniki wpływające na ukorzenienie pędów i odzyskanie samożwności. Biotyzacja kultur in vitro. Samodzielne ukorzenianie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.
T-L-7Adaptacja roślin do warunków in vivo. Obserwacje sterylności założonych kultur, ocena wpływu zastosowanych czynników (skład mineralny pożywki, regulatory wzrostu, eksplantat) na efektywność namnażania i ukorzeniania.
T-A-1Skład mineralny i zasady przygotowywania podłoży dla określonych typów roślin i kultur. Warunki fizyczne (światło, temepratura) prowadzenia kultury.
T-A-3Określanie czynników wpływających na wydajność i ekonomiczną opłacalność prowadzenia roślinnych kultur in vitro. Projektowanie laboratorium oraz określanie jego hipotetycznych możliwości produkcyjnych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne, nauczanie umiejętności praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena publikacji podsumowujacych wyniki badań przeprowadzonych w trakcie zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe - pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w przygotować podłoży wzrostowych, ani założyć sterylnych kultur.
3,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzytając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełnia bardzo liczne błędy i większość kultur ulega zakażeniu.
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzytając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełnia bardzo liczne błędy i większość kultur ulega zakażeniu.
4,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników. Popełnia nieliczne błędy przy zakładaniu kultur - conajmniej 50% kultur jest sterylnych.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników. Niemal nie popełnia blędów przy zakładaniu kultur - conajmniej 80% kultur jest sterylnych.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotować podłoża, korzystając z podstawowych odczynników, samodzielnie wylicza zawartości substancji w pozywce, potrafi dobrać skład podłoża do etapu wzrostu i gatunku rośliny. Nie popełnia blędów przy zakładaniu kultur - wszystkie są sterylne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_K01Potrafi pracować w zespole namnażającym rośliny w laboratorium kultur in vitro
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej, pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro zgodnie z jej celem.
C-4Nabycie umiejętności właściwej oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roślin w kulturach in vitro i wyciagania na ich podstawie prawidłowych wniosków wraz z jednoczesną umiejętnością ich prezetacji w formie pisemnej i ustnej.
Treści programoweT-L-2Sporządzanie pożywek i roztworów macierzystych (rola makro – i mikroelementów stosowanych w pożywkach, zasady sporządzania pożywek). Sterylizacja pożywki, oznaczenie jej pH.
T-L-3Przygotowanie i odkażanie eksplantatów pierwotnych w trakcie inicjacji kultur. Inicjacja kultur wybranej rośliny ogrodniczej .
T-L-5Metody prowadzenia kultur płynnych, w bioreaktorach. Założenie kultury zawiesinowej. Otoczkowanie i przechowywanie tkanek w warunkach in vitro. Samodzielna produkcja nasion somatycznych w otoczkach alginianowych.
T-L-4Czynniki wpływjące na wydajność procesu namnażania w kulturach in vitro. Samodzielne namnażanie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.
T-L-6Czynniki wpływające na ukorzenienie pędów i odzyskanie samożwności. Biotyzacja kultur in vitro. Samodzielne ukorzenianie pędów wybranej rośliny ogrodniczej.
T-L-7Adaptacja roślin do warunków in vivo. Obserwacje sterylności założonych kultur, ocena wpływu zastosowanych czynników (skład mineralny pożywki, regulatory wzrostu, eksplantat) na efektywność namnażania i ukorzeniania.
T-L-9Prezentacje wyników doświadczeń na forum grupy. Zaliczenia.
T-A-3Określanie czynników wpływających na wydajność i ekonomiczną opłacalność prowadzenia roślinnych kultur in vitro. Projektowanie laboratorium oraz określanie jego hipotetycznych możliwości produkcyjnych.
T-A-2Metody komercyjnego namnażania w kulturach in vitro różnych grup roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne, nauczanie umiejętności praktycznych.
M-3Praca projektowa - przygotowanie projektu laboratorium wraz z jego wyposażeniem i oceną możliwości produkcyjnych.
M-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez studentów dotyczacej najnowszych trendów w prowadzeniu roślinnych kultur in vitro.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez studentów.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena publikacji podsumowujacych wyniki badań przeprowadzonych w trakcie zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro.
3,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy.
3,5Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia nieliczne błędy.
4,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako członek zespołu, wykazuje inicjactywę w zakresie powierzonych mu obowiązków, ale nie potrafi kierować pracą jako przywódca zespołu.
4,5Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako zarówno jako członek zespołu jak również jego przywódca.
5,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako zarówno jako członek zespołu jak również jego przywódca. Potrafi w sposób doskonały kierować pracą kolegów i rozwiązywać powstające konflikty.