Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Kriobiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kriobiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Gączarzewicz <dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z fizjologii i biologii komórki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie możliwości konserwacji obiektów biologicznych w niskich temperaturach oraz mechanizmów ochrony przed uszkodzeniami podczas.
C-2poznanie perspektyw zastosowania kriokonserwacji w biotechnologii, rolnictwie i medycynie oraz logistyki przechowywania konserwowanych próbek, jak też zarządzaniem magazynowania i obrotu kriokonserwowanymi materiałem..

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z czynnikami kriogenicznymi, Metody otrzymywania czynników kriogenicznych3
T-A-2Sposoby przyrządzania i stosowania podstawowych krioprotektantów.4
T-A-3Praktyczne zastosowania kriokonserwacji w wybranych obszarach (hodowla zwierząt, biotechnologia, medycyna) oraz prawne ograniczenia jej stosowania3
10
laboratoria
T-L-1Budowa pojemników do przechowywania próbek w ciekłym azocie.2
T-L-2Metody kriokonserwacji obiektów biologicznych.3
5
wykłady
T-W-1Adaptacja wybranych gatunków zwierząt do życia w niskich temperaturach i mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami w wyniku niskich temperatur w przyrodzie.2
T-W-2Biotechnologiczny potencjał organizmów kriofilnych. .1
T-W-3Możliwości i ograniczenia zastosowania niskich temperatur do konserwacji obiektów biologicznych.2
T-W-4Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania obiektów biologicznych.2
T-W-5Metody konfekcjonowania próbek konserwowanych w niskich temperaturach.2
T-W-6Substancje stosowane w kriokonserwacji obiektów biologicznych.1
T-W-7Obszary zastosowań kriotechnologii (pzemysł, konserwacja żywności, medycyna i rehabilitacja, komórki macierzyste krwi pępowinowej).4
T-W-8Kriotechnologia - kriobank, kriorobotyka1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia16
A-A-3Konsultacje4
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia5
A-L-3Konsultacje5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zaliczenia pisemnego25
A-W-3Konsultacje5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja
M-3Pokaz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas dyskusji i wykonywaniu ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej odpowiedzi na pytania z zakresu przerobionego materiału

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_W01
Student po zakończeniu kursu zna mechanizny adaptacyjne organizmów żywych pozwalające na życie w niskich temperaturach i potrafi wymienić, które z tych mechanizmów znalazło zastosowanie w kriokonserwacji obiektów biologicznych. Powinien znać procesy fizyko-chemiczne zachodzące w oobiektach biologicznych podczas zamrażania i rozmrażania. Powinien znać procedury, materiały i urządzenia niezbędne do celowego stosowania niskich temperatur w różnych dziedzinach związanych z biotechnologią
BT_1A_W08, BT_1A_W06C-1, C-2T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-A-3M-1, M-2, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_U01
Po ukończeniu kursu student umie wykorzystać niskie temperatury do konserwacji obiektów biologicznych, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i aparaturę, umie zorganizować w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny kriobank materiałów biologicznych.
BT_1A_U05, BT_1A_U08C-1, C-2T-A-3, T-L-1, T-L-2M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_K01
Rozumie znaczenie przechowywania zmienionych pod względem genetycznym i/lub funkcjonalnym obiektów biologicznych oraz możliwości ich zastosowania w przyszłości. Potrafi przedstawić perspektywy nowatorskiego zastosowania takich obiektów w różnych dziedzinach, m.in. medycynie człowieka. Wie, jak ważne jest rozwijanie nowych technologii i informatyki do bezbłędnego, bezpiecznego i ekonomicznego zarządzaniai bankami materiałów zamrożonych
BT_1A_K03C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_W01
Student po zakończeniu kursu zna mechanizny adaptacyjne organizmów żywych pozwalające na życie w niskich temperaturach i potrafi wymienić, które z tych mechanizmów znalazło zastosowanie w kriokonserwacji obiektów biologicznych. Powinien znać procesy fizyko-chemiczne zachodzące w oobiektach biologicznych podczas zamrażania i rozmrażania. Powinien znać procedury, materiały i urządzenia niezbędne do celowego stosowania niskich temperatur w różnych dziedzinach związanych z biotechnologią
2,0Student nie potrafi zdefiniować pojęcia "kriobiologia" "kriogenika" , wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania...
3,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriobiologia", "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania,
3,5Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriobiologia", "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice
4,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj,
4,5Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj, zna procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania w obiektach biologicznych
5,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj, zna procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania w obiektach biologicznych. Potrafi przedstawić perspektywy rozwoju kriogeniki oraz nowe obszary zastosowań..

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_U01
Po ukończeniu kursu student umie wykorzystać niskie temperatury do konserwacji obiektów biologicznych, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i aparaturę, umie zorganizować w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny kriobank materiałów biologicznych.
2,0Student nie potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i jakie sa powiązania z kriobiologią
3,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji.
3,5Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu.
4,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania.
4,5Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania. Wie, jak zmieniają sie właściwoci materiałów w niskich temperaturach i jak zapobiegać tym zmianom.Umie przygotować materiał biologiczny do kriokonserwacji i przeprowadzić kriokonserwacj wybranego materiału. Wie o najważniejsztch zasadach prowadzenia kriobanku.i.
5,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania. Wie, jak zmieniają sie właściwoci materiałów w niskich temperaturach i jak zapobiegać tym zmianom.Umie przygotować materiał biologiczny do kriokonserwacji i przeprowadzić kriokonserwacje wybranego materiału. Wie o najważniejsztch zasadach prowadzenia kriobanku. Wie, jakie procesy fizyko-chemiczne sa istotne w wybranych procedurach kriokonserwacji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.2_K01
Rozumie znaczenie przechowywania zmienionych pod względem genetycznym i/lub funkcjonalnym obiektów biologicznych oraz możliwości ich zastosowania w przyszłości. Potrafi przedstawić perspektywy nowatorskiego zastosowania takich obiektów w różnych dziedzinach, m.in. medycynie człowieka. Wie, jak ważne jest rozwijanie nowych technologii i informatyki do bezbłędnego, bezpiecznego i ekonomicznego zarządzaniai bankami materiałów zamrożonych
2,0
3,0Rozumie znaczenie przechowywania zmienionych pod względem genetycznym i/lub funkcjonalnym obiektów biologicznych oraz możliwości ich zastosowania w przyszłości. Potrafi przedstawić perspektywy nowatorskiego zastosowania takich obiektów w różnych dziedzinach
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M. Chorowski, „Kriogenika w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i badawczych”, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2005, 1
  2. Narkiewicz T., Praktyczne zastosowanie krioterapii, 2006, Acta Bio-Optica et InformaticaMedica, 2006, 4, 12
  3. Bauer J., Skrzypek A, Fizjologiczne podstawy krioterapii, Medycyna, Lasery Komputer, 1997, 3, 116-119
  4. Waszkiewicz Ł., , „Przechowywanie i transport narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2007, 5, 205-210

Literatura dodatkowa

  1. Gregory M. Fahy, Brian Wowk, Jun Wu, John Phan, Cryopreservation of organs by vitrification: perspectives and recent advancesq, Cryobiology, 2004, 48, 157–178
  2. Jönsson KI., Tardigrades as a potential model organism in space research., Astrobiology, 2007, 7(5)., 757-66

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z czynnikami kriogenicznymi, Metody otrzymywania czynników kriogenicznych3
T-A-2Sposoby przyrządzania i stosowania podstawowych krioprotektantów.4
T-A-3Praktyczne zastosowania kriokonserwacji w wybranych obszarach (hodowla zwierząt, biotechnologia, medycyna) oraz prawne ograniczenia jej stosowania3
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa pojemników do przechowywania próbek w ciekłym azocie.2
T-L-2Metody kriokonserwacji obiektów biologicznych.3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Adaptacja wybranych gatunków zwierząt do życia w niskich temperaturach i mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami w wyniku niskich temperatur w przyrodzie.2
T-W-2Biotechnologiczny potencjał organizmów kriofilnych. .1
T-W-3Możliwości i ograniczenia zastosowania niskich temperatur do konserwacji obiektów biologicznych.2
T-W-4Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania obiektów biologicznych.2
T-W-5Metody konfekcjonowania próbek konserwowanych w niskich temperaturach.2
T-W-6Substancje stosowane w kriokonserwacji obiektów biologicznych.1
T-W-7Obszary zastosowań kriotechnologii (pzemysł, konserwacja żywności, medycyna i rehabilitacja, komórki macierzyste krwi pępowinowej).4
T-W-8Kriotechnologia - kriobank, kriorobotyka1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia16
A-A-3Konsultacje4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie się do pisemnego zaliczenia5
A-L-3Konsultacje5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zaliczenia pisemnego25
A-W-3Konsultacje5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.2_W01Student po zakończeniu kursu zna mechanizny adaptacyjne organizmów żywych pozwalające na życie w niskich temperaturach i potrafi wymienić, które z tych mechanizmów znalazło zastosowanie w kriokonserwacji obiektów biologicznych. Powinien znać procesy fizyko-chemiczne zachodzące w oobiektach biologicznych podczas zamrażania i rozmrażania. Powinien znać procedury, materiały i urządzenia niezbędne do celowego stosowania niskich temperatur w różnych dziedzinach związanych z biotechnologią
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1poznanie możliwości konserwacji obiektów biologicznych w niskich temperaturach oraz mechanizmów ochrony przed uszkodzeniami podczas.
C-2poznanie perspektyw zastosowania kriokonserwacji w biotechnologii, rolnictwie i medycynie oraz logistyki przechowywania konserwowanych próbek, jak też zarządzaniem magazynowania i obrotu kriokonserwowanymi materiałem..
Treści programoweT-W-7Obszary zastosowań kriotechnologii (pzemysł, konserwacja żywności, medycyna i rehabilitacja, komórki macierzyste krwi pępowinowej).
T-W-3Możliwości i ograniczenia zastosowania niskich temperatur do konserwacji obiektów biologicznych.
T-W-4Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania obiektów biologicznych.
T-W-5Metody konfekcjonowania próbek konserwowanych w niskich temperaturach.
T-W-8Kriotechnologia - kriobank, kriorobotyka
T-A-3Praktyczne zastosowania kriokonserwacji w wybranych obszarach (hodowla zwierząt, biotechnologia, medycyna) oraz prawne ograniczenia jej stosowania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej odpowiedzi na pytania z zakresu przerobionego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować pojęcia "kriobiologia" "kriogenika" , wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania...
3,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriobiologia", "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania,
3,5Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriobiologia", "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice
4,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj,
4,5Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj, zna procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania w obiektach biologicznych
5,0Student potrafi zdefiniować pojęcie "kriogenika", wyjaśnić jej istotę, wymienić obszary zastosowania, metody stosowane w kriogenice oraz wie, jakie urządzenia i materiały są stosowane w kriokonserwacj, zna procesy fizykochemiczne zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania w obiektach biologicznych. Potrafi przedstawić perspektywy rozwoju kriogeniki oraz nowe obszary zastosowań..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.2_U01Po ukończeniu kursu student umie wykorzystać niskie temperatury do konserwacji obiektów biologicznych, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia i aparaturę, umie zorganizować w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny kriobank materiałów biologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U05Posługuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy, struktury i funkcji komórek organizmów zwierzęcych i roślinnych; potrafi wskazać metody badawcze jakimi mogą być analizowane procesy zachodzące w komórkach; potrafi założyć wybrane hodowle komórkowe i tkankowe.
BT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1poznanie możliwości konserwacji obiektów biologicznych w niskich temperaturach oraz mechanizmów ochrony przed uszkodzeniami podczas.
C-2poznanie perspektyw zastosowania kriokonserwacji w biotechnologii, rolnictwie i medycynie oraz logistyki przechowywania konserwowanych próbek, jak też zarządzaniem magazynowania i obrotu kriokonserwowanymi materiałem..
Treści programoweT-A-3Praktyczne zastosowania kriokonserwacji w wybranych obszarach (hodowla zwierząt, biotechnologia, medycyna) oraz prawne ograniczenia jej stosowania
T-L-1Budowa pojemników do przechowywania próbek w ciekłym azocie.
T-L-2Metody kriokonserwacji obiektów biologicznych.
Metody nauczaniaM-3Pokaz
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas dyskusji i wykonywaniu ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej odpowiedzi na pytania z zakresu przerobionego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i jakie sa powiązania z kriobiologią
3,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji.
3,5Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu.
4,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania.
4,5Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania. Wie, jak zmieniają sie właściwoci materiałów w niskich temperaturach i jak zapobiegać tym zmianom.Umie przygotować materiał biologiczny do kriokonserwacji i przeprowadzić kriokonserwacj wybranego materiału. Wie o najważniejsztch zasadach prowadzenia kriobanku.i.
5,0Student potrafi wskazać, w jakich obszarach stosowana jest kriogenika i zna ogólne procedury kriokonserwacji. Potrafi wybrać odpowiednią procedurę do zadanego celu. Student potrafi wybrać odpowiednie czynniki chłodzące do róznych procedur zamrażania. Potrafi obchodzić się z czynnikami chłodzącymi i znać zagrożenia wynikające z ich stosowania. Wie, jak zmieniają sie właściwoci materiałów w niskich temperaturach i jak zapobiegać tym zmianom.Umie przygotować materiał biologiczny do kriokonserwacji i przeprowadzić kriokonserwacje wybranego materiału. Wie o najważniejsztch zasadach prowadzenia kriobanku. Wie, jakie procesy fizyko-chemiczne sa istotne w wybranych procedurach kriokonserwacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.2_K01Rozumie znaczenie przechowywania zmienionych pod względem genetycznym i/lub funkcjonalnym obiektów biologicznych oraz możliwości ich zastosowania w przyszłości. Potrafi przedstawić perspektywy nowatorskiego zastosowania takich obiektów w różnych dziedzinach, m.in. medycynie człowieka. Wie, jak ważne jest rozwijanie nowych technologii i informatyki do bezbłędnego, bezpiecznego i ekonomicznego zarządzaniai bankami materiałów zamrożonych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1poznanie możliwości konserwacji obiektów biologicznych w niskich temperaturach oraz mechanizmów ochrony przed uszkodzeniami podczas.
C-2poznanie perspektyw zastosowania kriokonserwacji w biotechnologii, rolnictwie i medycynie oraz logistyki przechowywania konserwowanych próbek, jak też zarządzaniem magazynowania i obrotu kriokonserwowanymi materiałem..
Treści programoweT-W-1Adaptacja wybranych gatunków zwierząt do życia w niskich temperaturach i mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami w wyniku niskich temperatur w przyrodzie.
T-W-3Możliwości i ograniczenia zastosowania niskich temperatur do konserwacji obiektów biologicznych.
T-A-3Praktyczne zastosowania kriokonserwacji w wybranych obszarach (hodowla zwierząt, biotechnologia, medycyna) oraz prawne ograniczenia jej stosowania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas dyskusji i wykonywaniu ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej odpowiedzi na pytania z zakresu przerobionego materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie znaczenie przechowywania zmienionych pod względem genetycznym i/lub funkcjonalnym obiektów biologicznych oraz możliwości ich zastosowania w przyszłości. Potrafi przedstawić perspektywy nowatorskiego zastosowania takich obiektów w różnych dziedzinach
3,5
4,0
4,5
5,0